Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
23/11/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 802-01-44, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 8 ноември 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 802-01-44, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 8 ноември 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за прилагане на
  Общата организация на пазарите на земеделски продукти
  на Европейския съюз
  (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.,
  бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 2 ал. 3 се отменя.
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §1 чл. 2, ал. 3 – да отпадне

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 1 – отпада.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 7 ал. 1, 2 и 3 се отменят.

  § 3. Член 10а се изменя така:
  „Чл. 10а. (1) Рафинериите подават ежемесечно до 25-о число в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления по образец, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, с данни за:
  1. среднопретеглените продажни цени на тон захар за предходния месец и за прогнозните продажни цени на тон захар за текущия месец съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ, L 171 от 4 юли 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185”;
  2. стоковите наличности от захар в края на предходния месец.
  (2) Производителите на изоглюкоза подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления по образец, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите:
  1. ежегодно в срок до 25 ноември с данни за произведените количества изоглюкоза, доставени през предходната пазарна година, и за стоковите наличности от изоглюкоза в края на предходната пазарна година;
  2. ежемесечно до 20-о число с данни за производството на изоглюкоза през предходния месец.
  (3) Директорите на областните дирекции „Земеделие” по местонахождение на рафинериите и на производителите на изоглюкоза определят със заповед длъжностни лица за извършване на проверки на данните по ал. 1 и 2. Оправомощените служители имат право да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за осъществяването на проверките, и да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (4) Компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите докладва на Европейската комисия информацията, получена по реда на ал. 1 и 2, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.“

  § 4. В чл. 10б се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. събира данни за извършено рафиниране по лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране, извършва проверки на данните и налага санкциите, предвидени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (OB, L 254 от 26 септември 2009 г.);“.
  3. Точки 3 и 5 се отменят.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 4 т. 2 се изменя така:
  „2. В т. 2 думите „одобрените рафинерии на пълен работен ден“ се заменят с „рафинериите“.

  § 5. В чл. 10в се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
  2. В ал. 3 думите „на пълен работен ден“ се заличават, след думите „Държавен фонд „Земеделие” се добавя „областните дирекции „Земеделие”, а думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 10а, ал. 3“.

  § 6. В чл. 10г думите „чл. 10б и чл. 10в“ и запетаята пред тях се заличават.

  § 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за:
  1. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
  2. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;
  3. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер;
  4. производителите на земеделски продукти и храни с означението „планински продукт“.”

  § 8. Създава се чл. 16а:
  „Чл. 16а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за:
  1. производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;
  2. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;
  3. данни, свързани с дейностите на лицата по т. 1 и 2;
  4. посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство.
  (2) При въвеждането на информация от страна на контролиращото лице операторът, съответно подизпълнителят, е длъжен да я потвърди в срок
  5 работни дни и с потвърждението същата се вписва в регистъра. Потвърждение от оператор, съответно от подизпълнител, не се изисква по отношение на въведена информация за наложени мерки от прилагането на наредбата по чл. 17, ал. 1.
  (3) При извършване на редакция на въведените данни по ал. 1 информацията се потвърждава в срок 5 работни дни от оператора, съответно от подизпълнителя, след което тя се актуализира в регистъра.
  (4) Въвеждането и потвърждаването на информацията се осъществява чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
  (5) Министерството на земеделието, храните и горите не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на вписаните в регистъра данни, с изключение на вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при вписването на информация от длъжностните лица, отговорни за регистъра.”
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §8 чл. 16а, ал. 5 – да отпадне.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  ІІІ. В § 8 в създавания чл. 16а се правят следните изменения:
  1. ал. 2 се изменя така:
  „(2) Министърът на земеделието, горите и храните издава наредба за воденето и съхранението на регистъра и по ал. 1 и за проверката на подаваните заявления в т.ч. проверката дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи.“
  2. ал. 3 и 4 – отпадат.
  3. ал. 5 става ал. 3, като се изменя така:
  „(5) Министерството на земеделието, храните и горите отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при вписването на информацията от заявленията в регистъра, като тези грешки и непълноти се отстраняват служебно, както и за вредите, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностните лица, отговорни за регистъра – по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“

  § 9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. за водене на регистъра по чл. 16а и неговото съдържание;“
  в) създават се т. 9, 10 и 11:
  „9. изискванията по отношение на образованието, квалификацията и броя на инспекторите на контролиращите лица;
  10. търговия от разстояние с биологични продукти;
  11. етикетирането и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене.”
  2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
  „5. за водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1-3 и неговото съдържание.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
  1. използването на незадължителния термин за качество „планински продукт” и осъществяване на контрол върху неговата употреба;
  2. воденето на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4.
  (4) Регистърът по чл. 16, ал. 3, т. 4 съдържа най-малко:
  1. името на производителя на земеделския продукт или храна;
  2. наименованието на продукта, за който е получено разрешение да се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“;
  3. номера и наименованието на групата храни, към която спада продуктът съгласно приложение № 1 към Договора за функциониране на Европейския съюз;
  4. местонахождението на обекта за производство/преработка;
  5. номера и датата на удостоверението, издадено от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните, за съответствие на продукта с условията за използване на незадължителния термин за качество “планински продукт”.”
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §9 чл.17, ал. 1, бука в), т.9 – да отпадне.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 9, т. 1 се правят следните изменения:
  1. б. „б“ се изменя така:
  „б) точка 5 се отменя;“
  2. в б. „в“:
  - създаваната т. 9 – отпада.
  - създаваните т. 10 и 11 стават съответно т. 9 и 10.

  § 10. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за известни за третите лица от момента на вписването.
  (2) Вписаните в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а лица са длъжни да предоставят информация в Министерството на земеделието, храните и горите за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 5-дневен срок от настъпването на промяната.”
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 10 в създавания чл. 17а, в ал. 2 цифрата „5“ се заменя с „10“.

  § 11. В чл. 18, ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице или въз основа на договор между оператор, подизпълнител и контролиращо лице. След сключването на договора с контролиращо лице операторите, съответно подизпълнителите, потвърждават извършваната от тях дейност в срок 5 работни дни от създаването на профил в регистъра по чл. 16а. Потвърждението се счита за дата на обявяване на дейността и/или дейностите.
  (4) Контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице.”
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 11 в новото съдържание на ал. 3 изречение второ и трето – отпадат.

  § 12. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството.“

  § 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думата „заявление“ се заличава, а след думата „горите“ се добавя „заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 3 преди думата „копие“ се добавя „нотариално заверено“.

  § 14. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „на съответствието“ се заличават, а думите
  „с фактическите” се заменят с „и проверки на място за“.
  2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето:
  „Сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняването на непълнотите или несъответствията. Когато непълнотите и/или несъответствията не бъдат отстранени в указания срок, производството по разглеждане на документите се прекратява и същите се връщат на заявителя.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В срок 1 година от прекратяването на производството или от издаването на отказ по ал. 3 заявителят не може да подаде ново заявление по чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.“
  4. В ал. 5, изречение второ след думата „производство” се добавя „съдържа идентификатор BG-BIO-ХХ и пореден номер от регистъра по чл. 16а с 12-цифров код и”.
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §14 чл.21, т. 3, ал. 4 – да отпадне.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 14 се правят следните изменения:
  1. т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. след думата „проверката“ се добавя „на документацията“ и числото „14“ се заменя с „3“, а числото „10“ с „7“.
  2. създава се изречение второ: „За проверките на място при приключването им се съставя двустранно подписан протокол, в който се вписват направените констатации и становището на проверяваното лице.“
  2. т. 3 – отпада.
  3. т. 4 става т. 3.

  § 15. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение контролиращото лице подава заявление по реда на чл. 19 или 20 за издаване на ново или временно разрешение. Новото разрешение се издава по реда на чл. 21. Идентификаторът на контролиращото лице в разрешението за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство се запазва както в новото, така и във временното разрешение.”
  2. В ал. 2, в изречение първо думите „което е в процедура по преакредитация, удостоверено с“ и запетаята пред тях се заменят с „въз основа на“, а изречение второ се заличава.
  3. В ал. 4 след думата „разрешение” се поставя запетая и се добавя „като подава заявление по реда на чл. 19 или 20”.

  § 16. В чл. 22, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се отменя;
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. се установи повторно, че контролиращото лице не е изпълнило задължение по чл. 23, ал. 1, т. 1;”.
  3. В т. 5 думите „чл. 23, ал. 1, т. 1” се заменят с „чл. 21а, ал. 5 и/или чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 4 буква „б”, подбукви „аа” и „бб”, т. 8 и/или т. 10”.

  § 17. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 834/2007“ се поставя запетая и се добавя „Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 889/2008“ и накрая се добавя „и в наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. представят ежегодно до 31 януари:
  а) на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол по отношение на съответствието на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната;
  б) чрез съответния модул на регистъра по чл. 16а по отношение на биологичното производство:
  аа) годишен отчет за предходната година;
  бб) списък на лицата, върху които са упражнили контрол;
  вв) годишен план за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
  гг) план за избор на операторите, от които ще се вземат проби за анализ;
  дд) статистическа информация по чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
  ее) годишен доклад за всички процедури, за които е дадено съгласие за прилагане на изключенията от разпоредбите за биологично производство, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;”.
  3. В т. 7 накрая се добавя „по чл. 18, ал. 3 и 4“.
  4. В т. 9 думата „два“ се заменя с „три“.
  5. В т. 10 след думите „действия и” се поставя наклонена черта, добавя се „или” и накрая се добавя „и/или по отношение на уведомления по
  чл. 92а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008”.
  6. създават се т. 12, 13 и 14:
  „12. въвеждат в регистъра по чл. 16а в срок 5 работни дни информация за сключване, изменение, прекратяване на договора за контрол и сертификация, извършените проверки, установените несъответствия и/или нередности и приложените мерки;
  13. уведомят писмено министъра на земеделието, храните и горите в срок три дни от получаването на известието за ограничена или отнета акредитация от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  14. предоставят информация чрез регистъра по чл. 16а за осъществения последващ контрол върху операторите, на които са наложени мерки, в срок пет работни дни от датата на последната инспекция.“
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 17 се правят следните изменения:
  1. т. 4 – отпада.
  2. т. 5 става т. 4
  3. т. 6 става т. 5, като в нея се правят следните промени:
  а) създаваната т. 12 се изменя така:
  „12. представят за вписване в регистъра по чл. 16а. в срока по чл. 17а, ал. 2 информацията за извършените проверки, установените несъответствия и нередности, и приложените мерки;“.
  б) създаваната т. 14 – отпада.

  § 18. В чл. 24, ал. 2 думите „регистър по ал. 1 и в база данни по
  чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3” се заменят с „регистрите по ал. 1 и чл. 16, ал. 3, т. 1-3“ и думите „чл. 18, ал. 3” се заменят с „чл. 18, ал. 4”.

  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Забранява се използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, когато не са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (ОВ, L 179 от 19 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 665/2014” и на наредбата по чл. 17, ал. 3.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1-5“ се заменят с „ал. 1-6 и за спазване на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007“.

  § 20. В чл. 25а, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 1151/2012“ се добавя „и на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на чл. 31 от същия регламент“.

  § 21. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007” и Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ, L 349/1 от 29 декември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1272/2009” се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/43 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/71 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
  2. В ал. 3:
  а) в основния текст 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”;
  б) в т. 2 думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 21 в т. 1 и т. 2 изразът „думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ се заменят със „след думите „Разплащателната агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  § 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавен фонд „Земеделие” проверява съответствието на местата за интервенционно складиране с изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1 в новото съдържание на ал. 1 в началото на изречението се поставя „Разплащателната агенция –„.
  2. т. 3 се изменя така:
  „3. В ал. 3 след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  § 23. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „регионалните структури на Разплащателната агенция” се заменят с „териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Държавен фонд „Земеделие” проверява изискванията към качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, в съответствие с методите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 23 се правят следните изменени:
  1. т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1 след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.
  2. в т. 2 в новото съдържание на ал. 3 думите „Държавен фонд „Земеделие“ проверява“ се заменят с „Разплащателната агенция – Държавен фонд „Земеделие“ организира проверката на спазването на“, а в края на изречението се добавя „и определя лабораториите, които извършват анализите“.

  § 24. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „Тръжни” се заменя с „Оферти и тръжни”, думите „регионалните структури на Разплащателната агенция” се заменят с „териториалните структури на „Държавен фонд Земеделие” и думите
  „се задължават да извършат“ се заменят с „извършват“.
  2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009” се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 24 се правят следните изменения:
  1. в т. 1 изразът „регионалните структури на Разплащателната агенция“ се заменят с „териториалните структури на „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие““.
  2. в т. 2 изразът „думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие““.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В § 24, точка 1 да се измени така:
  „1. В ал. 1 думите „се задължават да извършат“ се заменят с „извършват“.“

  § 25. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. Оферти и тръжни предложения за изкупуване на млечни продукти се подават в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ за продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 25 в новото съдържание на чл. 30 думата „териториалните“ се заменя с „регионалните“, а пред думата „Държавен“ се поставя „Разплащателната агенция –„.

  § 26. В част втора, в глава четвърта наименованието на раздел IV се изменя така: „Продажба на продукти от интервенционно изкупуване”.

  § 27. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с „продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.
  2. В ал. 3 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ и думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с „продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §27 чл. 31, т. 2, ал.3 думите „освобождаване на интервенционни запаси се заменят с продажба на продукти от интервенционно изкупуване“ – да отпаднат

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 27 в т. 1 и т. 2 изразът „думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие““.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В § 27, точка 2 да отпадне.

  § 28. В част втора, в глава четвърта раздел V се отменя.

  § 29. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Частно складиране на земеделски продукти се извършването след откриването на тръжна процедура със или без предварително определяне на помощта от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
  2. В ал. 2 думите „произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30“ се заменят с „които отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 29, т. 1 в новото съдържание на ал. 1 пред думата „Държавен“ се поставя „Разплащателната агенция –“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В § 29, точка 1 да се измени така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Частно складиране на земеделски продукти се извършва чрез провеждането на тръжна процедура със или без предварително определяне на помощта съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“

  § 30. В чл. 34 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „и състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 826/2008“ се заменят със „съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 30 изразът „думите „Разплащателната агенция“ са заменят с „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  § 31. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „прилагаща организация“ се заменят с „прилагащи организации“.
  2. В т. 3 думите „изпълнение и“ се заличават.
  3. В т. 4 думата „обикновени“ се заличава.

  § 32. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в изречение първо думите „Сдружения на производители и/или търговци“ се заменят с „Предлагащи организации, които отговарят на условията чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
  № 1144/2014” и в изречение второ думата „Промоционалните“ се заменя с „Предложенията за промоционални“ и думите „Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните на Европейския съюз“ се заменят с „Европейската комисия“.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „прилагащата организация“ се заменят с „прилагащите и оценяващите организации“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 32 т. 3 – отпада.

  § 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
  2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”, а думите „на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014” се заличават и накрая се добавя „и на промоционалните програми, които се прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 3/2008“, и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (OB, L 147 от 6 юни 2008 г.)“.
  3. В ал. 3 думите „чл. 10, 15 и 19 от“ се заличават и накрая се добавя „или Регламент (ЕО) № 3/2008“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 33, т. 1 и 2 изразът „думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  § 34. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „секторите“ се добавя „на земеделието и рибарството“, а думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
  2. В т. 2 думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §34 чл. 38а, т.1 думите „след думата секторите се добавя на земеделието и рибарството“ – да отпаднат

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В § 34, точка 1 да се измени така:
  „1. В т. 1 след думата „секторите“ се добавя „на земеделието“, а думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.“

  § 35. В чл. 40 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „обявеното качество на“ се заличават, а думите
  „с изискванията за качество, уредени в чл. 113 и 113а от Регламент (ЕО)
  № 1234/2007“ се заменят с „на всички етапи от търговията с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“ и думите „Дял II“ се заменят с „Раздел 2“.
  2. В ал. 2 думите „нормативните изисквания за качество“ се заменят с „приложимите стандарти за качество“.
  3. В ал. 4:
  а) в изречение първо думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а думите „отговаря на изискванията на регламентите“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“;
  б) в изречение второ думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а „отговаря на изискванията на регламентите, уреждащи стандарти за тяхното качество“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“.
  4. В ал. 5:
  а) в т. 1 думите „на качеството на“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти за“;
  б) в т. 2 думите „база данни” се заменят с „регистър”.

  § 36. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „база данни за“ се заменят с „публичен електронен регистър за“ и думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.
  2. В ал. 2 думите „базата данни” се заменят с „регистъра на”.

  § 37. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в т. 1 и 2 думите „на качеството“ и запетаята след тях се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.
  2. В ал. 2, в т. 1 и 2 думите „на качеството, издаден“ се заличават.
  3. В ал. 3 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти, издадена“.

  § 38. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „Глава III от Дял II на Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл.154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  3. В ал. 4 думите „приложение ХІV към чл. 97, буква „б” от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 21 от Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 892/2017 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25 май 2017 г.)“.
  4. В ал. 5 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 38 т. 4 се изменя така:
  „4. В ал. 5 след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие““.

  § 39. В чл. 44, ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „чл. 103ж от Регламент (EО)
  № 1234/2007“ се заменят с „чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 39 изразът „думите „Разплащателната агенция“ са заменят с „Държавен фонд „Земеделие““ се заменя със „след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  § 40. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „IV от Делегиран регламент (ЕС) № 891/2017 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС)
  № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138 от 25 май 2017 г.)“.
  2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
  3. В ал. 4 думите „чл. 55 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  4. В ал. 5 думите „чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 40 т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 2 изречение първо след думата „агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие““.

  § 41. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа могат да участват в схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕС)
  № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (OB, L 5 от 10 януари
  2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (OB, L 5 от
  10 януари 2017 г.). Участието в схемата се съпътства от прилагането на съпътстващи образователни мерки.“
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст след думата „плодове” се поставя запетая, а думите „и зеленчуци“ се заменят със „зеленчуци, мляко и млечни продукти“, а „учебните заведения“ се заменят с „детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа“;
  б) в т. 1 думите „чл. 103жа от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“;
  в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС)
  № 1308/2013“.
  3. В ал. 3 думите „ежегодно до 31 януари” се заличават, а накрая се добавя „за срок шест учебни години“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Условията и редът за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се определят с наредба на Министерския съвет.“
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 3, в началото, след думите „ В ал. 3“ се добавя „пред думата „Държавен“ се поставя „Разплащателната агенция –„, а“.
  2. в т. 4 в новото съдържание на ал. 4 се създава изречение второ: „Контролът по прилагане на схемата се осъществява от Разплащателната агенция – Държавен фонд „Земеделие“, а в частта на съпътстващите образователни мерки – от Министъра на образованието и науката.“

  § 42. В чл. 55а думите „на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“ се заличават.

  § 43. В чл. 55б ал. 6 се изменя така:
  „(6) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки и проверки на място за спазването на изискванията на ал. 1-5. Производителите и първите изкупвачи на мляко са длъжни да съдействат на длъжностните лица при извършването на проверките.”

  § 44. В част втора, в глава пета раздел IIб се отменя.

  § 45. В чл. 55е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за количествата и цените на изкупените овче, козе и биволско мляко“.
  2. Точка 5 се отменя.

  § 46. В чл. 56, ал. 2 думите „и указания за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” се заменят със „за срок пет години“.

  § 47. Член 57 се отменя.

  § 48. Член 58 се отменя.

  § 49. В чл. 58а, ал. 1 думите „скалата на Общността“ се заменят със „скалите на Съюза“, думите „наричана по-нататък „скалата“ се заличават, а след думите „тяхната класификация“ се добавя „съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013”.

  § 50. В чл. 58д, ал. 1 думите „средната цена за покупко-продажбата“ се заменят с „цена“.

  § 51. В чл. 58н се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, в изречение второ думите „база данни за“ се заменят с „регистър на“.
  2. В ал. 3 думите „базите данни за“ се заменят с „регистър на“.
  3. В ал. 4:
  а) в основния текст думите „и съхраняват бази данни за“ се заменят с „регистър на“;
  б) в т. 2 думите „лицата, които стопанисват” се заменят със „собствениците/ползвателите на”.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за обектите за съхранение на зърно в страната и за техните собственици/ползватели, в който се вписва информацията от регистрите по ал. 4.”

  § 52. В чл. 58о се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Физическите и юридическите лица, които стопанисват” се заменят със „Собствениците/ползвателите на”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Земеделските производители подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие” декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството произведено зърно в годината, в която се подава декларацията, в следните срокове:
  1. до 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
  2. до 30 ноември - за царевица, слънчоглед и соя.“
  3. В ал. 3 думите „за произведените количества оризова арпа и“ се заличават, а накрая се добавя „и до 30 ноември за произведените количества оризова арпа в годината, в която се подава декларацията“.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 52 се правят следните изменения:
  1. т. 2 – отпада.
  2. т. 3 става т. 2.

  § 53. В чл. 58с, ал. 1, т. 2 думите „базите данни по чл. 58н, ал. 3 и 4 се заменят с „регистрите по чл. 58н, ал. 3, 4 и 5“.

  § 54. В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „не подаде уведомление по чл. 10а, ал. 1 и 2, представи неверни данни в уведомленията по чл. 10а, ал. 1 и 2“.

  § 55. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „от 5000 до 10 000“ се заменят с „от 20 000 до 30 000“.
  2. В ал. 2 след думата „информация“ се добавя „в срока“, след думата „глоба“ се добавя „в размер от 100 до 1000 лв.“, а думите „от 500
  до 5000“ се заменят с „от 200 до 2000“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 23, ал. 1 се налага имуществена санкция, както следва:
  1. по т. 2, т. 4, с изключение на буква „б”, подбукви „аа” и „бб”, и т. 5 - в размер 2000 лв.;
  2. по т. 6 - в размер 5000 лв.;
  3. по т. 7, 12 и 14 - в размер 1000 лв.;
  4. по т. 9, 11 и 13 - в размер 5000 лв.“
  4. Създават се ал. 4-7:
  „(4) Физическо или юридическо лице, което не е в система на контрол и се позовава на метода за биологично производство по отношение на дейности, извършвани от него по производство, преработка, съхранение, внос, износ или търговия на продукти, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
  (5) Когато физическо или юридическо лице, което е в система на контрол, наруши задължение от Дял ІV „Етикетиране” от Регламент
  № 834/2007, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. На контролиращото лице на съответния оператор или подизпълнител се налага имуществената санкция в същия размер.
  (6) На оператор, при който се установи наличие на неразрешени за биологичното производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа, се налага глоба в размер 1000 лв. или имуществена санкция в размер 2000 лв. На контролиращото лице, с което операторът има сключен договор за контрол, се налага имуществена санкция в двоен размер. В случай че се установи операторът, при който е извършено замърсяването, той се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 4000 лв. На контролиращото лице, с което операторът има сключен договор за контрол, се налага имуществена санкция в същия размер.
  (7) При установяване на нарушение по ал. 4-6 контролният орган издава и предписание за премахване на термините, указващи биологичен метод на производство на продуктите.”
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §55 чл. 64, т.4, ал.5 - второто изречение да отпадне като ал.5 придобива следната редакция:
  “(5) Когато физическо или юридическо лице, което е в система на контрол, наруши задължение от Дял ІV „Етикетиране” от Регламент № 834/2007, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“
  В §55. чл. 64, т.4, ал.6 - последното изречение да отпадне като ал.6 придобива следната редакция:
  „(6) На оператор, при който се установи наличие на неразрешени за биологичното производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа, се налага глоба в размер 1000 лв. или имуществена санкция в размер 2000 лв. На контролиращото лице, с което операторът има сключен договор за контрол, се налага имуществена санкция в двоен размер. В случай че се установи операторът, при който е извършено замърсяването, той се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 4000 лв.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 55 – отпада.

  § 56. Създава се чл. 64а:
  „Чл. 64а. (1) Глобите и имуществените санкции по чл. 64 се намаляват с 50 на сто при заплащането им в седемдневен срок от връчването на наказателното постановление на нарушителя.
  (2) Не се налагат глоби и имуществени санкции на задължените лица за неизпълнение на задълженията им, свързани с въвеждане на информация в регистъра по чл. 16а, когато по технически причини негови функции липсват и/или са ограничени.”
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 56 – отпада.

  § 57. В чл. 65, ал. 1 думите „ал. 1-5“ се заменят с „ал. 1-6“.

  § 58. В чл. 72а:
  1. В ал. 1 думите „реда на“ се заменят с „реда и срока по“ и се създава изречение второ: „За неизпълнение на задължение по чл. 55б, ал. 6 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.“
  2. В ал. 2 след думите „чл. 55б, ал. 2“ се добавя „или не изпълнява задължение по чл. 55б, ал. 6“.

  § 59. Създава се чл. 73а:
  „Чл. 73а. (1) За други нарушения на този закон, както и на актове по прилагането му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 10 000лв.“

  § 60. В Допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и Регламент (ЕО) № 889/2008”.
  2. Точка 5 се отменя.
  3. В т. 6 думата „риболова“ се заменя с „рибарството“ и думите „Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз”.
  4. В т. 10 думите „на качеството“ се заличават, а думите
  „за качество на плодовете и зеленчуците“ се заменят с „на приложимите пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците“.
  5. Точка 16 се отменя.
  6. Точка 21 се изменя така:
  „21. „Класификация по скалите на Съюза“ е система за класифициране на кланични трупове от говеда (едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече), свине и овце, определена в Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.“
  7. Точка 26 се отменя.
  8. Точка 28 се изменя така:
  „28. „Рафинерия” е производствена единица, която има за предмет на дейност рафиниране на вносна сурова тръстикова захар.“
  9. В т. 30 числото „200“ се заменя с „50“.
  10. Създават се т. 34-41:
  „34. „Планински продукт” е незадължителен термин за качество по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 за описание на продуктите, предназначени за консумация от човека, включени в списъка в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
  35. „Оценяваща организация” е организация, избрана чрез състезателна процедура и одобрена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалната програма;
  36. „Оператор” е лице по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;
  37. „Подизпълнител” е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: преработка и съхранение на биологични продукти;
  38. „Повторно нарушение” е нарушение на задължение по чл. 23,
  ал. 1, т. 1, установено в двугодишен срок;
  49. „Заведения за обществено хранене” са обекти по смисъла на
  чл. 2, подбуква „аа” от Регламент (ЕО) № 834/2007;
  40. „Места за интервенционно складиране“ са места за складиране, определени в чл. 6, параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1238;
  41. „Частно складиране” е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, която се изразява в складиране на земеделски продукти с определено качество и в определени количества, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §60 т.10, т. 35 – да отпадне.
  В §60 т. 10, т.37 придобива следната редакция:
  „37.“Подизпълнител“ е лице, на което операторът може да възлага дейности.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 60, т. 10 се правят следните изменения:
  1. създаваната т. 37 – отпада.
  3. създаваните т. 38 – 41 стават съответно т. 37 – 40.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В § 60, т. 10, подточки 37 и 41 да се изменят така:
  „37. „Подизпълнител” е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;
  41. „Частно складиране” е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, по която се предоставя помощ за складиране на земеделски продукти, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“

  В случай, че направеното предложение бъде подкрепено от комисията, следва да бъдат извършени редакционни поправки в съответните текстове на закона.

  § 61. Навсякъде в закона думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 61 се изменя така:
  „§ 61. Навсякъде в закона след думите „Разплащателната агенция“ се поставя тире и се добавя „Държавен фонд „Земеделие“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 62. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 1, т. 2, буква „а” думата „предпазване” се заменя със „защита”.
  2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думата „предпазване” се заменя със „защита”.
  3. В Допълнителните разпоредби в § 1 се създава т. 100:
  „100. „Разумна печалба” е печалбата съгласно чл. 5, параграф 5 във връзка с параграфи 7 и 8 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.“
  4. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4, ал. 8 думата „предпазване” се заменя със „защита”, а накрая се добавя „и включва нетните разходи на дружеството по ал. 6, разумна печалба и разходите за инвестиции, ако има такива”;
  б) в § 4а, ал. 2 се създава изречение трето:
  „Министърът на земеделието, храните и горите е администратор на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи.”;
  в) в § 4б:
  аа) в ал. 2 се създава изречение второ:
  „Одиторът изразява становище за законосъобразност и целесъобразност на разходите, включени в размера на компенсацията по § 4, ал. 8, и предлага размер на разумната печалба.”;
  бб) алинея 5 се отменя.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 62 – отпада.

  § 63. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от
  2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „държавните предприятия” се заменят с „държавното предприятие”.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. одобрява годишен доклад за дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;”.
  3. В т. 5 и 6 думите „държавните предприятия” се заменят с „държавното предприятие”.

  § 64. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2017 г.) в чл. 3 ал. 2 и 3 се отменят.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 64 – отпада.

  § 65. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г.,
  бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
  бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея т. 8 се отменя.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Действието на разрешенията по ал. 1 се прекратява:
  1. при подадено заявление от притежателя;
  2. при смърт на притежателя – едноличен търговец;
  3. при прекратяване на дейността на притежателя на разрешението и заличаване на регистрацията му в търговския регистър.
  (3) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра по чл. 37, ал. 7. Разрешението се счита за прекратено от датата на вписването.“

  § 66. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г. и бр. 59 и 77 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) По искане на производител министърът на земеделието, храните и горите издава удостоверения за съответствие на храни с качествата и изискванията за производство, установени с БДС. На интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува списък на издадените удостоверения.
  (4) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава процедура за издаване и обезсилване на удостоверенията
  по ал. 3.“
  2. В Допълнителните разпоредби в § 1, т. 12 се създава буква „х”:
  „х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.”
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 66 – отпада.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 66 да се измени така:
  „§ 66. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г. и бр. 59 и 77 от 2018 г.), в допълнителните разпоредби в § 1, т. 12 се създава буква „х”:
  „х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.”

  § 67. Издадените от министъра на земеделието, храните и горите до влизането в сила на този закон удостоверения по чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения запазват действието си.

  § 68. Регистрите по чл. 16, ал. 3, чл. 16а, 41 и чл. 58н, ал. 5 се създават в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 68 думата „едногодишен“ се заменя с „тримесечен“.

  § 69. До създаването на регистъра по чл. 16а информацията и документите по чл. 23, ал. 1, т. 4, буква „б” се представят в Министерството на земеделието, храните и горите на електронен или хартиен носител.

  § 70. Започналите и недовършени преди влизането в сила на този закон производства по Регламент (ЕО) № 1234/2007 се довършват по досегашния ред.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума