Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Съюз на безалкохолната промишленост в България, относно становище на ЕК свързано с нормативната уредба по предлагането на бутилирани води в България в приемането на Законопроект за храните.
Изх.№31/08.02.2018г.
До:
Парламентарна група на ПП ГЕРБ - Председател - Г-н Цв. Цветанов
Парламентарна група „ БСП за България“- Председател - Г-жа К. Нинова
Парламентарна група “Обединени Патриоти” - Председател - Г-н В. Сидеров
Парламентарна група на ДПС – Председател - Г-н М. Карадайъ
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ - Председател - Г-н В. Марешки
Комисия по Земеделието и храните на Народното събрание - Председател Г-жа Д. Танева
Копие до:
Зам. Министър-Председател на МС – Г-н В. Симеонов
Зам. Министър-Председател на МС – Г-н Т. Дончев
Министър на Земеделието и храните - Г-н Р. Порожанов
Министър на Здравеопазването – Г-н К. Ананиев
Министър на Икономиката – Г-н Ем. Караниколов

Относно: Становище от Европейската комисия EU Pilot 6788/14/SANCO от 10.01.2018г. свързано с нормативната уредба по предлагането на бутилирани води в България и приемането на Законопроект за храните.

Уважаеми народни представители,

във връзка с предстоящото второ гледане на Законопроекта за храните и по-конкретно Глава трета Раздел І Натурални минерални и изворни води Ви информираме, че е получено Становище от Европейската комисия EU Pilot 6788/14/SANCO от 10.01.2018г. (Приложение 1) свързано с нормативната уредба по предлагането на бутилирани води в България.

Генерална Дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на ЕК одобрява проект на „Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“. Одобрените текстове съответстват на разпоредбите на Раздел води от Законопроекта за храните внесен от МС и приет на първо четене от Народното събрание. В съобщението са направени само две уточнения във връзка с определенията за „извор“ и за „находище на минерална вода“.
Положителната оценка на ЕК е резултат от извършената работа на назначената работна група за привеждане на нормативната уредба в съответствие с общностното законодателство със заповед № Р-152 от 06.07.2015г на Министър-председател Г-н Б. Борисов.
ЕК ни уведомява, че за да приключи отворената процедура срещу страната ни и да бъдат избегнати съответни санкции е необходимо Министерски съвет да приеме без отлагане одобрените изменения на Наредбата и да се съобразят всички относими текстове в националното право, с които се урежда предлагането на пазара на бутилирани води.


Именно в тази връзка Становището на ЕК касае пряко приемането на Раздел води от Законопроекта за храните: „съответните правни текстове, след като бъдат приети, заедно с другите относими разпоредби в националното право, с които се урежда предлагането на пазара на натурални минерални води и на изворни води, да бъдат подложени на оценка от службите на Комисията.“. Това означава, че след приемане на Законопроекта за храните той ще бъде подложен на оценка от ЕК, така както е оценен проектът за Наредба.

Искаме да подчертаем, че с одобрението на проекта за Наредба за бутилираните води, като терминология и разпоредби, позицията на ЕК представлява солидна подкрепа на приетия на първо четене Раздел води от Законопроекта за храните, който въвежда правилно всички изисквания на Директива 2009/54/ЕС и на ЕК. Нещо повече, евентуална промяна на текстовете на този раздел съгласно направеното предложение на група депутати, безспорно ще противоречи на полученото одобрение на ЕК и ще доведе до неизбежни санкции за страната ни при предвидената последваща оценка на закона от ЕК.

В становището си ЕК препоръчва и: „България трябва да въведе процедурни разпоредби, с които да се гарантира, че правилото „един извор – едно търговско описание“ се спазва във всички случаи. Необходимо е тези разпоредби да уреждат предоставянето на информация и координацията между различните административни органи, участващи в издаването на разрешения за експлоатация на изворите (за минерални и изворни води).“ Това условие на ЕК е въведено коректно в приетия на първо четене Законопроект за храните, а е премахнато без никакви аргументи във внесеното предложение за изменения и допълнения от групата депутати.

По конкретно предложението за изменение и допълнение на Законопроекта за храните в Раздел води преди второ четене в НС влиза в сериозни противоречия с полученото Становище на Европейската комисия, тъй като:
• се премахват основни термини , като „извор“, „търговско описание“ и „място на експлоатация на извора“- чл.69(2),чл.71(3),чл.71(2). Без тази основна терминология утвърдена от Директива 2009/54/ЕС, Законопроекта за храните става неприложим и няма да бъде одобрен от ЕК съгласно изразената ясна позиция в становището на ЕК.
• с предложението на групата народни представители се премахва Консултативния съвет към МЗ въведен от чл.65(4). В становището си ЕК настоява за координация между различните административни органи участващи в издаването на разрешения за експлоатация на изворите, която на практика ще се изпълнява именно от постоянния Консултативен съвет към МЗ.
• с предложението се премахва и основен принцип на Директивата „един извор - едно търговско описание“, въведен с чл.65(3) на Законопроекта внесен от МС. Припомняме, че именно във връзка със спазването на този съществен принцип е предприета процедурата Pilot на ЕК срещу страната ни и заличаването на този принцип от нормативната ни уредба и неговото неспазване неминуемо ще бъде последвано от санкции.


Уважаеми народни представители,

Във връзка с предпазване на нормативната ни уредба от несъответствия с изискванията на ЕК и противоречия с разпоредбите на Директива 2009/54/ЕС, призоваваме да се оттегли направеното предложение за изменение и допълнение на Законопроекта за храните в част Раздел води. Това ще предпази страната ни от санкции и ще даде възможност сектор бутилирани води да работи устойчиво и съгласно изискванията на общностното законодателство.
Надяваме се, че ще вземете национално отговорно решение и ще подкрепите и на второ четене Законопроекта за храните внесен от МС.


С Уважение,

УС на СБПБ
Форма за търсене
Ключова дума