Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/12/2017 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от нар.пр. Станислава Стоянова и гр. нар. пр. на 15 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от нар.пр. Станислава Стоянова и гр. нар. пр. на 15 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
  (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г.)


  § 1. В чл. 1 т. 7 се изменя така:
  „7. прилагането на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по чл. 21, параграф 1, буква „а" и „б", и членове 28 - 31, член 33, член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (EC) № 1305/2013", доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

  § 2. Член 9а се изменя така:
  „Чл. 9а. Министърът на земеделието, храните и горите, след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства, издава:
  1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания;
  2. наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква „а" и „б", и членове 28 - 31, член 33, член 34 от Регламент (EC) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
  3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за
  изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2."

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 2 в новото съдържание на чл. 9а се създава т. 4:
  „4. наредба за условията и реда за проверка на заявленията за подпомагане със средства от европейски фондове за изкуствено създадени условия."

  § 3. Създават се чл. 9б - 9ж:
  „Чл. 9б. За Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. производствата пред управляващия орган или Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция се провеждат посредством:
  1. Интегрираната система за администриране и контрол, по реда на глава трета от този закон, за мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква „а" и „б", и членове 28 - 31, член 33, член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
  2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), по реда и при условията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, за останалите мерки и подмерки.

  Чл. 9в. (1) Предварителна оценка на проектните предложения се извършва, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет за съответния период на прием, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 и когато е предвидено в насоките за кандидатстване.
  (2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1 за съответната мярка или подмярка. В едномесечен срок след приключване на периода на прием съответната комисия оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в насоките за кандидатстване и изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие".
  (3) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, в едноседмичен срок от публикуването на списъка по ал. 2.
  (4) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 3. Комисията се произнася в двуседмичен срок от подаване на всяко възражение и уведомява комисията по ал. 2.
  (5) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на
  уведомлението по ал. 4, комисията по ал. 2 изготвя и своевременно публикува на
  интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие" списък на:
  1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет,
  който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в обявата за откриване
  на производството за съответния период на прием, включително проектните
  предложения, получили еднакъв брой точки;
  2. всички проектни предложения, извън посочените в т. 1.

  Чл. 9г. (1) Процедура чрез подбор се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета, по реда на глава трета, раздел II от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за проектните предложения по чл. 9в, ал. 5, т. 1 в тримесечен срок от публикуване на списъка.
  (2) След оценяване на проектните предложения по ал. 1 и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто, и преди класиране се извършва оценяване и на проектните предложения по чл. 9в, ал. 5, т. 2, до 110 на сто от бюджета.

  Чл. 9д. Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г.

  Чл. 9е. След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014¬-2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ -Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от резервния списък по чл. 35, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които не е сключен договор.

  Чл. 9ж. За предварителните разходи, които са допустими за дейности преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове."
  Предложение от нар. пр. Станислава Стоянова и нар. пр. Димитър Гечев:
  В § 3, чл. 9в се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „едноседмичен срок“ се заменят със „срок от четиринадесет дни“.
  2. В ал. 4 думата „двуседмичен“ се заменя с „шестдесет дни“.

  § 4. В чл. 11а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „заявления за подпомагане" се поставя запетая и се добавя „формуляри за кандидатстване, искания";
  б) създават се т. 9 и 10:
  „9. намалява, отказва изплащането или оттегля изплатената финансовата помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
  10. администрира нередности по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014¬-2020 г."

  § 5. В чл. 12, ал. 7 след думата „договори" се поставя запетая и се добавя „административни договори по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове".

  § 6. В чл. 20а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „подпомагане" се добавя „и административни договори по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове";
  2. В ал. 4 след думата „заявления" се добавя „за подпомагане и формуляри за кандидатстване", а след „подпомагане" се поставя запетая и се добавя „административни договори по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и по подадени заявки и искания за плащане";
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Изпълнителният директор издава решение за финансова корекция за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, при условията на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове."

  § 7. Точка 56 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  „56. "Валидно заявление за подпомагане" е заявление, което е получило уникален идентификационен номер, съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни и е преминало обработка и контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция."


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 8. (1) Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон административни производства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014¬-2020 г. по мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, се довършват по досегашния ред, до изтичане на периода на мониторинг.
  (2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизане в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по същата мярка или прдмярка по чл. 9б, т. 2, при условия и ред предвидени в насоките за кандидатстване.

  § 9. Дейностите по чл. 9ж, които са договорени преди влизането в сила на този закон без прилагане на специалните правила на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за определяне на изпълнител, са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване за съответната мярка или подмярка.

  § 10. За администриране на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.

  § 11. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбите по чл. 9а, т. 3 и 4 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

  § 12. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ бр. 101 от 2015 г., изм., бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г. и бр. 85 от 2017 г.) в § 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби думите „Безвъзмездна финансова помощ по програмата по ал. 1 се предоставя" се заменят с „Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, както и плащанията, верифицирането и сертифицирането на разходите по програмата по ал. 1, се извършват".

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава §13:
  „§ 13. Законът влиза в сила след одобряването на нотификацията на промените на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия."

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума