Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/11/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване, разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов, министър на финансите, Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, Ивайло Иванов и Весела Караиванова, управител и подуправител на Националния осигурителен институт, председателят на Фискалния съвет проф. Борис Грозданов, Управителят на Българската народна банка господин Димитър Костов, представители на работодателски, професионални, съсловни, синдикални, пенсионерски организации и др.
  Законопроектът бе представен от министърът на финансите господин Владислав Горанов.
  Министър Горанов акцентира върху средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и приоритети, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година.
  Очакваният икономически ръст за периода 2020-2022 г. е 3,3% за всяка година. Растежът на БВП се запазва на малко по-ниско от очакваното за 2019 г. ниво от 3,4%, движен от вътрешното търсене както по линия на потреблението, така и на инвестициите. Номиналният размер на БВП през 2020 г. ще достигне до 126,769 милиарда, за 2021 г. 134,915 милиарда, в края на три годишния период БВП ще бъде 143,355 милиарда лв. В рамките на прогнозния период коефициентът на безработица ще запази тенденцията на намаление, която ще се реализира с по-бавни темпове до достигане на около 4% през 2022 г., в сравнение с очаквано ниво за 2019 г. от 4,4%. Растежът на заетостта се очаква да отслабне през 2020 г. и постепенно да премине към намаление през 2021 и 2022 г., в съответствие с очакванията за ограничаване на предлагането на труд в края на прогнозния период. За 2020 г. се прогнозира инфлация в края на годината от 2,3%, а средногодишна - 2,1%.
  В настоящата прогноза се запазват целите за бюджетното салдо, заложени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. - достигане до балансирана бюджетна позиция през 2020 г. ( 36,9% от БВП приходи и 36,9% от БВП разходи ) и запазването й през следващите години. Целта за постигане и поддържане на балансиран бюджет остава непроменена в продължение на няколко поредни цикъла на подготовка на бюджета.
  Изразени като процент от БВП, и при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г. се наблюдава тенденция на спад от 36,9% до 35,0%, а в номинален размер те се увеличават, като от 46 826,5 млн. лв. за 2020 г. се очаква да достигнат 50 142,9 млн. лв. през 2022 г.
  Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2020 г. се предвижда да остане непроменен спрямо заложения в Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. в размер на 4,5 млрд. лв.
  Въз основа на макроикономическите допускания, при прогнозно положително нетно дългово финансиране за периода 2020-2022 г., независимо от нарастването на дълга в абсолютна стойност, очакванията са да се запази тенденцията към намаляване на съотношението на държавния дълг спрямо прогнозното ниво на БВП от 18,6% към края на 2019 г. до 17,0% в края на 2022 г.
  Нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление" се очаква да продължи да спада, движейки се в диапазона от 19,8% до 18,2% от БВП или между 25,1-26,1 млрд. лв.
  Разходните приоритети в Бюджет 2020 са свързани със следните политики:
  - Образование - През 2020-2022 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители. За 2020 г. образованието ще получи повече 610,1 млн. лв.
  - Здравеопазване - Основните приоритетни направление в областта на здравеопазването през тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Приоритетно здравеопазването ще получи допълнително 498,5 млн. лв.
  - Отбрана - През периода 2020-2022 г. политиката, провеждана от правителството в областта на отбраната, продължава да е приоритетна. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на приетите от Народното събрание инвестиционни проекти. Разходите за отбрана нарастват през 2020 г. с 201,7 млн. лв.
  - Пенсионната политика - В периода 2020-2022 г. се предвижда от 1 януари на всяка година да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола. Тежестта по чл. 70, ал. 1 от КСО за всяка една година осигурителен стаж, която ще се прилага при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии, се запазва за периода 2020-2022 г. на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7% (процент, определен по т.нар. „швейцарско правило" по чл. 100 от КСО), като за 2021 и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на съответната предходна календарна година, също се осъвременяват по „швейцарското правило" от 1 юли.
  - Политика по доходите - Освен предвиденото в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта на тази година увеличение на размера на минималната работна заплата (от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.), в настоящата прогноза е заложена мярка за 2020 г. за увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор.
  След представянето на основните акценти от проекта за държавен бюджет за 2020 г. се състоя обсъждане, в което се включиха представители на работодателските и синдикалните организации, народни представители и Управителят на БНБ Димитър Радев.
  Васил Велев, Председател на АИКБ заяви, че повечето от работодателските организации подкрепят проекта на държавен бюджета. Според тях той е амбициозен план на публичните финанси на държавата.
  Според Президента на КНСБ Пламен Димитров проекта на бюджета е консервативен и залага достатъчно буфери, заради несигурната икономическа среда.
  Според Управителят на БНБ Димитър Радев Димитър проекта на бюджета отговаря на целите на финансовата стабилност на държавата.
  Според народният представител Павел Шопов е настъпил момента за закривания на валутния борд.
  Народните представители от Комисията по труда, социалната и демографската политика разполагат със становищата на синдикалните и работодателските организации, както и с протокола от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  След приключване на обсъждането се проведе гласуване.
  С резултати:
  1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.:
  без гласове „за“, без гласове „против“, 20 гласа „въздържал се“.

  2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.:
  11 гласа „за“, 8 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума