Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/01/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение на Закона за държавните такси
  (обн., ДВ,бр. 104 от 1951 г., изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37,100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 85 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. В чл. 5, буква „о“ думата „инвалидите“ се заменя с „лицата с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г. и бр. 17 и 98 от 2016 г.)се правят следните изменения:
  1. В чл. 68, ал. 3, т. 2 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
  2. В чл. 70, ал. 2 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.

  Предложение от народния представител Светлана Ангелова:
  § 2. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, 6р. 112 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 5З от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 211 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 6З, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 70, ал. 2 думите „слепи, глухи, инвалиди“ да се заменят с думите „хора със сензорни увреждания и други“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г. и бр. 17 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 68, ал. 3, т. 2 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
  2. В чл. 70, ал. 2 думите „слепи, глухи, инвалиди“ се заменят с „хора със сензорни увреждания и други“.

  § 3. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17,18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31,46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 40, ал. 2 думата „инвалидите“ се заменя с „лицата с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  §4. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22,35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр.19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 и 103 от 2017 г.) в чл. 52 думата „инвалиди" се заменя с „лица с увреждания“.

  Предложение от народния представител Светлана Ангелова:
  § 4. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г.) в чл. 52 думата „инвалиди“ да бъде заменена с „хора с увреждания“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  §4. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр.19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 и 103 от 2017 г.) в чл. 52 думата „инвалиди" се заменя с „хора с увреждания“.

  § 5. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г.,бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 34 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 35, ал. 4 думата „инвалиди“ се заменя с „лица с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм.,бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 28, ал. 3 думата „Инвалидите“ се заменя с „Лицата с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г.,бр.25 и 41 от 2010 г.,бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7,15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 175, ал. 2, т. 1 думата „инвалиди“ се заменя с „лица с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г.,бр. 16 и 22 от 2003 г.,бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.,бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9,11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2 и 7 от 2018 г.) в Приложението към чл. 99а, ал. 1, т. 2 думата „инвалид“ се заменя с „лице с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр.98 от 2014 г.) в Приложението към чл. 3, ал. 2, в колона 6 на ред „ГРУПА ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“ думата „инвалиди“ се заменя с „лица с увреждания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 10:
  § 10. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 70а, ал. 2:
  а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“;
  б) в т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
  2. В чл. 74, ал. 3 думите „Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „Лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.
  3. В чл. 83, ал. 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 70а, ал. 2:
  а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“;
  б) в т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
  2. В чл. 74, ал. 3 думите „Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „Лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.
  3. В чл. 83, ал. 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума