Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. – за първо гласуване на 5 юни 2019 г. – за първо гласуване.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2019 г. – за второ гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и храните
П Р О Т О К О Л
№ 62На 9 юли 2019 г., в Народното събрание – зала „Изток“, се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. – за първо гласуване на 5 юни 2019 г. – за първо гласуване.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2019 г. – за второ гласуване.

Списъците на присъствалите народни представители и на гостите, се прилагат към протокола.
Заседанието бе открито в 16,33 ч. и се ръководи от госпожа Мария Белова – председател на Комисията по земеделието и храните.

* * *

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Добър ден, уважаеми колеги!
Има кворум. Откривам извънредното заседанието на Комисията по земеделието и храните.
Колеги, получили сте съобщение и материали за дневния ред на днешното заседание.
Дневният ред е следният:
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. – за първо гласуване.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2019 г. – за второ гласуване.
Колеги, има ли предложения относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.
Гости на днешното заседание са:
– по т. 1: от Министерството на земеделието, храните и горите: господин Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, госпожа Ваня Иванова – главен експерт в ИАРА, госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерството на земеделието, храните и горите, и господин Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на МЗХГ;
- по т. 2: госпожа Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ, № 954-01-47, ВНЕСЕН ОТ МАРИЯ БЕЛОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ЮЛИ 2019 Г. – ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Като представител на вносителите ще помоля господин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да ни запознае с причините, които породиха внасянето на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите и констатираните слабости в Агенцията.
Заповядайте, господин Николов.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите са необходими и наложителни във връзка с осъществяването от страна на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на дейности по управление на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. Тези функции са заложени съответно и в чл. 2, ал. 3 от Устройствения правилник на ИАРА.
Изпълнителната агенция, респективно изпълнителният директор в качеството на ръководител на структурата е компетентният орган по установяване на нередности по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми съфинансирани от Европейския съюз. Във връзка с това е необходимо уточняването на § 1, чл. 1, ал. 3, 4, 5 и 6 от Проекта на ЗИД, където ясно да бъде разписано, че предложените промени се отнасят само до Европейския фонд за рибарство и Оперативната програма за сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., както и да бъдат уточнени видовете на административните актове, които изпълнителният директор на ИАРА е в правото си да издава във връзка с констатираните нарушения и нередности.
ИАРА в качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ е органът, отговорен за административните нередности по същата програма, респективно отговаря и извършва действия по събиране на недължимо платените и надплатени суми по проекти по Оперативната програма, финансирана от Европейския фонд за рибарство и националният бюджет.
Тези права и задължения на ИАРА са част от мониторинга и наблюдението на Оперативната програма по смисъла на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета. В тази връзка е необходима промяната на Закона за рибарството и аквакултурите, която да упълномощава изпълнителния директор на ИАРА да одобрява със заповед правилата за определяне на размера на финансовите корекции за установени нередности, които представляват нарушения на нормативната база, както и на договорните отношения между ИАРА и ползвателите на безвъзмездна финансова помощ.
След приемане на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) ИАРА е длъжна да спазва процедурата по издаване на решения за налагане на финансови корекции и ясно е упомената в цитирания закон.
Исканото изменение в Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите ще осигури яснота относно принципите по налагане на финансовите корекции, както и ще прецизира правата и задълженията на Управляващия орган на Оперативна програма за сектор „Рибарство“. С това се гарантира стабилитет на принципите и правилата за разходване на европейските средства на принципите на обща политика по контрол и мониторинг на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.
Гарантира се, че административните актове са законосъобразни и са издадени съгласно обнародваните правила и нормативните документи. Задължението тези правила да бъдат обнародвани гарантира принципите на публичност и прозрачност за всички граждани и ползватели на европейските средства. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Николов.
Колеги, откривам дебата.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Поради неотложен ангажимент ми се налага да напусна заседанието, като Ви упълномощавам с правото си на глас. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви.
Който е – „За“? Благодаря.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Това е поредният Законопроект, който в кратки срокове трябва да се разгледа и съответно да се вземат решения за период, който доста отдавна е минал, включително и да е имало финансови корекции, те са приключили поне преди пет години.
Това, което ме притеснява, е, че за разлика от Програмата за развитие на селските райони, където Управляващият орган не е променян през целия период, тук имаме хипотеза, в която Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в този период е Управляващ орган, след това – той става дирекция в Министерството. Как процедираме в Законопроекта, може би юристите ще кажат, да връщаме отново Изпълнителната агенция като Управляващ орган, при условие че две или три поправки има на Закона поне от миналата година по някакви случаи или казуси?
Второто ми питане, е: от 2015 г. има Закон за управление на средствата от Европейските фондове и така нататък. Там е записано императивно, че Управляващият орган има право на корекция – финансови санкции и съответно те могат да бъдат или са могли да бъдат реализирани 2015 г. с влизането на Закона. Там не се казва, че трябва да има насоки, че трябва да има правила. По-скоро според мен тук тезата, която ние гоним, е, че има санкции, но те не могат да бъдат доказани, защото няма правила, а сега правилата ще ги създадем за 2007 – 2013 г, което според мен ще бъде някакъв парадокс, защото за минал период при изтекъл мониторингов период не знам как могат да бъдат реализирани? Може би най-скандалното е това, че ние се връщаме в този един период.
Може би тук трябва да ни кажете: каква е ситуацията със санкциите в този програмен период? Защото чухме за новия, че има санкция без много информация, но за миналия програмен период какви казуси имаме, колко заведени дела за тези финансови корекции, които съответно са спечелени?
По първия казус с Програмата за развитие на селските райони имахме много повече информация – публична поне, и много повече дебати по отношение на това какво се очаква с промяната, докато тук ми се струва малко прибързано. Липсата и на икономическа обосновка, и въобще информация в тази посока, създава усещането, че това бързане иска нещо да свърши, ама, какво е то? Аз лично не мога да прочета и между редовете в мотивите, които има, също и в становището на Министерството. Струва ми се, че това не е добра практика и няма да има никакъв ефект приемането на тези промени. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Професор Бъчварова, ще помоля господин Николов да ни предостави данни за изминалия програмен период.
Заповядайте.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Стана практика винаги да съм неподготвен, но този път мисля, че съм подготвен. Общият размер на наложените финансови корекции за периода на 2007 – 2013 г. е в размер на 7 млн. 987 хил. 711,26 лв. по общо 153 бр. нередности. От тези 153 бр. нередности, в момента активни са 102, като Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като Управляващ орган трябва да събере 7 млн. 129 хил. 490, 97 лв.
Към момента не се водят дела по 45 бр. от нередностите на обща стойност 1 млн. 263 хил. 876,21 лв. Разпределение на активните нередности по оси. Знаете, Оперативната програма за различни сектори точно в 2007 – 2013 г. беше разделена на няколко оси. Най-голям брой нередности има по Ос 2.
Започвам с Приоритетна ос 1. Тя е с един брой нередност на стойност 45 818,39 лв. Пак казвам, най-големият брой е по Приоритетна ос 2 – 85 бр. нередности на обща стойност 4 млн. 935 хил. 404,27 лв., от които по Мярка 2.1, която е „Производствени инвестиции в аквакултурата“ са 75 бр. нередности на стойност 4 млн. 333 хил. 966,42 лв.; по Мярка 2.6, която е „Преработка на продукти от аквакултура“ – 9 бр. нередности на стойност 401 437,85 лв.; по Мярка 2.7 имаме един брой нередност на стойност 200 хил. лв. Мярка 2.7 е „Гаранционният фонд“
По Приоритетна ос 6 имаме общо шест броя нередности на обща стойност 1 340 971,61 лв.
По Приоритетна ос 4: местните инициативни рибарски групи, към момента има 10 бр. нередности на стойност 807 297,70 лв.
Към момента са приключени 51 бр. нередности на обща стойност 858 220,29 лв., от които ИАРА е събрала поради спечелени дела 113 952,57 лв.; по приключили в полза на бенефициентите дела сме загубили 203 967 лв.; имаме девет подписани споразумения, тоест за сметка на държавния бюджет и са останали 96 992,59 лв.; удържани суми при верификация на разходите или при плащане на следващ проект са по седем броя нередности – на обща стойност 211 516,35 лв. Към момента са възстановени доброволно 24 на брой нередности на обща стойност 231 791,12 лв.
В заключение казвам, че имаме да събираме 7 млн. 129 хил. 490,97 лв. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, господин Николов.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Николов, Вие сте подготвен, само че това, което ни изчетохте Вие, за съжаление, ние няма как да вникнем. Ако ни беше изпратена тази информация по-рано, можехме и ние да се подготвим, част от въпросите ни да бъдат и конкретни. Тъй като аз ще Ви изчета в предварителната оценка на въздействието какво пише: „Заинтересовани групи – ИАРА, Министерство на земеделието – и чуйте какво пише –ползватели на безвъзмездна финансова помощ. Конкретният им брой не може да бъде определен поради динамичният характер на кръга бенефициенти в периода на мониторинг“, в същото време Вие ни дадохте много конкретна информация. Значи, има огромно разминаване. На кой да вярваме?
Това, което и професор Бъчварова каза за съмненията, които възникват в нас, някак си ние се замисляме до момента как е работила Програмата? Буди в нас едно безпокойство за безстопанственост. Аз не знам Европейската сметна палата при това въвеждане имам чувството, че ние сега влизаме в Европейския съюз. Вече 12 години сме в Европейския съюз, а ние сега се сещаме да въвеждаме, да променяме Закона за вземанията и то за период, в който преди пет години са изтекли част от договорите, мониторинг.
Тези средства – 7 милиона, не знам как ще си ги съберете, но сега да се връщаме назад е странно. И ако това ще бъде политиката оттук нататък не знам какви сигнали даваме към бизнеса, защо това досега не е направено? Това са все въпроси, на които се надявам да се дадат и отговори. Все пак знаем, че основен принцип в публичните средства е принципът на ефективност, ефикасност и икономичност, а сега изведнъж се сещаме да променяме закона със задна дата, меко казано, е странно. Аз не знам утре по други програми какво ще ни предложите? Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте, господин Николов.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Благодаря за конкретния въпрос. Действително в предварителната преценка е записано: „ползватели на безвъзмездна финансова помощ, чийто конкретен брой не може да се определи“. Има се предвид, че все още имаме проекти в мониторинг и предстои, надявам се, да няма, но е възможно да бъдат налагани нови финансови корекции. Затова не може да определим точно колко е броят на бенефициентите, които ще бъдат обхванати от това. Но като цяло идеята е не да се покаже, че не е осъществяван контрола, а напротив, да бъде засилен контролът. Защото всичко към настоящия момент е правено, голяма част от тези корекции са в съда, но поради една или по друга причина има забавяне.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Николов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, колеги! Аз не смятах въобще да вземам думата по този казус, защото той е ясен, това е битка с предизвестен край, но колегата от БСП ме провокира. Нямаше въобще да се изказвам, но благодаря.
Тъй като не можаха да Ви дадат данни от Агенцията, и от Министерството, аз ще Ви покажа после договори, които са сключени през 2010 г. Тук са договори не на един бенефициент, да не си мисли някой, че се защитават лични интереси, тук има осем договора на осем различни бенефициенти, обаче всички са сключени 2010 г. в периода месец юни – месец август 2010 г. В тези договори в нито един член в задължение на ползвателя на помощта няма задължение за спазване на производствена програма, няма такова задължение за спазване на производствена програма. Единствено после всички бенефициенти са принудени в началото в периода месец януари, февруари и март 2015 г., и 2015 г., забележете, да подпишат анекс, без те да са искали такъв анекс. Те не са искали. Обикновено анекс се подписва, когато двете страни решат, че взаимно имат да уреждат нещо, но са поканени да подпишат анекси иначе няма да бъдат изплатени други техни проекти, в други години, когато са кандидатствали, в което се вменява една точка, в която пише, че „следва да бъде спазвана планираната производствена програма“. Но това е след датата на подписване на анекса.
Аз питам: договор, подписан през 2010 г., анексиран 2015 г., като мониторинговият период на тези осем на брой договора, пак казвам, не е един, а осем на брой договора, изтича в периода месец юли – септември 2015 г. Как като подпишат анекс бенефициентите в януари – март 2015 г. и следва да спазват производствена програма, те трябва да я спазват само за периода от датата на подписване на анекса до датата на приключване на мониторинговия период? Оттам нататък или преди това никой няма право да им търси и да им налага санкции, тъй като в основния договор няма вменени такива задължения, а анексът ги вменява почти в края на петгодишния период.
Отделно от това, колега, искам, колеги, да ми бъде предоставено становището на Европейската комисия, защото тук на няколко места се цитира, че ще се загубят от Програмата милиони левове, но няма никакъв доклад, за да видим кои са тези бенефициенти, кои от тях работят, кои от тях са измамниците, сключили договори за почистване на язовири за по осем милиона – сключени договори през 2010 г. и вече са несъществуващи фирми? Несъществуващи! Това са от Лом, Враца, мога да цитирам имена на фирми, но после, пред медиите спокойно, в 15,20 ч. по Канал 1 ще бъде изнесена цялата информация, с бенефициенти, с точните суми – три договора за 24 милиона лв. за почистване на язовири и вече фирмите ги няма в правния мир. Тях защо не ги търсите? Защото ги няма, защото са приключили, защото са фалирали, защото са преобразувани, продадени или приключили.
Значи този, който, колеги, е на светло, този, който плаща данъци, плаща осигуровки, плаща данък печалба, който е започнал на 75 лв. на мегаватчас производствената си дейност, в момента плаща 250 лв. на свободния пазар, на него не му се отчитат абсолютно никакви причини, затова че той не може да достигне някакъв обем на производство. Горкият човек няма и как да предвиди, че електроенергията ще му се вдигне четири пъти. Каквито и разчети да е правил, никой не е смятал, че за периода, в който тази инвестиция е жизнеспособна, ще получи 400% увеличение. Обикновено всичките бенефициенти, аз съм ги изследвал един по един, са залагали скок между 7% и 11% на година, което е нормално в една пазарна икономика хората да предвидят някакъв скок, но 400% няма кой да предвиди и няма кой да каже, че тази инвестиция ще бъде жизнена за този период на инвестиция.
В тази връзка смятам да приключа, защото няма смисъл да си вдигаме нервите, госпожо Председател, но на 18 юли каня цялата Комисия, включително, надявам се, че ще има представители на ГЕРБ, защото министър-председателят е приел поканата, за откриване на нова рециркулационна система и изключване на тока на стара, съществуваща – вътре с 35 тона риба. Надявам се, че и Вие ще дойдете на унищожаването на една инвестиция. Да видите как тя е работила устойчиво девет години, колко труд и усилия са хвърлени и как хората ще бъдат изхвърлени на улицата и във Ваше присъствие ще бъде изключено електрозахранването на тази система. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Други изказвания?
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Госпожо Председател, във връзка с това, че отиваме на група, моля да напуснем заседанието. Нашите гласове – на тримата колеги, са „против“. По втората точка сме „за“.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, господин Апостолов.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Зададох въпрос най-вече към юристите в Министерството и този абсурден, за мен поне, запис. Значи, изпълнителният директор е длъжен – добре, длъжен е, да събере сумите на недължимо платени, надплатени, глоби и други парични санкции. Какви са тези хипотези, как така имате проект, че ще Ви надплатят, или по-малко ще Ви платят, или пък имате корекции – хайде, за корекциите пак мога да го разбера, ама, глоби!? За какво глоби?
Още в ал. 3 на този първи параграф така е изписано, че нямам просто думи. Или ще ни обяснят какво имат предвид, или просто… Не знам кой е участвал и кой го е писал, може би към него трябва да се обърнем, но… Имате четири хипотези в едно изречение при условие, че сега си има директор.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, професор Бъчварова.
Колеги от Министерството, ще вземете ли отношение?
Госпожо Филева, заповядайте.
ДИАНА ФИЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! По отношение на ал. 3 може би трябва да коментират колегите от Изпълнителната агенция. Ние бихме могли да коментираме останалите алинеи. Но просто да успокоя присъстващите, че няма никъде връщане, обратно действие. Колегите и към момента издават решения за финансови корекции, съдебната практика е категорична в това отношение – издават ги на основание Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ние само потвърждаваме правомощията, които и към момента има изпълнителният директор на Агенцията
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Николов ще коментира за глобите и санкциите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: По отношение на видовете налагани санкции. Имаме финансови корекции, които налагаме, на първо място, за неизпълнение на производствени програми; за допустимост на разходите; нарушения в ЗОП и незаконосъобразни оферти. Най-големият процент, която сме наложили до момента, са за производствена програма, другите са по същия начин – водят се платени или надплатени. Не знам дали станах ясен? Това са различни видове финансови проекти, налагани от управляващите. (Реплика.) Да.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Имам няколко въпроса, няколко отговора, аз поне си мислех, че я познавам Програмата, но все още на мен не ми ясно нито от задаващите въпроси, нито от отговарящите. Мисля, че се пропуска една ключова дума и не знам защо я отбягваме? Колеги, дайте да си кажем нещата – кое налага това действие? Досега как се събираха тези пари? Колежката каза, че само препотвърждаваме правомощията на изпълнителния директор. Досега тези правомощия той ги е имал, досега по какъв начин са се събирали парите? Тази промяна от кое се налага? И ако приемем тази промяна, какво това ще допринесе да се увеличи събираемостта на средствата, които търсим? Една думичка никъде не се споменава. Кажете каква е идеята на това предложение? Какво ще постигнем с тази промяна? Защо отбягваме тази думичка? Досега как се събираха тези пари – някой да разкаже? С приемането на тази поправка, как ще се събират? До каква по-голяма събираемост това ще доведе – предполагам, че идеята е такава? Всичко тук, което го казахме, е подпомагащо, съпътстващо, странично, но вътре в раната, в основния проблем никой не бръкна, никой не спомена.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Абазов.
Прав сте. Целта на внесения Законопроект е да отстраним допусната слабост преди години и с тези промени законово да регламентираме правомощията на изпълнителния директор на ИАРА, да издава – бяха в Устройсвения правилник, а не бяха в закон. Общо взето промените, които направихме и всички парламентарни групи подкрепиха в Закона за подпомагане на земеделските производители, там вече бяха настъпили, имахме и решения на ВАС. В случая по Програмата за рибарство и аквакултури към момента нямаме, но за да избегнем ситуацията, каквато се получи в Програмата за развитие на селските райони, вносителите внасяме този Законопроект, за да може наистина законово да се регламентират правомощията на изпълнителния директор на „Рибарство и аквакултури“ и който да издава административните актове и актовете за финансови корекции.
Господин Николов, ако искате нещо да допълните?
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви.
Аз ще допълня само, че, да, действително господин Абазов е прав. Аз се надявах да не отворите тази тема, но тъй като я отворихте: действително назад във времето има пропуски. В момента търсим вариант как да запълним тези пропуски. Един от пропуските е, че правомощията на изпълнителния директор досега съдебната практика прави така, че той да няма правомощия.
БЮРХАН АБАЗОВ: Вашата още не.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: На предишните директори.
БЮРХАН АБАЗОВ: Не, не и на фонда.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: И на фонда.
Съдебната практика показва, че първоначално са налагани финансови корекции по АПК, след това по ДОПК, в момента налагаме по ЗУСЕСИФ и имаме проблем, който Ви казахме, че не можем да си съберем парите. Това е нашата идея.
Аз съжалявам, че господин Апостолов излезе, но ние нямаме нито намерение, нито идея да мачкаме действителните производители. Напротив, не искаме да ощетяваме българския данъкоплатец и държавата като държава членка, а да наложим финансовите корекции на тези, които действително заслужават и да си съберем парите.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: И, от друга страна, когато са разписани правомощията за старата програма, няма ЗУСЕСИФ, не съществуваше. При положение че имаме вече такъв Закон както на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ вменихме правомощията му в Закона за подпомагане на земеделските производители, така и за изпълнителния директор на „Рибарство и аквакултури“ да ги вменим в Закона за рибарството и аквакултурите. Това е целта на внесения Законопроект. Ние като вносители това сме целели. А вече самата процедура и самите проверки по налагане на финансови корекции, те са си ангажимент на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, съответно на изпълнителния директор. Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте.
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ: Аз разбирам, че намеренията на Министерството са благородни и целта тук е да съберем някакви пари, но бяха представени различни гледни точки. Това, което чух от колегата Апостолов, ме навежда на мисълта, че са допуснати сериозни пропуски и то от гледна точка на това, което е представено и в становището на Министерството.
Ние говорим за един отминал период. Аз да Ви кажа честно, предварително като получих съобщението останах с впечатлението, че има проблем с новия програмен период. От това, което прочетох обаче, се оказва, че става въпрос за стар. И ако разглеждаме един проект, по който имаме сключен договор през 2010 г. и той е приключил през 2015 г., да речем, че има допълнително две години мониторингов период, става 2017 г. В тази обосновка, която имаме от Министерството, са описани степените на нарушения – първа степен, втора степен, продължителност на нарушението. Кога е установено това нарушение, аз не мога да разбера? Когато имаме един Анекс, сключен през 2015 г., кога е извършено продължителността на нарушението? От 2015 до 2017 г. в мониторинговия период ли? Тук остават много неизвестни. Аз да Ви кажа честно се обърках, не можах въобще да разбера какво точно трябва да приемем.
Аз разбирам, че трябва да съберем някакви средства, разбира се, че трябва да бъдат наказани и тези, които са извършили някакви нарушения, обаче от другата гледна точка казвам: декларирам, че нямам никакъв конфликт на интереси. За първи път става дума тук и разглеждаме такива договори, не знам фирмите, които са изпълнявали такива проекти, ама може би наистина имат право тези хора да се притесняват, защото вероятно те са направили сериозни инвестиции, вероятно има и такива, които не са направили никакви инвестиции, обаче са усвоили някакви средства. Може би трябва наистина да помислим сериозно и да се замислим дали сега е времето да правим такива промени и дали всичко е изчистено в конкретика като цяло? Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте, господин Николов.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви за становището.
Чудя се откъде да започна така че да стана по-ясен и да не остана неразбран. По препоръка на Европейската комисия, тоест една от забележките е, че голяма част от нашите проекти нямат устойчивост. Проблемът към настоящия момент е, че ние налагаме финансова корекция, тоест гледаме производствената програма година за година. А според Европейската комисия един проект е устойчив тогава, когато той пет години работи и изпълнява производствената си програма.
Една от препоръките на Европейската комисия е, че към настоящия момент, налагайки финансови корекции, максималният размер на финансовата корекция, която може да получи даден бенефициент е 25%. Дори той никога да не е работил, да има нула производство, максималният размер на финансовата корекция е 25%. Поради тази причина: вижда се, че има пропуски назад във времето, не мога да кажа на какво се дължат, но ние се опитваме да отстраним тези пропуски и да разграничим тези, които реално са работили, тези, които не работят и тези, които тепърва няма да работят.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: В допълнение на казаното от господин Николов. Не вярвам някой от нас да си мисли, че целта на промените в Закона за рибарството и аквакултурите е налагане на санкция на бенефициенти дори и изрядни. Нали всички сме наясно, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури имат контролни листи, имат информация за всеки един проект и няма как изряден бенефициент, изпълнил договорните отношения с Изпълнителната агенция, да бъде санкциониран. Така че целта на Закона е да бъдат изчистени неяснотите и пропуските през годините и занапред да има ясно регламентирани правомощия, права и задължения на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а не да бъдат наказван, или санкционирани, или такива съмнения, че държавата трябва да ги събере тези пари. Държавата е длъжна и ние като законодатели трябва да направим необходимите законови поправки, така че държавата да събере парите от неизрядните бенефициенти, тези, които са нарушили правилата.
На господин Апостолов, съжалявам, че тръгна. Каза, че има сключени договори, но господин Николов във всички договори, с които се предоставя безвъзмездна финансова помощ си има европейски регламенти, които ние трябва да спазваме, бенефициентите трябва да спазват. Така че се съмнявам някой бенефициент, изпълнявайки договорните си ангажименти по сключения договор и европейския Регламент той да бъде санкциониран. Благодаря Ви.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Сигурно са благородни, както каза колегата, идеите на вносителите, но тъй като правим промяна, която ще действа и в период назад и… (Реплика.) Как? Така пише: „и за заварените“, и за примера, който даде колегата Апостолов. Значи, четири години и осем месеца човекът е работил по основния договор с Агенцията, три месеца преди изтичането на петгодишния период се прави анекс и му се иска нещо, което досега го е нямало – ще стигна и до подробностите.
По принцип не знам тази поправка доколко ще увеличи събираемостта, но на мен ми се струва, че ще увеличи единствено делата в съда и напрежението с бизнеса и Агенцията, ще последва лавина от дела, защото с такива прибързани промени усещам, че не обхващаме всичко, не обхващаме детайлите. Има редица неща, които са тълкувателни – това, което Министерството е заложило в становището си и в края на краищата ние даваме едни правомощия, но редът – наредбата, условията, по които ще се прилагат, това вече е ангажимент на Агенцията, където те ще си ги изработят, което вече не е в полето на Комисията по земеделието. Даваме едни правомощия, Вие ще си пишете правилата и ако пак така прибързано ги пишем, събираемостта със сигурност няма да се увеличи, но ще се увеличи бройката на делата в съдилищата между нашите бенефициенти и Агенцията. В общи линии е това.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, господин Абазов.
Заповядайте, господин Николов.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Уважаеми господин Абазов, винаги сте прав и в момента сте прав, но едно уточнение. С тази промяна в Закона аз лично не виждам нещо нередно. Тази промяна в Закона дава правомощия на изпълнителния директор на ИАРА да утвърждава методиката. Методиката – не съм сигурен досега дали винаги е било, но по мое време е правена прозрачно, а и смятам, че и занапред трябва да бъде прозрачна. Тя трябва да бъде качена минимум един месец на обсъждане и да се прави с всички бенефициенти, които имат отношение, за да знаят, че изпълнявайки си бизнес плана и производствената програма, къде могат да бъдат санкционирани и къде не могат да бъдат санкционирани.
Пак казвам, че този закон не променя нищо в досегашните условия – само и единствено, че дава правомощия на изпълнителния директор на ИАРА да утвърждава методиката или указанията за налагане на размера на финансовите корекции. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, господин Николов.
Заповядайте.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ: Аз вече попаднах в зоната на здрача. Просто бързането, предлагането по този начин, не е нормално, госпожо Председател. Затова искам да Ви призова за по-нормално протичане на работата на Комисията.
Към господин Николов. Тази методика, тези правила ще важат оттук натам или за минал период? Тук пише, че периодът е за 2007 – 2013 г. Вие ни казвате, че единствено сега ще се утвърдят тези правила, методика и така нататък, и това е, а за кой период ще бъдат?
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: Уточненявам, че финансова корекция може да бъде налагана само и единствено за периода на мониторинга.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: По Програмата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛИН НИКОЛОВ: По Програма за 2007 – 2013 г. Тоест – давам пример, ако проектът е сключен 2010 г. – петгодишен мониторингов период, който изтича 2015 г., тоест санкции могат да бъдат налагани само за периода от 2010 до 2015 г. Не могат да бъдат налагани сега за 2016 г. след изтекъл период. Само и единствено за периода на мониторинга.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте.
ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Слушайки колегите, възниква в мен още един въпрос: тъй като говорим за изминал период, най-вероятно в този период ще е имало бенефициенти, които са водили дела. Тези бенефициенти може и да са спечелили делата, може и да не са ги спечелили. Обаче за тези, които са спечелили, когато приемем тези промени, ще бъде ли възобновено преследването по съдебен ред и отново да решават наложените им санкции? Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте госпожо Филева.
ДИАНА ФИЛЕВА: Министерството не разполага с информация какви дела води ИАРА в случая. Аз единствено мога да коментирам поне решенията за финансови корекции, които ми бяха предоставени и към момента си имат правни основания. Тоест с този закон ще дадем възможност на изпълнителния директор да приема правила за определяне на размера на финансовите корекции на сумите, които ще са евентуално по актовете за публично държавно вземане, но на практика и към момента те са си издавали такива решения за финансови корекции.
Пак казвам, това, което ние сме видели там – основанията са съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съответния договор, който бенефициентът има сключен по Програмата и наредбата, защото всяка от мерките по старата Програма има подзаконов нормативен акт – именно наредба, в която са определени условията за допустимост, така че какъв е проблемът тук? Да, наистина тези правила ще важат занапред, но те определят само и единствено начина, по който се изчислява санкцията. Пак казвам, те не са правното основание, на което и към момента изпълнителният директор може да издаде решение за финансова корекция – само и единствено размера. Ако трябва примерно да му се изчисли санкцията, че е 125 хиляди, става по тези правила, но пак казвам, те не са правното основание за налагане на санкцията, съществуват в Закона за управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да преминем към гласуване.
Който е съгласен с така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. – за първо гласуване, моля да гласува.
За – 11, против – 4, въздържал се – 5.
Законопроектът се приема.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ, № 902-01-31, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 ЮНИ 2019 Г. – ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
В срока между първо и второ гласуване е внесено едно предложение от Мария Белова и група народни представители, като промените, които се предлагат, са свързани с отстраняване на неточности и извършването на правно-технически редакции.
Министерството на земеделието, храните и горите е изразило становище, че подкрепя направените предложения.
Колеги, съгласно установената практика Ви е изпратен работен Доклад на електронната поща и Ви е раздаден на хартиен носител.
Започваме работа по него.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал“.
Предлагам да подкрепим текста на вносителя за наименованието на Закона.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
Колеги, всеки от Вас разполага с работния Доклад. Тъй като промените, които се предлагат, са свързани с правно-технически редакции, предлагам да не чета текста на всяко предложение и редакция, а да гласуваме Законопроекта анблок.
Имате ли възражения по предложението или други предложения? Няма.
Който е съгласен да гласуваме анблок Законопроекта, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се единодушно.
Който е съгласен с така представения Проект на Доклад на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2019 г. – за второ гласуване, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
Колеги, с това приехме Законопроекта. Благодаря Ви.
Още веднъж се извинявам, че отново свикахме извънредно заседание на Комисията. Благодаря Ви, че успяхте да присъствате.
Господин Николов, благодаря и на Вас. Надявам се, че ние като народни представители ще спомогнем с внесения Законопроект и се надяваме той да бъде подкрепен и в залата, така че Вие да си вършите ефективно работата и да не се налага внасянето на други такива законопроекти.
Благодаря Ви.
Закривам заседанието.


(Закрито в 17,21 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария БеловаСтенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума