Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
22/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-79, внесен от н.п. Станислава Стоянова и гр.н.пр. на 15 ноември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-79, внесен от н.п. Станислава Стоянова и гр.н.пр. на 15 ноември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 22 ноември 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов - министър, Лозана Василева – зам.-министър, Цветомира Стайкова – директор дирекция „Развитие на селските райони“, Ася Стоянова – директор дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Станислава Стоянова. Законопроектът е свързан с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
  В тази връзка се предлага производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните да се извършват чрез ИСАК.
  Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез ИСУН. Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Срокът за произнасяне по възраженията е две седмици.
  Въз основа на извършената оценка и произнасянето по подадените възражения, комисията, извършваща предварителната оценка, ще изготвя списък на проектните предложения, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет за съответния период на прием, включително и тези с еднакъв брой точки. За останалите проектни предложения се изготвя отделен списък.
  Процедура чрез подбор ще се извършва по реда на ЗУСЕСИФ за проектните предложения от първия списък до достигане на до 110 на сто от бюджета. Преди класиране и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто ще се извършва оценяване и на проектните предложения от втория списък до 110 на сто от бюджета. За всички останали проектни предложения се издава решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
  По отношение на мерките, по които производствата се провеждат посредством ИСУН, в преходните и заключителните разпоредби е предвидено, че до изтичане на периода на мониторинг, административните производства по тях се довършват по досегашния ред. Кандидати с вече подадени заявления, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението си в следващ период на прием. Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция ще може да използва и ИСАК за тяхното администриране.
  За предварителни разходи, допустими за дейности преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките, осъществявани чрез ИСУН, кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, ще следва да прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от ЗУСЕСИФ. Вече договорените дейности ще са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване.
  Условията и редът за изплащане, намаляване или отказ за
  изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по ПРСР 2014-2020 г., ще следва да бъдат уредени в двумесечен срок с наредба.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че ще е невъзможно да бъде спазен двуседмичния срок за разглеждане на възраженията по предварителната оценка и класирането и че заложената процедура е неефективна. Заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене.
  От парламентарната група на Обединени патриоти подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че сроковете за подаване на възражения и за тяхното разглеждане следва да бъдат прецизирани.
  От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо четене.
  От парламентарната група на ГЕРБ заявиха готовност между първо и второ четене на законопроекта сроковете да бъде прецизирани.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-79, внесен от н.п. Станислава Стоянова и гр.н.пр. на 15 ноември 2017 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума