Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/11/2017
  1. Блиц контрол.
  2. Изслушване на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л
  № 15  На 15 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния:

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Блиц контрол.
  2. Изслушване на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 16.00 ч. и ръководено от председателя на Комисията Димитър Гечев.

  * * *

  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Имаме предложен дневен ред.
  Съображения по него? Няма.
  Има предложение – да разменим точките. Първо да минем с изслушването на господин Дамян Илиев и втора точка да е блиц контролът.
  Подлагам на гласуване предложението, което направих.
  За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет със съответното разместване на точките.

  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  ИЗСЛУШВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛАТА ЕПИЗООТИЯ
  Заповядайте, господин Илиев.
  ДАМЯН ИЛИЕВ (Директор на БАБХ): Господа депутати, аз се постарах да Ви изпрати всички материали, които мога да Ви прочета сега. Нужно ли е да ги чета или ги имате?
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Четете ги.
  ДАМЯН ИЛИЕВ: (Чете предварително раздадения материал, който се прилага към стенографския протокол.)
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Колеги, имате думата.
  ВЪПРОС: Каква е епизодичната обстановка в Област Пазарджик, защото тук не виждам данни, а по медиите излезе, че също има проблеми?
  ДАМЯН ИЛИЕВ: Става дума за „нюкясъл“, за друго заболяване, не става дума за инфлуенца по птиците. Ние сме предприели съответните мерки и не виждам какво може да се направи повече там. Направена е ваксинация и дворовете, в които е установен нюкясъл, са евтаназирани птиците.
  ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Бих искал първо да чуя хората от бизнеса, за да можем да формулираме по-точно въпросите към изпълнителния директор. Затова предлагам от името на асоциациите, които са тук, и собственици на обекти, занимаващи с отглеждане на водоплаващи птици, да представят тяхното становище.
  ЛЮБОМИР ЗИКУЛОВ: Собственик и производител съм на пекинска патица. От бранша на патешките производители ме оторизираха да Ви представя презентация във връзка с актуалната обстановка с птичата инфлуенца и с издадените заповеди от Агенцията по храните. Последната е от 03.11.2017 г., както и последващата на 10.11.2017 г.
  Поводът за тази презентация е, че в заповедта от 03.11. практически се забрани заселването с еднодневни патици, което означава, че се забрани производството на патици в България. Тази заповед касаеше само водоплаващите или патиците, а не останалите птици в бранша, защото ние сме част от птицевъдния отрасъл, и тя беше заменена на 10.11. с друга заповед, която отново забранява заселването с патици – отново акцентирам само патици, а не други птици, където се казва „по изключение ви разрешаваме“ и съответно са изброени определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Понеже през тези около 10 дена – тъй като все още има чисто технически пречки всички да заредят патици, загубите в бранша са изключително големи и напрежението в бранша е много сериозно, ще Ви кажем определени факти какво представлява нашият бранш, какво ни се е случило през тази една седмица или 10 дена, и да Ви дадем съвсем добронамерено някакви решения.
  Браншът на водоплаващите има над 50-годишна история. След промените в България, след 1990-та година България отглежда приблизително около 200 хиляди водоплаващи. Към миналата година те са около шест милиона или 30 пъти е увеличението за последните 26 години, тоест браншът се развива изключително добре. На лидерско място сме по производство. Повечето от продукцията заминава за износ, изключително ценена. Оборотите на бранша са от порядъка на стотина милиона, използва се много фураж и други свързани производства са зависими също от нашия бранш – транспорт и опаковки. Десетина хиляди има заети в бранша, без да отчитаме свързаните производства. Патици се отглеждат и в изключително по-бедни райони. Обикновени хора гледат патици. Нашият бранш изпълнява социална роля в държавата.
  След тези заповеди браншът счита, че е в положение на хаос. Счита се, че в последната една година имаме абсолютно неадекватни мерки по отношение на Българската агенция по храните за управление на кризата от птичия грип, която ни сполетя последната зима. В последната една седмица – 10 дни, пълен колапс, ние практически сме спрели да работим. Целият бранш е на мнение, че тази заповед, издадена само в частта си „водоплаващи“ или „патици“, е изключително дискриминационна. В последните една седмица – 10 дни, бяха унищожени здрави еднодневни патици в люпилните без да има защо.
  Заповедта забранява да се заселват фермите, но не казва какво да правим с тези яйца и еднодневни, които ще се излюпят. Ние ги унищожавахме, което е загуба, и то не е само загуба директно, а и това, че по-нататък процесът няма да работи. В този смисъл всички са притеснени, че това е един период, в който никой не е работил и не се знае в крайна сметка какъв ще е ефектът върху бизнеса, защото то ще рефлектира върху съкращения. Отрасълът счита, че тези заповеди не са адекватни, реализирани са загуби и вероятно ще бъдат заведени дела срещу държавата за обезщетение.
  Птичият грип е европейски и световен проблем. Италия, членка на Европейския съюз, в момента има много тежки проблеми като нас, там няма патици, но никой не забранява отрасли. Има адекватна европейска практика какво да се направи, когато се открие огнище на птичи грип и Европа, доколкото е нашата информация, защото ние контактуваме с нашите контрагенти – Франция, Белгия, Чехия, Унгария, правилата са ясни и какво трябва да бъде свършено. Но никой, доколкото знаем, не престъпва към анатемосване на определен вид птица, защото тази година може да е патица, другата година може да е кокошка, но не значи, че трябва да забраним пилетата за някакъв период.
  Искаме да предложим мерки, да бъде възприета една практика - да не се взимат национално значими решения и заповеди с толкова голямо значение, без да се съгласуват с бизнеса. Да се използва европейската практика в подобни кризи. В кризисните щабове, когато се получи подобна епидемия, да могат да участват и представители на производителите, защото те са действащите лица на място, те могат да помогнат и на държавата.
  Да се престане с това противопоставяне с различните видове -въдства, дали, както тази заповед ни разделя на патици, на пилета, това е птицевъдство, ние всички заедно сме там, в общ интерес на всички е да не се случват такива неща и да се опитваме да ги предотвратяваме, защото това са огромни загуби за нас.
  Точката, която според нас е много важна, когато се издават такива наредби, да се отчита, че патиците са различни видове. В последните наредби се казва „гледайте ги така, гледайте ги иначе“. Има технология на различните видове патици, едните се гледат по четири на квадрат, другите се гледат по десет, защото са различни килограми, едните са по-големи или по-малки, да не се генерализира.
  Другото нещо, според мен, което ще даде доста голям ефект –да се ползва европейската практика при обезщетения за птичи грип. На един обикновен човек, дори заден двор да е, дори да е фермер, ние имаме интерес той да не скрие, че неговите животни умират, съответно да не сее заразата и нататък. Ако ние го обезщетим, тоест Вие го обезщетите съвсем малко и той губи, той ще има интерес да го скрие. В Европа практиката е да се обезщети собственикът със себестойността, както и с пропуснатите му ползи, тоест колко би взел той, ако го продаде. Така той няма да има абсолютно никакъв мотив да крие, че има такова заболяване, съответно и много по-бързо ще се реагира и няма да се допусне разпространението на грипа.
  Бихме желали да се направят постъпки пред Европейската комисия и да се обсъди разрешаване на ваксинация за птичи грип.
  Днес чух за „нюкасъл“. Нека се възстанови ваксинацията срещу „нюкасъл“ в задните дворове, 10 километровата зона около всеки промишлен птицевъден обект.
  Другото нещо – екарисажите, които извозват. Трябва да им се даде там някакъв непрекъснат режим на работа и автопарка им е много проблемен.
  Бихме желали, защото ние очакваме от хората да инвестират, подобряване на техните ферми, да има някакво справедливо разпределение на помощите за хуманно отношение към птиците, тъй катонещата от тази година се променят във вреда на нашия бранш.
  МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Имам един въпрос. Безспорно браншът стои добре, пазарът е добре ориентиран, и това създава предпоставки той да се развива. Той се развива с всякакви помисли: и добронамерени, и не чак толкова. Безспорно е, че подобни болести създават удари, те направиха огромен удар и миналата година по това време или в началото на тази година. Знаете, че имаше сериозно унищожаване на животни.
  Във Вашата презентация обаче Вие така представихте нещата, все едно птичият грип не Ви притеснява. Разговорите, поне които е имало при мен, имаше едно много сериозно безпокойство затова какво би се случило в една или в друга посока. Не се чувствам най-добрият специалист, Вие всички сте по-добри специалисти от мен, но патиците могат да износят болестта без да пострадат, но да бъдат преносител във времето. Те са по-голяма потенциална опасност за продължение на тази болест.
  Вие казахте параметрите, казахте колко много хора работят, но част от мерките са да не се стигне до масово унищожаване, както миналата година.
  От Вашата презентация не останах с впечатление, че Вие се притеснявате от тази болест, а изведнъж БАБХ казала: „Ами там има нещо, спирайте да зареждате“. Направиха се серия от разговори, излезе втората заповед, в която се разписа редът такъв, какъвто трябва да бъде. Да, може би сте прави, може би е трябвало да го разпишем веднага. Аз не чух от Вас, че Вие се притеснявате има ли проблем с птичия грип сред водоплаващите или няма проблем. Поне това ми кажете, защото аз съм с малко по-друго впечатление от това, което Вие казвате. Тонът Ви беше много спокоен.
  ЛЮБОМИР ЗИКУЛОВ: Може би не съм бил разбран правилно. Притеснението във всички нас е много сериозно по отношение на птичия грип. В крайна сметка патешкият бранш преживя изключително много загуби последната зима. Обезщетенията въобще не покриха това, дори като себестойност, камо ли да си говорим тук за пропуснати ползи. Така че нашето притеснение е много голямо. Никой не е застрахован. Не искам да говоря за себе си, за нашите ферми, но има много ферми с перфектна биосигурност, които въпреки всичко пак попадат под забраната.
  Дори и с нашата перфектна биосигурност, даже дезинфектираме пътищата около нас, в крайна сметка сме притеснени, защото никога няма 100% гаранция. И загубите ще бъдат много големи, ако имаме птичи грип. Не е редно да забранявате отрасли. Да кажем, че фермерът „х“ е бил недобросъвестен, не е спазвал биосигурност, не си е прибрал животните или нещо подобно. Мисля, че затова е Агенцията по храните, ветеринарите по места, именно да ги санкционират. Ако трябва да им се затвори обектът, но не и да се генерализира и да се затваря цял един бранш.
  ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА (Птицекланница – село Йоглав): Аз съм от фирма „Премиум фоод България“. Най-напред аз бих искала да благодаря на господин Милко Недялков – народен представител от град Ловеч, който намери време в неделя да дойде в нашата фирма и да изслуша болката на работещите и на фермерите, които са изправени пред загубване на работата си, защото с тази заповед ние отиваме към прекратяване на дейност.
  Бих искала да благодаря и да изкажа благодарност на д-р Дамян Илиев за бързия отговор на нашето възражение по отношение на последната заповед от 11 ноември.
  Ние възразяваме срещу подобна заповед. Ние живеем в една европейска държава, в която се предполага, че мерките, които се взимат, би следвало да са законово обосновани и да отговарят на закона. Ние сме изключително притеснени от птичия грип. Ние непрекъснато следим какво се случва във фермите. Инвестираха се изключително много средства за мерките за биосигурност.
  Направени бяха проверки на фермите по критериите за Наредба 44 още през лятото. Тези ферми продължават да бъдат под непрекъснат обект на органите на Агенцията за безопасност на храните.
  Да задам един риторичен въпрос: във Вашите заповеди казвате: „Има обстановка, тежко е“. Как тогава ние ще изнесем птиците, които Вие искате да бъдат изнасяни? Как ще ги изнесем в европейския страни, в трети страни и така нататък?
  Загубите са изключително големи, тревогата ни е голяма. А излиза една заповед без предварително предупреждение. При нас цикълът е четири месеца. Ние тези животни сме ги предплатили, яйцата са предплатени. Трябваше това нещо да може да бъде съобразено по някакъв начин с производствения цикъл. От една страна ние сме изправени пред невъзможност да реагираме спрямо болестта, а от друга страна ние трябва да се нагласяме според заповедите, които излизат. Считам, че тези заповеди трябва да бъдат обосновани. Считам, че заповедта, която Вие издавате, няма никакво основание, защото когато ми цитирате Директива 94, тя се касае за забрана на движението в контролните зони, зоните за наблюдение и зоните за превенция, но не и в останалите зони, където няма такива огнища, затова считам, че тази заповед би следвало да отпадне и да оставите хората да могат да работят. Ние искаме да имаме предсказуемост. Може да забраните, но трябва да ни кажете от кога до кога.
  ПАВЕЛ ЧЕЛЕБИЕВ: Представлявам няколко фирми със сина ми Пламен Челебиев: „Проагро“ се занимава с оглеждане в град Хасково. Това е бившият Птицекомбинат. В село Христо Милево е Птицекланница, фуражният завод в Хасково, люпилня и така нататък.
  Колежката спомена за инвестиции от 4 милиона, ние последните 15 – 20 години се инвестирали вероятно повече от 20 – 30 милиона. Само от януари, защото сме легитимни хора, без да се замислим при появата на първите симптоми, анонсирахме заболяването, сме загубили 3 милиона, като милион и 300 хиляди сме инвестирали от януари досега в допълнителни мерки за биосигурност, даже неописани в литературата. Каня Ви, който има път в тази посока заповядайте, да видите какво сме направили. Разбира се, гаранция срещу това няма. Защото този вирус, от който е полудял света и Европа, за съжаление се пренася и чрез въздуха от пуха, от движението на коли и така нататък. Това движение няма как да се спре.
  За последните 20 – 30 дни ние наистина сме в пълен шок и колапс, затова пожелах непременно да говоря сега, защото това ще бъде поредната приспивна песен и няма никога да разбера истината. А тя трябва да се каже и някой да каже, че „царят е гол“.
  Тази огромна беда на България се изразява в стотици милиони загуби на бизнеса, много на държавата. Не искам да мисля какво следва като обем средства, безработни хора трябва да отидат на борсата, десетки хиляди затворени ферми, загубени завинаги позиции, ние вече сме ги загубили, а чухте – 1990 г. е имало само 200 хиляди патици, сега са 6 милиона. Толкова бяха миналата година, сега сме вече наполовина и вървят към закриване на този бранш в България.
  Постигнахме чудесии. Не можете да си представите, вероятно някой от Вас знаят, но ние направихме такива предприятия, каквито французите нямат – кланици, люпилни, фуражни заводи за чудо и приказ, с най-модерни технологии, защото нашите са по нови във времето, но направени с европейски средства, с помощта на държавата. С фонд „Земеделие“. Работене здраво – денонощно. Лично аз живея 20 години в една гора край град Хасково. Може би си ми личи.
  Проблемът е много сериозен. Не знам дали са недооценени, дали са недофинансирани, но Агенцията по безопасност на храните не си върши работата. Доктор Дамян Илиев да ни е жив и здрав, той ми е състудент, ние сме на ти с него, много добре знае, че всичко това, което казвам, е абсолютната истина.
  На 1 януари в нула часа и пет минути избухна заболяването. Сред най-големите ферми в България има само още едни колеги, които са от нашия калибър, и оттам в Европа и света. Ферми за угоени патици за Ваша информация, по-големи от българските – няма, защото във Франция има няколко по-големи ферми, но те са пръснати в по-малки ферми. За угоени патици няма в света по-големи ферми, по логиката на това, че такива птици – комплекси и така нататък, е имало само в тази част на Европа.
  В нула часа и пет минути започна това, 140 хиляди живи патици от еднодневни до тримесечни на 4 – 5 кг., 340 хиляди оплодени яйца в люпилнята. За всеки случай виелица и триметрови преспи в Хасково през този период, колегите ги съжалих. Дойдоха от 5 – 6 окръга. Те нямат с какво да унищожат, първо нямат консумативи, за да вземат пробите, нямат тампони с епруветка, за да вземат проби. След това се окачва в лабораторията, возят ги бързо „Български пощи“. Не знам с влакови дилижанси или с какво ги придвижват. След това пробите някъде са се загубили, след това пак нови проби, след това не могат да ги изследват. Лабораторията им работи с една счупена машина, с един работещ канал. Сега имаме информация, че е поръчана нова, дай Боже, защото ние трябва да сме готови за това, което ще се случи, а то ще се случи, изчакайте малко да се застуди.
  Дойде време да ги унищожават, не могат., един екип може да убие – 1000 патици по хуманния начин на ден. Смятайте 140 хиляди патици, колко дни трябваше да се унищожават. Не могат да ги загробят. Вие представяте ли си картина, купища, планини от умрели патици. Не могат да бъдат загробени, да не говорим за екарисаж. Екарисаж в България все едно, че няма. Не знам защо? Вместо да има два поне в Южна и два в Северна България. Разнасяме от Петрич всички умрели животни до Варна. Такова чудо няма и в Африка, повярвайте ми. Не знам дали го знаете или не го знаете.
  Представете си купища планини от патици умрели, птици и вълци ги влачат из селото, из цялото поле и няма кой да ги загроби. Не може, защото и с природата не може да се пребориш. Съжалих ги колегите, изпоразболяха се, нашите хора и нашите служители също участваха. Тази служба има нужда от категорична помощ. Аз нямам персонален упрек към никого. Не знам къде се къса връзката, това не е наша работа. Наша работа е да произвеждаме, да стигнем до второ място в света, като този продукт. Да направим този продукт емблема на България. Повярвайте ми, сигурно има няколко хиляди французи, които живеят в София, които идват персонално да си закупуват от магазина, който е до офиса ни, ценители, хора, които разбират за какво става въпрос, и не могат да повярват, че нещо съществува в България, което сега е на път да изчезне.
  И накрая, извинете, но ще стигна до обезщетяване. За какво обезщетяване говорим? Във Франция и в Унгария държавата дава по 20 евро на патица, при нас се получиха 6 лв. и 30 ст. средно на патица. А яйцата от люпилнята, които по фактура внасяме от Франция, са 1,20, но ни бяха платени по 60 ст. То вече едно кокоше яйце струва 40 ст. и отива нагоре, още не са ни платени от Нова година.
  Преди седмица ни унищожиха още 65 хил. заради тази безумна Заповед. Какъв беше проблемът на БАБХ от Нова година досега да вземе всичките тези мерки, които сега за една нощ, за един уикенд, но след пет часа - обърнете внимание - излиза заповедта? Защото срокът за обжалване е три дни, та се наложи в понеделник да стоим до тъмно в Министерството, а на другия ден полудя народът. Едвам сме ги парирали. Ето, тези хора сме ги спрели. Повярвайте ни, ние не сме революционери. Ние искаме в нещата да има правила. Защо по този начин? Милиони загуби само за няколко дни. Ами люпилните… Пет люпилни има в България, където най-контролирано може да се продава подрастващ материал, а не да се внасят от Унгария, от Украйна, от еди къде си с нерегламентирани, неизвестни камиони и самолети.
  Защо се унищожава българското производство? Какво да обясним? При нас има 500 човека на трудов договор. Абсолютно на светло сме. От Нова година до сега напуснаха половината. Върнаха се част от тях. Останалите започваме тепърва да ги учим и всичките са с единия крак навън. Те казват „Какво следва?“. Какво да им отговорим?
  Аз не казвам, че БАБХ трябва да даде отговори и така с магическа пръчка да реши всичките въпроси. Но стига с това високомерие. Те се крият от нас. Те не искат контакт. Аз ще Ви дам пример. В Хасково – може да ми се сърди Вашият колега д-р Станков от тази Комисия, той беше там шеф на БАБХ - ОБДХ, аз не мога да го открия. След това дойде тук. Той се скри. Ама наследникът му – някакъв д-р Илиев – той още повече се скри. Ами тази ваксинация – за „Нюкасъл“, за която стана въпрос от колегата Ви от Пазарджик, тя не се прави. Не се прави такава ваксинация, колега, извинете. Тя е направена съвсем скоро в Костинброд. Днес ми докладваха.
  Това е задължение на държавата. На 10 км около всички промишлени зони да се направи тази ваксинация. Предложихме с наши пари да купим ваксината, да платим на ветеринарните лекари, само и само да я направят. Поне от „Нюкасъл“. Това не е „птичи грип“, това е „псевдо чума“, та поне от това да спим спокойно и да не се притесняваме, ама не искат. Ние не можем да задължим ветеринарите. Това са държавни служители.
  Знаете ли, мога да Ви говоря до сутринта със същата болка и да чуете потресаващи неща. Не може така. Трябва да се седне с бизнеса. Ние искаме правила. Има малки ферми от водоплаващите, които не спазват правилата. Надявам се, че сме направили максимума, винаги може да се направи по-добре.
  Кога станаха тези безумия с тази заповед? Когато заболяха кокошките. Тъй като сте интелигентни, ще се сетите защо сега се разбърза БАБХ – да защитим кокошките, защото патиците са виновни за всичко. Но това не е така. В Холандия няма патици, но има „птичи грип“. Умират кокошки. В Италия – също. От Нова година моля д-р Илиев да се напише едно писмо, да се иска разрешение да се прави ваксина. Знаете ли, че съществува ваксина? И когато се ваксинират, ние поне година можем да си поемем въздух. Това го направи преди време Италия. Сега го прави Португалия. Правят го и страни извън Европейския съюз. Можем да си дадем време – говоря в национален план – докато се въведат всички ферми в ред, това заболяване просто ще изчезне. Ваксинират се за един ден в люпилнята мъничките патета след като се излюпят. Това важи и за пилетата. И това дава три месеца имунитет, колкото е технологичният период. Ако има д-р Дамян Илиев възражения, сега пред мен да ги каже, преди да съм седнал, а докато имам микрофон, за да му обясня пред Вас за какво става въпрос.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Заповядайте, господин Илиев.
  ДАМЯН ИЛИЕВ: Започвам от края. По повод на ваксинацията ние сме провели разговори с Европейската комисия. Няма становище на Европейската комисия какви санкции ще бъдат налагани на страна, ако ваксинира. Чакам това решение. (Реплика.)
  Не сме провели срещи. Аз си мисля, че проведохме доста срещи – и с бранша заедно с директорите, и с шефовете на отделите „Здравеопазване“. Така че винаги през цялото време е можело и сме обсъждали всичко заедно.
  Миналата година обвиненията бяха, че ние позволяваме зареждане, което зареждане става във ферми, които не отговарят на никакви изисквания за биосигурност и оттам се разпространи „птичият грип“. Какви са фактите? Миналата година бяха нотифицирани 72 огнища. Птиците бяха повече от два милиона. Осемдесет и седем процента от фермите бяха с водоплаващи. Мерките, които ние вземаме, са прости – да не населите ферми, които после да станат огнища. Това е желанието, което искаме да се случи. Да се населят ферми, които имат биосигурност, за да нямаме повече огнища.
  За новоизлюпените. Ние сме съгласни те да се изнасят по простата причина, че няма да населват наши ферми, които не са одобрени. А иначе те са от места, които не са засегнати от птичия грип и са живи и здрави, но не искаме просто да населваме ферми, които не отговарят на изискванията. Затова в тази заповед – последната – сме разписали подробно как да се случи. Да Ви кажа и защо мисля, че се наложи да го разпишем. Защото наредбата не е добре направена. Затова ние предприехме мерките чрез заповед. Това можехме да направим в момента.
  От миналата година са похарчени 6 млн. 500 хил. лв. Европейският съюз ни възстанови преди 20 дни 4 млн. 800 хил. лв. Става дума за компенсациите. За умъртвяване и клане са похарчени 23 хил. 822 лв. За почистване и дезинфекция – 17 хил., за транспортиране – 32 хил. и така нататък.
  По отношение на това какво правим като избухне „птичият грип“. Искам да Ви кажа, че много рядко получаваме съдействие от кмет и от фермер. Наложи се в едната от фермите цялата администрация на Областната служба да отиде да убива патици, защото циганите не били навити. Това се случва почти навсякъде. На едно място бяха оставили ключа на фермата на Областния директор да се оправя. Това е ежедневие.
  За малките патета. Да се компенсират докато са такива, те носят опасността да бъдат разселени не където трябва, а не да бъдат разселени във ферми, които не отговарят на изискванията и после хем да имаме огнище, хем да компенсираме патици. По тази посока е мислено, когато е правена тази заповед. Ако в нея виждате още недостатъци, кажете. „Ама Вие не ни казахте навреме“. Ами аз не мога да Ви кажа навреме кога ще избухне „птичи грип“. На всички е ясно. Така че някой път се налага да действаме бързо.
  Отделно, понеже ме попитахте за ваксината. Аз съм правил изследвания и в много ферми има еднакво ниво на антитела. Има и други антитела. Добре е да има ваксина. Аз съм убеден в това.
  ПАВЕЛ ЧЕЛЕБИЕВ: Доктор Илиев, ако някой някъде прави нелегално ваксинация, ами вкарайте го в затвора. Цялата власт е зад Вас. Вие експертно докладвайте. Има прокуратура и работи. Аз съм изумен от това, което чувам. Как може да има такъв да си позволява? Това трябва да бъде регламентиран процес. Ние говорим за ваксинация по правилата – с разрешение.
  Второ – питахте ни кога да населваме. Мисли се преди заповедта. Какво пречеше? Ето конкретния пример. Люпилнята от халетата, където трябва да се насели, при мен е на 50 метра. Вие казахте „Не, тепърва ще вземаме проби“. И аз трябваше да чакам да излязат пробите и затова ми унищожихте онзи ден 65 хил. патета. Че какъв беше проблемът цяло лято да си правите мониторинга?
  Значи, не сте Вие виновни за всичко. Няма как един Дамян Илиев да е виновен за всичко. Хората ви по места не вършат за пет стотинки работа. Разберете го. Много слабо звено. Некомпетентни, страхливи, мързеливи. Това е истината.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Ще Ви помоля само без обиди.
  ПАВЕЛ ЧЕЛЕБИЕВ: Ами санкционирайте ме, за Бога. Искате ли да чуете истината или не искате? Нали затова сме тук?! Това е истината. Аз ще се подпиша навсякъде под това нещо, включително и в съда.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз предлагам, господин Министър, да се сформира една работна група или анкетна комисия, но може би работна група под Ваше ръководство, в която да влязат и народни представители. В рамките на една седмица тя да излезе с някакво решение, тъй като наистина проблемът с този бранш е огромен. Имам чувството, че Агенцията работи на автопилот. Макар и силно казано, но поне и от тази заповед за мен излиза много странно защо само водоплаващите? „Птичи грип“ има ли при кокошки, пилета в момента? Ако има, защо те не са включени в тази заповед? Това също буди в мен съмнение.
  Затова моето предложение е да се създаде такава работна група и в рамките на една седмица да излезем с предложение. Ние народните представители ще участваме, за да има и някаква тежест тази Комисия. Виждам тук, че има и притеснени колеги.
  КРЪСТИНА ТАСКОВА: Признавам си, че от патици въобще не разбирам, но разбирам как се прави бизнес и колко трудно се организира цялата работа – служители, завоюване на пазари и поемане на ангажименти към доставчици и така нататък.
  От това, което чух от бранша, оставам с усещането, че тези хора не получиха отговори, най-вероятно те не са дошли тук да направим Комисия, защото ние Комисия правим винаги, когато не искаме нищо да свършим. Не приемам Вашето предложение. Те няма да чакат една седмица. Тук говорим за ежедневни техни загуби и техните въпроси бяха в какъв срок ще е тази Ваша заповед? Имат нужда от плановост, а докога ще има възможност държавата да реагира адекватно във Ваше лице, д-р Илиев? Ще осигури ли нормалното функциониране на този бизнес? Засегнати са само тези птици, патици, а всички останали птици не се засягат в заповедта и както видяхме в презентацията, говорят за застрашаване на бранша, за умишленото му унищожаване. Надявам се, че нямаме това предвид.
  Липсват технология и иновации и адекватни мерки от страна на държавата, това че не нямате адекватни мерки, не означава, че трябва да унищожавате всичко това. Моля Ви да отговорите на въпроса до какъв срок ще бъде Вашата заповед и кога смятате, че ще намерите адекватно решение за потушаване на тези огнища, за да могат да планират те работата си?
  РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Адекватни и неадекватни – едно много широко понятие. Ако беше слушано адекватно, щеше да се разберат две неща.
  Това, което д-р Илиев каза – какво предпочитаме да направим? Безконтролно ли да зареждаме в момента, при положение, че опасността от птичи грип стои? Стои най-вече при водоплаващите или да се направят пробите и там, където фермите са чисти, по определената процедура в заповедта да продължи зареждането. Там, където има проблем няма да се разрешава зареждане.
  По отношение на птиците – водоплаващи или други. Само за заден двор има установени два или три случая, където са унищожени кокошките. Видяхте и съотношението на щетата преди близо една година – 87% от фермите са патици в момента. Не можем да проверим всички ферми наведнъж. След като приключат проверките на фирмите за отглеждане на патици, ще направим и за птиците.
  В момента по-голям е проблемът при водоплаващите.
  По предложението на господин Георгиев, тъй като то бе отправено към мен – аз не възразявам във всеки един формат да се разглежда темата. Неслучайно я обсъждаме днес тук. Решение е на Вашата комисия дали ще създадете някаква група, на база на която да коментираме. Вие знаете какви решения може да вземете, какви решения могат да се изпълняват от изпълнителната власт. Аз няма да Ви давам съвети по този въпрос.
  Господин Челебиев, няма да повтарям Вашите думи, защото те бяха обиди към служители. Сигурно има и по-нестарателни служители, сигурно има и по-старателни служители.
  Предлагам Ви, тъй като не се познаваме отдавна, но Ви уважавам, аз Ви предлагам, след като имате визия за работа на БАБХ, да Ви предложа на премиера да станете директор на Българската агенция по безопасност на храните, да я вкараме в едни модерни правила, така че да работи добре.
  Предлагам Ви, и ако сте ангажиран лично ще поема този ангажимент да Ви предложа пред премиера.
  Всички знаем, как се прави бизнес и колко трудно се прави бизнес. В момента сме пред епизоотична обстановка за птичи грип, защото и времето го предполага. Със застудяването на времето той стартира. Това сме го дебатирали и на срещи при мен.
  КРЪСТИНА ТАСКОВА: Уважаеми господин Министър, приемам Вашата забележка. Може и да не съм чула нещо напълно адекватно, затова направих уточнението, че не разбирам от патици. В крайна сметка нека хората, които слушаха и разбират от това, да кажат – адекватно разбраха ли кога ще се вземат тези проби и какъв ще бъде срокът на заповедта? Кога държавата ще може да реагира, за да могат да плануват те своята работа?
  ДАМЯН ИЛИЕВ: Всичко, което попитахте, е описано в заповедта, госпожо. Относно сроковете, очакваме да приключим всичко в рамките на седмицата, но не съм сигурен дали ще успеем по отношение проверките на птиците. Ние на среща с бранша коментирахме дали да стане и се разбра, че ще стане много бавно.
  ЖЕКО КУНЕВ: Първо, ще говоря като консултант на Вашата комисия. Второ, като ветеринарен лекар. Трето, като потърпевш.
  Първите патици, които бяха регистрирани с птичи грип, бяха в една племенна ферма в Добрич. Този факт беше потресаващ за мене. В продължение на 20 години аз изграждах имиджа на българската ветеринарна медицина в САЩ. Бях член на Борда на директорите на „Ен Пи Ай Пи“ – Национален план за подобряване на птицевъдството на САЩ.
  Говорил съм от името и съм хвалел за успехите на ветеринарната медицина. През октомври аз бях полят със студена или вряща вода. Птича инфлуенца. За племенни птици – един прародител сме го внесли за 150 долара. Родители – 12 долара за единия. Това са изключително добри патици – нов сорт, силно продуктивен, абсолютно коренно различно от това, което го има в Европа. И какво стана? Загубихме!
  Сега на въпроса със заповедта, която излезе. Аз като ветеринар със значителен опит или без опит мога да Ви кажа конкретно, че източникът на болестта е в България. Пролетта, по време на епизоотията, която имахме с птичи грип, не всичко беше доведено до край. Тези мерки, които се вземат сега – серологично да изследват с PCR схема глутенация, това трябваше да го продължим непосредствено след „свършване“ на епизоотията и да започнем отново до край и да сме сигурни, че нямаме зарази. Преди три седмици имаше голям научен симпозиум в Тайван. Двама от нашата компания присъстваха на този симпозиум. В контакти по телефона ги помолих да видят какво става, да ми съобщят някои нови данни за развитие на птичата инфлуенца. Всичко това, което го наблюдаваме у нас, е абсолютно вярно. При възрастните птици няма клинични признаци освен, ако са носачки. Спад с 40, 50, дори 80% - няма смъртност, това е, което д-р Илиев съобщи: 400, 500 птици умрели от 11 хиляди. Октомври месец ние убихме или умрели 25 патици. Никаква смъртност. Имам заснет филм, какво е поведението – здрави патици. Гладни, искат да ядат, обаче не носят яйца, и излязоха положителни. И с PCR, и със схема глутенация. Това е едното нещо.
  Второ, в заповедта колегите описват точно какви мерки трябва да се вземат, за да се предотврати по-нататъшно наличие на птича инфлуенца във фермите. Всичко е много добре. Фермата, която имаме в Добрич, е абсолютна. Такава ферма в света не съм виждал, обаче се случи отнякъде – откъде? Това е въпрос Ето досега нямаме огнище в Добрич. Мога ли да кажа с положителност, че всички патици са били изследвани или са изследвани в момента? Трябва да има нещо – кой внесе, как внесе? Ще го разберем това нещо.
  От този симпозиум данните са: една заразена възрастна патица, не проявява никакви клинични признаци, освен ако е носачка, тогава намаляват яйцата. Вирусът се задържа за не повече от 10 дни, след 10 дни няма вирус, обаче 15% приблизително от птиците изобщо не са засегнати от вируса, но остават вирусоносители за продължително време. Когато вземаме проби няма гаранция, че ние ще попаднем на тези 15%, за да кажем, че има наличие на вирус.
  Антителата след естествено инфектиране или след ваксинация са в продължение на 8 месеца до 12 месеца. След това няма антитела и те са приемчиви.
  Да се върна пак на мерките, които препоръчва Националната ветеринарна служба за ограничаване на болестта. Аз съм против гледането на птици в открити помещения. Това е практика за птиците, които се отглеждат за производство на черен дроб. При тая технология ние винаги ще бъдем уязвими. Епизоотичната обстановка в света, в Европа е различна. През 1987 г. когато напусках България ние не познавахме тази болест изобщо, особено в 1965, 1969 г. като работех в окръжна ветеринарна лечебница – Бургас. Завеждах отделение „Заразни болести“, но никога не съм чувал такова нещо.
  Не е само птичата инфлуенца. Има още две болести: това е инфекциозен ентерит – засяга всички възрасти – жестока, убива! И инфекциозен хепатит. Разликата между нашия щам Н5N8, независимо, че в Китай 2012, 2013 и 2014 г. съм бил по един месец, за да уча нашите хора на диагностика на тези болести, клиниката е съвсем друга. Мрат. Най-вероятно е същият сереотип, но някаква вирулентност, съвсем различно от това, което имаме. Мисля, че някои неща от страна на ветеринарната служба и Министерството на земеделието трябва да се направят задължителни, и не само това, Откъде този бранш ще вземе пари да приведе в съответствие фермите, за да ги гледа на закрито? Пари няма, и съм сигурен, че няма да има, а ще лишим десетки семейства от приходи. Маса хора, които са заети в бранша и получават някакви пари, ще ги лишим. Мисля, че въпросът с ваксинацията е решителен – трябва да правим ваксинация! В противен случай, цялото ни птицевъдство ще бъде уязвимо и ще страда.
  Още на нещо искам да обърна внимание във връзка със заповедта – обезщетението. Не е ясно казано колко ще се плаща в зависимост от различните възрасти. Трябва добре да се детерминира, хората да не си мислят и да започнат да правят разни изводи за несъответствие или че се мъчим да скрием нещо.
  И накрая, искам да се обърна към членовете на настоящата Комисия – господата от парламента. Компанията в Добрич с тези племенни птици – ние започнахме да изнасяме в Германия, Беларус, Украйна, Румъния, Унгария, Португалия, обаче нашите хора развиват бизнеса в Далечния Изток – Корея, Виетнам, Тайван, Австралия. Съответната служба в Националната ветеринарна служба прави всичко необходимо там и стигат до задънена улица.
  Моята молба към Вас е да помогнете да направим среща със съответните органи от Националната ветеринарна служба, да направим среща на ниво търговски посланици на тези страни, за да задвижим въпроса и да получим одобрение от съответната страна за внос на тези продукти. Никъде не фигурира, че можем да изнасяме живи птици или яйца за разплод. Никъде в документите, които имаме с тези страни. Това е пречката.
  Има решение на въпроса. Той няма да стане с магическа пръчка, но трябва да вземем сериозни мерки. В противен случай ще продължаваме всяка есен или пролет да имаме изненади, да имаме забрана за износ от много страни и така нататък.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Не съм член на Комисията по земеделието и храните, народен представител съм от Пловдив област, от политическа партия ГЕРБ, за тези, които не ме познават.
  Бях ангажиран в своята приемна от повечето представители на бранша, в последствие беше проведена една Национална среща в моя избирателен район и бяха поставени няколко въпроса, които аз успях да формулирам. Тези въпроси бяха поставени два пъти в настоящата среща. Двата пъти за съжаление слушах изключително внимателно, не получихме отговор на тези въпроси.
  Господин Илиев, моите уважения към Вас и господин Министъра! Бихме искали да чуем конкретно защо няма срок тази Заповед, защото е ясно, че Вие не може да предвидите кога ще бъде локализиран проблемът, но в крайна сметка сте били в този сектор, знаете за какво става въпрос и би трябвало да имате някакви преклузивни срокове, с които да предвидите справянето с проблема. Беше даден уклончив отговор, но не получихме конкретни отговори на тези въпроси.
  Много Ви моля да получим конкретни отговори – защо няма срок и ще има ли такъв срок за продължителност на Заповедта, ще бъдат ли наложени санкции или по-скоро мерки към всички останали птици?
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Срещата се очертава като доста тежка, кризисна. За мен лично не е приятно това, което се случва като икономика за един бранш, в който имаме определена възможност за растеж, но всъщност ситуацията втора година работи в обратната посока.
  Внимателно прочетох Доклада, който ни е предоставен, и какви мерки са взети.
  Имам конкретен въпрос: доколкото виждам от четири огнища, това са области, конкретно „задният двор“ е водещ. Какво правим със „задният двор“ в България? Защото много от нещата и проблемите се появяват там. Кога ще има адекватен контрол и как?
  Ако този въпрос не се реши – дали с частно практикуващи лекари, дали с държавните лекари, винаги ще имаме едно такова съмнение, че липсата на възможност там да бъде осъществяван контрол, а също така и държавната профилактична програма е нещо, което ще създава проблеми.
  Много интересно ми е да чуя отговор на въпроса. Ние сме в ситуация, която е кризисна! Какво значи това: актуализиране на регистрите и на птицевъдните обекти? Ние не ги ли знаем, за да го актуализираме и съответно на тези, които не отговарят на изискванията, да им се търси административно-наказателна отговорност?
  Ако трябва да се промени по някакъв начин законодателството, но в момента, в който имате обект, той трябва да бъде регистриран и трябва да бъде следен, защото всичко останало означава наистина ние да сме в ситуация да не знаем кои са обектите и какво се прави в тях?
  Последният въпрос. Гледах Директивата, не можах много да се ориентирам, но когато имате четири огнища – цялата страна се обхваща. Заповедта е за цялата страна. Защото миналата година са били 72 огнища в 12 района на страната. Това ли са потенциалните региони, в които може отново да се очаква ситуация, в която птичият грип да се разпространи? Ще го спрем ли с тези мерки, които сега сме взели? На какъв процент можем да бъдем сигурни, че взетите мерки в Заповедта ще ограничат разпространението така, както е било през 2017 г.? Имаме ли някаква сигурност? Ще има ли някакъв одит от Европейската комисия? Тези мерки ще бъдат ли припознати като достатъчно надеждни?
  ДАМЯН ИЛИЕВ: По отношение на „заден двор“ заповедта обхваща цялата страна. Че не се случва, всички го виждат, но трябва да са вкарани птиците вътре в дворовете и да няма фураж и всички работи, които изредихме навън, така че да не могат да се заразяват от дивите.
  Актуализацията на обектите се налага. Дали ги знаем? Те са регистрирани, ние трябва да ги проверим наново във връзка с цялата ситуация.
  Професорът Ви каза, при тази биосигурност, която те имат, трябва да ги проверим. Не можем друго да направим. Нямаме друга възможност. Трябва да проверим обектите за някаква биосигурност, разписали сме тази Заповед.
  В много места фермите не стават от моя ветеринарна гледна точка за отглеждане на патици, защото не могат да бъдат взети мерките, които горе-долу са прилични за създаване на биосигурност.
  Разбирайте, че ние вървим към горе-долу прилични мерки при вирус, който не работи горе-долу, той работи добре при биосигурност. Какво остава за другите? Не можем да си позволим утре да издам една заповед – всички ферми, които са регистрирани в информационната система, да не зареждат. Несериозно е!
  ГЕОРГИ СТАНКОВ: Или аз не разбирам Заповедта, или те не я разбират? Аз внимателно чета Заповедта и не виждам колко по-ясно може да се каже от това, което е написано в Заповедта:
  „По изключение по т. 1 разрешавам придвижването на новоизлюпени, еднодневни, водоплаващи птици с цел населване при условие, че… 2. След проверка на ОДБХ да установи птицевъдните обекти отговарят ли на следните изисквания.“ Изброени са изискванията.
  Отиват колеги от ОДБХ, правят проверка на животновъдния обект. Може ли някой да гарантира за колко време и в какъв срок ще изпълни това предписание, което ще му наложат колегите? Аз мисля, че няма такъв от Вас, който да може да каже? Този, който отговаря на изискванията, взети са серологични изследвания.
  Но и министър Порожанов каза много ясно и точно, че тази грешка беше поправена.
  В момента всички искаме да доказваме нещо, което е направено вече. Доктор Илиев е напълно прав – няма такъв, който да може да каже някакъв срок.
  Вижте, никой в момента не спира! Няма да се караме! Ще се населват, когато отговарят на определени изисквания, това е!
  Аз говоря за патиците в момента, не говоря за пилетата.
  Господин Зиков, Вие сте прав! Бизнесът трябва да се чува. Господин Порожанов прави срещи постоянно с браншовите организации, д-р Илиев прави срещи с различни браншови организации, но Вие да казвате, че трябва заедно да определяте с Българска агенция по безопасност на храните какви мерки трябва да се взимат, аз с Вас не съм съгласен, тъй като аз съм ветеринарен лекар. Има си закони, има си наредби, има си изисквания, които те спазват. Иначе сте прав, че браншовите организации трябва да участват, да се подобрят условията на бизнеса и така нататък.
  За колегата от БСП, който каза да направим една анкетна комисия. Аз си мисля, че това не може да го реши министър Порожанов.
  РЕПЛИКА: Работна група!
  ГЕОРГИ СТАНКОВ: Работна група, да! Но не може той да задължи нас, народните представители, да правим работна група. Вие знаете какъв е редът, направете го!
  Искам да отговоря на д-р Челебиев. Доктор Челебиев, аз съм д-р Станков, който се скрих в парламента. Аз нямаше да Ви отговоря на Вас, но тъй като Вие обидихте гилдията, не обидихте мен, защото Вие мен не може да ме обидите, ще Ви отговоря, че се гордея с колегите, които се бориха с птичия грип, който беше в Хасково. Тогава аз бях директор. При минус двадесет градуса и при един метър сняг те работеха денонощно, за да се справим. Когато всичко приключи, Вие се обадихте и казахте, че повече няма да пуснете никой от Областна дирекция „Безопасност на храните“ във Вашата ферма, тъй като ние ще Ви внесем птичи грип.
  Направих справка, докато колегите говореха, тъй като казахте, че 6,40 сте получили на патица, но не казахте колко броя патици имате до 10 седмици, до седем седмици, еднодневни и така нататък. Аз ще Ви кажа, че сте обезщетени с 1 млн. 020 хил. 998 лв. Това защо не го казвате? А говорите за 6,40 лв. на всички.
  Кажете това – средна цена, но то може да е средна цена, но от тези 146, петдесет и колко хиляди са еднодневни, това ще кажете! Защо заблуждавате хората тук?
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Не виждам повече от двама или трима души в това Народно събрание, които да разбират по тази тема. Може би господина от БСП, ако го вкарат там, ще предизвика доста смях в съответните ферми.
  По този повод искам да отправя едно мое желание: в този кризисен момент да подкрепите д-р Дамян Илиев, който в продължение на две и половина години пред очите ми се справи блестящо с няколко големи кризи в нашето животновъдство и нека да му дадем доверието си.
  Решенията, които той взима досега, бяха правилни. Мисля, че и сега ще бъдат също така правилни. Да оставим нещата в ръцете на българските специалисти, които много добре разбират какво трябва да се направи в този случай. Приветствам това, което каза д-р Кунев, който познавам от 12 години, да се отива към едно съвременно, технологично отглеждане на тези птици.
  Всичко опира до пари, д-р Кунев, но всичко опира и до това колко можем да си разширим производството.
  Затова нека малко да намалим страстите и да дадем възможност на д-р Дамян Илиев за пореден път да се справи. Аз мисля, че той ще се справи много добре и с тази криза.
  Аз самият 25 години съм бил в бизнес, два пъти съм банкрутирал, знам за какво става дума.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Колега, аз имах предвид тази работна група да разгледа обстойно целия бранш, а не конкретно заповедта професионално. Аз не съм ветеринарен лекар, второто ми висше е агрономство. Имах предвид финансовата част, защото това, което се чу, е, че има недостиг на средства за пробите, за това как се изпращат пробите. Нека да видим и какви пари са харчени през последните години в тази връзка и какви материални разходи са правени, какви коли са купувани.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Това, което казах, той го потвърди. Не бива да се месим в работи, които не разбираме.
  МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Поне коли не са купувани. Имам предложение. Вие ще вземете решение, ние сме гости в тази Комисия. Аз искам да благодаря за този дебат.
  Да, има проблеми – д-р Илиев ги каза. Имаме си проблеми и в контрола, който се извършва до задния двор на фермите. В момента от 20 дни и вече близо месец се правят непрекъснати срещи. Излезе заповедта за прибиране на животните, после за тези ограничения, за реда, за населване или за зареждане. В момента поне комуникацията е възстановена. Това, което аз бих искал и това ще го възложа на д-р Илиев – на седмична база да се поддържа комуникацията с бранша. Заместник-министър Димитров да присъства на тези срещи, за да отчитаме действията и напредъка на седмична база, като ще моля подобна информация да бъде предоставена и на Комисията по земеделие на седмична база. Не че когато се появи проблем, ние не го публикуваме, не информираме Европейската комисия.
  Затова моето предложение е да продължим. Идеята на целия този процес беше в контекста на потенциална опасност да се вземат превантивни действия, а не както казахте – на 1 януари да свирне тръбата и да започнем масово унищожаване. Да, сигурно ще има още някое друго огнище, което ще се появи, въпросът е те да бъдат редуцирани, да не бъдат масови.
  Убеден съм, че имате финансови загуби. Но загубите, които Вие понесохте миналата година след като поголовно бяха унищожени стадата, смятам, че са много по-големи и ние се опитваме да предотвратим именно това нещо. Да, може би имаме грешки в някои от стъпките, които направихме. Неслучайно имахме срещи и при мен, неслучайно обсъждахме, неслучайно след това се правиха и други срещи. Никой не е безгрешен.
  Затова, господин Председател, моето предложение, ако искате и като решение го оформете, аз така или иначе ще го възложа – да се продължи активната комуникация, за да има обратната информация и там, където има проблеми по места – в Хасково, в Сливен, в друга област, веднага да се алармира, за да може чисто административно Агенцията по храните да предприема своите действия.
  Процесът е труден, свързан е с много хора, с финанси. Това е моето мнение на този етап.
  Всяка проба изисква своето технологично време. Неслучайно се взимат два вида проби в момента. Първо, за антитела и после вече при наличие на антитела, за да не се бави процесът. Защото, ако тръгнем да взимаме и втората проба, процесът се бави още повече.
  АДРИАН РАЙКОВ: Проблемът е много сериозен и срещите предполагам, че ще продължават от тук нататък с браншовите организации, както са били и досега. Само бих ги помолил за в бъдеще да бъдат малко по-меки в квалификациите относно ветеринарните лекари, защото аз също съм ветеринарен лекар и тези думи, които са написани тук, обиждат и мен.
  ЮРИ ЯНКОВ (Председател на професионалната организация на водоплаващи в България): Ще кажа: ние не сме против мерките, които се взимат. Напротив, те са законни мерки и така трябва да се прави. Ние сме против начина, по който стана всичко. Наредбата е публикувана юни месец. Цяло лято това нещо можеше да се направи. Цяло лято минаваха Ваши колеги по фермите. Едни ляха бетони, други строиха покриви, трети копаха канали. Аз винаги съм си мислил, че това лято нещата, които се правят по нашите ферми, са в съответствие с наредбата. Да, там пише за съществуващи обекти, че влиза в сила януари месец. Сега се оказва, че не е така. Нещата можеха да се сложат и с една заповед. Аз не съм администратор като Вас, няма да Ви казвам как да го направите, но да спрем влака, да слязат всички, за да дезинфекцираме купето, някак си малко не ми звучи сериозно.
  С пробите – същото нещо. Има мониторингови програми. Никой не е против, никой. Аз не знам случай да е дошъл ветеринарен доктор и някой да го е спрял да вземе проби. Ние искаме да се спазват законите, искаме да се спазват наредбите, считаме, че това е пътят.
  По наше предложение в разговорите в Министерството казахме: „Време е, дайте да ги затворим тези патици, че идва…“ Това, което се случи в края на миналата година, ако се случи в същите размери още веднъж и отново не получим адекватна помощ… Защото ние не получихме адекватна помощ, държа да го подчертая.
  За сравнение: Унгария произвеждат около 4 милиона патици, ние 6. Те получиха 70 милиона евро, ние получихме 9 млн. лв., от които половината я са дошли при нас, я не. Един ден мисля, че ще се ваксинира, но то трябва да стане в световен мащаб. Това да оставим на по-умни глави от нас. Но дотогава това е въпрос на държавна политика. Вече голямата топка е при Вас.
  Аз съм 26 години в този бранш, в него, но никога не сме получили нищо от държавата. Унгарците получаваха по марка и половина дотации на кило изнесен дроб, ние никога нищо. Въпреки това се справихме и може би затова останахме най-коравите и развихме този бизнес. Фактът, че не сте се месили в нашите неща, може би това ни помогна да увеличим 30 пъти производството.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Искам да попитам колегата от БСП дали ще направи официално предложение за работна група, за да го подложим на гласуване?
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз предложих тази работна група, за да може всички тези въпроси в рамките на една седмица да се опитаме да ги вдигнем на по-високо ниво. Част от тези мерки са свързани с цял бранш, който буквално фалира. Затова имах предвид да бъдат включени и депутати в този процес. Така че аз правя това предложение.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Правите предложение за на работна група от народни представители от Комисията. Така ли? Ще го подложа на гласуване.
  Моля колегите, който е „за“ предложението…
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Оттеглям предложението.
  ШИШКОВ: Господин Илиев, аз се извинявам, че Ви задаваме несериозни въпроси. Аз не съм експерт в областта на земеделието и животновъдството, признавам си, но бих искал да разгледаме нещата от малко по-различна, от управленска гледна точка. Заповед, която няма краен срок, се счита, че е тотална заповед. Това възприемат колегите от бранша и това, което те искат, е да имат гаранции, че няма прилагане на двойни стандарти (това те искат да чуят, за това са дошли), че това, което се взима като мярка, ще бъде приложено за всички.
  РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Господин Шишков, въобще не Ви разбирам. Аз не мога да отговоря на това изказване.
  ШИШКОВ: Това е предложението на тези, които не сме в тази Комисия, но така или иначе сме се запознали с проблема. Аз също не съм специалист в тази област, но четенето ми подсказва, господин Илиев, че тази заповед е по-скоро част от наредба, и затова хората питат защо тя няма срок. Това е първото.
  И второто е: между нейните първа и втора точка има сериозни противоречия. Моля Ви, нека юристите също да кажат, но това не се разбира: обектите, в които трябва да се населяват водоплаващите птици ли трябва да имат черна и бяла зона, или тези, от които излизат? Защото горе се говори за придвижване.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: За заключение давам думата на господин Илиев.
  ДАМЯН ИЛИЕВ: По отношение на двойните стандарти, защото на тази тема лесно се палим. Има контролен лист, за да няма двойни стандарти и за да не може един официален лекар, който е заподозрян от всички, че е зависим, да направи едно за една ферма, а за друга друго. Затова има изработен един чек лист, който трябва да попълни. Този чек лист на другия ден може да бъде проверен от други лекари и да се види дали нещата са така или иначе. Така че за двойни стандарти не можем да говорим. Очаквам Пловдивска област да приключи тези проверки до края на седмицата, но зависи какви предписания ще бъдат направени.
  Нека да не си говорим за двойни стандарти. Вземат се проби, изследват се. Аз нямам капацитет да направя повече неща. Искам само да знаете, че същите тези хора – те са 265 на територията на страната, отговарят за по 30 – 40 – 70 села и изведнъж ние искаме да стане нещо ей така. В същото време има кръстосано съответствие. В същото време трябва да проверим непременно и конкурентните птици. Разбра се, че не искат да се направи едновременно, защото ще забавим тези проверки. По-ясни отговори за нашите действия аз не мога да дам.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Благодаря Ви, господин Илиев.
  С това приключи точка втора. Преди да преминем към точка първа, предлагам пет минути почивка. (Кратка почивка.)

  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Първи за въпроси са от ПП ГЕРБ.
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ние нямаме въпроси.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: От БСП – г-н Младенов.
  ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: В бюджета за 2018 г. сте вкарала над 300 млн. лв. за държавни помощи, които не стигат. Наскоро отделихте още 2,5 млн. лв. за пчеларите. В програмата си за управление сте записали, че ще нотифицирате нови държавни помощи. Какви помощи предвиждате да нотифицирате? Кога и какви са средствата? Дали ще стигнат?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Считаме, че тези 300 млн. лв. ще бъдат достатъчни – първо, има част от държавните помощи (примерно за тютюнопроизводителите), които са с падащ таван всяка година с 5%. За 100 млн. лв. тези 5% са сериозен ресурс.
  Второ, голяма част от държавните помощи, предимно в растениевъдството, са с изтекла необходимост. Пример – за миниращия молец при доматите. Няма нужда от тази помощ, след като е била прилагана 6-7 години и нивото на вредителя не пречи сериозно на бизнеса.
  Искаме да нотифицираме нови помощи, насочени към биологичното земеделие, вкл. Биологичното пчеларство.
  ЙОРДЕН МЛАДЕНОВ: Откога предвиждате това да се случи?
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: В момента работим. Считаме, че след Нова година тези за биологичното земеделие ще бъдат нотифицирани.
  ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Съществуват ли методи и средства, различни от изсичането, за защита на иглолистните видове от корояда?
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ДОБРЕВ: Няма друг алтернативен метод. Единственият метод е сеч на голо и изчистване на отпадъчната дървесина. Така е по целия свят.
  РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Това е конвенционален метод. Има пестициди, които са забранени за ползване. Подписахме споразумение с Института за използване на ядрената енергия за мирни цели, за да се търси не толкова конвенционално решение. Днес проведохме заседание на Кризисния щаб за борбата с корояда. Вече чистим не по-малко, отколкото е разрастването. Трябва да използваме зимните месеци, когато короядът спира своята активна дейност, за да предотвратим разпространението му в следващите месеци Проблемът е, че няма достатъчно работна ръка, а и много места са недостъпни.
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е ситуацията с частните и общинските гори?
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ДОБРЕВ: Засегнатите иглолистни гори са 40 595 ха – 32 915 ха държавни, 4340 ха общински и частни 3340 ха. Засегнатата дървесина е 3 729 131 куб м – държавни 3 075 хиляди кубика, общински 422 хил. кубика (стояща маса) и частни 230 хил. кубика. Освободената площ за залесяване е 4231 ха – държавни 3358 ха, общински 802 ха. Издадени са позволителни за сеч за 2 249 613 куб. м. Изсечената дървесина е 1 705 118 кубика стояща маса (държавни 1 492, общински 142 хил. кубика и частни 70 хиляди). Оставаща неусвоена дървесина общо 2 024 313 кубика (държавни 1 583 957 кубика, общински 278 418 кубика и частни 160 638 кубика стояща маса.
  Взели сме решение днес държавните предприятия да създадат бригади, да направят инвестиционни разходи за техника. Работим на пълни обороти. Частните стопани не проявяват интерес.
  РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ако влезем в частни територии, това е самоуправство. Ако влезем, парите, получени от добива на дървесина, ще бъдат сложени на сметка и частникът ще може да ги ползва. Трябва да уредим въпроса законодателно.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: От ДПС няма въпроси. От БСП.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: До утре е срокът за подаване на предложения по бюджета. Имаме две числа. Едното е поставено на първо четене – около 35 млн. Синдикатите са обявили недостиг около 70 млн. Ще направим предложение. Бюджетът е единственият начин за решаване на въпросите. Министерството на земеделието, храните и горите има ли свое виждане как да бъде направена корекция между първо и второ четене?
  РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Имаме дефицити. Те са част от заплатите. Не знам какво са споменали синдикатите, но най-вероятно тези 70 млн. са свързани с възнагражденията на служителите. Има разходи, които ще минат през централния бюджет, но те не са много., включително част от средствата по градушките. В разговори сме с Министерството на финансите, за да трансформираме процеса там. Бизнесът трябва да си плаща вноската. Нашите изчисления са между 40-50 стотинки на декар. Така Агенцията по градушките ще може да покрие 80-90 от територията на страната. Проблемите може да се поставят пред Бюджетната комисия. Какво решение ще се вземе е отделен въпрос.
  Трябва да се търси баланс на увеличение, но да не отиваме на тавана.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Исках подкрепа от Ваша страна – предложенията, които направим, ако и Комисията се солидаризира, да бъдат реализирани чрез бюджета.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Закривам заседанието.

  (Закрито в 18,00 часа)

  Стенограф:
  /Карамфил Матев/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Димитър Гечев/
  Форма за търсене
  Ключова дума