Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
20/12/2017
  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г., за второ гласуване – продължение.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л
  № 20
  На 20 декември 2017 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г., за второ гласуване – продължение.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,02 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Десислава Танева.

  * * *

  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Откривам заседанието на Комисията по земеделие и храни.
  Съгласно предварително обявения дневен ред сме само с точка 1:
  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29-ти септември 2017 година, за второ гласуване,
  Тази точка е продължение на предходното заседание, където останаха за гласуване само параграфи частично от 28 до 32 по вносител включително, във връзка с изменения в Закона за опазване на земеделските земи и гласуване на отпадането на ал. 3 в сегашния § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД-а на ЗОС.
  Първо по дневния ред допълнителни предложения има ли? Моля, гласувайте така предложения дневен ред. Против и въздържали се няма. Дневният ред се приема единодушно.
  На днешното заседание на Комисията по земеделие и храни присъства заместник-министър Вергиния Кръстева, госпожа Зорница Живкова – главен експерт Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, госпожа Бистра Павловска – изпълнителен директор на ИАСАС, присъстват още лица и представители на неправителствени организации, които са заявили желание да присъстват на днешното заседание.
  Преминаваме към текстовете. Уважаеми колеги, както знаете, в предходното заседание се гласуваха предложения на народни представители, като едно от тях – внесено от народния представител Йордан Апостолов, не го виждам, няма значение, нали колегите от „Обединени патриоти“ са тук, е внесено по реда на чл. 83. То бе подкрепено. Обаче след неговата подкрепа оставя неуредени хипотези в стопанския оборот към момента по отношение на управлението и разпореждането на земеделски земи, които са били с променено предназначение, съответните срокове за започване на строителство са изтекли и са възстановили статута си на земеделски земи. В тази връзка се наложи и днешното заседание – поради експертна неготовност да се реши случаят и предложението беше във вида, в който нямаше решения на хипотези, които съществуват. Затова правим и днешното заседание.
  Трябва да сте получили два варианта, които експертите предлагат за решаване на тези казуси, и аз ще си позволя да дам думата на госпожа Зорница Жекова от Министерството на земеделието и горите, която да Ви запознае с двата варианта.
  ЗОРНИЦА ЖЕКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа!
  Първо да обясня за вариант 1. В него остава приетото предложение да бъдат отменени разпоредбите, касаещи сроковете за валидност на решенията за промяна на предназначение. Както посочихме на предходното заседание по отношение на премахването на сроковете по § 27, ал. 3, това би довело до ситуация, в която във времето от 23 май до обнародването на Закона има преписки за промяна предназначение, по които решенията са загубили правно действие, заинтересованите лица отново са внесли тези предложения – дали в Министерството на земеделието храните и горите, дали към комисиите към областните дирекции „Земеделие“ и съответно те са разгледани, постановени са такси за промяна предназначение и те са заплатени.
  Във Вариант 1 се предлага Преходна и заключителна разпоредба, която да регламентира точно тези случаи и възможността на лицата да поискат възстановяване на заплатената от тях такса. В противен случай би се получила ситуацията, в която те ще платят два пъти за едно и също нещо, тъй като по техните решения, които са били загубили правно действие, с обратна сила по силата на Закона ще бъде възстановено действието им.
  По отношение на предложения Вариант 2. Там се предлага да не отпада разпоредбата на ал. 3, която въвежда срокове, в които трябва да започне изграждането на обекта, на едно решение за промяна предназначение, влязло в сила до 24 май 2011 г. Въпреки това разбираме, че има недоволство от това, че сроковете изтичат и все пак лицата са заплатили определена такса за промяна на предназначение, затова се предлага създаване на допълнителни алинеи към § 27, които да дадат възможност на лицата, които имат желание отново да реализират своето инвестиционно намерение, да подадат предложение за потвърждаване на решението за промяна предназначение, което е влязло в сила до 24-ти май 2011 г. За целта е предвидено лицата да внесат мотивирано предложение към съответната комисия, което да бъде подкрепено и с необходимите документи. Това е с цел измененията в законодателството, които са настъпили през всичките тези години. Давам елементарен пример – Закона за устройство на черноморското крайбрежие, приет 2008 година. Няма как едно решение от 2007 да е съобразено с разпоредбите на този Закон. Необходимо е преписката да бъде внесена, като Комисията ще се произнесе с решение за потвърждаване или съответно отказ да бъде потвърдено решението за промяна предназначение.
  Важен момент, който се предвижда тук, е за платената такса – да не се губи, тоест ще се изчисли отново таксата за промяна предназначение по действащата тарифа към момента на внасяне на предложението. Ако тя е идентична със заплатената вече от лицето такса, то няма да се дължи такса. Ако има разлика – било поради изменения в тарифата, било поради изменения във функционалното предназначение на обекта, заинтересованото лице съответно ще доплати или ще му се възстанови такса за промяна предназначение. Ако този втори вариант бъде възприет, не е необходимо да имаме преходен заключителен параграф, който да предава обратно действие на Закона, което по принцип се предвижда от Закона за нормативните актове в изключителни случаи. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря и аз.
  Уважаеми колеги, имате думата за въпроси към така направеното представяне на вариантите за текстове, които се предлагат във връзка с уреждане на различните хипотези във връзка с гласуваната отмяна на ал. 3 на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД-а на ЗОС от миналото заседание.
  Въпроси има ли? Няма
  Заповядайте, господин Белев.
  ТОМА БЕЛЕВ (Асоциация на парковете в България): Уважаеми господа народни представители, искам да обърна Вашето внимание на два факта.
  Първият факт е, че с премахването, което сте гласували миналия път – на сроковете за действие на решението за промяна на предназначението на имота, е изчезнало и доказването на нужда, което изисква Конституцията по отношение промяна предназначението на обработваемите земеделски земи. Досега текстът на Закона с тези срокове създаваше и определяше каква е тази нужда, тоест, когато имаш, както казва Конституцията, по изключение при доказана нужда, и при условия и ред, определени със закон – примерно, голяма нужда, ти успяваш да я направиш в три или шест години. Но когато стане без срок, нуждата вече не може да бъде доказана и трябва да се предвидят други разпоредби, които да определят в кои случаи съгласно конституционния ред ще трябва да е допустима промяната на предназначението на обработваемите земи, не на земеделските, а само на обработваемите.
  И второто, което искам да кажа – по отношение на обратното действие на тази разпоредба, че тук влизаме в условията на нова държавна помощ, тоест схема за държавна помощ, която е нова и която подлежи на преценка от Европейската комисия, тъй като към настоящия момент от май месец тези права са изтекли. В момента, когато ги възстановявате, Вие реализирате помощ към съответните лица, тази помощ трябва да бъде преценена и Европейската комисия трябва да се произнесе, доколкото тя е схема за държавна помощ. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
  Колеги, други изказвания има ли?
  Заповядайте.
  ДИМИТЪР КАНАРИЕВ (Национална асоциация „Българско Черноморие“): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, дами и господа в залата! Исках само да уточня следния момент, че за много хора, които са потърпевши от разпоредбите на Закона, които влязоха в сила в края на май месец, е заварено положение. Доколкото разбрах от предното заседание на Комисията, това е основният пункт, в който има противоречия. След като през 2011 г. за тези хора е можело Законът да влезе с обратно действие и да ги засегне, за тези, които преди гласуването на този текст – 6 годишния срок, са преотредили, защо сега да не може?
  На следващо място, подкрепяме такава възможност за лицата, които желаят да им бъдат приспаднати или да бъдат изчислени отново по тарифа, нека да има и двете възможности. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
  Давам думата на експерта от Министерството на земеделието и храните да даде отговор на поставените от Вас въпроси.
  ЗОРНИЦА ЖЕКОВА: Бих искала само да уточня, че по отношение на § 27, приет 2011 г., няма обратно действие по отношение на сроковете на валидност на решението. В първоначалната редакция на § 27, ал. 3, беше записано, че решението за промяна на предназначение губи правно действие, ако в 6 годишен срок от влизането му в сила не започне изграждането на обекта. Именно с цел равнопоставеност на правните субекти и по отношение на сроковете на валидност впоследствие Законът беше изменен като параграф 27 и се въведе единен срок за абсолютно всички решения, без значение дали те са влезли в сила през 2010-та или през 2007 година. Срокът се фиксира шест години от влизане в сила на Закона, именно за да имаме равнопоставеност на правните субекти и всеки, който има решение за промяна предназначение, влязло в сила до 24-ти май 2011 г., да има възможност да реализира своето инвестиционно намерение в шестгодишен срок. Това беше именно с равнопоставеност на субектите, на заинтересуваните лица. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, други въпроси или становища има ли? Няма.
  Тогава да се ориентираме към гласуване по процедурата.
  На предходното заседание приключихме с гласуването на предложенията от народните представители и не сме пристъпвали към гласуване на текста по редакция, окончателния.
  Предлагам да преминем към гласуване по Вариант 1, който е по раздадените документи, като предлагам първо да гласуваме новите предложения и тогава като цяло текста в редакцията в цялостен вид.
  Първи вариант – подлагам на гласуване предложението за създаване на параграфи 29, 30, 31 и 32 и предложението за създаването на § 39-ти, който е в редакцията по доклада на Комисията за обратното действие на параграфа, на измененията. За 3, против няма, въздържали се 16. Не се приема Вариант първи.
  Преминаваме към Вариант втори.
  По вариант 2 новите предложения са от т. 18, в редакция на Комисията, по доклада на Комисията. Подлагам на гласуване т. 18, с всичките алинеи, създаването на § 29, 30 и 31 и създаването на § 38, както са предложени по доклада. За 10, против няма, въздържали се 9. Предложението се приема.
  Сега гласуваме в цялост редакцията на § 16 на вносител, който става § 28, по доклада – вариант 2, по доклада § 29, 30, 31 и 38. Това е за целия член с направената редакция преди малко. За 10, против няма, въздържали се 9. С това се приема редакцията във Вариант 2, който беше представен.
  Закривам днешното заседание на Комисията. Благодаря за това, че присъствахте.
  (Закрито в 15,19 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Стенограф:
  Антон Лазаров
  Форма за търсене
  Ключова дума