Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
20/12/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за посевния и посадъчния материал
  (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 4, т. 10 думите „одобрените по чл. 7, ал. 1 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 7, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4, т. 10 думите „одобрените по чл. 7, ал. 1 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 7, ал. 1“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 5, т. 3 думите „одобрените по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 8“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 5, т. 3 думите „одобрените по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 8“.


  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и се създава изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя разумен срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
  3. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените разрешения по ал. 2.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В § 1, относно чл. 6, т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
  3. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените разрешения по ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3:
  § 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
  3. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените разрешения по ал. 1.“


  § 2. В чл. 7, ал. 1 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Параграф 2, относно чл. 7 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.
  2. В ал. 2 думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.
  2. В ал. 2 думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.


  § 3. В чл. 8 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5.


  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Параграф 4, относно чл. 9 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
  § 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“


  § 5. В чл. 10 ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) В 7-дневен срок от извършването на проверката и определянето на резултатите от лабораторните тестове ИАСАС, съответно БАБХ, изпраща предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за работа на лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8. Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение за работа на лабораторията в 7-дневен срок от получаването на предложението.
  (4) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на одобрените лаборатории, получили разрешение за работа по ал. 3.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В § 5, относно чл. 10, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лабораториите, получили разрешение за работа по ал. 3.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
  § 7. В чл. 10 ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) В 7-дневен срок от извършването на проверката и определянето на резултатите от лабораторните тестове ИАСАС, съответно БАБХ, изпраща предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за работа на лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8. Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение за работа на лабораторията в 7-дневен срок от получаването на предложението.
  (4) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лабораториите, получили разрешение за работа по ал. 3.“


  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „одобрените лаборатории“ се заменят с „лабораториите по ал. 1“.
  2. В ал. 3 думите „одобрените лаборатории“ се заменят с „лабораториите по ал. 1”, а накрая се поставя запетая и се добавя „който не може да е по-кратък от 10 дни“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.


  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 14, ал. 1 думите „и списък-приложение“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 14, ал. 1 думите „списък Б и списък-приложение“ се заменят с „и списък Б“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Член 15 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. Член 15 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава резултати от сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършено в друга държава членка на Европейския съюз, когато при извършването му са спазени изискванията на Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 година относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава резултати от сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършено в друга държава членка на Европейския съюз, когато при извършването му са спазени изискванията на Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 година относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове.“


  § 7. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Производство на посевен и посадъчен материал могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на наредбата по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.“
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал.
  (5) Редът за регистрация по ал. 4 се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
  4. В ал. 6 думите „за издаване на разрешение по ал. 1 и“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 12.


  § 8. В чл. 29, ал. 3 т. 1 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 8. В чл. 29, ал. 3, т. 1 се изменя така:
  „1. копие на договора/те по чл. 28, ал. 1;“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 13:
  § 13. В чл. 29, ал. 3, т. 1 думата „разрешението“ се заменя с „копие на договора“.


  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят;
  2. В ал. 5 думите „сертификата и“ се заменят със „сертификата“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
  2. В ал. 5 думите „сертификата и“ се заменят със „сертификата“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „одобрена по чл. 7, ал. 1 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 7, ал. 1“ и думите „одобрена по чл. 8 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 8“.
  2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  3. В ал. 7 думите „ал. 2-6“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „одобрена по чл. 7, ал. 1 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 7, ал. 1“ и думите „одобрена по чл. 8 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 8“.
  2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  3. В ал. 7 думите „ал. 2 - 6“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.


  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Член 35 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. Член 35 се отменя.


  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 42 ал. 8 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 42 ал. 8 се отменя.


  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 8 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 8 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите „одобрени по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лаборатории, получили разрешение по чл. 8“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите „одобрени по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лаборатории, получили разрешение по чл. 8“.


  § 9. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7, изречение първо след думата „издава“ се добавя „официални етикети и“, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 8 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 20:
  § 20. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 8 се отменя.


  Предложение на нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 62, ал. 1 думите „производител, заготовител и“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В чл. 62, ал. 1 думите „производител, заготовител и“ се заличават.


  § 10. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който произвежда посевен и/или посадъчен материал в нарушение на чл. 28, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 22.

  § 11. В чл. 71, ал. 1 думите „чл. 28, ал. 3” се заменят с „чл. 28, ал. 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 23.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 12. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г. и бр. 9 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава четвърта раздел III с чл. 16 се отменя.
  2. В чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  3. В чл. 33, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  4. В чл. 134, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  5. В чл. 139, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  6. В чл. 155, ал. 3, т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  7. В чл. 162 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  1. В чл. 14:
  а) в текста преди т. 1 думите „ново засаждане“ се заличават;
  б) в ал. 5 думите „ново засаждане, право на“ се заличават.

  2. В чл. 24, ал. 1 т. 1 се отменя.

  3. Точка 5, относно чл. 139, ал. 1 се изменя така:
  „5. В чл. 139, ал. 1 се изменя така:
  (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 134 в 14-дневен срок от настъпването им производителят подава до министъра на икономиката заявление за вписване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за разглеждане на заявлението съгласно тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.”

  4. Точка 6, относно чл. 155, ал. 3, т. 12 се изменя така:
  „6. В чл. 155, ал. 3, т. 12 се изменя така:
  „12. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път”.

  5. В чл. 206 думите „чл. 16, ал. 1, 2, 8 и 14“ се заличават.
  Предложението по т. 1, 2 и 5 е оттеглено.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  а) т. 1 – отпада.
  б) т. 2 – 7 стават съответно т. 1 – 6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 24:
  § 24. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  2. В чл. 33, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  3. В чл. 134, т. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  4. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При промяна на обстоятелствата по чл. 134 в 14-дневен срок от настъпването им производителят подава до министъра на икономиката заявление за вписване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за разглеждане на заявлението съгласно тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.”
  5. В чл. 155, ал. 3 т. 12 се изменя така:
  „12. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.”
  6. В чл. 162 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.


  § 13. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп.,
  бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 55, ал. 3 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 62, ал. 3 т. 3 се отменя.
  3. В чл. 70, ал. 2, в основния текст думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите“ и запетаята след тях се заличават.
  4. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ и запетаята пред тях се заличават.
  5. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ и запетаята пред тях се заличават.
  6. В чл. 79 ал. 10 се отменя.
  7. В чл. 224 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен идентификационен код по БУЛСТАТ и се прилага списък на членовете.“
  8. В чл. 231, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  9. В чл. 237, ал. 1:
  а) точка 5 се отменя;
  б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  10. В чл. 243, ал. 1, т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  а) т. 3 – отпада.
  б) т. 4 – отпада.
  в) т. 5 – отпада.
  г) т. 6 – 10 стават съответно т. 3 – 7.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 25:
  § 25. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм.
  бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 55, ал. 3 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 62, ал. 3 т. 3 се отменя.
  3. В чл. 70, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите“ се заличават.
  4. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ се заличават.
  5. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ се заличават.
  6. В чл. 224 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен идентификационен код на заявителя по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и към него се прилага списък на членовете на браншовата организация.“
  7. В чл. 231, ал. 1 накрая добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  8. В чл. 237, ал. 1:
  а) точка 5 се отменя;
  б) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  9. В чл. 243, ал. 1, т. 8 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.


  § 14. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 1, в основния текст думите „публични регистри“ се заменят с „на интернет страницата си публичен Национален електронен регистър“;
  б) aлинеи 2, 3 и 4 се отменят;
  в) aлинея 5 се изменя така:
  „(5) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
  2. В чл. 76, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  3. В чл. 95, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  4. В чл. 118 ал. 2 се изменя така:
  „(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверени копия от диплома/дипломи за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта/консултантите и договор с него/тях. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадените сертификат/сертификати по чл. 83 на консултанта/консултантите.“
  5. В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  6. В чл. 135, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Българската агенция по безопасност на храните създава консултативен съвет по растителна защита, който включва представители на браншови организации на лица, чиято дейност е в сферата на обществените отношения, регулирани с този закон, специализирани научни институти и университети и участва при разработването и съгласуването на нормативни актове в областта на растителната защита.“
  б) сегашната т. 1 става т. 2.
  в) създават се нови т. 3 - 5:
  „3. В чл. 11 се създават ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Прилагането на интегрирано производство на растения и растителни продукти се координира съвместно от Българската агенция по безопасност на храните, специализираните научни институти и висши учебни заведения и Българската асоциация за растителна защита. Те създават и поддържат уеб базирана платформа за предоставяне на информация и обучение на земеделските производители относно интегрираното управление на вредители и интегрираното производство.
  (7) Министерство на земеделието, храните и горите подпомага финансирането на дейностите по ал. 6.
  (8) Научните институти и висшите учебни заведения по ал. 6 изготвят съвестно с браншовите организации на производители и други неправителствени организации в областта на растителната защита технологии за интегрирано производство на растения и растителни продукти, по култури и предоставят на земеделските стопани съответната информация и обучение.“
  4. В чл. 49 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) При осъществяване на търговската си дейност в страната производителите на продукти за растителна защита, средства за биологична растителна защита и биостимулатори и свързаните с тях лица са длъжни да използват националната дистрибуторска мрежа от фирми, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и разполагат с всички необходими разрешителни, складове и квалифицирани консултанти.
  „(9) Земеделските производители, които не разполагат със склад за съхранение на продукти за растителна защита са длъжни да се снабдяват с необходимите им такива в деня на провеждане на растително-защитните мероприятия. Остатъкът от доставените за деня количества продукти за растителна защита се връщат на доставчика в рамките на същия ден.
  5. В чл. 53, ал. 2 съюзът „и“ след думата „водите“ се заменя със запетая, а в края на текста, след думата „институти“ се добавя „и университети и на браншовите организации на лица, чиято дейност е в сферата на обществените отношения, регулирани с този закон.“.
  г) сегашната т. 2 става т. 6.
  д) създават се т. 7 и 8:
  „7. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. досегашният текст става ал. 1.
  2. създава се ал. 2:
  „(2) Забранява се рекламата на технологии или комбинации от продукти, които водят до увеличаване на употребата на продукти за растителна защита.“.
  8. В чл. 84 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Лицата, които работят с продукти за растителна защита и/или извършват действия по прилагането им трябва да имат най-малко средно образование и да са преминали успешно курс по безопасна работа с продукти за растителна защита.“.
  е) сегашните т. 3 – 6 стават съответно т. 9 – 12.
  Предложението по т. 1-7 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 8.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 26:
  § 26. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „публични регистри“ се заменят с „на интернет страницата си публичен национален електронен регистър“;
  б) aлинеи 2, 3 и 4 се отменят;
  в) aлинея 5 се изменя така:
  „(5) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
  2. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „т. 9“ се заличават.
  3. В чл. 12, ал. 1 думите „т. 10“ се заличават.
  4. В чл. 23, ал. 5 думите „т. 11“ се заличават.
  5. В чл. 32, ал. 3, т. 3 думите „т. 11“ се заличават.
  6. В чл. 43, ал. 2 думите „т. 7“ се заличават.
  7. В чл. 55, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
  8. В чл. 61, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
  9. В чл. 62, ал. 5 думите „т. 1“ се заличават.
  10. В чл. 65, ал. 6 думите „т. 1“ се заличават.
  11. В чл. 67, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
  12. В чл. 68, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
  13. В чл. 70, ал. 1 думите „т. 3“ се заличават.
  14. В чл. 75, ал. 5 думите „т. 3“ се заличават.
  15. В чл. 76, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  16. В чл. 84, ал. 2 се създава изречение трето: „Професионалните потребители на продукти за растителна защита трябва да имат най-малко средно образование.“
  17. В чл. 87, ал. 3 думите „т. 13“ се заличават.
  18. В чл. 94, ал. 4 думите „т. 4“ се заличават.
  19. В чл. 95, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  20. В чл. 96, ал. 3 думите „т. 2“ се заличават.
  21. В чл. 97, ал. 1 думите „т. 5“ се заличават.
  22. В чл. 102, ал. 2 и 3 думите „т. 4 или 5“ се заличават.
  23. В чл. 110, ал. 5 думите „т. 8“ се заличават.
  24. В чл. 116:
  а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“ се заличават;
  в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
  25. В чл. 117:
  а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“ се заличават;
  в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
  26. В чл. 118:
  а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта и договор с него. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадения сертификат по чл. 83 на консултанта.“;
  в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
  27. В чл. 119, ал. 1 и 2 думите „т. 9“ се заличават.
  28. В чл. 127, ал. 1 думите „т. 15“ се заличават.
  29. В чл. 128:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „т. 15“ се заличават;
  б) в ал. 2 думите „т. 15“ се заличават;
  в) в ал. 6 думите „т. 15“ се заличават.
  30. В чл. 129 думите „т. 15“ се заличават.
  31. В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
  32. В чл. 134, ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
  33. В чл. 135:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”;
  б) в ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
  34. В чл. 136, ал. 4 думите „т. 14“ се заличават.
  35. В чл. 145, ал. 1 думите „т. 9“ се заличават.


  § 15. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път през интернет страницата на агенцията или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  2. В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
  3. В чл. 23, ал. 7 думата „води” се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър”.
  4. В чл. 36а, ал. 4 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
  5. В чл. 36г, ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по БУЛСТАТ;”
  б) точка 4 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 27:
  § 27. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  2. В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
  3. В чл. 23, ал. 7 думата „води” се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен”.
  4. В чл. 36а, ал. 4 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
  5. В чл. 36г, ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;”
  б) точка 4 се отменя.


  § 16. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план" се заменят със „със скици (скици-проекти, придружени с координати на чупките)".
  2. В чл. 23, ал. 4 думите „становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице" се заменят със „становище, издадено по реда на § 25, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27 от 2013 г.)” и след тях се поставя запетая.
  3. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе собственикът на земята или инвеститорът на обекта може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията."
  4. В чл. 25:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30. В случаите по чл. 24, ал. 7 решение за промяна на предназначението се постановява служебно от съответната комисия и не подлежи на обжалване.“;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър".
  5. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение на чл. 24, ал. 7" и запетаите пред и след тях се заличават.
  6. В чл. 29:
  а) в ал. 1, изречение първо след думата „заявление“ се добавя „по образец“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, се прилагат:
  1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на чупките;
  2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Алинеи 1-4 не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост."
  7. В чл. 35 т. 6 се отменя.
  8. В чл. 38:
  а) в ал. 4 думите „2 и” се заличават;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) В случай че изпълнението на инвестиционното намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението на земеделската земя се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта и заплатената такса по чл. 30 се възстановява."
  9. В чл. 40, ал. 1 т. 8 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  1. Точка 1, относно чл. 21 се изменя така:
  „1. В чл. 21:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, а за линейните обекти на техническата инфраструктура - трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“;
  б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“.“

  2. Точка 2, относно чл. 23 се изменя така:
  „2. В чл. 23:
  а) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“.

  3. Точка 3, относно чл. 24 се изменя така:
  „3. В чл. 24:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе собственикът на земята или инвеститорът на обекта може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;
  б) създава се ал. 9:
  „(9) В случаите по ал. 7 в 14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  4. В т. 4, буква „а“, относно чл. 25, ал. 1 се изменя така:
  „а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30.“
  5. Точка 6, относно чл. 29 се изменя така:
  „6. В чл. 29:
  а) в ал. 1, изречение първо след думата „заявление“ се добавя „по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, като се прилагат:
  1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки;
  2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.“.
  6. В чл. 34, ал. 1 думите „му в сила“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план“.
  7. Точка 8, относно чл. 38 се изменя така:
  „8. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
  „(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3, заплатената такса по чл. 30 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя се отмени по искане на собственика на земята или инвеститора на обекта, заплатената такса по чл. 30 се възстановява.“
  8. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите „без трасиране на границите й по чл. 25, ал. 2 или“ се заличават.
  9. В Преходните и заключителни разпоредби:
  а) създава се нов § 12:
  „§ 12. Параграф 16, относно чл. 38, ал. 4, изречение второ се прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които към датата на влизане в сила на този закон не са загубили правно действие.“;
  б) досегашните § 12-23 се преномерират“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1-8.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 9, което е отразено на систематичното му място като § 29.


  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  1. Навсякъде в Глава пета - Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди от 3033, изразът „собственици на земеделски земи и инвеститор на обекта" да се заменят с даденото от § 1, ал. 1, т.9 от допълнителните разпоредби на ЗОЗЗ, легално определение „заинтересовани лица".
  2. В Чл. 20:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „ (1) Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в границите на урбанизираните територии, се определят с общ или подробен устройствен план."
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Промяна на предназначението на земеделските земи, включени в границите на урбанизираните територии, може да се извършва и по квартали в съответствие с разработките на плана пр предложение на кмета на общината."
  3. В Чл. 20а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Заинтересованите лица правят искане пред кмета на общината за включване на съответната земеделска земя в границите на съществуващите или за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназначението и."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  1. Точка 3 се изменя като досегашният текст става буква „а" и се създават нови букви б), в) и г):
  б) В чл. 24, ал. 4 думите „чл. 30" се заменят с „чл. 30, ал. 1 или 2,
  освен в случаите на ал. 7 и на чл. 30, ал. 3 и 4".
  в) В чл. 24, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие ако в тримесечен срок от съобщаването му по реда на чл. 24а не е заплатена дължимата такса по чл. 30, ал. 1 или 2."
  г) В чл. 24, ал. 8 думите „държавната такса по чл. 30" се заменят с„такса по чл. 30, ал. 1 и 2."

  2. Създава се нова т. 5а:
  5а. В Чл. 27 ал. 1 и 2 се отменят.

  3. Създава се нова т. 6а :
  6а. В чл. 34 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1 думите „след изтичане на една година от влизането му в
  сила" се заменят с „в едногодишен срок от влизането в сила на подробния устройствен план".
  б) В ал. 2 думите „влизането му в сила" се заменят с „влизането в сила на подробния устройствен план".

  4. Точка 7 се изменя по следния начин :
  7. В чл. 35 т. 3 - 6 се отменят.

  5. Създава се нова т. 7а :
  7а. В чл. 37, ал. 4 се отменя.

  6. В точка 8 буква б) става буква в) и се създава нова буква б) със
  следното съдържание:
  б) В чл. 38, ал. 4 думите „както и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и з" се заличават, а думите „чл. 30" се заменят с „чл. 30, ал. 1 или 2".

  7. Създават се нови т. 10,11,12 и 13 със следното съдържание:
  10. В § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 и 91 от 2012 г.) ал. 3 се отменя.
  11. Когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си.
  12. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 се прилагат и за заварените производства за които едногодишния срок от влизането в сила на подробния устройствен план за съответния имот не е изтекъл към деня на влизането в сила на този закон.
  13. Изменението на чл. 24, ал. 5 и на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 и 91 от 2012 г.) влизат в сила от 23 май 2017г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 28:
  § 28. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17, ал. 3 думите „собственикът и/или инвеститорът на обекта“ се заменят със „заинтересованите лица“.
  2. В чл. 18 думите „Собствениците на земеделска земя“ се заменят със „Заинтересованите лица“.
  3. В чл. 20:
  а) в ал. 1 думите „строителните граници на населените места и селищните образувания“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“;
  б) в ал. 2 думите „строителните граници на населените места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“.
  4. В чл. 20а, ал. 1 думите „строителните граници на населените места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии“.
  5. В чл. 21:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, а за линейните обекти на техническата инфраструктура - трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“;
  б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“.
  6. В чл. 23:
  а) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“
  7. В чл. 24:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;
  б) в ал. 2 думите „собственикът на земята или инвеститорът на обекта или лицето, което има право да строи в чужд имот“ се заменят със „заинтересованото лице“;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Решението по ал. 2 влиза в сила след заплащане на такса по чл. 30, ал. 1 или 2, освен в случаите по чл. 30, ал. 3 и 4.“;
  г) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие ако в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“
  д) в ал. 8 думите „държавната такса по чл. 30“ се заменят с „такса по чл. 30, ал. 1 или 2“;
  е) създава се ал. 9:
  „(9) В случаите по ал. 7 в 14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  8. В чл. 25:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър".
  9. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение на чл. 24, ал. 7" се заличават.
  10. В чл. 27, ал. 1 и 2 се отменят.
  11. В чл. 29:
  а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, като се прилагат:
  1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки;
  2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.“
  12. В чл. 34:
  а) в ал. 1 думите „му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице“;
  б) в ал. 2 думите „му в сила“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план“.
  13. В чл. 35 т. 3, 4 и 6 се отменят.
  14. В чл. 37:
  а) в ал. 2 думите „уведомяват съответно собственикът на земята, лицето, което има право да строи в чужд имот, или инвеститорът“ се заменят с „уведомява заинтересованото лице“;
  б) алинея 4 се отменя.
  15. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
  „(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 се възстановява.“
  16. В чл. 40, ал. 1:
  а) в т. 4 думите „собственика на земята или на инвеститора на обекта“ се заменят със „заинтересованото лице“;
  б) точка 8 се отменя.
  17. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите „без трасиране на границите й по чл. 25, ал. 2 или“ се заличават.
  18. В § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 и 91 от 2012 г.) се създават ал. 5, 6, 7 и 8:
  „(5) В случаите по ал. 3 заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1. Към предложението се прилагат:
  1. документ за собственост или учредено право на строеж;
  2. скица на имота;
  3. акт за категорията на земята;
  4. становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
  5. влязъл в сила подробен устройствен план, заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила;
  6. копие от решението по ал. 3 за промяна на предназначението.
  (6) Комисията по чл. 17, ал. 1 се произнася по предложението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като постановява решение, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя или постановява отказ. Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (7) В решението, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя, комисията определя размер на таксата по чл. 30, ал. 1 по действащата към момента на внасяне на предложението тарифа, утвърдена от Министерския съвет или указва да бъде определен размер на таксата по чл. 30, ал. 2.
  (8) Разликата между внесената такса за промяна на предназначението и таксата по ал. 7 се заплаща от заявителя в тримесечен срок от съобщаването на решението по ал. 6 или му се възстановява.“


  Комисията предлага да се създадат § 29, 30 и 31:
  § 29. Член 24, ал. 5 и чл. 38, ал. 4, изречение второ от Закона за опазване на земеделските земи се прилагат и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които към датата на влизането в сила на този закон не са загубили правно действие.

  § 30. Когато към датата на влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 от Закона за опазване на земеделските земи с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си.

  § 31. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 Закона за опазване на земеделските земи се прилагат и за заварените производства, за които едногодишният срок от влизането в сила на подробния устройствен план за съответния имот не е изтекъл към деня на влизането в сила на този закон.


  § 17. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „единен идентификационен код или код“ се заменят с „ЕИК“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или” се заменят със „за чуждестранните лица”, а думата „друг” се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 32:
  § 32. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „идентификационен код“ се добавя „по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или” се заменят със „за чуждестранните лица”, а думата „друг” се заличава.


  § 18. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48, 64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45, 57 и 59 от 1995 г., бр. 79, 103 и 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) в чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „с трайни насаждения“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „трайни насаждения“ се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 18 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.


  § 19. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. ЕИК по БУЛСТАТ;“.
  2. Точка 5 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 33:
  § 33. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85 и 92 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 подават заявление до Министерския съвет, в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към което прилагат:“.
  2. Точка 1 се отменя.
  3. Точка 5 се отменя.


  § 20. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За регистрация на ветеринарномедицинско заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават заявление до директора на съответната ОДБХ по образец, което съдържа:
  1. наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;
  2. постоянния адрес, адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;
  3. имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение, данните от документите им за самоличност;
  4. номера и датата на издаване на диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;
  5. номера и датата на издаване на удостоверение за членство в БВС на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение.“;
  б) в ал. 2:
  аа) основният текст се изменя така:
  „Заявлението по ал. 1 може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) т. 1 се отменя;
  вв) т. 5 се отменя;
  в) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „и служебно проверява членството в БВС на ветеринарните лекари, посочени в заявлението“.
  2. В чл. 33 след думата „национален“ се добавя „публичен електронен“.
  3. В чл. 34, ал. 3 думите „копие от“ се заменят с „в което се посочва номер и дата на издаване на“ и се поставя запетая, след думите „образование и“ се добавя „се прилага“ и накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  4. В чл. 51б, ал. 2:
  а) основният текст се изменя така:
  „За вписване в регистъра производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  5. В чл. 71:
  а) в ал. 2:
  аа) основният текст се изменя така:
  „Търговците по ал. 1 подават в ОДБХ заявление за регистрация по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) в т. 1 думите „единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или“ се заличават, а след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“;
  вв) точка 2 се отменя;
  гг) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  б) в ал. 3 думите „7-дневен“ се заменят с „3-дневен“ и след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „служебно проверява регистрацията на обекта, в който се осъществява дейността“ и се поставя запетая.
  6. В чл. 137, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 2 думите „копие от“ се заменят с „номер и дата на издаване на“;
  в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  7. В чл. 138б, ал. 2:
  а) основният текст се изменя така:
  „За одобряване на екипите по ал. 1 ръководителят на екипа подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  8. В чл. 155:
  а) в ал. 1:
  аа) основният текст се изменя така:
  „Собствениците или управителите на регистрирани обекти, в които се провеждат опити с животни, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец за издаване на разрешение да използват животни в опити. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) точка 1 се отменя;
  б) в ал. 2 след думата „извърши“ се добавя „служебно“ и след думите „проверка на“ се добавя „регистрацията на опитната база и“.
  9. В чл. 165:
  а) в ал. 1:
  аа) основният текст се изменя така:
  „За получаване на лиценз за превоз лицата по чл. 163 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Заявлението съдържа номер и дата на издаване на регистрационния талон на транспортното средство, сертификата за одобрение на транспортното средство, лиценза за извършване на международен/вътрешен превоз на товари и удостоверението за правоспособност по чл. 164, ал. 1 на водача и придружителя на животните. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) точки 1–4 се отменят;
  вв) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  б) в ал. 2 думите „проверка на“ се заменят със „служебно проверка на заявените обстоятелства и“ и след думата „документи“ се добавя „по ал. 1“.
  10. В чл. 166, ал. 1 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
  11. В чл. 229:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За извършване на дейност по ал. 1 се подава заявление по образец до директора на ОДБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
  1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;
  2. копие от документа за правото на собственост или правото на ползване за обекта;
  3. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по
  чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.“;
  б) в ал. 3 след думата „проверява“ се добавя „служебно заявените обстоятелства и“;
  в) в ал. 5 думите „30-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
  12. В чл. 229а:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „и може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор“;
  б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  13. Член 233 се изменя така:
  „Чл. 233. Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен регистър на обектите по чл. 229, ал. 1 и на операторите по чл. 229а, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.“
  14. В чл. 238, ал. 1, в основния текст след думата „заявление“ се добавя „по образец“.
  15. В чл. 246, ал. 1 основният текст се изменя така:
  „За регистрация на транспортно средство за превозване на обектите по чл. 245, ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“.
  16. В чл. 247 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
  17. В чл. 262, ал. 1:
  а) в основния текст:
  аа) в изречение първо след думата „обекта“ се добавя „и ЕИК по БУЛСТАТ“;
  бб) създава се ново изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.”;
  вв) досегашното изречение второ става изречение трето;
  б) точка 1 се отменя;
  в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  18. В чл. 264 основният текст се изменя така:
  „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти, който съдържа:“.
  19. В чл. 271 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Физически и юридически лица, които желаят да използват странични животински продукти, подават до директора на ОДБХ заявление по образец, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  20. В чл. 279:
  а) основният текст се изменя така:
  „За издаване на лиценз за употреба на ВМП лицата по чл. 278 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  21. В чл. 290, ал. 1 основният текст се изменя така:
  “Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен регистър на издадените лицензи за употреба на ВМП по чл. 288, ал. 1, който съдържа:“.
  22. В чл. 292, ал. 4 след думите „чл. 14, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  23. В чл. 300, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  24. В чл. 314, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  25. В чл. 315, ал. 2:
  а) основният текст се изменя така:
  „В случаите по ал. 1 лицето, което желае да придобие правата по лиценза за употреба, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  26. В чл. 329а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ:
  „Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  27. В чл. 345, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  “За издаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 343, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акт за въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 344, т. 2, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) точка 4 се отменя;
  г) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  28. В чл. 350, ал. 1, в основния текст думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен“.
  29. В чл. 351, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  30. В чл. 356, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „За получаване на лиценз за производство на ВМП лицата по
  чл. 355 подават заявление по образец, в което се посочва номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на помещенията за съхранение на ВМП в Република България, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 3 се отменя.
  31. В чл. 364, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „За издаване на лиценз лицето по чл. 363, ал. 1 подава заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  32. В чл. 366, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен“.
  33. В чл. 368, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  34. В чл. 375, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „За издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП лицата по
  чл. 373, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочват ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на ветеринарномедицинската аптека, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на издаване на диплома на лицата по чл. 373, ал. 2. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  35. В чл. 377, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен Национален електронен“.
  36. В чл. 379, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  37. В чл. 410б, ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 410а, ал. 2, подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  38. В чл. 410д, ал. 3 основният текст се изменя така:
  „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация, който съдържа:“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 20, т. 3 се изменя така:
  „3. Чл. 34 се изменя така:
  „Чл. 34 (1) Промените в обстоятелствата по чл. 32, ал. 2 се заявяват за вписване от управителя на ветеринарномедицинското заведение в 7-дневен срок от тяхното настъпване, като се прилага правилото за служебно осигуряване на вече представена/съдържаща се в регистъра информация.
  (2) Промените се вписват в срок до три работни дни от заявяването. В същия срок, ако е поискано такова, се издава и новото, отразяващо промените, удостоверение за регистрация на ветеринарномедицинското заведение.
  (3) За вписването на промени в обстоятелствата по чл. 32, ал. 2, т. 1, които се отнасят до вече вписано в регистъра лице и за издаването на удостоверение в тези случаи - не се дължат такси.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 51, ал. 1 след думата „регистрация“ се добавя „по реда на чл. 137“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 34:
  § 34. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За регистрация на ветеринарномедицинско заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават заявление до директора на съответната ОДБХ по образец, което съдържа:
  1. наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;
  2. постоянния адрес, адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;
  3. имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение, данните от документите им за самоличност;
  4. номера и датата на издаване на диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;
  5. номера и датата на издаване на удостоверение за членство в БВС на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение.“;
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Заявлението по ал. 1 се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) точка 1 се отменя;
  вв) точка 5 се отменя;
  в) в ал. 4 накрая се добавя „и служебно проверява членството в БВС на ветеринарните лекари, посочени в заявлението“.
  2. В чл. 32 ал. 3 се отменя.
  3. В чл. 33 думите „води национален“ се заменят с „поддържа публичен национален електронен“.
  4. В чл. 34:
  а) в ал. 2 думите „7 дневен срок“ се заменят с „срок до три работни дни“;
  б) в ал. 3 думите „копие от“ се заменят с „в което се посочва номер и дата на издаване на“, след думите „образование и“ се добавя „се прилага“ и накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“]
  в) създава се нова ал. 4:
  „(4) При последващо вписване по ал. 3 на ветеринарен лекар, който вече е вписан в регистъра по чл. 32, към заявлението не се прилагат диплома за завършено ветеринарномедицинско образование и документ за платена такса.“
  5. В чл. 51, ал. 1 след думата „регистрация“ се добавя „по реда на чл. 137“.
  6. В чл. 51б, ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За вписване в регистъра производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  7. В чл. 71:
  а) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Търговците по ал. 1 подават в ОДБХ заявление за регистрация по образец, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) в т. 1 думите „единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или“ се заличават, а накрая се добавя „когато е приложимо“;
  вв) точка 2 се отменя;
  гг) в т. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  б) в ал. 3 думите „7-дневен“ се заменят с „тридневен“ и след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „служебно проверява регистрацията на обекта, в който се осъществява дейността“.
  8. В чл. 72, ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
  9. В чл. 137, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 2 се отменя;
  в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  10. В чл. 138б, ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За одобряване на екипите по ал. 1 ръководителят на екипа подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 8 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  11. В чл. 155:
  а) в ал. 1:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Собствениците или управителите на регистрирани обекти, в които се провеждат опити с животни, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец за издаване на разрешение да използват животни в опити. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) точка 1 се отменя;
  б) в ал. 2 след думата „извърши“ се добавя „служебно“ и след думите „проверка на“ се добавя „регистрацията на опитната база и“.
  12. В чл. 165:
  а) в ал. 1:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „За получаване на лиценз за превоз лицата по чл. 163 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Заявлението съдържа номер и дата на издаване на регистрационния талон на транспортното средство, сертификата за одобрение на транспортното средство, лиценза за извършване на международен/вътрешен превоз на товари и удостоверението за правоспособност по чл. 164, ал. 1 на водача и придружителя на животните. Към заявлението се прилагат:“;
  бб) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;
  вв) в т. 8 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  б) в ал. 2 думите „проверка на“ се заменят със „служебно проверка на заявените обстоятелства и“ и след думата „документи“ се добавя „по ал. 1“.
  13. В чл. 166, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „В БАБХ се води“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
  14. В чл. 229:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За извършване на дейност по ал. 1 се подава заявление по образец до директора на ОДБХ, в което се посочва ЕИК на заявителя по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
  1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;
  2. копие от документа за правото на собственост или правото на ползване за обекта;
  3. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по
  чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.“;
  б) в ал. 3 след думата „проверява“ се добавя „служебно заявените обстоятелства и“;
  в) в ал. 5 думите „30-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
  15. В чл. 229а:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Операторите по ал. 1 подават до директора на ОДБХ по седалището си заявление за регистрация по образец, в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“;
  б) в ал. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  16. Член 233 се изменя така:
  „Чл. 233. Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на обектите по чл. 229, ал. 1 и на операторите по чл. 229а, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.“
  17. В чл. 238, ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „заявление“ се добавя „по образец“.
  18. В чл. 246, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „За регистрация на транспортно средство за превозване на обектите по чл. 245, ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“.
  19. В чл. 247 думите „В ОДБХ се води“ се заменят с „На интернет страницата на ОДБХ се поддържа публичен национален електронен“.
  20. В чл. 262, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Търговец, който иска да осъществява обезвреждане на странични животински продукти или съхранение на такива продукти, подава до директора на ОДБХ заявление по образец за регистрация на обект по чл. 259, ал. 1 или 2 и на инсталация по чл. 259а, ал. 1. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В заявлението се посочва дейността в обекта, ЕИК на търговеца по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и към него се прилагат:“;
  б) точка 1 се отменя;
  в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  21. В чл. 264 текстът преди т. 1 се изменя така: „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти, който съдържа:“.
  22. В чл. 271 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Физически и юридически лица, които желаят да използват странични животински продукти, подават до директора на ОДБХ заявление по образец, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  23. В чл. 279:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на лиценз за употреба на ВМП лицата по чл. 278 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  24. В чл. 290, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: “Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените лицензи за употреба на ВМП по чл. 288, ал. 1, който съдържа:“.
  25. В чл. 292, ал. 4 след думите „чл. 14, ал. 2“ се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  26. В чл. 300, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор“.
  27. В чл. 314, ал. 1 се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  28. В чл. 315, ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В случаите по ал. 1 лицето, което желае да придобие правата по лиценза за употреба, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  29. В чл. 328, ал. 4:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лице, което иска да извършва реклама на ВМП, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) в т. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  30. В чл. 329а, ал. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  31. В чл. 345, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 343, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акт за въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 344, т. 2, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точки 3 и 4 се отменят;
  в) в т. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  32. В чл. 350, ал. 1, в текста преди т. 1 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
  33. В чл. 351, ал. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  34. В чл. 356, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За получаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 355 подават заявление по образец, в което се посочва номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на помещенията за съхранение на ВМП в Република България, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 3 се отменя.
  35. В чл. 364, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на лиценз лицето по чл. 363, ал. 1 подава заявление по образец. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В заявлението се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на обекта за търговия на едро с ВМП, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на издаване на дипломата на управителя на обекта за търговия на едро с ВМП и към него се прилагат:“;
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
  в) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  36. В чл. 366, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
  37. В чл. 368, ал. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  38. В чл. 375, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП лицата по чл. 373, ал. 1 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В заявлението се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на ветеринарномедицинската аптека, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на издаване на дипломата на лицата по чл. 373, ал. 2 и към него се прилага:“;
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
  в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  39. В чл. 377, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
  40. В чл. 379, ал. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  41. В чл. 410б, ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 410а, ал. 2, подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
  в) в т. 12 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  42. В чл. 410д, ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така: „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация, който съдържа:“.


  § 21. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 11е ал. 3 се отменя.
  2. В чл. 15:
  а) в ал. 1 думата „наредби“ се заменя с „наредба“, а думите „свине, зайци и“ се заличават;
  б) в ал. 2 думите „свине, зайци и“ се заличават;
  в) в ал. 3, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“;
  г) в ал. 4, т. 5 думите „(свине, зайци или птици)“ се заменят с „птици”.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 21 се правят следните изменения:
  а) т. 1 – отпада.

  б) т. 2 става съдържание на § 21, като се правят следните промени:
  - в б. „а“ текстът след запетаята след думата „наредба“ се заменя с „а думата „зайци“ и запетаята преди нея се заличават.“
  - б. „б“ се изменя така:
  „б) в ал. 2 думата „зайци“ и запетаята преди нея се заличават.“
  - б. „г“ се изменя така:
  „г) в ал. 4, т. 5 думата „зайци“ и запетаята преди нея се заличават.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 35:
  § 35. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп. бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11е, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си актуален списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко.“
  2. В чл. 15:
  а) в ал. 1 думата „зайци“ се заличава;
  б) в ал. 2 думата „зайци“ се заличава;
  в) в ал. 3 изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“;
  г) в ал. 4, т. 5 думата „зайци“ се заличава.


  § 22. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 3 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
  2. В чл. 10, ал. 3:
  а) в основния текст, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и след думата „посочват” се добавя „ЕИК по БУЛСТАТ” и се поставя запетая;
  б) точки 1-3 се отменят;
  в) точка 6 се отменя.
  3. В чл. 10в, ал. 4:
  а) в основния текст, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и след думата „посочват” се добавя „ЕИК по БУЛСТАТ” и се поставя запетая;
  б) точки 2-4 се отменят;
  4. В чл. 18, ал. 1:
  а) в основния текст след думите „риболов с“ се поставя запетая, добавя се „регистриран по Закона за храните“ и се поставя запетая;
  б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  в) точка 6 се отменя.
  5. В чл. 18е, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  6. В чл. 25 се създава ал. 8:
  „(8) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 следва да притежават съответните разрешителни по Закона за водите и/или съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и съгласувателни скици с органите по ал. 2.“
  7. В чл. 25а ал. 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на съответните разрешителни по Закона за водите и/или съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, номер и дата на разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие и към него се прилагат:
  1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти - държавна, общинска или частна собственост;
  2. техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;
  3. документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по електронен път;
  4. документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5;
  5. съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2, когато е приложимо.“
  8. В чл. 25б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“.
  9. В чл. 46а:
  а) в ал. 1 след думите „регистрират в ИАРА“ се добавя „след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по реда на Закона за храните и към него се прилагат:
  1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
  2. проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в съответния център за първа продажба;
  3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
  10. В чл. 46б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“.
  11. В чл. 46д се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думите „еднолични търговци“ се поставя запетая и се добавя „притежаващи валидно удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 1 се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по реда на Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
  12. В чл. 46е, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 36:
  § 36. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 3 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
  2. В чл. 10, ал. 3:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Организациите по ал. 1 се признават въз основа на заявление по образец, подадено до изпълнителния директор на ИАРА, в което се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
  в) точка 6 се отменя.
  3. В чл. 10в, ал. 4:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Браншовите организации се признават въз основа на заявление по образец, подадено до изпълнителния директор на ИАРА, в което се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:“;
  б) точки 2, 3 и 4 се отменят.
  4. В чл. 18, ал. 1:
  а) след думите „риболов с“ се добавя „регистриран по Закона за храните“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
  в) точка 6 се отменя.
  5. В чл. 18е, ал. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
  6. В чл. 25 се създава ал. 8:
  „(8) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 следва да притежават съответните разрешителни по Закона за водите, решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда или разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, а когато техническите съоръжения са във водите на Черно море - и съгласувателни скици с органите по ал. 2.“
  7. В чл. 25а ал. 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и номера и датата на съответните актове по чл. 25, ал. 8. Към заявлението се прилагат:
  1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;
  2. техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;
  3. документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по електронен път;
  4. документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5;
  5. съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2, когато техническите съоръжения са във водите на Черно море.“
  8. В чл. 25б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената в заявлението информация“.
  9. В чл. 46а:
  а) в ал. 1 след думите „регистрират в ИАРА“ се добавя „след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните. Към заявлението се прилагат:
  1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
  2. проект на правилник на центъра за първа продажба;
  3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
  10. В чл. 46б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената в заявлението информация“.
  11. В чл. 46д:
  а) в ал. 1 след думите „еднолични търговци“ се добавя „притежаващи валидно удостоверение за регистрация по Закона за храните“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 1 се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
  12. В чл. 46е, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената в заявлението информация“.

  § 23. (1) В срок два месеца от влизането в сила на закона ръководителите на съответните администрации одобряват образците на документи съобразно компетенциите си по този закон и по специалните закони по § 13–16 и § 18–22 и ги публикуват на интернет страниците на съответната администрация.
  (2) В срок до 31 декември 2019 г. ръководителите на съответните администрации следва да приведат в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му водените публични регистри по специалните закони.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 37:
  § 37. (1) В срок два месеца от влизането в сила на този закон съответните административни органи в рамките на тяхната компетентност утвърждават със заповед образци на документите по този закон и ги публикуват на интернет страницата на съответната администрация.
  (2) В срок до 31 декември 2019 г. съответните административни органи привеждат в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му водените от съответната администрация публични регистри.

  Комисията предлага да се създаде § 38:
  § 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума