Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.


  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 юни 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите и Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Димитров.
  С промените се въвеждат национални мерки по прилагането на европейската регламентация, свързана с изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. В тази връзка, в обхвата на закона е включено пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника. Определен е редът за тяхното пускане на пазара. На министъра на земеделието, храните и горите като компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзора на пазара се възлага оправомощаването и нотификацията на техническите служби. Създава се постоянно действаща експертна комисия, която да подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на процедурите по одобряване на типа. Организацията на работа на комисията ще се определя с наредби за всяко производство за одобряване.
  Определен е редът за издаване или за отказ от издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигател с вътрешно горене.
  Въведена е регламентация за национално одобряване типа на ремаркета и на сменяема прикачна техника, като условията и редът за одобряването и издаването на сертификатите ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
  Освен това, в обхвата на закона са включени и превозните средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари. Условията и редът за тяхната регистрация ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите, а движението им ще става единствено по изключение и по реда, определен с наредбата по чл. 140, ал. 6 от Закона за движение по пътищата.
  Предвидено е Министерството на земеделието, храните и горите да създаде национален публичен електронен регистър, който ще замени съществуващата информационна база данни, като значително се разширява обхвата на информацията, която ще се поддържа.
  Подробно са регламентирани дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Определени са изискванията и условията за издаване на разрешение за извършване на обучение на кандидатите, както и правомощията на контролиращия орган.
  Предвидени са съответните административнонаказателни разпоредби.
  С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се създава правно основание министърът на земеделието, храните и горите да издаде наредби за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че регламентацията на дейностите по придобиване на правоспособност за работа с техниката е твърде подробна и следва да бъде уредена в подзаконов нормативен акт. Освен това, петгодишният срок, предвиден за валидността на удостоверението за регистрация на учебните форми за обучение за работа с техниката, е необосновано кратък.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи също определиха като твърде детайлно регламентирането на обучението за работа с техниката. Изразиха опасение, че част от предложенията могат да доведат до увеличаване на административната и финансовата тежест, създаването на нова експертна комисия и таксите за издаване на сертификати.
  Във връзка с отправените въпроси, от министерството отговориха, че няма да има увеличаване на административната и финансовата тежест, тъй като не се въвеждат нови такси, а за експертната комисия ще се използва наличния капацитет на министерството. Относно сертификата за провеждане на обучения заявиха, че по-краткият срок е с цел поддържане нивото на умения за работа с техниката.
  По отношение на включването в обхвата на закона на превозните средства за всякакви терени и на многоцелевите извънпътни превозни средства обясниха, че предвид масовото навлизане на пазара на този тип техника, разнообразното й използване и многобройните инциденти с нея, е наложително да бъде регламентирано при какви условия и ред ще бъде регистрирана и пускана в употреба. Движението по пътищата, отворени за обществено ползване, ще се допуска само по изключение и по реда, определен за движението на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ЙОРДАН АПОСТОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума