Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Вътрешни правила за работа на Комисията по земеделието и храните.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и храните

П Р О Т О К О Л
№ 3


На 21 юни 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вътрешни правила за работа на Комисията по земеделието и храните.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по земеделието и храните госпожа Десислава Танева.

* * *
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добър ден, дами и господа! Добър ден, на всички гости! Уважаеми дами и господа народни представители, имаме необходимия кворум и откривам заседанието.
Предлагам дневният ред на днешното заседание да бъде както следва:
1. Вътрешни правила за работа на Комисията по земеделието и храните.
2. Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
Гости на днешното ни заседание са: от Министерството на земеделието и храните – Диана Филева – главен юрисконсулт, към дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Светослав Казаков – парламентарен секретар; от Българската агенция по безопасност на храните – д-р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните“, д-р Александрина Борисова – началник-отдел дирекция „Контрол на храните“, д-р Росен Малчев – главен експерт дирекция „Контрол на храните“; от Движение за защита на гражданите и държавата участват – Живко Делчев и Камен Милков.
СВЕТЛАНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, тъй като мина повече от месец и половина от внасянето на Законопроекта, то нашето предложение е в дневния ред да бъде включено разглеждането на този Законопроект.
Сега Вашата теза е, че за приемането на този Закон ще чакаме нотификация от Европейския съюз, но, доколкото разбирам, никой не поема ангажимент това нещо да се нотифицира като процедура. Разбирам, че днес го представям, но не знам колегите дали са запознати с него, но ако се приеме да се включи в дневния ред, ще направя съответното изложение за това какво предлагаме. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря и аз. Моля да взема думата, за да изкажа моите съображения за това, защо не следва да се променя това предложение по процедурата и да бъде включена точката в дневния ред. Защо?
Първо, Комисията по земеделието и храните е изпратила искания за становища по така внесения Законопроект и до Министерството на земеделието, храните и горите и до неправителствения сектор, браншовите организации в хранителната индустрия и всички, които са заинтересовани от приемането на този Законопроект, включително и потребителските организации и към днешна дата все още няма нито едно върнато становище.
Второ, в Министерството на земеделието, храните и горите в момента се подготвя изцяло нов Законопроект за храните и считам, че по-добре би било тези законопроекти да се гледат съвместно, като Законопроектът, който се изготвя от Министерството на земеделието, храните и горите, премина и през процедура за нотификация в Европейската комисия и в момента се отстраняват забележките по него.
Трето, така представеният и внесен Законопроект от група народни представители предвид текстовете, които съдържа и становищата на КЗК, то в момента чакаме отговор за това от европейското законодателство дали Законопроектът следва да подлежи на нотификация. Когато всичко това по процедурата се уточни, считам, че е резонно, отговорно и сериозно да разгледаме този Законопроект, внесен от народните представители. Това са съображенията, които исках да изкажа като председател на Комисията.
Колеги, други становища има ли? Ако няма, предлагам Ви по процедурата – внесеното предложение, искане, от народните представители на Българската социалистическа партия в дневния ред на днешното заседание в т. 3 да влезе: разглеждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, то моля да гласувате, за да влезе в дневния ред.
Гласували 19 народни представители: „за“ – 7, „против“ – 11, „въздържали се“ – 1.
Не се приема предложението за включване на нова точка 3.
Уважаеми колеги народни представители, тогава подлагам на гласуване предварително обявения дневен ред, който Ви изчетох в началото на заседанието, да бъде приет за дневен ред на днешното заседание.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 19 народни представители: „за“ – 11, „против“ – 1, „въздържали се“ – 6.
Колеги, приемаме днешния дневен ред.
Уважаеми колеги, по точка първа от дневния ред имаме:
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.
Те Ви бяха изпратени по електронната поща – вътрешните правила не съдържат нещо по-различно от правилата, по които сте работили досега, така че много Ви моля, ако има други предложения, да ги обсъдим, а ако няма други предложения по същество, ще предложа да ги гласуваме анблок.
Има ли други предложения по Правилата?
Ако няма, предлагам да преминаваме към гласуване.
Който е „за“ приемането на така представените Вътрешни правила за работата на Комисията по земеделието и храните, моля да гласува.
Гласували 18 народни представители: „за“ – 18, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.
Точка първа се приема с пълно единодушие от тук присъстващите членове на Комисията.

Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
Аз ще дам думата и на Българската агенция по безопасност на храните, но преди това само искам да кажа, че въпросните изменения произтичат от решението за структурата и наименованията и съответно на министерствата, като решения на Народното събрание, и промяната на името на Министерството на земеделието и храните на Министерство на земеделието, храните и горите – акт, с който трябва да се съобрази законодателството в областта на аграрния сектор.
Някой иска ли да каже нещо допълнително? Ако има въпроси, тогава ще отговорите. Тъй като всички промени във всички текстове съдържат само текстове относно промяната на наименованието, то колегите от администрацията ще отговорят на въпроса. (Отговор: 70 закона.)
Колеги, имате ли други питания? Ако няма въпроси към вносителите или други предложения, предлагам да преминем към гласуване.
Който е съгласен да приемем на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция за безопасност на храните, № 702-01-05, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., моля да гласува.
Гласували 18 народни представители: „за“ – 18 , „против“ и „въздържали се“ – няма.
Приема се единодушно, с което изчерпахме дневния ред за днешното заседание.
Искам да направя едно съобщение: по искане на практика на всички браншови организации в областта на храните – по повод проблемите в поднормативната база и уточняване на удобното време за среща за тях с Комисията по земеделието и храните, искам да съобщя, че извънредното заседание ще го проведем на 27 юни 2017 г., вторник, от 14,00 ч. в зала „Запад“, тъй като заявените участници от сектора бяха значителен брой.
Темите, които хранителната индустрия иска да представи на народното представителство, са три.
Първата тема е новият Закон за храните и промените в подзаконовите нормативни актове; второто – подзаконовите нормативни актове, свързани със здравословното хранене и защита на здравето на подрастващото поколение, като тук са включени две наредби: Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения, училищни столове, обекти за търговия на дребно на територията на училища и детски заведения.
Втората наредба, по която искат да изкажат становище, е за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.
Третата точка е тяхното предложение за реализиране на комуникационната стратегия за българските храни.
Това са темите, които хранителната индустрия иска да представи на вниманието на народните представители. Това е за деня, а съобщението ще го получите по пощите си.
Да, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ще присъстват ли във вторник хора от Агенцията по храните и представители на Министерството на земеделието на заседанието? (Реплики.)
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбира се, че ще присъстват, поканили сме ги за всичко. А относно въпросните нормативни актове, които хранителната индустрия иска да представи на Вашето внимание, ще ги получите тук, от секретариата на Комисията по емейла.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Все пак първата точка беше относно Закона за храните.Това означава ли, че Законът за храните е от предходното Народно събрание и дали ще бъде обсъждан и представен от тях, или нещо друго ще ни се представи?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това са точки и теми, които са поискани от тях. Сега става въпрос за дебата, за новия Закон за храните. (Реплики.)
Други въпроси има ли по съобщенията?
Господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Госпожо Председател, колеги, не знам дали има други колеги, които са членове на Бюджетната комисия, но тя също има заседание на 27 юни 2017 г. в зала „Изток“, отново от 14,00 ч.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вие щом ще имате заседание без неправителствен сектор, то ще свържи бързо, господин Апостолов! Така че ще успеем да се вместим, защото датата и часът са съгласувани с …(реплики)
Аз предлагам, познавайки дебата с неправителствения сектор, така или иначе това ще е най-дългото заседание от всички други, така че няма да има възможност да не се присъства на това заседание.
Колеги, предлагам да прекратим този дебат.
Други въпроси има ли, или някакви предложения? Ако няма, то благодаря за присъствието и участието Ви – до вторник.
Закривам днешното заседание на Комисията по земеделието и храните.

(Закрито в 14,46 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава ТаневаСтенограф:
Мария Петрова
Форма за търсене
Ключова дума