Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/11/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 10.11.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 11 ноември 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания.
  Законопроектът беше представен от заместник министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова.
  Със законопроекта се предлагат промени, които ще доведат до:
  - Създаване на прецизна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество, и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област. Разходите са финансово осигурени в рамките на утвърдените разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  - Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет.
  - Разширяване на кръга на лицата - обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.
  - Прецизиране на съществуващи разпоредби с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.
  Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна, е повишаването на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.
  Освен това с приемането на проектозакона ще се ще се обезпечи реализиране на правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система, което ще гарантира ефективност, релевантност и устойчивост на тази публична подкрепа, включително по отношение на изразходването на бюджетните средства.
  Вносителите смятат, че с приемането на проектозакона ще се осигури възможност за по-обстойно анализиране и активен диалог със заинтересованите страни относно подготовката на бъдещото институционално преструктуриране за изграждане на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания, паралелно следвайки процесите по стартиралата реформа в областта на социалната политика в цялост.
  След представянето на законопроекта се състоя дискусия, в която взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Милко Недялков, Хасан Адемов и Надя Клисурска.
  Народните представители са убедени, че законопроекта е навременен и решава проблеми, които от години не намират рационално решение. Целта на законопроекта е да прецизира правната уредба в Закона за хората с увреждания. Добре е, че е постигнат консенсус и има решение относно предоставянето на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Удовлетворяващо е, че те ще се отпускат и предоставят от здравната система, а не от Агенцията за социално подпомагане.
  Народните представители подкрепят и важните допълнения, по отношение на разширяване кръга на лицата, обект на защитена заетост чрез включване на лицата с психични разстройства, интелектуални затруднения. По този начин ще се създаде възможност за тяхната трудова реализация.
  Бяха поставени въпроси, на които народните представители получиха отговор от заместник министър Адриана Стоименова.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 15 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 10.11.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума