Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/01/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Маиров Сиди и Калин Николов Поповски на 14.01.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика.
  На заседанието присъства Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика.
  Законопроектът беше представен от народният представител Александър Сиди.
  Предложението за промяна се прави във връзка с приоритетите на правителството за намаляване на административната тежест. Целта на законопроекта е да се намали броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Този Регистър е създаден в Министерството на труда и социалната политика и се води и подържа от него. С влизането в сила на новия параграф от законопроекта ще се спомогне за използване на вече събраната информация от страна на държавната администрация за физически и юридически лица, без да е необходимо до се събира същата информация от няколко институции за различни цели.
  Чрез транспортната схема RegiX ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в Регистъра на социалните предприятия.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на финансите. И двете становища са подкрепящи, като от Министерството на финансите правят предложение за редакционна поправка на текста на параграф първи.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Надя Клисурска, Георги Гьоков и Хасан Адемов. В нея беше коментирана средата за междурегистров обмен, която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Сиди и Калин Поповски на 14.01.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума