Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
27/03/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13 внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 06.03.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители внесен на 06.03.2019 г.
  В заседанието взеха участие господин Лазар Лазаров, зам.- министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Виктория Тахова, зам.-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане.
  Законопроектът беше представен от народния представител г-н Александър Сиди.
  Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е, че се задълбочава проблема с „продължително безработните“, които разчитат и живеят само на социални помощи и не полагат труд. Тези лица несправедливо натоварват социалната система, като отказват да повишат образованието и квалификацията си. С това поведение те ощетяват крайно нуждаещите се от социални грижи и помощ, бюджета и данъкоплатците.
  С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане ще се засили контрола върху мерките за повишаване на образованието и придобиване на трудови компетенции и квалификация и съответно ще се намали усещането за социално неравенство в обществото. .
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието.
  За ЗИД на ЗСП са получени становища от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Агенция за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Министерство на труда и социалната политика.
  КРИБ не подкрепят предложените промени в Закона с мотива, че същият е бил променян 5 пъти само през 2018 г. и принципно се противопоставя на този интензитет на промени в законодателството, който показва, че регулациите не са били достатъчно обосновани, а и краткото време на действието им не позволява да се провери ефекта от прилагането им. КРИБ изразява недоумение от юридическия смисъл на някои от предложените разпоредби, като например § 4 от законопроекта : Кой, с какви средства и по какви критерии ще оценява „публични прояви“, тяхната стойност и каква е връзката им със социалните помощи.
  Всички останали становища подкрепят ЗИД на ЗСП с определени забележки.
  В дебата взеха участие народните представители д-р Хасан Адемов, д-р Калин Поповски, г-н Павел Шопов.
  След приключване на представянето и обсъждането на законопроекта се проведе гласуване. С резултати
  12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума