Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
19/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 септември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите и Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
  Споразумението беше представено от зам.-министър Добрев, който посочи, че това е една от инициативите, насочени към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море.
  Проектът на Споразумението е одобрен от Министерския съвет на 14 февруари 2018 г., като министърът на земеделието, храните и горите е упълномощен да проведе преговорите и да подпише писмото-отговор, при условие на последваща ратификация. Основната му цел е да се осигури ефективно и цялостно изпълнение на задълженията на Субрегионалното техническо звено.
  Изграждането на звеното е във връзка със заявено желание от страна на Република България. Агенцията за рибарството и аквакултурите ще се ангажира да предостави материална, логистична и административна подкрепа за целите на Проект „BlackSea4Fish".
  Споразумението е сключено чрез размяна на писма и може да бъде прекратено с писмено 60-дневно предизвестие от всяка от страните, като в този случай те ще се договорят за необходимите мерки за приключване на текущи дейности.
  Ангажиментите на правителството на Република България, включени в споразумението, са да осигури безплатно два оборудвани офиса в гр. Бургас, а при необходимост и допълнителен офис и да предостави административна подкрепа и два изследователски кораба, които да бъдат използвани за дейности, попадащи в обхвата на проекта.
  Освен това, Република България ще следва да признава пасаваните на служителите на ФАО, като валиден документ за пътуване, еквивалентен на паспорт; да подпомага безплатната обработка и издаването на визи на лицата, които работят по проекта, и да носи отговорност за всякакви искове от трети лица, освен когато иска или задължението произтичат от груба небрежност или умишлено нарушение. При изпълнението на проекта ще се прилага Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Специализираните Агенции, към която България се е присъединила през юни 1968 г. Всяко изменение ще бъде по взаимно съгласие и следва да бъде приемливо за българското правителство.
  Споразумението ще влезе в сила след уведомяване от двете страни за изпълнени вътрешни процедури, като дотогава ще се прилага временно от двете страни и ще бъде в сила докато не бъде прекратено.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума