Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/06/2018
  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  П Р О Т О К О Л
  № 33


  На 6 юни 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14.30 ч. и ръководено от заместник-председателя на Комисията по земеделието и храните господин Йордан Апостолов.

  * * *

  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаеми колеги, здравейте! Днес заседава Комисията по земеделие към парламента. Според това, което виждам и подписите, имаме кворум. Може да започнем нашето заседание.
  Имаме единствена точка в дневния ред:
  1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, № 802-01-20, внесен от министерския съвет на 1 юни 2018 г.
  Моля, гласувайте дневния ред.
  За – 15, против и въздържали се няма,
  Единодушно дневният ред е приет. Благодаря Ви.
  Гости на нашето заседание са: доктор Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите и Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“.
  За представяне на този законопроект давам думата на господин Димитров.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Представям пред Вас Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника.
  Във връзка с влизането на Регламент ЕО/1628 от 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета, беше необходимо да се предприемат национални мерки, свързани с прилагането на горепосочения регламент.
  С този законопроект, който предлагаме на Вашето внимание, се разширява предметният обхват на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, като към земеделската и горска техника превозните средства и машини за земни работи се добавят и превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари. Уреждането на обществените отношения в Република България, относно регистрацията на този вид техника, е изключително належащо с оглед на осъществяването на стриктен контрол, повишаване безопасността при използването й и инициирането и идентифицирането на собствениците на тази техника извършили нарушение. Във връзка с безопасността при придвижване тази техника не следва да се използва по пътища отворени за обществено ползване.
  В Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с осъществяване на държавната политика за намаляване на административната тежест, към Закона е предвидено да се създаде и поддържа национален публичен регистър, в който ще се вписват най-различни обстоятелства като: данни за регистрация, отчет и контрол на техниката, данни на лицата придобили правоспособност и други атрибути, който ще замени съществуващата досега информационна база данни за регистрация.
  Създава се Постоянна експертна комисия към министъра на земеделието, храните и горите, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по одобряване на типа техника, съгласно Регламент ЕО 167/2013 г.
  Със Закона се определят и законодателните мерки по пускането на пазара на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника, въвежда се такса за издаване на сертификат за Европейския съюз при одобряване на типа на двигатели, определят се правомощията на техническите служби, съгласно Глава дванадесета от Регламент ЕО 1628.
  В „Преходни и заключителни разпоредби“ на Законопроекта е предвидено изменение на чл. 2а от Закона за храните във връзка с Решение № 2300 от 21 февруари 2008 г. по административно дело № 927/2017 г. на Върховния административен съд. С цитираното решение Административния съд е обявил за нищожна Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Съдът счита, че в чл. 2а на Закона за храните – няма делегация, която да овластява министъра на земеделието и храните да издава подобни наредби. Във връзка с това е необходимо в периода, в който се чака решение на втора инстанция, да се приемат съответните мерки за промяна на чл. 2а от Закона за храните, поради което той е включен към настоящия законопроект. Благодаря.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, гости, имате ли изказвания по така предложения законопроект?
  Госпожо Бъчварова, заповядайте.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
  Господин Заместник-министър, аз имам няколко въпроса преди да изразим нашето становище.
  Това, толкова завъртяно като заглавие, със Законопроекта се разрешава „земеделска горска техника, превозни средства и машини за земни работи“ и добавят всякакви терени, хора, товари. Това АТВ-та ли са или нещо друго, което не мога да го разбера като техника какво е?
  (Заместник-министър Цветан Димитров отговаря извън микрофона.)
  АТВ-та, ама вижте как е записано в мотивите – извънземно звучи!
  (Заместник-министър Цветан Димитров отговаря извън микрофона.)
  Добре, наречено за кратко „АТВ“.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: То има и УТВ-та, госпожо Бъчварова, които са земеделски. Затова това е едно общо понятие и няма как да бъде дефинирано в Закона като АТВ или УТВ.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: За нас трябва да знаем за какво говорим. Кое е новото?
  Тук има следния въпрос. Ще има някаква наредба, както пише. Ще се регламентира ли и движението в републиканската пътна мрежа? Защото, ако се регламентира, наредба на министъра едва ли ще бъде достатъчна, тоест ако говорим, че АТВ-тата са земеделска техника или каквато и да е там по този закон, дали такава опция ще има?
  Вторият ми въпрос, е свързан с това изключително описателно обяснение, как ще се провеждат учебните програми, как физически лица с нестопанска цел, какво трябва да подадат, какво трябва да имат. Няма ли наредба, която да казва какви изисквания имаме, а тук в Закона да не ги описваме, защото така описани в Закона, то прилича малко като наредба, а не като Закон. Рамката тук е прекалено подробна.
  С моя колега коментирахме, защо са с пет години тези свидетелства, докато другите свидетелства, които КАТ издава за правоспособност нямат толкова кратък период? Защото пише навсякъде, че пет години важи това удостоверение?
  Ако може на тези въпроси малко разяснение. Иначе приемам, че Регламентът, който се въвежда, това е една от основните цели на Законопроекта, но има и неща, които е добре да бъдем запознати.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
  Колега, заповядайте, преди да отговори господин Димитров.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Заместник министър, уважаеми колеги, аз имам два въпроса.
  Първо, Регламентът се отнася за гранични стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители.
  Първият ми въпрос е, тъй като голяма част от техниката е доста стара – в България има доста стара земеделска техника – дали това нещо ще наложи спирането на част от техниката и дали няма да има протести от страна на земеделски и горски работници и фирми, частни земеделски стопани?
  Вторият ми въпрос е: за какво в последния абзац ние вкарваме и Закона за храните – тук в „Преходни и заключителни разпоредби“ – какво налага в този законопроект?
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря.
  Господин Маринов, заповядайте.
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател!
  Уважаема госпожо професор Бъчварова, ясно е едно, че това, което е по Регламент ЕО 1628/2016 г., мърдане няма и там сме обхванали изчерпателно всички тези неща, които трябва да се адаптира българското законодателство по отношение на Регламента и отпадането на някои директиви. Това от 2013 г. сме включили и тези неща, и това, което е отпаднало и това, което не е отпаднало сме го включили в Закона.
  По отношение на това, което е щекотливата тема сега, ясно е едно, че има една празнота в законодателството в България и не са обхванати някои от моторните превозни средства, които в момента влизат не само в България, произвеждат се вече и във всички страни, включително и в Съединените щати, влизат и от трети страни и така нататък. Или общо казано, тези АТВ-та, УТВ-та и друга техника, някои от тях са пригодени като АТВ-тата с тегличи отзад и вървят със сертификат „трактор“. Само защото има тегличи към него може да се закачи ремарке. Те по нищо не се различат от останалите АТВ та, в които няма теглич и на него, и се получава така, че едни АТВ-та Министерството трябва задължително да регистрира, защото те идват с европейски сертификат – Кю сертификат, а другите не могат да ги регистрират. Ясно е едно, друго, че има разнообразие в законодателството, единна политика в Европейския съюз няма. Единно законодателство, което да е определено и от което да можем да вземем някаква сламка няма. В много от държавите това въобще не се регистрира, като изключително важно е едно да се каже, че тези машини, които са за движение по неравни пътища – това означава на практика АТВ и УТВ, те се движат по неравни пътища – за да може по някакъв начин да се регулират нещата в България.
  Направи се една комисия, която комисия заедно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и Министерството на земеделието, коментирахме на дълго и на широко в кой обхват да попадне тази техника – дали е развлекателна техника, дали е със селскостопански нужди. Надделя мнението, че повече от тази техника се използва за селскостопански нужди в горите и за обикаляне на пасища, мери, масиви, лозя и така нататък. Затова единодушно се прие, че обхватът на тази техника трябва да попадне в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. Като взехме някои положителни практики от сродни на нам европейски страни, излезе това, което сме предложили на Вашето внимание в Закона, в изменението – говоря по памет – чл. 10, алинеи 1 и 2.
  Относно въпросът Ви откъде и как в наредба ще се включи това, ясно е че има Закон за движение по пътищата и в този Закон за движение по пътищата в чл. 140 е регламентирано, че колесните трактори, трактори и ремаркета и друга самоходна техника регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската техника и обществено ползване по ред определен с наредба издадена от министъра на земеделието и храните съвместно с другите – министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройство. От този Закон за движение по пътищата произтича една Наредба № 15 – тази наредба е още от 2008 г. – в която се определя този ред и неслучайно коментираме въпроса, че в тази Наредба № 15, след като се приеме или не приеме Законът в този си вид от Народното събрание, то веднага с нарочна комисия, която е от трите министерства, ние ще добавим и това в „Общите положения“ – чл. 1, че с тази наредба се определя реда за движение по пътищата отворени за обществено ползване и в ал. 2, вече, движението на колесни трактори, трактори и ремаркета и друга самоходна техника по пътища отворени за обществено ползване се извършва по изключение при липса на селскостопански или горски пътища при придвижването до/или от мястото на работа. Образно казано, когато трябва да се пресече или да излезе от вкъщи и няма паралелен път, необходимостта да се придвижи от едно място на друго, то ще може да пресичат такива пътища от републиканската пътна мрежа. Те са в нарочна заповед, упоменати са откъде-докъде, от населено място, до кое населено място. Във всички останали случаи те, самите АТВ-та и УТВ-та, ще спазват правилата такива каквито са за тракторите, комбайните и останалата самоходна техника.
  Едновременно с това, при регистрацията им ще може да се осъществява контролът на всичките тези АТВ-та и УТВ-та. Едновременно с това те ще могат да се застраховат, да може да се наблюдават и така нататък. Какво се върши и къде се върши? И надяваме се, че ще се прекратят тези неща – да вървят по магистрали и по първокласни републикански пътища, да ги вдигат на две колела и така нататък.
  Това е целта и затова сме го обхванали едновременно с това да запълним празнотата. Защото вероятно и при Вас постоянно Ви атакуват с това, че не се регистрират, няма нормативна база. Целта да го вкараме в Закона е това. Благодаря Ви. (Реплика извън микрофона.)
  Пет години свидетелствата – постоянно се променя техниката и целта на обучението, което извършваме е за да могат те да се движат по пътищата, те трябва да притежават категория „В“ или категория „С“. А, за да са добре научени да управляват тази техника счита се, че на всеки пет години техниката се амортизира, идва постоянно нова и нова техника. За да могат да се запознаят с тази техника, това е било целта. Ако считате, че трябва да се увеличи на 10 години, на толкова колкото са и книжките, не възразяваме.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Маринов, за изчерпателния отговор. (Реплики извън микрофона.)
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Относно спиране на старата техника, на Вашето внимание ще Ви разкажа нещо, даже ние сме затруднени в това по какъв начин да го направим. Ясно е, че много от кооперациите в 90-те години прекратиха своето съществуване, но юридически те не са прекратили – фактически са го прекратили. В регистрите, които са при нас, са останали много техника, която на практика тази техника не съществува. В информацията, която по някой път подаваме, извинявам се, но тя съществува, а на места я няма.
  Затова, вероятно, ще Ви предложим в някои от следващите изменения – как точно ще се случи. Това юристите ще кажат – при положение, че две-три или четири години една техника не е подавана, за да може да се направи преглед на тази техника да се завери годна, негодна за земеделско ползване, то ние да можем да я заличим от нашите регистри. Затова на този етап казваме, че техниката е почти изцяло обновена в България, а това което се дава, че имаме, че е застарял техническият ни парк, това не отговаря на истината. Техническият парк е обновен навсякъде, с изключение на малките трактори, които се вкарват като втора употреба от Япония и от Корея, но за тях те минават първо на една достатъчно сериозна сервизна обработка и след това двата центъра в Русе и в Пловдив проверяват всички възли и агрегати преди да ги предложат да се издаде удостоверение за съответствие. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: И аз Ви благодаря.
  А относно наредбата?
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Това, което вече го казах по-накратко ще го повторя. Във връзка със Закона за храните – става въпрос за решение на Върховния административен съд, което не го обсъждаме, каквото и да е то. Но тъй като не е редно, според нас, Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните да остави един правен вакуум по отношение на това как се хранят децата в училищата и детските градини, как се провеждат мероприятия, затова ние предлагаме досегашният текст да бъде прецизиран така, че изрично да има делегация на министъра на земеделието, да има право да издава такава наредба, за да си продължи да съществува и да не се окажат в един момент учебните заведения в правен вакуум. Това е.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаеми колеги, някой друг?
  Заповядайте, господин Абазов.
  БЮРХАН АБАЗОВ: Аз разбирам, че Законопроектът е продиктуван от поредния регламент на Европейския съюз, към който така или иначе ние трябва да приравним нашето законодателство. Но, след като направих рекапитулация на това какво произтича от този законопроект, мисля че то по никакъв начин не отговаря на идеите, които правителството и Министерството постоянно повтарят за облекчаване на административната тежест, за намаляване на такси, плащания, въобще за облекчаване на бизнеса. Рекапитулацията, която направих от приложението на този закон излиза, че за издаването на сертификатите от страна на Министерството, поне като чета два вида такси се събират. Това означава, че бизнесът го натоварваме с две такси допълнително при условие, че Народното събрание миналия месец промени двадесет и няколко закона подред с цел облекчаване на бизнеса и облекчаване на административната тежест върху бизнеса.
  В резултат на приложението на този законопроект, ще се събират, поне по моя равносметка, още два вида такси за прикачна техника, за тип двигатели, където се изисква сертификат.
  Освен това, задължаваме всички притежатели на така наречените за по-накратко в Закона „АТВ-та“, преминават още един курс на обучение, така както преминават за пътно-строителна техника за комбайни или за нещо друго подобно, ако това е целта.
  И в този ред на мисли, докато идеята е как да облекчим административната тежест, освен двете такси, ние създаваме още една структура, експертна комисия за подпомагане на дейността на министъра. Не знам колко е капацитетът на Главна дирекция, тази функция е нова, защото това досега беше в КТИ, но създаването на още една комисия при условие, че всичките ни усилия в законодателната програма са насочени обратно за облекчаване и за намаляване на административната тежест, тук ставаме свидетели на известно увеличаване и като комисия, и като такси, и така нататък.
  Това което ми прави впечатление в § 12, ал. 10г „превозните средства по ал. 1“, разбирайте АТВ-тата – „могат да се движат по изключение по обществените пътища“. Какъв обществен проблем решаваме, като пишем, че се движат по изключение? Това ще е предмет на наредбата ли? Ако съм успял да разбера. Това констатирам на първо четене по Законопроекта. С риска да се повторя, това което каза и професор Бъчварова, също забелязвам, че определени части от Законопроекта са така детайлно разписани, което ми направи впечатление дори и до температурата на помещенията, в които ще се обучават хората. Мисля, че не е мястото в Закона, колеги. Това може да се разпише в наредба, указания в нещо друго с цел да се олекоти Закона. Такива са ми коментарите, господин Председател.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Абазов.
  За изказване?
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Мога да Ви уверя, господин Абазов, че действително политиката за намаляване на административната тежест е важна, но е важна също така и политиката за безопасност на движението и запазване на човешкия живот по пътищата. В последните дни и седмици, всички сме свидетели на автопроизшествия, именно с АТВ-та по пътищата от хора не преминали курсове, не получили никакво удостоверение, с нерегистрирана техника.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Разбира се, това е една от причините, за която още предходната година започна изграждането на този закон. Мерките, както спомена господин Маринов, те не са еднозначни на Министерството на земеделието. Видите ли да затрудним някой да си кара АТВ-то във фермата или на пасището, или по нивите. Става въпрос за една съвсем целенасочена работа, както каза господин Маринов, четири министерства работихме – решихме го.
  По отношение на § 12, който Вие споменахте, тук се казва следното: „могат да се движат по изключение“, но не по този закон, а по Закона за движение по пътищата, където органите на МВР преценяват кога и как, къде да се движат. Тоест по нашия закон ние казваме, че те не се движат по обществените пътища. В другия закон има изключение ако органите на МВР преценят като компетентна институция за контрол по обществените пътища, той може да им разреши.
  По отношение на таксите, мога да Ви уверя, че няма нито една такса повече в сравнение с предходния режим.
  По отношение на административния капацитет, първо, това е една експертна комисия от служителите, които и сега съществуват, било то в нашата структура, било то в Министерството на транспорта, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и по никакъв начин не увеличаваме нито служители, нито служби. Работната група – експертна комисия, каквито досега са съществували множество такива. За Ваше сведение вече в Главна дирекция има капацитет, тъй като вече три години в Главната дирекция работи звеното. КТИ-то преди три години със Закон на Народното събрание беше отменено. От наша страна няма притеснения, разбира се, Вие като народни представители може да вземете и други решения. Благодаря.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОРЛОВ: Благодаря, господин заместник-министър.
  Други колеги, за изказвания? Не виждам
  Подлагам на гласуване – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.
  Моля, колегите, които са „за“ и подкрепят Закона да гласуват.
  Гласували за – 13, против – няма и въздържали се – 2.
  С това приключваме тази тема.
  Законопроектът е приет от Комисията и продължава своя ход в Народното събрание.

  Преди да приключим нашето заседание, тъй като възникна една доста сериозна тема, уважаеми колеги, искам да я споделим и да изкажете своите становища и мнения. Използвам възможността, че тук е господин Николай Маринов, във връзка с промените, които направихме последно в Закона за собствеността и ползване на земеделските земи от 22 май.
  Бих искал да дам думата на госпожа Бъчварова, тъй като има някои въпроси относно уеднаквяване на изискванията във връзка с прилагането на нормите на Закона.
  Заповядайте, госпожо Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин Председател.
  Става въпрос за последните промени на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за които ние съответно се обединихме около становището, че договори, които са така или иначе в нарушение на сключването на Закона, но са вписани се изисква в едномесечен срок декларация от собствениците затова кой съответно договор да се препотвърди. В различните области на страните, областните служби, този текст го тълкуват по различен начин. Тоест едва ли не се приема, че в едномесечен срок всички договори, които за наем трябва да имат потвърждение на собствениците на земя затова този договор дали е легитимен или не. Създава се един абсолютен хаос, който по-скоро предполагам, че и при Вас е дошъл този въпрос с тези проблеми – хаос по отношение на тълкуването на Закона. Питането е: Вие имате ли указания затова към настоящия момент този закон как се прилага? Опцията която ние сме имали в предвид когато се приемаше Закона дали съответно е съобразена с промените, които сме предложили?
  Казвам пример – в Ботевград масово протестират, че искат от всички договори за наем да си направят искания в едномесечния срок собствениците да потвърдят. Проблем има и в Русе, поне където съм разговаряла със земеделски стопани. В Южна България мисля, че също имаше в Пазарджик. Целта е, все пак тече кампанията, указанията да бъдат достатъчно ясни към всички областни служби. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
  Преди да отговорите господин Маринов, също искам да вметна някои неща относно този закон. За нас е много важно това което направихме да започне да работи, защото с промените около, които всички ние се обединихме, независимо от политическите различия, тук имаше абсолютно професионални мнения, около които се обединихме. Ние сме казали в текстовете и сме вменили за спазване на законодателството, че се потвърждават с нотариално заверена декларация в едномесечен срок само договори, които не са сключени от собственик или от упълномощено от него лице надлежно, съгласно изискванията на чл. 4а и „б“ от Закона. Ако от земеделските служби, едва ли не, карат и всяват такава паника в земеползвателите и хората, които се занимават с обработка – рентодатели и наематели, едва ли не искат потвърждаване на всички договори. Това се прави с цел, там където има нередности, защото явно се вижда, че е имало такива, за да могат отново те да бъдат прикрити и едва ли неда правим ново изменение на Закона. Вече се прокрадва чрез различни народни представители – да правим ново изменение на Закона и този срок да бъде удължен, премахнат и така нататък.
  За мен, вместо да решим проблема и да имаме възможност да изплуват тези договори, които не са законни, сключени не както трябва, се прави възможност да се завоалират и да се всее страх сред ползвателите, че няма да започне навреме кампанията. Бих искал, Вие като представители на Министерството, да издадете ясни и точни указания, които да не могат да бъдат тълкувани, за да не се прокрадват тези идеи, отново да замажем положението и да върнем някакво старо статукво. Благодаря Ви.
  Моля за Вашия отговор.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Преди, господин Маринов в детайли да Ви запознае с въпроса, от мен едно изречение. Миналата седмица по аналогични причини и сигнали, професор Бъчварова, свикахме всички областни дирекции, директорите. Беше проведено обучение по тези въпроси. Господин Маринов ще Ви уведоми с повече детайли.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Заповядайте, господин Маринов.
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо Бъчварова, всички сме наясно кое доведе до поредното изменение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Дали е най-доброто или не, ние сме хората, които трябва да изпълняваме.
  Тази работна група, която направихме заедно с нашите директори на области дирекции и директорите на „Аграрно развитие“, експерти, които ще изпълняват тези неща разгледахме изменението на Закона и най-вече този прословут чл. 4а, в който, сега изразявам мое мнение, знаете, че вече отдавна не съм в поземлените отношения. Там има няколко неща. Едното е записано, така че всички наемни договори, които са под 25% сключени може да са многогодишни, наемни, касае само наемните договори, и които са под 25% задължително трябва да преминат отново с декларации, така ли? (Реплика при изключени микрофон.)
  Не е била такава идеята, но в Закона така е записано, че „всички наемни договори, които са сключени с лице, което не притежава 25% от общата площ, трябва да има декларация“
  Всички договори, които са сключени с пълномощници. Това означава, че собственикът трябва да потвърди отново и това е записано в Закона.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Не.
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Така е. Всички договори, които са сключени с несобственик, а с пълномощник, това трябва да бъде препотвърдено с декларация. Всички договори, които са сключени с пълномощник, но са от едно лице, което е с под 25%, тогава трябва да се сключи наново този договор. Това е записано в Закона. Ако Вие ни кажете по някакъв друг начин. Тези правила в момента се готвят, защото в Закона е вменено, че Министерството на земеделието трябва да излезе с правила за прилагането на този закон. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Заповядайте, господин Абазов.
  БЮРХАН АБАЗОВ: Текстовете са достатъчно категорични и ясни, колко лесни са е друг въпрос. Не са лесни. Ще предизвикат напрежение в първата година на прилагането, но така или иначе ние сме свикнали на други кампании. Идеята е да се канализират тези отношения между собственици и ползватели с крайната цел да се предотвратят тези злоупотреби, на които бяхме свидетели. Ако не бяхме свидетели на тези злоупотреби, аз съм сигурен, поне за себе си в личен план, нямаше да прибегнем до такъв рестриктивен режим до какъвто стигнахме. Ние просто бяхме принудени да приложим този по-сложен режим от огромното недоволство на хората, на собствениците, на омбудсмана на републиката и на всички.
  Има друго, господин Маринов, в контекста на всичко това което казвам, че е сложно, има различно тълкуване.
  Първо, от страна на ползвателите, на арендаторите и на кооперациите на новите текстове в Закона. Още по-лошо има различно тълкуване от страна на администрацията в различните служби и областни дирекции на същите текстове. Доколкото разбрах миналата седмица сте ги събирали за да уеднаквите начина на тълкуване на текстовете, което е добре и решава едната половинка от задачата на хората, които ще прилагат новото законодателство. Струва ми се, че трябва да има една кампания, такива каквито Министерството редовно прави и с ползвателите, и със собствениците, защото те също са равноправни страни, за да се предотврати това различно тълкуване на един и същ текст и от тяхна страна. За да може когато се явяват пред службите, хората, които ще предадат техните договори по условия на чл. 4а и чл. 4б от новите текстове еднакво добре да си знаят задълженията и от двете страни за да няма ето това напрежение, което произлиза от различното тълкуване от администрацията и от собствениците, и ползвателите. Доколкото до напрежението, връщам се към думите на професор Бъчварова, също изразявам пред Вас, че наистина в Русенска област, в почивните дни се срещнах с много ползватели, арендатори и кооперации, дори мисля, че имаше събиране на Асоциацията на зърнопроизводителите „Дунавско зърно“ на регионалната им структура във връзка с тези въпроси и изразиха сериозно напрежение, и недоволство сред арендаторите като искаха да се събира Националният им съвет за да се обсъди този въпроси и да се намери някакво решение.
  След като разбрах, че Министерството вече е предприело някакви действия със структурите на Министерството, които ще прилагат Закона мисля, че малко спадна напрежението, поне това което стига до мен. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Заповядайте, господин Маринов.
  НИКОЛАЙ МАРИНТВ: Още веднъж искам да потвърдя ангажимента, който има Министерството и неговите структури в лицето на областните дирекции „Земеделие“ и общинските служби. Изпълняваме стриктно чл. 4а и чл. 4б от Закона, а в него отново искам да кажа, да няма някъде някакво разминаване в нашето тълкуване. В него е записано така: „всички наемни договори, които са сключени за повече от една година и са сключени с едно лице, което не притежава или притежава по-малко от 25%“, там трябва да има декларация.
  Второ, всички наемни договори, които са сключени с пълномощник, отново трябва да има декларация, независимо дали е над 25% или е под 25%.
  Трето, всички договори, които са сключени със собственици и той е под 25% – задължително декларации. Това са указанията, които ние сме дали. Ако има някакво разминаване и неправилно тълкуване, извинявам се, отново да се съберем и да попитаме. Това са указанията, които ние сме дали по места и нищо повече, и това ще бъде разписано.
  Напрежението идва не от това, напрежението идва от тези договори, които са сключени с едно лице и то да подаде декларация, това едно лице и е под 25%, то тогава ние търсим вдигането на 25-те процента. Ако, тук се разберем, че това е заварено положение на този договор и до изтичането му да не го търсим – няма проблем.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: В същото време, господин Маринов, знаете, че в Закона за арендата имаме 50% и ние тук когато говорихме, даже двата закона се бият, и за да бъдем точни трябваше да бъдем на 50%. Ние приехме един компромисен вариант за 25%, за да потушим напрежението. Много добре знаете, че ако „да би мирно седял, не би чудо видял“ затова възникнаха тези бързи промени.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Само да кажа, че след 45 минути в Министерството на земеделието, министърът и екип от Министерството имаме среща с Националната асоциация „Зърнопроизводители“, Асоциацията на земеделските производители. Един от въпросите предполагам, че ще бъде и това и по-скоро с тях директно да проведем този разговор. (Реплики.)
  Да, но нека да вмъкна един детайл. Това ще стане с представители на колегите от поземлени отношения, господин Маринов и областните дирекции, само хората които прилагат тези указания. Още днес ще започне този разговор. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: ОК (Разговори при изключени микрофони.)
  Колегата подсказа, че решенията, които биха произлезли днес при тази среща на следващото заседание да направим изслушване на представители на Министерството, защото знаем колко е трънлив този път, но ако и сега се огънем никога няма тези обществени отношения да излязат на светло и да бъдат почтени спрямо собствениците на земя.
  Много добре знаем, колеги, едногодишните договори как се сключват, да не го коментираме. Минахме през доста перипетии за да можем да се опитаме да изчистим тези проблеми, така че правим предложение.
  АДРИАН РАЙКОВ: След като стана, че днес ще има среща от страна на министъра на земеделието, горите и храните с представители на браншови организации на следващото заседанието, което предполагам, че ще бъде следващата седмица, министърът да бъде поканен да разясни на цялата комисия какви решения са взети.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Това може да бъде от служител.
  АДРИАН РАЙКОВ: Действително сериозно е напрежението от страна на земеделските производител, предвид на тези промени, които сме ги гласували в Закона.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Колеги, да предложим на гласуване това предложение за изслушване на представители на Министерството или няма смисъл, обаче се обединяваме около това.
  Във Ваше лице, господин Димитров, правим такава покана към представители на този отдел, следващата седмица да внесат допълнителна яснота и ако наистина има някакви непреодолими пречки да мислим нещо друго.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Да, господин Председател, очаквам също така и помощ от Вас народните представители, разбира се, в някои детайли. В следващата седмица ще има и представител на политическото ръководство в ранг, в лицето на някои от заместник министрите и съответно дирекция „Поземлени отношения“. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, да приключваме поради изчерпване на дневния ред.
  Благодаря Ви за присъствието.
  Лек и спорен ден.

  Закрито в 15.20 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Йордан Апостолов


  Стенограф:
  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума