Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/04/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева на 05.04.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 април 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.

  В заседанието участваха господин Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи, госпожа Росица Грудева, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи, госпожа Калина Петкова, директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, господин Ненко Салчев, главен експерт в същата дирекция, госпожа Снежана Малакова, директор на Дирекция „Правна“ в Националния осигурителен институт.

  Законопроектът беше представен от народният представител Светлана Ангелова.

  Според мотивите на законопроекта предложените промени имат за цел да осигурят гъвкавост при прилагането на трудовия договор но чл. 114а от КТ за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и създаване на възможност за полагане на извънреден труд от служители на Министерството на вътрешните работи, чиито статут се урежда по Закона за държавния служител и Кодекса на труда при извършване на работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред.

  Основните цели, които си поставя законопроекта са:

  - По отношение на §1. Предлага се промяна на чл. 114а, ал. 4 от Кодекса на труда, с оглед осигуряване на възможност, продължителността на работното време по трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е 8 или 4 часа. При определяне на възможност за работа на 4 или 8 часа ще може коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд.

  - По отношение на §2. Предлага се допълване на чл. 144 от Кодекса на труда като се предвиди допустимост по изключение за полагане на извънреден труд при извършване на определени работи от служителите на МВР. Създаването на възможност тези дейности да могат бъдат изпълнявани и в извън установеното работно време, ще доведе до регламентирано полагане на труд извън установеното работно време от посочените служители, тяхната защита по време на изпълнение на служебните им задължения, компенсиране на този труд при съответните условия за това и не на последно място защита правата и интересите на гражданите.

  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието, храните и горите, Националния осигурителен институт, Изпълнителната агенция „Главната инспекция по труда“, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Всички институции и организации подкрепят законопроекта. В някои от тях има направени и забележки. В становището на НОИ има съображение относно §1, отнасящо се до лицата, които ще работят на четири часови договори и задължителното им осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. При настъпваните на рисковете, за които те са осигурени, ще имат право на съответните осигурителни обезпечения. В този смисъл би било основателно ако тези права и обезпечения се уредят с изричен текст в законопроекта. В становището на КНСБ по отношение на §1 ясно се подчертава, че нормите на Кодекса на труда дават възможност да се работи на по-малко от законоустановения осем часов работен ден. Следователно изричната норма за въвеждане на четиричасов работен ден за еднодневните трудови договори от предлагания законопроект и към момента може да се договаря между работодател и работник. От КРИБ се въздържат от категорична подкрепа на §2 поради обстоятелството, че предложената редакция на разпоредбата е недостатъчно ясна и не съдържа изчерпателни критерии за какъв вид извънреден труд ще се отнася.

  Към законопроекта е приложен Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието.

  В проведената дискусия взеха участие народни представители Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Надя Клисурска, Павел Шопов и Хасан Адемов. Освен подкрепа за законопроекта бяха изразени и мнения за това, че още от създаването на чл. 114а от Кодекса на труда е имало опасения за колизия между правната му форма и мотивите, с които е създаден. Три години след законодателното уреждане на този проблем на земеделските производители има притеснения, че практиката от него не е безспорна. Относно заплащането на извънредния труд на служителите от МВР, назначени по трудово правоотношение и извършващи няколко специални дейности, бяха изказани мнения, че може би по-удачното решаване на проблема е в специалния закон, още повече, че относно служителите, назначени по служебни правоотношения, той е решен успешно.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 16 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева на 05.04.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума