Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/11/2020 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 10 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 18 ноември 2020 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
  (обн., ДВ, бр.105 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 28 и 67 от 2020 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 10, ал. 3 т. 4 и 5 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 24 ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При узнаване за настъпила промяна на обстоятелства, въз основа на които е предоставена подкрепа по чл. 25, ал. 2, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане се самосезира за изготвяне на нова индивидуална оценка на потребностите.“

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  § 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа по чл. 25, ал. 2, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ служебно изготвя нова индивидуална оценка на потребностите.“

  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „задължението по ал. 1“ се добавя „до края на съответната календарна година“.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.“
  3. Създава се ал. 8:
  „(8) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно следните критерии:
  1. брой на работниците и служителите, които полагат труд при условията на първа и/или втора категория труд;
  2. брой на работниците и служителите, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 38 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „до края на съответната календарна година“.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.
  (8) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:
  1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;
  2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.“


  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 51 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 5. Навсякъде в чл. 52 след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 52 навсякъде след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения”.

  § 6. Член 61 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 65, ал. 1 думата „закона“ се заменя със „закон“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  Създава се § 7а:
  „§ 7а. В чл. 70, т.1 думите „7 на сто“ се заменят с „10 на сто“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев:
  Създава се нов § 7а:
  § 7а: В чл. 70, т. 5 след думите „социална пенсия за инвалидност“ се добавя „и за военноинвалидна такава“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. В чл. 72 т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  § 9. Член 73 се изменя така:
  „Чл. 73. (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.
  (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
  (3) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, а механизмът за предоставяне и ползване – в правилника за прилагане на закона.
  (4) Хората с увреждания, неизползвали помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по предназначение, възстановяват пълната им стойност, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  § 10. В чл. 85, ал. 1, т. 4 след думите „ал. 1“ запетаята и думите „т. 2” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  § 11. В чл. 86 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 след думите „чл. 48, ал. 1, т. 2“ се добавя „и/или т. 3“.
  2. В ал. 4 след думите „не по-кратък от 12 месеца от датата на заличаването“ се поставя запетая и се добавя „когато не е спазен срокът за уведомяване по чл. 85, ал. 2“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

  § 12. Навсякъде в чл. 88 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 88 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „създава“ се заменя с „води“.
  2. Навсякъде думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  § 13. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  2. В ал. 2 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  3. В ал. 5 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  4. В ал. 6 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  5. В ал. 8 след думата „предоставяне“ се поставя запетая и се добавя „ползване“, а думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „министъра на здравеопазването съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 след думата „предоставяне“ се поставя запетая и се добавя „ползване“, а думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „министъра на здравеопазването съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата”.
  2. Навсякъде думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  § 14. В чл. 91, ал. 2 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  § 15. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „когато лицето не е сключило договор за заплащането им с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато лицето по ал. 1 е сключило договор за заплащане с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, санкциите се налагат съгласно този договор.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „ал. 8“ се добавя „когато не е сключило договор за заплащането им с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато лицето по ал. 1 е сключило договор за заплащане с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване глобата, съответно имуществената санкция, се налага съгласно този договор.“

  § 16. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. Изпълнителната агенция по лекарствата – в случаите по чл. 99;”
  2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или оправомощено от него длъжностно лице.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В § 1 от Допълнителната разпоредба, в т. 23 след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 след думите „вид и степен на увреждане“ се добавя „или степен на трайно намалена работоспособност“.
  2. В т. 23 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 18. В § 28, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите „от 1 януари 2021 г.“ се заменят с „от 1 януари 2022 г.“.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В § 18 думите „1 януари 2022 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В § 28, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „2021 г.“ се заменят с „2022 г.“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 19. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него в тримесечен срок от влизането му в сила.
  (2) До привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове.


  § 20. До 31 декември 2021 г. министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 89, ал. 8.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 20 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.


  § 21. До 31 декември 2021 г. Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителната агенция по лекарствата предприемат необходимите действия по предаване, съответно по приемане, и внедряване на регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, в това число за обучение на персонала на Изпълнителната агенция по лекарствата за неговото водене и поддържане.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 21 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. (1) До 31 декември 2021 г. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата и Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания.
  (2) До 31 декември 2021 г. Агенцията за хората с увреждания предава на Изпълнителната агенция по лекарствата регистъра по чл. 88, ал. 1 и обучава персонала на Изпълнителната агенция по лекарствата за неговото водене и поддържане.
  (3) До 31 декември 2021 г. дейностите по воденето, поддържането и съхраняването на регистъра по чл. 88, ал. 1 се осъществяват от Агенцията за хората с увреждания. От 1 януари 2022 г. неприключилите производства се довършват от Изпълнителната агенция по лекарствата.

  § 22. До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане и Националната здравноосигурителна каса предприемат необходимите действия по предаване, съответно по приемане, на информацията, свързана с предоставените целеви помощи по чл. 72, т. 1.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 22 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане предава на Националната здравноосигурителна каса информацията, свързана с предоставените целеви помощи по чл. 72, т. 1.


  § 23. До 31 декември 2021 г. производствата, свързани с предоставянето на целеви помощи по чл. 72, т. 1, се довършват по досегашния ред.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 23 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. Започналите и неприключили до 31 декември 2021 г. производства за предоставяне на целеви помощи по чл. 72, т. 1, включително плащанията, се довършват при досегашните условия и ред.

  § 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1, 2, 6, 8, 9, 12-16 и 25, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 24 думите „1 януари 2022 г.“ се заменят с „1 юли 2021 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 24 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 26.

  Предложение от народните представители Милко Недялков, Надя Клисурска, Виолета Желева, Георги Гьоков, Весела Лечева и Антон Кутев:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 24а:
  „§ 24а. В Закона за личната помощ (обн., ДВ. Бр. 105 от 2018 г.) В Преходни и заключителни разпоредби § 5 се изменя така:
  „§ 5. От 1 юли 2021 г. политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждания се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждания.“.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 25. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58 и 99 от 2019 г. и бр. 23, 28, 34, 44 и 67 от 2020 г.) в чл. 108а се създава ал. 2а:
  „(2а) В Информационната база данни по ал. 1 се вписват и медицинските документи, издадени от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  Комисията предлага да се създаде § 26:
  § 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1, 2, 7, 9, 10, 13-17 и 25, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСAН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума