Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
16/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от н.п. Иван Миховски и гр.н.пр. на 27 април 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от н.п. Иван Миховски и гр.н.пр. на 27 април 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 16 май 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Добрев – заместник-министър, Ивайло Симеонов – директор на Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Галин Николов – изпълнителен директор. От Министерство на вътрешните работи – старши комисар Константин Димитров – заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ и Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  Законопроектът беше представен от н.п. Иван Вълков.
  Първата група промени е свързана с любителския риболов. Създава се задължение любителите риболовци да полагат еднократно тестови изпит за правоспособност при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. Изрично се регламентира задължението на разпространителите на билети за любителски риболов да издават билети на лицата, ползващи преференции по реда на закона. Предвидени са санкции за нарушения на това задължение. Разпространителите ще следва да отделят част от приходите си от продажбата на билети за зарибяване на обектите за любителски риболов.
  Втората група промени е свързана с разширяване на правомощията на служителите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и от Изпълнителната агенция по горите, упражняващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси. При установяване на нарушения по закона, оправомощените лица ще могат да задържат правонарушители, да използват записващи и заснемащи технически средства, да използват моторни превозни средства със специален режим на движение, както и физическа сила и помощни средства след предупреждение. Условията и редът за упражняване на тези правомощия ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на вътрешните работи. Срокът за приемане на наредбата е 6-месечен.
  Третата група промени е свързана с въвеждането на забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасяне и превозване на уреди за електроулов без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели.
  Съответно с Преходните и заключителните разпоредби се правят промени в чл. 238 от Наказателния кодекс. Предлага се санкциите по тази разпоредба да бъдат налагани на всеки, който лови риба, дори без да е констатиран улов. Отпада признакът „немаловажен случай“. Завишава се размерът на глобата за риболов с взривни, отровни и зашеметяващи вещества. Криминализира се улова с технически средства за електроулов без валидно разрешително, както и улова с риболовни мрежи във вътрешните водоеми на страната без разрешително за стопански риболов. Завишава се размерът на санкциите по отношение на улова в запазени места, при маловодие, в непромишлени води през размножителния период на рибата и на застрашени от изчезване видове. Криминализират се повторното извършване на деянията, участието на служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в тяхното извършване, случаите, когато деянията са извършени в сговор и случаите, в които предметът на престъплението е в големи размери.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете.
  Министерство на вътрешните работи също прави предложения за прецизиране на конкретни текстове и препоръчва детайлно да се регламентира процедурата по задържането на правонарушителите.
  Министерството на правосъдието съгласува законопроекта.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България поставиха въпроса как ще се осъществява контрол върху средствата за зарибяване, отделени от разпространителите на билети за любителски риболов. Заявиха, че липсва ясна процедура за извършване на обучението на всички любители риболовци. Изразиха несъгласие с високите санкции за лица, които просто пренасят или превозват мрежени уреди.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха принципна подкрепа за законопроекта и препоръчаха прецизиране на текстовете в съответствие с препоръките, отправени в постъпилите становища.
  В заключение, от името на вносителите н.п. Иван Вълков заяви готовност предложенията, направени от министерствата и от народните представители, да бъдат взети предвид и текстовете да бъдат прецизирани между първо и второ четене.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 7 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от н.п. Иван Миховски и гр.н.пр. на 27 април 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума