Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
27/03/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2 внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г.
  В заседанието взеха участие господин Лазар Лазаров, зам.- министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Виктория Тахова, зам.-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане.
  Законопроектът не беше представен от Вносителя.
  Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е свързан с един от най-важните и остри проблеми, които оказват негативен ефект върху развитието на ромите и който от своя страна води и е причина за следващи проблеми, които са свързани с тяхното образование, или по-скоро с нежеланието от тяхна страна да се образоват. Образователната система в резултат и на неадекватните административни мерки не успява да обхване ромската общност напълно, още по-малко да им даде необходимото ниво на грамотност, знания и умения. Напредъкът е никакъв в усилията за изучаване на български език от ромските деца, за който той не е майчин.
  Решаването на този проблем – постигане на по висока грамотност, образование и квалификация е от ключово значение за интеграцията на ромите.
  Промяната в политиката на предоставяне на социални и семейни помощи, които в момента де факто стимулират неангажираността на родителите към образованието на децата им. Сега действащата нормативна уредба /Законът за семейни помощи за деца/ разпорежда спиране на помощта за дете, ако то не ходи на училище. Разширяването на тази мярка в посока обвързване на всички социални помощи с редовно посещаване на задължително предучилищно и училищно образование и спиране на помощите за семействата /родителите/, чиито деца не ходят на училище може да бъде в подкрепа на решаване на проблема.
  Предлага се в Закона за социалното подпомагане да се направят промени в чл.2, ал.4, с които получаването но всички социални помощи да се обвърже и семействата и родителите да ги получават само ако техните деца редовно посещават подготвителните групи за задължително предучилищно образование, или училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.
  Приемането на проекта на ЗИД на ЗСП не предполага необходимост от допълнителни финансови средства.
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието.
  Получени са становища от МОН, МТСП и АСП. Позицията, която отразяват институциите са следните: правото на социално подпомагане е заложено в Конституцията на РБ, което гласи, че гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Лишаването на кръг от лица /деца и семейства/ от социални помощи би било нарушение на фундаменталната база за правото на социално подпомагане, а именно – индивидуалната потребност от помощ. Хората, нуждаещи се от подкрепа, чиито социални помощи биха били прекратени, ще загубят и друго право, свързано със статуса на получатели на социални помощи, а именно правото на здравно осигуряване.
  Същевременно важно е да се отбележи, че не бива да се прави аналогия между двата вида подпомагане. Целта на предоставянето на семейни помощи за деца е да съдейства на семействата за отглеждане на децата в семейна среда , а целта на социалното подпомагане е да осигури задоволяване на основните жизненоважни потребности на хората, които имат нужда от подкрепа.
  Трябва много внимателно да се подходи към аргумента, че лишаването на семейството от социални помощи по ЗСП, ако децата не посещават редовно училище, ще доведе до тяхното дисциплиниране. Напротив, липсата на средства може да бъде още един аргумент за оправдаване отсъствието и спирането на децата от училище.
  Общата политическа и институционална отговорност е да се изработят и прилагат адекватни механизми за приобщаване на всички деца в образователната система, с акцент върху координиране действията на всички институции и неправителствения сектор за насърчаване посещаването на училище и придобиване на професионални компетентности, с цел бъдеща успешна реализация на пазара на труда и интеграция в обществото, като вниманието не следва да се насочва само към разработване на санкционни мерки към нуждаещите се лица и семейства.
  В дебата взеха участие народните представители д-р Хасан Адемов, д-р Калин Поповски и г-н Павел Шопов.
  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване. С резултати
  Без гласове „за“, без гласове „против“ и 14 „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-2, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума