Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – зам.-министър, Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – Бистра Павловска – изпълнителен директор. Присъстваха също представители на браншови и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Димитров, който подчерта, че с него се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Освен в Закона за посевния и посадъчния материал, със законопроекта се правят промени в още единайсет закона.
  В Закона за посевния и посадъчния материал е предвидено документите за получаване на разрешение за осъществяване на полска инспекция при сертификацията на определени категории семена да могат да се подават писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Отпада разрешителния режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Редът за регистрация ще бъде определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
  Отпада срокът на издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на сертификата.
  В Закона за виното и спиртните напитки отпада разделът, регламентиращ правото на ново засаждане. Отпада необходимостта от представянето на документ за платени такси, когато плащането е извършено по електронен път.
  В Закона за горите отпада необходимостта от представяне на становище от съответната регионална дирекция по горите, което придружава искането за предварително съгласуване при учредяване право на строеж и при учредяване на сервитут за поземлени имоти в горските територии - държавна и общинска собственост. Отпада предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост. Отпадат част от документите, които браншовите организации подават за вписване в регистъра, поддържан в Министерството на земеделието, храните и горите.
  В Закона за защита на растенията се предлага публичните регистри на Българската агенция по безопасност на храните да бъдат обединени в Национален електронен регистър, като съдържанието и редът за неговото водене ще бъдат определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
  В Закона за лова и опазване на дивеча се предлага заявлението за изграждане на оградени площи да може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Редица документи ще бъдат получавани по служебен път. Регистърът на издадените билети на Изпълнителната агенция по горите ще следва да стане публичен национален електронен регистър и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията.
  В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се отменя изискването за предоставяне на копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ за регистрираните по българското законодателство лица.
  В Закона за опазване на земеделските земи се предлага при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти, придружени с координати на чупките. Отпада изискването службата по геодезия, картография и кадастър да дава идентификатори на новообразуваните имоти, когато решението за промяна на предназначението е за част от имота. Разрешение за строеж ще може да се дава без да е извършено трасиране на границите. Предлага се одобряването на подробния устройствен план за определената площадка или парцеларния план по реда на Закона за устройство на територията да става едва след влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе. Отпадат някои от документите при получаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя. Решението няма да се отменя, когато в тримесечен срок не е заплатена таксата за промяна на предназначението за обекти за държавни и общински нужди. Предлага се, когато изпълнението на инвестиционно намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението да се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта, а заплатената такса да се възстановява. Комисията за земеделските земи няма да обсъжда и да дава становища по искания за изработване на проекти на устройствени планове, когато се засягат земи от държавния поземлен фонд.
  В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи отпада процедурата за бракуване на трайните насаждения.
  В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия отпадат част от достъпните по служебен път документи, необходими за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия.
  В Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари, при регистрацията на ветеринарномедицинското заведение. Прецизират се още следните документи: за регистрация на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти; за регистрация на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход; за регистрация на търговци, които получават пратки животни и продукти от животински произход; за регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора; за вписване в регистъра на производителите и търговците на средства за идентификация на животните; за одобрение на екипите за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки; за издаване на разрешение за провеждане на опити с животни; за разрешение за използването на странични животински продукти; за издаване на лиценз за производство, на лиценз за употреба и на лиценз за търговия на дребно с ВМП; за издаване на лиценз за превоз на животни.
  В Закона за животновъдството отпада регистърът на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко.
  В Закона за рибарството и аквакултурите отпадат част от следните документи: за признаване на организации на производители на риба и други водни организми; за признаване на браншови организации; за издаване на разрешително за стопански риболов; за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; за регистрация на център за първа продажба и за регистрация на регистрираните купувачи, извършващи първа продажба на продукти от риболов, извън регистрираните центрове.
  В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, тъй като според тях, наред с промените, свързани с намаляването на административната тежест и оптимизирането на административните услуги, в законопроекта има и редица предложения, които намират за смущаващи и които имат нужда от много по-внимателно разглеждане.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 9 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума