Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
31/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект за актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесенa от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., разгледа и обсъди актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесенa от Министерски съвет на 11.12.2017 г.

  На заседанието присъства г-н Георти Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който представи актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение.

  Той посочи, че Стратегията за национална сигурност на Република България посочва националните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране на рисковете и заплахите за страната и нейните граждани. Пълномащабен военен конфликт срещу Република България е все още малко вероятен, но расте заплахата от хибридни действия и кибератаки.

  Променящата се среда на сигурност налага ново степенуване на приоритетите в политиката за сигуност. Системата за национална сигурност се изгражда за постигане на съвременна управляемост на усилията на държавните институции, местната власт, стопанските субекти гражданите и техните организации за гарантиране на принципите на демокрацията и устойчивото икономическо развитие и проперитет на страната.
  Актуализираната стратегия е с времеви хоризонт до 2025 г.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда, социалната и демографската политика е информацията относно някои аспекти на социалната сигурност.
  Република България разглежда социалната сигурност като единство на високо качество в образованието, здравеопазването, материалните и духовни условия . на живот, заетостта, социалното осигуряване и социалното подпомагане и преодоляване на демографския срив.
  Република България насочва своите усилия към противодействие на неблагоприятните за развитието на обществото демографски тенденции чрез създаване на икономически и социални условия, както и чрез развитие на добре обучено и ориентирано към знанията общество, което е способно да капитализира максимално своите ресурси от интелигентност и съзидателност.

  Предпоставка за постигане на високо качество на социалната сигурност е модернизирането на основното, средното и висшето образование, както в обществените, така и в частните училища чрез стриктно прилагане на националните стандарти. Основен акцент се поставя върху ограничаване на неграмотността, предотвратяване на ранното отпадане на деца от образователната система, постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие, привличане на млади хора към учителската професия, развитие на технологичната база и осигуряване на връзка между нуждите на бизнеса и образованието, изграждане общочовешки ценности и намаляване на агресията.
  Българската нация се изгражда и развива на основата на единното гражданство, както и на основата на принципа на солидарността, прилаган стриктно в социално-защитни системи. Държавата гарантира минимален доход и жизнено равнище на най-уязвимите групи.
  Нарушенията в която и да е област от социалната политика водят до неблагополучия и отрицателни процеси в друга или във всички останали области. Това налага чрез консултативни и взаимносвързани управленски действия да се предприемат мерки за недопускане или за пресичане на отрицателните процеси още в самото им начало.

  За постигане и запазване на конкурентноспособна икономика и повишаване на жизненото равнище на българските граждани е необходимо да се насърчава заетостта, да се преодолява пасивността на хората в активна възраст и да се повишава квалификацията за постигане на по-високи доходи от труд, възможност за личностна реализация. Нараства значението на интегрирането на гражданите от групите в маргинализирано положение в пазара на труда.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Проект за актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесенa от Министерски съвет на 11.12.2017 г


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума