Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
01/02/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение на Закона за социално подпомагане
  (Обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г.,
  бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 18б се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1,
  т. 3 и 4 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане извършва служебна проверка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“
  3. В ал. 6:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;“
  б) в т. 3 думите „по съдебна, съответно търговска регистрация“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 18в ал. 9 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 18д, ал. 1, т. 2 думите „на физическото лице, регистрирано по Търговския закон“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „код по БУЛСТАТ“.
  2. В чл. 43в:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани и юридически лица се установяват служебно от Държавната агенция за закрила на детето.“;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят официален превод на:
  1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
  2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
  3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.“
  3. В чл. 43ж:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  4. В чл. 43з, ал. 3 т. 4 се изменя така:
  „4. не изпълни задълженията по чл. 43д, ал. 8 и чл. 43е, ал. 4;“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4, т. 2 се правят следните изменения:
  1. Буква „б“ се изменя така:
  „б) алинея 3 се отменя.“
  2. В буква „в“ думите „официален превод“ се заменят с „легализиран превод на български език“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „код по БУЛСТАТ“.
  2. В чл. 43в:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“;
  б) алинея 3 се отменя;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят легализиран превод на български език на:
  1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
  2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
  3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.“
  3. В чл. 43ж:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  4. В чл. 43з, ал. 3 т. 4 се изменя така:
  „4. не изпълни задълженията по чл. 43д, ал. 8 и чл. 43е, ал. 4;“.


  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума