Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
12/07/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 20 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  РАБОТЕН ДОКЛАД


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 20 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за рибарството и аквакултурите

  (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27 и 55 от 2018 г.)

  § 1. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. Министърът на земеделието, храните и горите признава организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на рибарството.“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 1 в новото съдържание на чл. 10, след думата „горите“ се добавя „по предложение на Изпълнителния директор на ИАРА“.

  § 2. Член 10в се изменя така:
  „Чл. 10в. Министърът на земеделието, храните и горите признава междубраншови организации в сектора на рибарството.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 2 в новото съдържание на чл. 10в., след думата „горите“ се добавя „по предложение на Изпълнителния директор на ИАРА“.

  § 3. Член 10г се изменя така:
  „Чл. 10г. Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 3 в новото съдържание на чл. 10г. се правят следните изменения и допълнения:
  1. текстът става ал. 1.
  2. създава се ал. 2:
  „(2) ИАРА публикува и поддържа на интернет страницата си списък на признатите организации и асоциации.“.

  § 4. В чл. 16, ал. 1, т. 7 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 4 – отпада.

  §5. В чл. 29 думите „чл. 10, ал. 1, чл. 10в, ал. 1“ с „чл. 10, чл. 10в“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума