Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
04/10/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 4.10.2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието участваха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, г-жа Румяна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане в АСП, г-н Мирослав Туев, началник отдел в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в НАП, г-жа Адриана Стоименова, заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, и други представители на държавни институции и на национално представени неправителствени организации.

  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика.
  Акцент в представянето на законопроекта бяха целите, които се поставят с предложените промени, а именно: по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на социална интеграция на хората с увреждания и за упражняване на техните права, както и намаляването на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса чрез:
  - намаляване на изискуемите от заявителите документи и въвеждане на задължение за административните органи служебно да събират информация от други институции;
  - обединяване на част от декларациите в една - изискваните до три декларации, с които се доказват определени обстоятелства, могат да бъдат обединени в една;
  - служебно събиране на необходимата информация от Национална база данни "Население", Търговския регистър и Националната агенция по приходите.

  На Агенцията за социално подпомагане се осигурява безплатен достъп до Национална база "Население" и при необходимост да се изисква по служебен път информация от държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица.
  По този начин ще се намали броят на изискваните от гражданите документи, ще се създаде правна сигурност и ще се намали възможността за дублиране на социални плащания и за злоупотреби със социални права, съответно многократно упражняване на социални права без правно основание.

  С предложените промени на Националната агенция по приходите се дава възможността да предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели, което ще облекчи чувствително административната тежест. За сравнение – към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция по приходите.

  Друга цел на законопроекта е синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.
  В законопроекта се предлага в социалната оценка да бъде отменено изискването за отмяна на мотивираното предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ.

  Назначаването на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия се извършва от органите на медицинската експертиза - ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК, а условията и редът са уредени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Мотивираното предложение от страна на Консултативната комисия е без правни последици.

  Със законопроекта се предоставя възможност на хората с увреждания подаването на искането за извършване на социалната оценка да се извършва както от тях самите, така и от упълномощено лице и от директора на специализирана институция или социална услуга, резидентен тип, в които са настанени децата с увреждания.

  В представянето на законопроекта заместник-министър Димитрова очерта заинтересованите страни, а именно – на първо място 529 973 лица с увреждания и техните семейства; на второ – Агенцията за социално подпомагане чрез 147 дирекции "Социално подпомагане"; на трето – Агенцията за хората с увреждания; и на последно място – 328 лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

  За намаляване на административната тежест за гражданите се предлага изменение на текста в чл. 42ж от ЗИХУ, като така ще бъде отменена и Наредба № 85 01 2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация и ще отпадне изискването лицата да представят удостоверение от общопрактикуващия лекар.

  Отпада изискването при подаване на заявление за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински заявления да представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето и декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите. Данните за тези обстоятелства ще се вписват при подаване на заявлението.

  Наред с това отпада изискването за представяне на списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хора с увреждания, на хартиен носител и се въвежда само на електронен носител.

  С предложените промени се дава възможност на Националната агенция по приходите (НАП) да предоставя данъчно-осигурителни данни за работодатели и физически лица, в съответствие с разпоредбите на Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП), т.е. НАП ще може да предоставя информация относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели. Към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в ТП на НАП. Това изменението ще облекчи чувствително административната тежест.

  Заместник-министър Димитрова подчерта, че очакван резултат от предложените промени е оптимизирането и повишаването на качеството на предоставяните услуги от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за хората с увреждания, също така, че законопроектът няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  Законопроектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Също така съгласно с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) законопроектът заедно с мотивите, доклада, предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от (ЗНА) и становището на дирекция "Модернизация на администрацията" е поставен за обществени консултации.

  В проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Светлана Ангелова и Калин Поповски, както и представители на институциите и неправителствените организации.

  Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания изтъкна едно от преимуществата на предложените промени, а именно отпадането на изискванията необходимата информация да се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция по приходите, като се дава възможност на АХУ да събира тази информация по служебен ред.
  Г-н Минчо Коралски подчерта, че в България този режим е най-либералният, тъй като това е единствената услуга без никаква държавна такса за фирми, които предоставят помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.
  В допълнение изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания изрази резерви относно разписаните в § 6 в нова т. 5 твърде общи постановки или изисквания, които впоследствие не се спазват.

  Председателят на КТСДП Хасан Адемов насочи дискусията към отговор на въпроси относно прецизиране на текстовете в законопроекта относно разписаните права на дирекциите „Социално подпомагане“ за служебно събиране на информация. Като подчерта, че е необходимо да бъдат отстранения известни неясноти в разпоредбите, заяви, че ПГ на ДПС ще подкрепи законопроекта.

  Народният представител Светлана Ангелова изрази становището на ПГ на ГЕРБ, които ще подкрепят законопроекта, като подчерта, че текстът на чл. 5, ал. 5 от ЗИД ЗИХУ е неясен и създава условия за двузначно тълкуване и противоречия. Г-жа Ангелова изрази убеденост, че народните представители могат да се обединят около един прецизиран текст на посочената разпоредба.

  Народният представител Калин Поповски заяви, че ПГ на Обединените патриоти ще подкрепи законопроекта с известни поправки на текстовете между първо и второ гласуване.

  В дискусията взе участие и заместник-председателят на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, г-жа Адриана Стоименова, която изрази подкрепата на представляваните от нея неправителствени организации за законопроекта, с препоръката за прецизиране на текстовете на чл. 5, ал. 5 на ЗИД ЗИХУ.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума