Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Представяне на екипа на Министерството на земеделието, храните и горите
2. БЛИЦ контрол
3. Разглеждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., за второ гласуване
4. Разглеждане на Законопроект за държавните помощи, № 702 01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г., за първо гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и храните


П Р О Т О К О Л
№ 6

На 5 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на екипа на Министерството на земеделието, храните и горите
2. БЛИЦ контрол
3. Разглеждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., за второ гласуване
4. Разглеждане на Законопроект за държавните помощи, № 702 01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г., за първо гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14.34 ч. и ръководено от председателя на Комисията Десислава Танева

* * *

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Добър ден на всички!
Обявявам, че има кворум и заседанието може да бъде открито.
Съгласно предварително обявения дневен ред на днешното заседание на Комисията по земеделие и храни трябва да се проведе при следният дневен ред:
1. Представяне на екипа на Министерството на земеделието, храните и горите от министър Румен Порожанов.
2. БЛИЦ контрол, съгласно чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
3. Разглеждане на Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., за второ гласуване;
Тук искам само да вмъкна, че Докладът за второ четене е включен като точка 2 от дневния ред на пленарното заседание за утре на Народното събрание.
4. Разглеждане на Законопроект за държавните помощи, № 702 01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г., за първо гласуване. Законопроектът постъпи вчера.
Уважаеми колеги народни представители по дневния ред има ли предложения?
Проф. Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Искам да предложа точка 4 да отпадне от дневния ред. Причините са следните: първо, Законопроектът е нов за държавните помощи и не отговаря на мотивите, които са записани, че това е същият Законопроект, който в началото на 2016 г., е внесен и минал на първо четене. Има съществени различия и ние това го установихме. Вчера след обяд ни беше пратен Законопроекта като Комисията по земеделие не е водеща комисия по отношение на този Законопроект. Необходимо е време за да можем съответно да си формираме и становището за това в Законопроекта само някаква техническа редакция ли е направена или има промени по същество? Молбата ми е на следващо заседание да го разгледаме, още повече Бюджетна комисията доколкото знам ще има заседание в четвъртък ще го гледа. Просто наистина е голям Законопроекта.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема, професор Бъчварова давам думата на себе си. Това означава в петък да свикаме извънредно заседание на Комисията по земеделие и храни за да може следващата седмица да влезе на първо четене в пленарна зала. Ние не сме водеща Комисия и лично аз смятам, че това Ваше становище може да го изразите и в хода на гласуването по Законопроекта в точка 4, иначе пак казвам, ще свикаме тогава в петък извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните, което избирате.
Министър Порожанов иска думата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Здравейте и от мен. По въпросния казус, разбира се, без да се бъркам в решението на уважаемите народните представители, Законопроектът е нов и той е внесен от Министерство на финансите. Това което касае държавните помощи в сектор „Земеделие“ и Министерство на земеделието отново орган по държавните помощи е министърът на земеделието, няма съществени промени, дори ме бих казал промени, които да касаят режима по който се извършват държавните помощи, комуникацията с Европейската комисия поради което ние не сме имали освен чисто технически забележки по Законопроекта, но вече Вие ще прецените от гледна точка на разглеждане в Комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря и аз за становището, което все едно го получихме вместо по точка 4, ако се приеме.
Други предложения по дневния ред, има ли? Ако няма първо, ще подложа на гласуване предложението на проф. Бъчварова от така обявения дневен ред да отпадне точка 4 – Разглеждане на Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. ,за първо гласуване, който е за приемането на предложението на проф. Бъчварова моля да гласува.
За – 9, против – няма , въздържали се – 10.
Не се приема предложението на проф. Бъчварова.
В този смисъл подлагам на гласуване дневния ред, така както предварително беше обявен с четирите точки, които представих за гласуване, който е за приемането на дневния ред на днешното заседание, моля да гласува.
За – 10, против – няма, въздържали се – 9.
Приемаме дневния ред от четирите точки, които първоначално представих и които са предварително обявените за дневен ред на днешното заседание.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.
Давам думата на министър Румен Порожанов.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаема, госпожо ПРЕДСЕДАТЕЛ, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя екипа, който се състои от 4 заместник-министри. Започваме един по един с ресорите, които са определени в рамките на заповедта, която е издадена от мен.
Господин Цветан Димитров – той е познат на Вас. Вече в две правителства или повече е заместник-министър на земеделието. Ресорите, които г-н Димитров отговаря за тях – биологично земеделие и растениевъдство, животновъдство, държавни помощи и регулации, политики по агрохранителната верига, пазарни мерки и организации на производители, обща политика в областта на рибарството, земеделие и регионална политика, областните дирекции „Земеделие“ също са към господин Димитров и в рамките на Министерство в частта на второстепенните разпоредители, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с изключение на Главна дирекция „Рибарство и контрол“, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдство, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Държавен фонд „Земеделие“ в частта на държавните помощи и пазарните механизми.
Другият заместник-министър това е господин Атанас Добрев. Той отсъства тази седмица. За БЛИЦ контрола за евентуални въпроси, ако аз не съм достатъчно компетентен съм поканил господин Гогов да подпомогне отговорите при необходимост. Господин Гогов е директор на Изпълнителна агенция по горите.
Ресорите на Атанас Добрев са: Дирекция „Развитие на горския сектор“, Дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии“, Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, респективно Главна дирекция „Рибарство и контрол“.
Госпожа Лозана Василева с ресори Дирекция „Развитие на селски райони“, Дирекция „Морско дело и рибарство“. Това са Втори стълб на Общата селскостопанска политика, респективно рибарската програма в частта на управляващи органи и договарянето в рибите, Национална служба за съвети в земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ в частта на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
Четвъртият заместник-министър е госпожа Вергиния Кръстева. Към нея са Дирекция „Поземлени отношения, комасация, Директни плащания и идентификация на земеделските парцели и Държавен Фонд „Земеделие“ в частта на директните плащания.
Респективно на Вашето вниманието ще представя Началника на кабинета Атанас Кацарчев, повечето от Вас го познават – бивш заместник-министър на финансите. В ресора, то не е ресор, но фактически те са към мен в настоящият момент са Дирекция „Търговски дружества и държавно участие“, тъй като има доста неща, които смятаме, че трябва да бъдат стабилизирани и след това да така да се каже да ги алсолсам на някои от някой от заместник министрите, Дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, Селскостопанска академия и Изпълнителна агенция по борба с градушките.
Разбира се, на Вашето внимание бих представил и Главния секретар – господин Георги Стоянов, който предполагам, че познавате.
Господин Тихомир Тончев той е пъблик рилейшънс – „Връзки с обществеността“, познат в сектора на земеделието от предишната си работа.
Уважаеми, дами и господа народни представители, това е екипа, основно политическия кабинет, разбира се има и няколко съветника по различни въпроси и експерти към политическия кабинет, но те не са така с десижън мейкърски позиции за да могат да бъдат на Вашето внимание.
Ако имате въпроси към мен или към някой от колегите, моля заповядайте.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Благодаря, Министър Порожанов! Колеги, въпроси имате ли към Министър Порожанов и неговия екип?
Давам думата на Министър Порожанов.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: С няколко думи ще Ви позволя да Ви запозная с приоритети и политиките, разбира се, те ще бъдат неразделна част от това което ще бъде публикувано съвсем скоро от Министерския съвет . Основните политики, те са заложени в коалиционното споразумение, заложени са и в предизборните платформи на партиите от коалиционното споразумение. Това са:
Първи приоритет е устойчиво и конкурентноспособно и пазарно ориентирано земеделие. Тук сме заложили много цели – 9 на брой. Предлагам да не ги чета една по една тъй като ще стане голямо литературно четене. Разбира се, на разположение сме на следващо или на по следващо заседание да коментираме една или друга политика, която ще изпълняваме.
Втори приоритет е стабилно развитие на хранителния сектор.
Трети приоритет – устойчиво и многофункционално управление на горите.
Четвърти приоритет – развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“ чрез устойчиво използване на природните ресурси, предпазване на екосистемите от свръх експлоатация и така нататък.
И, разбира се, пети приоритет изключително важен той е свързан с председателството на Европейския съюз.
Какво бих искал да Ви кажа, освен формалното списване на приоритети, цели, мерки и така нататък? Моята амбиция, амбицията на екипа, който е в Министерството на земеделието е тези неща да не останат на хартия. Има много неща, които се нуждаят от по експресно внимание, други от малко по задълбочен анализ и предприемане на действия, затова ще маркирам пред Вас някои от проблемите, които са актуални, и с които предполагам ще Ви занимаваме веднага от месец септември нататък.
Първият проблем е свързан с горския сектор. В момента изготвяме доста сериозен анализ в частта на това какво е здравословното състояние на гората. То не е в най-добрия си вид. Вече сме направили доклад, имаме разписани и визия затова какво трябва да се предприеме. Миналата седмица направихме срещи с научните среди в сектор „Гори“. Срещата беше изключително полезна. В петък вече сме поканили държавните предприятия, структурите на Агенцията по горите за да може да разгледаме мерките, които в един момент ние ще ги направим публични, ще ги комуникираме с обществото, разбира се, със съответния снимков материал, със съответните доводи и проблеми, които не трябва да бъдат забавени. Забавянето в предприемането на определени действия след определено време, години или то даже не много години, би имало не много добро отражение върху сектора, говоря като здравословно състояние на горите. Разбира се, предприемаме и много мерки, свързани с контрола върху дърводобива. Ние периодично информираме и през сайта, разбира се, и по друг начин за всичко което сме предприели, за хилядите проверки, които сме направили и по сечища, за това колко дървесина е заловена, колко камиони са конфискувани и така нататък, и така нататък. Има нужда от стабилизиране и дисциплиниране на тази дейност. Другото което и Вие бяхте свидетели в последните дни и което е актуална тема това е борбата с градушките. Имаше определено инициирано напрежение в две от нашите регионални дирекции в Пловдивско. По отношение на заплатите предполагам повечето от Вас са наясно какво решение предложихме. Искам да благодаря и на синдикалните организации за тяхната кооперативност при вземането на решенията, защото решенията не можеше да излизат от рамките на Закона. Това което ние предложихме беше оптималното в рамките, което се позволява по Закона за държавния служител, Кодекса на труда, така че да можем да удовлетворим максимална част от исканията на нашите ракетострелци най-вече заради тяхните възнаграждения. Разбира се, темата с материалната база не е по-маловажна. Тук трябва да отворим обществени поръчки за фургони, да помислим за някои други работи, но тук стратегическият въпрос е съвсем различен. От тук нататък как трябва да се разглежда тази дейност? Като дейност, която да опазва земеделските площи, дейност която трябва да обхване максимално земеделските площи, трябва ли тя да обхване и урбанизираните територии, защото и населените места страдат, както виждате, тъй като в момента те не се защитават, страдат от щети от по-сериозни градушки. Ние имаме една концепция, която е разработена за преминаване като държавно предприятие и то да бъде финансирано с вноски от земеделския сектор, който в началото на всяка година в един определен период да заплаща тези вноски и да заплаща услуга си. В момента не го изключвам като вариант. Това което трябва да предприемем трябва да го предприемем нормативно, дори и законово да го уредим до края на тази година за да може да стартираме следваща година ако, разбира се, променим модела с нов модел, като в петък сме направили първо публично събиране в Министерство на земеделието, при господин Кацарчев началникът на кабинета и презентацията, която ще представим и тя е доста по голяма. На нея сме поканили и Сдружението на общините, кметове за да видим какво мислят те от гледна точка на това ще се предприемат ли действия за защита на населените места и по какъв начин общините биха станали съпричастни към целия този процес? Направили сме разчети, направили сме прогноза за климата, за градушките, които са в нашия регион, евентуални разчети за финансови и други разходи като, разбира се, моделът трябва да бъде много добре балансиран. Ясно е, че държавата не може да излезе изцяло от процеса. Ако приемем, че в едната хипотеза държавата може да бъде отговорна за инвестициите , за базата от тук нататък обаче издръжката за ракети, издръжка на самия персонал, издръжка при увеличения способ, тъй като не може и не е възможно да има ракетоплощадки из цяла България. Другият възможен способ, тук трябва много внимателно да бъде анализиран, той не се изключва това е борба с градушките със самолетен способ, тъй като в момента от земеделските територии са покрити доста по-малко от 50% , дори и като махнем пасищата, които няма смисъл да бъдат третирани, защитавани. Ще проведем активна комуникация със сектора, разбира се, ще бъдем в момент в който ще имаме по-ясна визия бихме имали удоволствието, госпожа Танева, да представим и пред уважаемите народни представители една концепция за да намерим най-правилните решения. Има много, много други теми. Селскостопанска академия, която трябва да премине на полупазарен принцип. Приходите, които заварихме от Селскостопанска академия намаляват. Да, има доста по-добри специалисти като професор Бъчварова на темата Селскостопанска академия от мен, разбира се, и част от Вас, но има институти, които работят добре, други, които просто трябва да си намерят своето място, така че да бъдат освен държатели на генофонда, държатели на патентите, на правата, на ноу хауто, да бъдат и пълноценни играчи на пазара, а не индивидуално всеки, всяко научно светило, да консултира един или друг земеделски производител за сметка на това което е придобил и ползвал в рамките на своята официална дейност. Тук, темата не трябва да бъде толкова бърза, но тук трябва да предприемем мерки. Говорейки за приоритети бих казал и нещо, тъй като темата с председателството, темата с еврофондовете, темата с новото ОСП е изключително важна за мен дори интересна, предизвикателство отвсякъде поради това, че в момента стартира, той стартира вече, но ще придобива все по-голяма конкретизация, визията за новата Обща селскостопанска политика. Вие сте в течение, че има изказвания в най-различни формати в Европейската комисия, както на ниво депутати, така на ниво организацията на производителите Копа Коджека, на ниво страни-членки, в рамките на Вишеградската четворка също обсъждаме една или друга тема, тъй като ние имаме сходни интереси с Източна и Централна Европа от гледна точка на СЕП, обвързано производство, уравняване, изравняване нивата на субсидии с останалите страни-членки и така нататък. Дебатът е много важен и интересен. На 11-ти предстои изявлението на комисаря Хогън, в което ще бъдат представени резултати от така нареченото изследване на общественото мнение. Въпросникът, който беше попълван три месеца и на база, на който ще бъдат подадени анонси също така за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Тези от Вас, които четат изявленията в момента и на комисаря по бюджет и финанси господин Отингер, вече започна да се обмисля и Първи стълб да не бъде само на 100% финансиран от европейския бюджет. Тези анонси вече излезнаха. Предполагам, че това нещо също ще бъде много сериозна тема, която да се дебатира. Веднага след 11-ти ние сме поканили на 13-ти като ние поддържаме една изключително много добра комуникация с бранша. Първите срещи ги направихме с тях преди месец в Стара Загора, в Пловдив. Сега ние ще ги поканим в Министерството за да представим новите моменти, които ще излезнат от Комисаря по земеделие, да си сверим часовниците, те да продължат своята работа. Това което бих Ви информирал със задоволство, е че нашият бранш земеделският в рамките на почти всички асоциации има едно много добро мислене, много компактно мислене. Бих казал единно, няма дърпане за едно или за друго, така че те вече са в един дебат помежду си с работни групи, размяна на мнения, и разбира се, много е важно координацията, която ще направи Министерството, това което ще направим заедно с Вас от гледна точка на парламентарната подкрепа, мнение и решения, които са необходими. Дебатът ще стартира, ще набира своята скорост, ще бъде обвързан и с многогодишното финансово споразумение, разбира се, все повече се отдалечават сроковете, които излизат за многогодишното финансово споразумение за следващия програмен период говоря 2021-2027 г., очакваше то да бъде до края на годината, сега вече анонсите са, че ще бъде в края на нашето председателство, но така или иначе обобщавам за европейските теми много е важно дебатът, който ние ще проведем вътре в страната, позициите, които ще отстояваме и хубавото е, че ние няма да имаме според мен много различни позиции и България като цяло. Разбира се, председателството, това което заварих може би в най-добра степен беше организацията по председателството в Министерството от гледна точка на формиране на екипи, както в нашето представителство в Брюксел, така и капацитетът, който е изграден в Министерството. Аз лично нямам съмнение, че с екипите, които имаме и в момента, обученията, които правим, много добрата комуникация с Европейската комисия, най-вече Генералния секретариат на Комисията, който подпомага и обслужва всяко едно председателство. Има хора, които ще ни помагат в сектор „Земеделие“, в други са в икономиката, трети в енергетиката и транспорта и така нататък. Аз лично съм оптимист, че ние можем и ще направим едно много добро председателство, говоря тук в момента за сектор „Земеделие“, не мога да вляза в обувките на колегите си от другите сектори, така че и да можем да покажем именно нашия добре напреднал и как да кажа на много добро европейско и световно равнище български производител. Имаме какво да покажем, много интересна е инициативата, за която искам да благодаря на госпожа Танева – зелената седмица, която един тя е планирана в Берлин, в който България ще бъде основен партньор на панаира, обикновено това се прави от страната председател. Не ще имаме възможност още с откриването на председателството, особено в нашия сектор да покажем всичко най добро, както като сектор, така и като фолклор, като културни традиции, исторически традиции, затова смятам, че ще бъде едно съпътстващо добро начало освен всички официални мероприятия, които ще бъдат направени на правителствено ниво. Искам да изразя своето убеждение, че в рамките на разписаните приоритети нашата амбиция на екипа е тези приоритети да ги изпълним със съдържание, да не останат, да сигурно ще има едно, две, три – пет, които ще са в някаква фаза или нещо друго, но основните неща, които не търпят отлагане, важни политики, за които трябва да се вземат решения да бъдат реализирани по един добър балансиран начин. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Порожанов.
Колеги, по точка първа въпроси има ли?
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Първо искам да пожелая успех на вашия екип, защото от това как работи Министерството на земеделието, храните и горите зависи въобще икономиката на страната, стабилността, устойчивостта, доходите и от тази гледна точка Министерството има изключително отговорни задачи. Най накрая все пак резултатът, който ще се получи ще зависи от вашата работа затова българското земеделие как ще се развива, но аз имам един въпрос, свързан с приоритетите. Казвате, че вторият приоритет е стабилно развитие на хранително-вкусовата промишленост, това означа ли, че Вие имате някакво намерение, идеи, виждания, хранителната индустрия да премине към земеделието не само от гледна точка на контрол по храните, но също така и регулаторните режими, които са в Министерство на икономиката и съответно това е един проблем, който от дълго време стои и затруднява специално бизнеса, който се занимава в хранителната индустрия, тъй като го поставихте като тема, която е на второ място, имате ли такива разговори и такива идеи в тази насока? Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ще се справя и с техниката, но малко по-късно. Разговори не съм имал, но казвам Ви честно, разбира се, трябва да имаме подобни разговори за да видим кое е по-добре от гледна точка на сектора да бъде управляван. Това което обаче и в момента мисля, че на 10-ти ще имаме този съвет, който е незнам точно как се казваше по хранителната промишленост. Всички асоциации, които са свързани в този бранш ние вече имахме една среща, набелязахме теми, които са важни и притеснителни. Единият от тях е сивия сектор в бранша. Сивият сектор в бранша защото всеки работещ на светло, всеки плащащ данъци е поставен в една неконкурентна среда. От една страна от гледна точка на конкурентните продукти, които идват с атрактивни цени от западноевропейския пазар и не само, разбира се, Полша, Унгария, Чехия, всички са конкуренти на хранителния пазар и от друга страна на тези, които работят, продават хляб, други продукти, но не плащат данъци. Нашата амбиция е както се предприеха на правителствено ниво мерки в определени сектори, митници, гранични, акцизни, контрабандни и други сфери да набележим и да предложим, защото то не е само от компетенциите на Министерство на земеделието, да предложим мерки, които на правителствено ниво да бъдат предприети в тази връзка. Разбира се, имаме идея да направим една обща комуникационна стратегия с бранша от гледна точа на представянето на българските хранителни продукти в контекста на, не искам да се изтъкваме, но това което е важно да го съчетаем и в рамките на председателството. Има много неща, които да се направят, разбира се, темата, която Вие поставихте е важна. В момента не мога да Ви отговоря да или не, но това ще бъде въпрос, по който ще комуникирам с колегата от Министерството на икономиката. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, благодаря, Министър Порожанов, тук по време на дебата с хранителната индустрия, който те поискаха беше поставен въпроса за тази комуникационна стратегия и аз мисля, че от всички политически сили имаше съгласие за това, че трябва да се направи. В този смисъл Вие ще получите цялата парламентарна подкрепа.
Колеги, други въпроси има ли по точка 1.
Заповядайте, господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми, господин Министър, колеги и аз да пожелая успех на екипа на Министерство на земеделието. Вие споменахте, че е извършено допитване във връзка с новата ОСП и специално в сектор „Животновъдство“. Моят въпрос е на какъв принцип бяха избрани така две асоциации, които в страната са правили такива допитвания? Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Господин Георгиев, ще си позволя аз да отговоря. Министър Порожанов, визира допитването от Европейската комисия по което отчет ще даде Хогън на 11-ти с изявление, то не е до една или две организации. Това беше въпросник качен на сайта на Комисията и всяка организация от която и да е страна-членка можеше да участва в това допитване.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Не мога да Ви отговоря на въпроса, незнам за какво става реч, честно Ви казвам.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, предлагам да минаваме към точка две от дневния ред:
БЛИЦ КОНТРОЛ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 29 ОТ НАШИЯ ПРАВИЛНИК.
Съгласно Правилника всяка парламентарно представена група има право да зададе два въпроса като започваме от най-големите към най-малките. По един въпрос и след това още веднъж. Общо взето добре, че само 4 парламентарно представените групи, защото в предния парламент бяха 8. Първо, най-голямата парламентарно представена партия – ГЕРБ. Има ли, колеги от ГЕРБ, които имат въпрос? Ако няма преминаваме към втората.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Може ли да преотстъпите на другите ?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: А не, не ги отстъпваме, това е право? Вие сте съгласни.
От втората големина партия, Българска социалистическа партия, господин Георгиев има думата.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател! Господин Министър, Вие казахте, че при откриването на председателството има какво да покажем, имаме исторически традиции сега във вашето изложение. Моят въпрос, ще бъде свързан с наскоро вдигнат в медиите скандал с промяната на БДС стандарта за киселото мляко и специално за промяната и премахването на географското значение, да трябва да се синхронизира.
Вие дадохте клетва като министър на 4 май.
За съжаление на 9 май Министерство на земеделието, Агенцията по храните и една частна фирма, която впоследствие каза, че няма нищо общо с това предложение за промяна на втората част от БДС стандарта, именно съотношението между двете бактерии. Вие веднага оттеглихте Вашето предложение като министър, но моят въпрос е свързан с това каква е политиката Вашата и на вашия екип на Министерството за запазване и национална защита на тези продукти, които са с историческо значение, все пак е традиция в България, познати сме в света с българското традиционно кисело мляко, с българското саламурено сирене, розовото масло, тъй като сега явно, че трябва да се направи европейска регистрация, но така имаме информация, че от Гърция вече има подадено в Европейската комисия за регистрация на гръцко кисело мляко и може ли да се окажат, подадено на 1 в един момент, че на 1 януари когато Вие казахте, че ще представим българските традиционни продукти може да се окаже, че ние ще трябва да представим гръцко кисело мляко? Моят въпрос е свързан с Вашата политика. Да в моя въпрос и отговора наистина Вие отговорихте, че сте за запазване на тези продукти, който Ви зададох писмено. На базата на който в обсъждането в Българския институт по стандартизация прочетох цитирах вашето заключение, че сте за запазване, така че нека да го чуем. С колегите ще следим тази тема от близо за запазване на тези традиционни български продукти. Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз Ви благодаря, че отговорихте на половината от въпроса. Да, ние сме за запазване и само ще Ви коригирим на 4-ти писмото което е заминало към Института е подписано от господин Палигоров, (от кой беше подписано?) от господин Желязков – заместник-министър на земеделието в служебното правителство. Той е изпратил това писмо в края на мандата на служебното правителство. Датата, която е 9-ти това е входящ номер на един формуляр. Така че цялата процедура е вървяла в служебното правителство. Да, ние разбрахме от медиите. В началото честно казано едно, второ, трето от медиите разбрахме. Веднага реагирахме със заместник-министър Димитров, така че изразихме своята позиция. Самата регистрация на продукти си има своята изискуемост на документация. В момента нямам пред мен, кои продукти имаме няколко регистрирани продукта, имаме процедура в която вървят други. Разбира се, говорейки конкретно за киселото мляко никой по никакъв начин не би желал да намаляваме изискванията към стандартите, така че да принизяваме самият стандарт на киселото мляко. Няма да влизам в това защо се е случило. Аз направих една проверка. Да Ви разказвам тя е една идилия, даже за мене нищо съществено. Едва ли не това е било, хайде да не навлизам, че това е цял доклад на инспектората, ще Ви го дам да го прочетете. Нищо кой знае какво няма в него, но заповядайте ще го видите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Благодаря.
Преминаваме към следващата по големина група – „Обединени патриоти“.
Колеги, въпроси има ли от Вас?
Господин Апостолов, има думата.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Искам да поздравя
Министъра и екипа, твърде амбициозни задачи в това тежко Министерство, но като виждаме хората, които са заели с тяхното решаване съм сигурен, че това което каза министърът в неговия край на неговото изложение мисля, че ще има с какво да се представим достойно по време на председателството. Аз имам следните два въпроса:
Първият е относно затягането на режима при използване на нерегламентирани, нерегистрирани препарати за растителна защита, които както, колегите, знаят особено земеделци има масов нерегламентиран внос и използване на такива препарати, които не са позволени. Тук трябва да се помисли за повишаване на контрола, знаем наредбите за съхраняване и използване на препарати за растителна защита, лицензирани складове, взимане сутрин, връщане вечер, няма да отнемам време. Просто искам да чуя позицията на Министерството по тази важна тема, защото според данни на производители за миналата година вносът надвишава 40 млн. лв. Това е първият въпрос и вторият.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По един въпрос и после втори.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Добре.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз ще помоля изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните, тъй като той е контролния орган да даде отговор на Вашия въпрос.
ДАМЯН ИЛИЕВ: Уважаема, госпожо Танева! Уважаеми господин Министър, уважаеми господа депутати! Проблемът не е от сега с препаратите за растителна защита, които се внасят в България. Той има и друга страна – недостатъчният контрол на терена по отношение на това с какво се обработват, какви препарати се използват за растителна защита. Ние се опитваме да спрем и да контролираме този процес като завишихме контрола по границите последните два месеца с увеличени екипи, даже на местата където става този дребен внос в кавички, където няма такъв контрол. Говоря за Малко Търново и за малките граници през които минават само туристи, а не стоки. Проблемът е много сериозен. Той е много по-сериозен и от гледна точка на това за защита на населението от опасността в храните, фуражите да преминат пестициди, които може да се случи, че даже не са и включени в мониторинга, който извършваме ние за препарати за растителна защита. Разширяваме тази база на контрол и проблемът е и в това, че ние трябва да пренасочваме особено в такъв период когато хората, които се занимават с растителна защита трябва да са си на терена, а ние ги насочваме на границата. Наистина може би в последните седмици имаме добри резултати, имаме заловени такива препарати. По едно време даже имахме проблем как да ги унищожим, такива бяха количествата, които хванахме, с тонове има хванати. Мога да Ви дам такъв конкретен отчет. Не знаех, че ще имам такъв въпрос, така че може да получите информация за количествата, които сме заловили. Сигурно има и такива, които не сме заловили, но не знам на границите да има такава сигурност за нещо.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря на господин Илиев. Само искам да вметна – при Вашите проверки да обърнете сериозно внимание, че една част от влизат и полулегално като на тубите пише „обработена вода“. Мога да Ви покажа и такива снимки и да видите колко интересно се получава. Вторият въпрос е.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: После, ами такъв е Правилника.
Така следващата по големина политическа сила е Движение за права и свободи. Въпрос имате ли, господин Абазов?
БЮРХАН АБАЗОВ: Да, благодаря, имам два въпроса.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Признавам, че този въпрос не съм го измислил аз. Този въпрос постъпи в приемната, която организирам в Русе. Той е свързан с градушките, които паднаха тази седмица и миналата седмица и нанесоха големи щети на земеделските производители. Известно е, че те бяха в района на община Сливо поле в Русенско, община Левски, Плевенско, Карловска община и така нататък. Моят въпрос е всъщност: какви действия предприема Министерство на земеделието – организационни, във връзка с бързото обработване на документацията, която се изисква за обезщетяването на земеделските производители за 100% пропаднали площи? Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз ще започна, а заместник-министър Димитров ще продължи. Само като информация утре имаме Национален съвет по зърното. С господин Върбанов сме се разбрали, че това ще бъде една от темите, която ще обсъдим и затова направихме една предварителна информация, която наистина е предварителна, ще сверим с това което има бранша. Господин Димитров, продължете по отношение на информацията и мерките, които ще предприемем.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: По отношение на мерките първо, бих искал да започна с това, че са назначени допълнителни комисии, освен тези всички, които се занимават със земеделие са запознати, и постоянно действащите. Към 14.00 ч. днешният ден буквално на всеки два часа обновяваме информацията, имаме протоколи за 100% пропаднали площи за 118 хиляди декара като най-голямата част това е пшеница след това идва слънчоглед, царевица и имаме и рапица около 7 хиляди декара. Това е към 14.00 ч. Днес продължават обходите на различните комисии. Само ще кажа, че това са, които са на 100% пропаднали площи. Тепърва ни предстои останалите землища, които ги имаме описани една по една мога да Ви предоставя справката, да видим в близките дни да кажем в рамките на една седмица да бъдат анализирани, начините за обезщетяване. Знаете имаме до 2021 г., нотифицирана държавна помощ, която за съжаление обаче чак следващата година обикновено се обезщетяват, така че това са ни възможностите.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Политическа партия „Воля“ има ли въпрос към министъра?
Заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На първо място искам да благодаря на министъра за представянето на неговия екип и да му пожелая успех на целия екип и за представяне на подробния план, който ще предприемат в политиките в секторите от земеделие и храни, и моля да бъда извинена ако не съм чула достатъчно изчерпателно всички Ваши приоритети, но не чух какви мерки смятате да предприемете в лозаро-винарския, тъй като от 29 май до 2 юни София беше домакин на 40-ия юбилеен световен конгрес по лозарство и винарство и на този конгрес Вие заявихте, че лозаро винарският сектор е водещ за земеделието, цитирам „в България и заслужава да заеме своето място в изграждането на икономическата политика на държавата“. Включен ли е във Вашите приоритети този сектор и с какви мерки ще подпомогнете развитието? Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Лозаро-винарският сектор, както знаете той вече се е утвърдил, както в частта на производството на грозде в различните му аспекти на винено, разбира се, и на десертно грозде и най-вече в частта на прекрасните български вина. Знаете, че имаме Програма за преструктуриране на лозарството, която се финансира, изтича 2018 г., след това продължава и 2019 г. И догодина ще има прием, който е свързан отново с преструктуриране на насажденията, промяна на насажденията, на сортовата структура, разбира се, тук се променят, включително има опции за как се водеше?, смисъл промяна на формирования, на формулировките и на стълбовете как се водеха?, – на формировката, огради такива няма, нали?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Не.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Така че Програмата за преструктуриране продължава нейното финансиране. Тя ще продължава до 2019 г. Лозаро-винарският сектор обаче в частта на десертното грозде е приоритет и по Програмата за развитие на селските райони. Виненият сектор така или иначе по Програма, която е одобрена от Европейската комисия не е в преработката и производството на винени сортове, не са приоритетен сектор и не попадат масово в проектите, които се одобряват за финансиране с европейски средства .
Това е и защото всяка година имаме между 30 и 40 млн. лв., които именно по Програмата за преструктуриране на сектора влизат за подпомагане на този сектор. Това са основните инструменти, които се ползват в сектора и на този етап смятам, че това е повече от достатъчно от гледна точка на подпомагане на сектора – обновяване на производство, на конструкциите което пропуснах, цялостните конструкции могат да бъдат подновени и, разбиране се, опцията за кандидатстване по Програмата за развитие на селски райони. Програмата за развитие на селски райони, тя е вече в една фаза, която така вече приемите по 4.1 Производство вече са минали, предстои финализирането на приема, да там има определено забавяне по 4.1, и по 4.2, което е за Преработката на земеделска продукция предстои отварянето на втори и последен прием. Няма как в този втори последен прием да стане приоритет виненото грозде, от гледна точка да бъдат финансирани избите в рамките на този прием. Това бих могъл да Ви кажа на този етап. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, преминаваме към вторите въпроси.
От Политическа партия ГЕРБ въпрос има ли?
Ако няма преминаваме към втората по големина партия – Българска социалистическа партия.
Въпрос има ли?
Заповядайте, колега.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ: Уважаема, госпожо Председател, уважаеми господи Министър, колеги! Все по-голям е общественият интерес към мерките по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, обаче също толкова голямо е и напрежението и притеснението от всички заинтересовани страни. Вие, господин Министър към момента сте заявили, че ще спазвате актуализирания индикативен график, който е публикуван за приема на заявленията за подпомагане по Програмата за 2017 г. Точно на тази база и на тези Ваши твърдения са притесненията в обществото, а именно: каква е политиката Ви относно всички тези мерки и подмерки, които са заложени в графика? Като ще разясня малко въпроса си – има подмерки, за които все още няма изготвени наредби. Също има и някои от мерките, за които няма наредби, а тези които имат в обществото се развиват теории, че ще има промени и на база заложените дати за прием на заявления е притеснението, че тези наредби все още не са публикувани и кога ще излязат? Съответно ние както досега е практиката да излизат наредбите, обнародването им две седмици преди приема, малко преди или непосредствено със заповедите за прием. Това е притеснението от страна на всички страни, че няма да имат време да се подготвят и да развият инвестиционните си намерения. Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Много Ви благодаря за въпроса. Явно си комуникираме с различни общества с Вас. Това което опитваме максимално ясно да направим, не случайно, индикативният график, Лозана може ли за малко, индикативният график е вече не само кога ще бъде приема, а какво назад във времето се случва, кога ще бъде издадена заповедта, кога ще бъде разгледана и публикувана наредбата за обществено обсъждане, кога ще бъде комитет по наблюдение, тематични работни групи и така нататък, за да могат да се ориентират абсолютно всички. До този етап индикативният график беше в рамките само на прозореца, който се отваря за прием. Разбира се, не всички наредби са направени, приоритет беше даден на тези инвестиционни мерки, тук говоря още от 2015 г., от стартирането на Програмата за развитие на селски райони, така че да може принадената стойност да влезе в сектора по най-бързия начин. Успоредно с това, разбира се, стартират и другите по-малки мерки. Акцентът беше именно в голямите за да могат да се получи и усвояване на парите по Програмата, да могат и парите да влязат в реалния сектор. Както виждате, ако сте погледнали сега ще отворим прием и за така нареченото хуманно отношение към говедовъдство и овцевъдство. Нещо, което беше забавено във времето за което самият сектор имаше така своята визия, своето напрежение бих казал. Тук сте прав за някои от нещата. Така че в този аспект искам да Ви кажа, че миналата седмица проведохме и съвет по животновъдство, който смея да твърдя беше много конструктивен, много позитивен с много ясни и изчистени послания към даже ние нямаме две страни тук към сектора за едно или за друго нещо. Вие сами разбирате, че не може да се отвори едновременно абсолютно всичко като прием, дори ако щете от гледна точка на капацитет за изготвянето. От една страна наредбите, това не е най-важното, от гледна точка на прием, така че не бих искал да коментирам Вашето твърдение затова, кой как се притеснявал, че едно нещо ще се промени, консултанти колкото искате. Консултанти да има и той да обикаля из страната и да Ви пълни главата с най-различни визии по въпроса, включително затова как ще Ви оправи той за да Ви се случат нещата. Това нещо, уважаеми колега, за съжаление нито Вие, нито аз мога да го избегна. Там където има много струпване на ресурс, там всякакви хора намират своята почва. Мен повече ме е яд на тези, които им се връзват. Затова, разбира се, аз Ви благодаря все пак за въпроса, той има своето основание. На разположение сме да коментираме наистина притеснения, които съществуват при Вас, заповядайте със заместника по Програмата, включително и заместника по директните плащания да коментираме и да ги дебатираме. Ние сме отворени, непрекъснато коментираме с целия сектор. Да, не ми е останало време да тръгна из страна и това ще се случи. В момента наблягаме малко на комуникацията, която искаме да направим глобално със сектора за да хванем нещата в своята основа, в своите действия, които трябва да правим. Затова отново Ви благодаря за въпроса. Ако има нещо конкретно което бихте искали да изкоментираме, заповядайте в Министерството, на разположение сме. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Преминаваме към Обединени патриоти.
Втори въпрос имахте към министъра.
Господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Господин Министър, както беше обявено и беше спазено индикативният график за приключване на всички плащания, беше спазен до 30 юни минаха всички разплащания, но аз бих искал да попитам относно мярка 214 за спазване на сеитбооборот – има не приключили плащания на земеделски производители, които не са се отказали и не са подписали анекси да се откажат от спазване на това задължение. Какво бихте казали по този въпрос?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заместник-министър Лозана Василева ще отговори.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Все още има не приключили плащания по мерките, които крайният срок по регламент не е 30 юни, тоест там нямаме такъв срок, така че предстои довършване на плащанията. Имаме остатъчни плащания по мярка 11 биологично животновъдство, ВПС по мярка 4.2, Ерозия, овошките и , разбира се, и по сеитбооборота има, но предстои до 20 юли най-късно до края на месеца да ги изплатим. До края на месеца да се финализират плащанията.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Надявам се, че се чу до 20 юли ще се финализират плащанията по компесаторните мерките от Програмата за селските райони, които нямат срок 30 юни, както и Директните плащания.
Така – преминаваме към следващ въпрос от Движение за права и свободи. Г
Господин Абазов, заповядайте.
БЮРХАН АБАЗОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми, господин Министър, колеги, вторият ми въпрос е на горска тематика. В изброяването на приоритетите, господин Министър, преди малко подчертахте, че един от основните приоритетите за екипа на Министерството е здравето на гората. Въпросът ми е свързан с тези участъци от гората, които са нападнати от корояд и всъщност моят въпрос е продиктуван от това, че получавам сигнали от бавното действие на горските стопанства по отношение на тези заболели участъци.
В резултат на това забавяне се стига първо, до разширяването на този заболял участък, второ в резултат на това забавяне се стига до там, че дървесината, която се сече задължително в този участък не може да се ползва вече от никого поради това, че е похабена. В този смисъл въпросът ми е: какви действия предприема Министерството във връзка с ускоряването на този процес за да се предотврати това забавяне, което довежда до тези две неща? Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз загатнах в общото си изложение по темата. За два месеца и аз станах специалист по въпроса, но все пак ще помоля господин Гогов да даде по професионален отговор. Заповядайте.
ГРИГОР ГОГОВ: Благодаря. Госпожо Председател, господин Министър, господа народни представители! Министерството на земеделието, храните и горите взима адекватни мерки по отношение на ситуацията, която се разви особено в последните 6 месеца на територията на Южна България във връзка със съхненето на горите. Искам само да Ви кажа една почти стресираща цифра – тя е 98 хил. декара съхнещи гори във връзка с болести и корояди. Лично министър Порожанов се е заел с проблема и в утрешния ден организираме една среща съвместно с директорите на държавните предприятия на цялата страна и регионалните дирекции по горите с най-силно засегнати територии с конкретно набелязани мерки какво и как ще се случва следващите месеци. Вярно е, че ще имаме проблем с усвояването. Има известни проблеми от чисто бюрократичен характер, които ние ще ги преодолеем може би след утрешната среща и всяко едно от предприятията, в които има такива проблеми е набелязало конкретни мерки, за да може тази дървесина да бъде изведена по най-бързия начин от местата на съхнене, и да може да предпазим останала част от гората. Благодаря.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз може бих щях малко по професионално да се изкажа, господин Гогов. Много така общо го казахте. Има проблем. Не можем да кажем, че сме взели адекватните мерки през последните 6 месеца.
Затова и от близо 4-5 седмици много активно комуникираме. Аз съм информирал и на заседание на правителството премиера по този въпрос, защото към момента самата сеч на изсъхналите дървета не означава, че корояда изчезва, короядът отива от страни и той продължава да работи, така че не всички мерки, които са правени са били по най-ефективния начин за решаване на въпроса. Съвсем отделен е въпросът с извеждане на дървесината, продажбата на дървесината и така нататък. Затова и Ви казах и в петък ще направим една предпоследна експертна среща в рамките на Министерството след което може би другата седмица самите мерки отново ще поканим, разбира се, всеки от Вас е добре дошъл, ще го направим публично това събиране, ще поканим отново така академичната общност от Института по горите и другите колеги, които бяхме поканили предния път за да можем да излезнем с ясна програма, която да комуникираме с обществото, защото веднага очаквам от природозащитниците реакция. Вие сега започвате да сечете защото нали имате други мисли, не мислите са, така че там където има проблем в гората той да бъде решен по ефективен начин, а не с половинчата мярка. Ще Ви държим в течение с казуса. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И последно – Политическа партия „Воля“.
Втори въпрос имате ли?
Заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Тъй като за нас от Воля са много важни действията, а не думите, изказвам благодарността си към Вас, че след парламентарен контрол предприехте незабавни действия и разпоредихте анализ на храните и установяване има ли или няма двоен стандарта? И тъй като излязоха различни материали по темата молбата ни към Вас е да ни запознаете в крайна сметка с Вашето становище. Какво установихте от тези проверки? Има ли или няма двоен стандарт? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ние много информация изнесохме, както и в медиите, не случайно миналата сряда първо, помолих господин Илиев с неговия екип да бъдат в сутрешните блокове за да могат професионално да обяснят темата. След което се наложи и аз да се поява, разбира се, абсолютно всичко е качено на нашата страница от гледна точка на обобщените резултати от проверката. Двоен стандарт, това което установихме има в около 20% от изследваните от нас храни. В контекста на това, че в съдържанието е описано на етикета на един и същ продукт закупен на западноевропейския пазар в същата верига и в България в същата верига има различни съставки, които се съдържат в него.
Това бяха 7 продукта от всички 30 изследвани от нас. Разбира се, ние продължихме анализите с органолиптичните анализи и, разбира се, най-важният физикохимичният анализ за съответствието на самия продукт с това което е обявено на етикета. Отзад напред, въпреки че колегите, д-р Илиев, може много по-подробно да обясни, но ние сме го качили това и на страницата може да го прочете какви допълнителни проби сме направили, така че да се види дали няма и заместители, защото имало е единични случаи от нашите колеги от другите страни, които са установили подобно нещо. Ние проблеми с физикохимичния анализ и пробите не установихме. Има отклонения, но тези отклонения са в рамките на допустимите съгласно регламента за отклоненията при изследването на храни, специален регламент от 2011 г., може би не го произнесох точно правилно като наименование, така че тези отклонения, които са установени с нула, нула еди колко си процента или други съставки са в рамките на допустимите. В рамките на органолептичния анализ там по три от продуктите специалистите установиха, че има различни вкусови качества, липса на вкус на мляко, но това е само за три от продуктите. Каква правим от тук нататък? Да, тук не говорим за вредни за здравето храни, не говорим за както и да е... От тук нататък сега на съвета на министрите словашкият министър внася една декларация информация, която обобщава информацията, която я има и в останалите страни-членки, именно в двойното качество, защото това са нелоялни търговски практики.
Самият комисар по правосъдие и потребители госпожа Юрова тя е от Чехия вече работи по казуса. Ние на заседанието на министрите ще запознаем с нашата констатация, за съжаление нашата констатация се допълни с констатацията, че анализът на цените показа, ние го публикувахме също, анализът на цените показа, че от половината от продуктите, които са закупени на нашия пазар имаме така значително по-високи цени, достигащи за детските пюрета между 90 и 100 и малко отгоре процента по-високи цени за едни и същи продукти, спрямо закупените в Австрия или Германия не мога да Ви кажа точно откъде. Сега, разбира се, тук ако направим много точен анализ за ДДС-то където е 7%, другото е 20 или нещо такова разликата ще се коригира съвсем леко. Но тук не говорим за разлики между 5 и 10%. Тук говорим за разлики много фрапантни. Това което след направихме тези така констатации ние ги публикувахме на страницата на Министерството, направихме среща с Комисията за защита на потребителите с федерациите на потребителите – те са две, официалните, поканихме и госпожа Манолова, присъства заместник омбудсманът, тъй като госпожа Манолова беше в движение, но по линия на омбудсмана там също са направени комуникациия с европейския омбудсман и темата е в оборот и на това ниво. Това което ние уточнихме, че от тук нататък ще продължим да наблюдаваме, може би ще направим още една проба с подобен пакет продукти, но различни, разбира се, като те ще бъдат определени отново от този формат. Ние направихме един обществен съвет, който да наблюдава този процес и може би на месечна база искаме да видим тенденцията с цените. Това дали е било инцидентно или наистина има някаква практика едни и същи продукти да бъдат продавани на така не малко по-високи цени на българския пазар. Така че ние ще го продължим като наблюдение, а иначе темата с двойствения стандарт на тези продукти тя вече е отнесена и трябва да се разгледа на европейско ниво за търсене на единен подход за качеството на едни и същи продукти за единния европейски пазар. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И аз благодаря, Министър Порожанов.
Уважаеми, колеги народни представители с това изчерпахме процедурата по чл. 29 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание и приключихме точка две. Искам да благодаря на Министъра и неговия екип за представянето, за политиките и за отговорите на въпросите. Продължаваме към следваща точка три. Предлагам обикновено така става 5 минути почивка да дадем. Екипът, който желае от Министерството може да остане. Всички останали са свободни.
Добре. Министър Порожанов и д-р Дамян Илиев – директор на Българска агенция по безопасност на храните остават за следващите точки – три и четири.
( След почивката)

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, продължаваме с точка три.

Точка три от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, № 702-01-5, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 19 ЮНИ 2017 Г., ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Уважаеми колеги, трябва да Ви е раздаден работният доклад. Нали всички народни представители имат работния доклад? Тъй като по него ще гласуваме.
Постъпило е предложение между първо и второ четене в срок от народен представител Георги Станков. По това предложение има постъпило становище на Министерство на земеделието, храните и горите. В тази връзка, преди да преминем към Законопроекта, към доклада относно Законопроекта за второ четене има два момента, които следва да уточним. Във връзка с направеното предложение от вносителя и становището, едната част от това предложение в частта §2, т. 2 за създаване на т. 6 изисква съгласуване с още три министерства – на Здравеопазването, МВР и Финанси, във връзка с функциите на дирекция „Контрол на ветеринарно-медицинските продукти“. Ето защо тази част от предложението, аз ще помоля вносителят да я оттегли, тъй като без такова съгласуване от другите три министерства, които също ги касае тази функция не би следвало да приемаме такъв текст.
По втората част от предложението на народния представител Георги Станков по принцип няма такава необходимост за съгласуване от други ведомства и по процедура, той може да бъде подложен на гласуване, и аз ще предложа процедурно да разгледаме втората част от предложението.
Сега ще му дадем думата на народния представител Георги Станков, вносител на предложението.
ГЕОРГИ СТАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми членове на Комисията по земеделие и храни оттеглям предложението по § 2, т. 2 за създаване на т. 6, така направеното от мен предложение за промени в Закона, приет за допълнително четене.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И остава само предложението във втората му част за лабораторията.
И подлагам на процедура тази втора част от предложението да бъде разгледана в хода на приемането на Доклада за второ четене. Обратно предложение има ли?
Проф. Бъчварова, заповядайте.
ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, госпожо Председател. Обратно предложение правя, защото, така както е представен Законопроекта от Министерския съвет предложенията не са в обхвата, въобще не са в обхвата на този Законопроект на Министерския съвет. Ние по тази логика, ако правим предложение по всеки един от законите, аз можех и да дам предложение по някои от законите, не виждам смисъл да се придържаме към варианта, в който този Закон има определен обхват. Нямаме името и структурни промени, според мен, и според нас не могат да бъдат обсъждани на второ четене без да има финансова и каквато и да е било друга обосновка, даже ако се върви по-нататък аз имам 1003 въпроса, точно кака го виждате? Въпросът е как да се реализира като процедура? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Други становища има ли?
Тъй като БСП са против процедурата да подложим на гласуване предложението за втората част.
Първо, подлагаме и за тази процедура, аз бих помолила да се обоснове важността на една такава промяна, за да се прецени по процедурата как да гласуват народните представители. А след като, евентуално процедурата допусне това разглеждане във втората част, тогава ще преминем към гласуването по същество.
Доводите на професор Бъчварова са за това, че Законопроектът на първо четене относно само наименованието. Предложението остана само във втората част, за която съгласно становищата, не е необходимо съгласуване с други ведомства, но не касае само името на Законопроекта, но все пак касае основния Закон. Затова предложих процедура да допуснем гласуването на това предложение в Доклада за второ четене, което да се обясни с важността на това предложение, ако Вие го представите и убедите народните представители тук.
ДАМЯН ИЛИЕВ: Благодаря Ви, госпожо Танева. Аз съм абсолютно съгласен с госпожа Бъчварова и съм готов да предложа много промени в няколкото закона, които са свързани с упражняване на нашата дейност. Но не мога да се откажа и от малкото, което се предлага. Затова това предложение на господин Станков за мен е прагматично от гледна точка на Агенцията, защото ще мога да организирам по-добре дейността на тази лаборатория и е възможно да получа и външно финансиране, грандове и така нататък, защото тази лаборатория ще се занимава с особено опасните икономически и здравни проблеми за зоонози, и за хората. Предстои есента, наново птичи грип , на ново опасности от много заболявания. Така че за мен, как да кажа по-ясно, на мен ми е удобно това да се случи. Ако искате повече мотиви, мога да ги кажа, но са повече финансови и организационни.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Георгиев, по процедурата. Тук сме в дебат за процедурата да разгледаме предложението във втората част на народния представител Станков.
ГЕОРГИ СТАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател. Не ни убедихте с тези Ваши доводи. Това са чисто организационни. Не знам в какви участвате, какви промени, но ми се струва, че с тази промяна няма в един момент автоматично чисто организационно нещата да се подобрят, без финансова обосновка.
(Реплика: Не е вносител. Това е предложение.) Аз знам, че не е вносител. В крайна сметка, ние имахме само заради името, ние не сме направи предложение, сега тук в един момент...
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не изхождайте от това, че не сте направили. Говоря за процедурата за вече направено предложение. Следваме Правилника.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ: Аз бих направил предложение, първо да видим финансовата обосновка, организационната работа и едва след това да разглеждаме това предложението на колегата. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Преминаваме към гласуване. Всеки си даде доводите.
Господин Абазов иска думата.
Колеги, моля да се изслушваме.
БЮРХАН АБАЗОВ: Госпожо Председател, мнението ми е, че това, което каза доктор Илиев, мисля, че колегите не оспорват целесъобразността и нуждата от това действие, но мисля, че не е правната техника тази, по която трябва да се достигне до това, което Вие искате. Моите опасения са такива.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Абазов, Вие имате ли друго да допълните?
БЮРХАН АБАЗОВ: Не.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, добре, благодаря.
Предлагам да преминем към гласуване към процедурата.
Кой е съгласен от членовете на Комисията по земеделие и храни да разгледаме в Доклада предложението на народния представител Георги Станков в не оттеглената му част. Сега за нея чета. Те са две точки, нали така бяха? Ние сме се подготвили с всякакви варианти тук от Комисията.
В не оттеглената му част за лабораторията за екзотични, особено опасни инфекции?
Който е „за“ разглеждането, моля да гласува.
За – 9 Против – 10, въздържали се няма.
Не се приема предложението.
Преминаваме към Законопроекта.
Във връзка с гласуването, което току-що приключи на практика как да проведем гласуването. Може и анблок, да, ама незнам. Тогава дайте да Ви предложа процедура – гласуването на доклада за второ четене по Закона за Българска агенция по безопасност на храните да бъде гласувано анблок по текстовете, които са Ви предложени като редакция на Комисията. Има няколко такива текста като редакция, а другото е по вносител, като не подложим на гласуване текстовете, които са свързани с предложението на народния представител Георги Станков, тъй като по процедура отхвърлихме разглеждането.
По тази процедура имате ли възражения?
Иначе започваме от заглавието, няма проблем.
Последно, кажете обратно предложение има ли? (Реплики: Не)
Добре.
Подлагам на гласуване моето процедурно предложение.
Който е „за“ моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване Доклада относно Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017г., приет на първо гласуване на 21 юни 2017 г., като в Проекта не се разглеждат предложенията на народния представител Георги Станков, както и редакциите, свързани с това предложение.
Подлагам на гласуване всички останали редакции и текста на вносителя там, където е останал същия.
Други предложения освен направеното от мен има ли?
Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно, с което и точка 3.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ, № 702-01-6, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 ЮЛИ 2017 Г., ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, представителят на Министерство на финансите. Моля вносителят да направи представяне на Законопроекта.
Законопроект за държавните помощи № 702-01-06, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. за първо гласуване.
ВЕСЕЛА ДАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Настоящият Законопроект е приет на първо четене на 1 март 2016 г. от Четиридесет и третото народно събрание с консенсус от 84 гласа, общо гласували 85 – един въздържал се.
В настоящия Проект на Закона за държавните помощи са отразени всички бележки, постъпили от Четиридесет и третото народно събрание от експертна работна група на Министерство на финансите и Народното събрание. Обсъдени са и всички бележки и предложения, постъпили в хода на повторното междуведомствено съгласуване, като в значителна степен са отразени в Законопроекта.
За неприетите бележки и предложения са предоставени мотиви. Бележките, мотивите и Законопроектът са съгласувани с администрацията на Народното събрание.
Предложеният Проект на нов Закон за държавните помощи не представя изцяло нова уредба по отношение на процедурните правила по държавните помощи. Той не изменя концептуално съществуващия ред, а го прецизира, допълва и осъвременява в съответствие с развитието на режима по държавните помощи на европейско ниво и модернизация на правилата по държавните помощи в периода 2012-2014 г. Запазват се съществените моменти, обхвата, същността на процедурите, компетентните органи, обмена на информация и координация.
Ключовите нови моменти, спрямо съществуващата уредба са: на първо място, въвеждане на правен ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ. Въведен е и механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ, преодолява съществуващата нормативна празнота, впредвид полученото негативно решение от Европейската комисия за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ по заменките на горските имоти.
Целта е създаването на национален ред в случаите, когато размерът за възстановяване и лицата не са определени в решението на Европейската комисия. Предложеният механизъм отразява тълкуванията на Съда на Европейския съюз за изпълнението на решенията за възстановяване.
На второ място, разработен е механизъм за съдебно производство по оспорване на акт за предоставяне на държавна или минимална помощ, както и за засегнати от предоставянето на неправомерната помощ, трети страни. Включването му в Законопроекта води до създаване на изцяло нови „Разпоредби“ на съдебните процедури по оспорването и се гарантира наличието на национален правен механизъм за недопускане предоставянето на неправомерна и несъвместима помощ на национално ниво.
Едновременно с това, чрез механизма се подпомагат националните съдилища като се въвеждат правни връзки между тях, Европейската комисия и Европейския съд. Производството пред съда е важен механизъм и за правна защита на конкурентите, и други трети страни.
На трето място, въвеждат се базови принципи, които се спазват при предоставянето на държавна и минимална помощ.
Посоченото е в контекста на европейското законодателство по държавните помощи, тъй като същото изисква предоставянето помощта да е необходимо, целесъобразно, ефикасно и следва да е налице стимулиращ ефект в определени случаи.
Последните се определят, съобразно определени критерии, установени в акта от законодателството на Европейския съюз, въз основа на което се предоставя помощта.
На четвърто място, подобрява се координацията и контролът върху държавните помощи.
С Проектозакона се предлага съставянето на актове за установяване на нарушенията да се извършва от длъжностни лица на Агенция за държавна и финансова инспекция. Последната ще издава и наказателни постановления. Подобрява се действащия контролен механизъм, чрез който се гарантира практическо правоприлагане на режима и се отделят контролните от методологическите функции.
И на пето място, терминологична и практическо прецизиране на Закона. Като част от модернизирането на режима на европейско ниво Законопроектът включва въвеждане на базови принципи при предоставянето на помощи. Това кореспондира с европейското законодателство, изискващи предоставянето на помощта да е необходимо, целесъобразно, ефикасно и прозрачно, както и да е налице стимулиращ ефект.
Законът ще доведе до ефект, подобряващ финансовата дисциплина в публичния сектори и до снижаване на фискалните рискове като цяло. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря и аз.
Министър Порожанов, в рамките на първа точка, тъй като стана въпрос, изказа становище на Министерството.
Други изказвания и въпроси има ли?
Ние сме съпътстваща Комисия, ако няма изказвания или въпроси предлагам...
Господин Сабанов, заповядайте?
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Предлагам да отложим точката за следващото редовно заседание на Комисията след като се произнесе съответно и Комисията по бюджет и финанси, за да имаме по-добра синхронизация. От вчера за днеска, много Ви моля такива неща и то няма 24 часа нали, дори?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТЕНОВА: Ами, нали го гласувахме в началото това предложение. Ние го гласувахме в началото да го разгледаме. Това го мина като процедура. Тази процедура мина. Вие може да изразите волята си при гласуването.
Други въпроси, има ли?
Ако няма моля, да преминем към гласуване.
Който е „за“ подкрепа на Законопроекта за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. за първо гласуване, моля да гласува. (Шум и реплики.) Този Закон е важен.
За – 10, против – няма, въздържали се –11.
Законопроектът не се подкрепя от Комисията по земеделието.
Честито на земеделците, за държавните помощи. (Шум и реплики.) Ами те в зала ще се приемат така или иначе, с което закривам заседанието на Комисията по земеделието.
Благодаря на всички за участието в работата на Комисията.

(Закрито в 16,15 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Танева


Стенограф:
Мария Николова
Форма за търсене
Ключова дума