Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
02/07/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 26 юни 2019 г., разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София.
  Законопроектът беше представен от заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров
  При представянето на законопроекта господин Лазаров акцентира върху няколко по- съществени момента от него.
  На първо място той подчерта, че предложението, което е направено, е в резултат на две основни обстоятелства – едното е свързано с промени, които са осъществени в законодателството на двете държави, които имат отношение към предмета на Спогодбата, а другите изменения са породени от практиката по прилагане на Договора и усъвършенстване на някои от неговите разпоредби.
  На следващо място Лазар Лазаров представи новостите в Договора, които са изключително благоприятни за българските граждани. Те са свързани с това, че когато гражданин на някоя от договарящите се страни, се премести и живее на друга територия, извън тези две държави, за българските граждани Националният осигурителен институт ще продължи да изплаща пенсии и обезщетения, предвидени в Спогодбата на територията на трета държава, ако България има сключени споразумения с нея.
  Същото е и по отношение на зачитането на осигурителен стаж. Която държава отпуска и изчислява първата пенсия, тя проверява стажа на територията на двете договарящи се държави. В случай, че този стаж не достига, той ще бъде допълван с осигурителен стаж от втората държава, с която държавата, отпускаща пенсията, има договор за социална сигурност или спогодба.
  В Договора категорично е определен и териториалният обхват на държавите. По отношение на Руската федерация е уточнено, че тя е правоприемник на Руската съветска социалистическа република, която е част от състава на Съюза на съветските социалистически републики. Всички останали държави, които са били част от Съюза на съветските социалистически републики, са изключени от приложното поле на тази спогодба, защото Руската федерация не е правоприемник на тези републики, които са били в състава на СССР.
  Според мотивите на законопроекта Протоколът за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. е разработен от двете страни при предварителни консултации въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност. С договорените изменения и допълнения се отстраняват установени в практиката по прилагането на договора затруднения, като същевременно се отразяват и настъпилите промени в руското и българското законодателство в социалната сфера след влизането му в сила през 2010 г.
  В частта относно приложимото законодателство разпоредбите се прецизират, като се използват съответните термини по отношение на трудовата дейност, относими към законодателството на двете договарящи се страни. В Руската федерация се използват термините „трудова дейност", с който се означава дейността на лицата, полагащи зависим труд, и „друга дейност", с който се обхващат дейности извън полагането на зависим труд, а за Република България - „работа като наети лица" и „дейност като самоосигуряващи се лица", с които ще се означават съответно дейностите на лицата, полагащи зависим труд, и на самоосигуряващите се лица.
  В мотивите се подчертава още, че по отношение на зачитането на осигурителен стаж при преценката на правото на пенсия по договора се включват следните по-важни обстоятелства:
  - предвижда се възможност да се зачете осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които държавата, която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие че тези периоди не съвпадат по време на придобиване;
  - с оглед избягване на противоречиво тълкуване на разпоредбите изрично се предвижда, че осигурителният стаж, придобит на територията на другите бивши републики в Съюза на съветските социалистически републики, не се зачита; при изчисляването на размера на пенсията според законодателството на Руската федерация се отчита осигурителният стаж, придобит съгласно нейното законодателство, а също така и на територията на бившата Руска съветска федеративна социалистическа република;
  - включва се разпоредба, съгласно която категоризирането на труда при пенсиониране не се прилага поради ограничения, произтичащи от руското законодателство.
  Освен възможност за сумиране на осигурителен стаж от трета страна, във връзка със съществуващата в българското законодателство възможност за изплащане на пенсия при промяна на пребиваването на лицата в трети държави, в договора е включена изрична разпоредба, която създава възможност за това. Предвижда се социалните пенсии по законодателството на Руската федерация и пенсиите, несвързани с трудова дейност в България, с изключение на пенсиите за гражданска и военна инвалидност да се определят и изплащат в съответствие със законодателството на страната, където живее лицето, при условие че не получава пенсия в другата договаряща страна.
  Създава се процедура по удържане и възстановяване на надплатените суми за пенсии и обезщетения. Удържането на превишената част от изплатените суми ще се осъществява в съответствие с националното законодателство на Договарящата страна, която го извършва.
  Регламентира се по-ясно начинът за преизчисляването на пенсиите, отпуснати до влизането в сила на договора. Тези пенсии се преразглеждат съгласно разпоредбите на договора на основание на заявление на лицето от първо число на месеца, следващ месеца на неговото подаване, но не по-рано от деня на влизането в сила на договора. При това общият размер на пенсиите, отпуснати от всяка договаряща се страна, към тази дата не може да бъде по-нисък от размера на пенсията (пенсиите), получаван от осигуреното лице до нейното (тяхното) преразглеждане в съответствие с договора. При намаляване на размера на пенсиите (пенсията) в резултат от преразглеждането такова преразглеждане не се извършва и се продължава изплащането на отпусната преди това пенсия (пенсии). Преразглеждането на пенсията съгласно договора е окончателно.
  Към законопроекта е приложен Протокола за изменение на Договора на български и на руски език.
  В проведената дискусия участваха народните представители Георги Гьоков и Хасан Адемов.
  Господин Гьоков зададе въпрос, свързан с начина, по който се уреждат пенсиите на българските граждани, работили и живели в Република Коми? Според народният представител това е голям проблем и той е от много дълго време. Той уточни още, че Република Коми е автономна република в състава на Руската федерация и влиза в състава на Северозападен федерален окръг и северен икономически район.
  Господин Адемов зададе уточняващ въпрос по същата тема. Според него хората, които са работили в Коми, в по-голямата част от тях са изпратени от „Главболгарстрой“ – български работодател. Той ги е осигурявал по българското законодателство. Освен тази заплата обаче, те са получавали и възнаграждение в рубли. При положение че са получавали това възнаграждение в рубли в Руската федерация, е трябвало те да плащат вноски и върху тази част от тяхното възнаграждение. През годините назад са ставали многобройни дискусии по тази тема и се знае, че има две различни мнения по отношение на осигуряването върху доходите, които са получавани от българските работници, работейки в Коми. В някои от становищата се казва, че са внасяни осигурителни вноски, в други, че не са внасяни. Според Адемов, ако този казус вече е уточнен Руската федерация би могла да плаща или не пенсия освен тази, която е по българското законодателство.
  В отговор заместник министър Лазаров заяви, че в Протокола за изменение на Договора за социална сигурност между Република България и Руската Федерация, е определен териториалният обхват на съответните държави. Руската федерация не е правоприемник на териториите, за които народните представители поставят питането си.
  От друга страна, основният принцип при сключването на Договора през 2009 г., е бил плащането на осигурителна вноска. Осигуряването за някои или за всички осигурителни рискове предоставя ползването на съответно осигурително плащане. Ако лицата са били осигурявани по реда, по който е предвидено към действащото законодателство в съответната Руска федерация, то тогава лицата ще получат съответни осигурителни обезщетения.
  В случаите, когато те не са били осигурявани, какъвто е случаят на повечето от лицата, изпратени от български работодател те са били осигурявани от него по българското законодателство, следователно, полагащата се българска пенсия е изчислена в размерите и при условията, които са били релевантни към този случай.
  Що се отнася до позициите на Руската страна отговорите, които МТСП е получило от Пенсионния фонд на Русия са че през този период, за тези лица осигурителни вноски не са внасяни. Това са отговорите в резултат на пенсионните производства и престирането за ползване на определени права през Пенсионния фонд на Русия.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 20 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума