Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-01, внесен от Министерски съвет на 05.01.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-01, внесен от Министерски съвет на 05.01.2018 г.

  На заседанието присъстваха г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика и г-жа Теменужка Златанова, началник отдел в дирекция „Стратегическо планиране и демографска полтика“ в МТСП.

  Законопроектът беше представен от министър Петков. Той посочи, че предложението до Народното събрание за ратифицирането на Конвенция № 131 може да се разглежда като сериозна стъпка при въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство и че Международната организация на труда отделя много сериозно внимание на определяне на факторите и процедурите за формиране на минималната работна заплата.

  Според мотивите на законопроекта Конвенция № 131 на МОТ от 1970 г. за определяне на минималната работна заплата изисква отдeлните страни да отчитат, до колкото това е възможно и приемливо за националната практика и условия, две групи фактори, които оказват влияние върху размера на минималната работна заплата:

  1. Потребностите на работниците и техните семейства, като се вземат предвид общото равнище на заплатите в страната, разходите за живот, придобивки, обезпечаващи социална сигурност, и относителният жизнен стандарт на други социални групи.

  2. Икономическите фактори, включително изискванията за икономическо развитие, нивата на производителност и желанието за постигане и поддържане на високо равнище на заетост.

  Чрез ратифициране на Конвенция № 131 на МОТ се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната работна заплата. По силата на конвенцията промяната ще се прави на базата на редица важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт (БВП) и др.

  Всяка страна член на МОТ, ратифицирала Конвенция № 131, като отчита националните условия и потребности може да възприеме различни форми за определяне на минималната работна заплата за страната, включително и чрез нормативен акт на правителството.

  Процедурите за определянето и изменението на минималната работна заплата, като отчитат националните условия и потребности, задължително трябва да предвиждат изчерпателни консултации със заинтересованите представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

  В Комисията беше получен Протокол № 23 от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, заедно със становищата на работодателските и синдикалните организации. Допълнително постъпиха и становища на АИКБ и КНСБ.
  Независимо от направените бележки, всички становища подкрепят предложената ратификация на Конвенция № 131 на МОТ.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-01, внесен от Министерски съвет на 05.01.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума