Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/12/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81.

  Законопроектът беше представен от Михаил Христов.

  Той посочи, че основната цел на предложените промени е да улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението "инвалид" от българското законодателство ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора - неспособни, невалидни, негодни.

  Г-н Христов подчерта, че се предвиждат промени в девет закона и с приемането на този законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза, всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи.

  В Комисията по труда, социалната и демографската политика се получи положително становище от Агенцията за хората с увреждания по представения Законопроект със следните забележки:

  Навсякъде в текста на законопроекта думите „лице с увреждания” и „лица с увреждания” следва да се заменят с „човек с увреждане” и „хора с увреждания”.
  С мотиви, че в Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина „човек с трайно увреждане” и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството.

  Министерството на труда и социалната политика със становище подкрепя предложения Законопроект със следните забележки:
  - В Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за „увреждане” и за „човек с трайно увреждане”, според което „увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
  - В Закона за висшето образование в чл. 70, ал. 2 да се направят следните изменения: думите „слепи, глухи, инвалиди” да се заменят с думите „хора със сериозни увреждания и други”. При използването на израза „лица с увреждания” се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът „трайни увреждания” включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек.
  - В Закона за железопътния транспорт в член 52 думата „инвалид” да бъде заменена с „хора с увреждания”, тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата „лица с увреждания”, децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на закона.

  След промените не се предвиждат допълнителни разходи, не се въвежда административна тежест, както и структурни изменения.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Ивайлов Христов и Крум Костадинов Зарков на 22.11.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума