Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
06/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно решение за приемане Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2017 г., и Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2017 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисия за финансов надзор за 2017 г., № 820-00-14, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 6 юни 2018 г., разгледа и обсъди Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2017 г., и Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2017 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисия за финансов надзор за 2017 г., № 820-00-14, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2018 г.
  В заседанието участваха г-жа Карина Караиванова – председател на КФН, и г-жа Диана Йорданова – заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“. Кратко резюме на отчета направи г-жа Караиванова. В изказването си г-жа Йорданова постави акцент върху дейността на КФН по отношение на небанковия финансов сектор в България.
  Цялостната дейност на Комисията за финансов надзор в качеството и на единен държавен орган за регулиране и надзор се основава на принципната и последователна политика за стабилност, прозрачност и предвидимост на небанковия финансов сектор в България.
  Чрез провеждания през 2017г. превантивен контрол, изразяващ се в процедури по лицензионни, разрешителни, одобрителни и регистрационни производства, Комисията гарантира, че участниците на небанковия финансов сегмент, отговарят на действащата нормативна уредба за извършване на дейност на пазара. В резултат на тази надзорна дейност броят на пенсионноосигурителните дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване не се променя през 2017г., като в края на годината у нас има 9 дружества и 29 фонда в т.ч. 9 универсални, 9 професионални, 9 доброволни и 2 доброволни пенсионни фонда по професионални схеми, като към 31.12.2017 г. единият от тях не осъществява дейност.
  Текущата надзорна дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор, се изразява в извършването на дистанционен контрол и проверка на място на участниците в рамките на небанковия финансов сектор
  Дистанционният надзор по отношение на допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява в две основни направления – ежедневен и периодичен надзор, като също така се извършва и мониторинг на интернет-страниците на пенсионноосигурителните дружества. През 2017 г. са извършени 6 944 ежедневни проверки, в които се следи за законосъобразността на сключваните сделки с активите на пенсионните фондове, спазването на законовите ограничения и забрани при инвестирането на активите на фондовете, съотношението на инвестициите в отделните видове финансови инструменти спрямо активите на пенсионните фондове, притежаваните инвестиции в един емитент, начина на извършване на оценката на активите и правилното им отразяване от пенсионноосигурителните дружества и по регистрите на банките-попечители.
  Извършени са и 481 проверки, в т.ч. 177 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на пенсионно осигурителните дружества и 364 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
  Освен чрез осъществявания дистанционен надзор проверка за съответствие на дейността на посочените субекти и приложимите нормативни изисквания се извършва и чрез проверки на място в офисите на поднадзорните лица. През 2017 г. са извършени 4 проверки на място за спазване разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като една от тях е започнала през 2016 г.. В 2 лицензирани пенсионноосигурителни дружества са извършени общи планови проверки върху дейността на дружествата и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Съвместно с управление „Банков надзор“ на БНБ са извършени и 2 проверки на банки-попечители на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
  Чрез последващия контрол или дейността по правоприлагане се реализира третият елемент на надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор. През 2017 г. по отношение на инвестиционната общност се отчита нарастване на броя на съставените актове за установяване на административни нарушения /350/.
  През 2017 г. са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения по разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна база по допълнително пенсионно осигуряване. Издадените наказателни постановления са 3, за извършени нарушения на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна база по допълнително пенсионно осигуряване, като наложените по тях санкции са в общ размер за 20 500 лв. През 2017 г. са влезли в сила 15 броя наказателни постановления /НП/, издадени в предходни години, като наложените с тях санкции са в общ размер на 160 400 лева. Сравнително малкият брой на съставените АУАН и издадени НП се дължи на превантивния ефект на наложените през предходни отчетни периоди санкции, които имат възпитателно и предупредително-възпиращо действие спрямо лицата.
  През отчетния период са приложени 6 принудителни административни мерки спрямо пенсионноосигурителните дружества.
  Определящ приоритет на Комисията за финансов надзор през 2017 г. е провеждането на активна и ефективна политика по защита интересите на потребителите на продукти и услуги на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. В тази насока през 2017 г. се създаде Информационен център, който предоставя информация и съдейства за защитата на потребителите. Той отговаря незабавно на конкретни запитвания на граждани и фирми по въпроси от компетентността на Комисията.
  През 2017 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 47.2% и в края на годината достигат 38 млрд.лв., като активите на всички видове небанкови финансови дружества/сегменти отчитат положително изменение на годишна база. Най-голям принос от 36.6 пр.п. имат активите на небанковите инвестиционни посредници, следвани от ръста на активите на пенсионните фондове /7.-4 пр.п./, на застрахователните и презастрахователните дружества (2.0 пр.п.).
  Нетните на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване нарастват през 2017 г., като към края на годината те достигат 12.7 млрд лв. Увеличението на нетните активи на пенсионните фондове през годината е в резултат на постъпленията от вноски за осигуряващите се лица, които към края на 2017 г. са 4 587 723 души, и на положителния резултат от инвестирането на средствата по индивидуалните партиди от пенсионноосигурителните дружества. Възходящата тенденция при нетните активи се запазва, въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Държавното обществено осигуряване.

  Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) нарастват през 2017г., като към края на годината те достигат 12663.2 млн..лв. Увеличението на нетните активи на пенсионните фондове през годината е в резултат на постъпленията на вноски за осигуряващите се лица, които към края на 2017 г. са 4 587 723 души, и на положителния резултат от инвестирането на средствата по индивидуалните партиди от ПОД. Възходящата тенденция при нетните активи се запазва въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) в Държавното обществено осигуряване (ДОО).
  Четири от действащите на осигурителния пазар дружества са част от международни финансови групи - "Ен Ен ПОД" ЕАД - NN Group N.V., ПОД „Алианц България" АД - ALLIANZ SE, ПОК „Доверие" АД - Vienna Insurance Group AG и ПОК ,,ДСК - Родина" АД - ОТР BANK NYRT.
  При четири от лицензираните дружества има акционери, притежаващи пряко повече от 90 на сто от капитала.
  При балансовите активи на ПОД продължава тенденцията на нарастване, като в края на годината те достигат 380.0 млн.лв. (увеличение с 8.8% спрямо 201 6 г.). Подобна динамика се наблюдава и при общия нетен финансов резултат на ПОД, който за 2017 г. възлиза на 61.5 млн.лв. - с 3.0 млн.лв. или с 5% повече в сравнение с общия нетен финансов резултат за 2016 г.
  Средната стойност на показателя капиталова адекватност за 2017 г. на всичките девет лицензирани пенсионноосигурителни дружества е 482.6%, което значително надхвърля нормативно определения минимален размер от 50% от минималния капитал.
  Ликвидните средства на ПОД и на ФДПО надвишават нормативно регламентирания минимален размер,т.е. всички дружества и управляваните от тях фондове са в състояние да покриват текущите си задължения.
  Резервите за гарантиране на минималната доходност в УПФ и ППФ, заделени със средства на ПОД към 31 декември 2017 г. възлизат на 139.7 млн.лв., като размерът им съответства на законовите разпоредби. Инвестициите, извършени със средствата от резервите, както и оценката на активите, обект на тези инвестиции, са в съответствие с нормативните изисквания.
  През 2017 г. отчетената рентабилност на собствения капитал е 23.9% средно за сектора, като няма промяна спрямо 2016 г.
  Степента на покритие на активите на управляваните ФДПО е в границите между 1.9% и 4.5%. През 2017 г. и 2016 г. отчетената рентабилност на активите е 13.6% средно за сектора. За годината осем дружества имат положителна стойност на показателя ръст на активите, а на едно ПОД е отрицателна. Средната непретеглена стойност на показателя намалява от 18.9% за 2016 г. до 10.9% за 2017 г., т.е. през годината е налице по бавен темп на нарастване на активите на ПОД спрямо 2016 г., което се дължи на значителното понижаване на показателя през отчетната година за две дружества. За отделните дружества показателят ръст на активите е в границата между /-10.8%/ и 23.6%. Средната непретеглена стойност на показателя за ефективност на дейността на ПОД през 2017 г. е 143.3%, като спрямо 2016 г. се наблюдава нарастване от 0.3 пр.п..В сравнение с 2016 г. приходите на ПОД от такси и удръжки на един участник в пенсионните фондове нарастват. Средната непретеглена стойност на показателя за 2017 г. възлиза на 31.62 лв. спрямо 29.61 лв. за предходната година. Разходите за дейността на ПОД на един участник в управляваните пенсионни фондове намаляват с 1.18 лв. през отчетната 2017 г., като към края на годината те възлизат на 27.05 лв. спрямо 28.23 лв. през 2016 г.
  Инвестиционната такса в ДПФ през 2017 г. възлиза на 8.7 % спрямо 8.6 % за 2016 г. при законоустановена такса до 10%.
  През отчетната година размерът на балансовите активи на ФДПО нараства с по-бързи темпове спрямо предходната година. През 2017 г. балансовите активи на ФДПО са се увеличили общо с 17.7 % на годишна база, докато през 2016 г. балансовите активи на ФДПО нарастват с 15.2 %.¬
  Пазарните дялове на отделните дружества на база размер на управляваните балансови активи на пенсионните фондове не се променят съществено през отчетната година. Пенсионноосигурителното дружество с най-голям пазарен дял заема 25.4 % от управляваните балансови активи, а това с най-малък пазарен дял заема 1.2 %.
  Наблюдаваните тенденции при балансовите активи се отчитат и при нетните активи. През 2017 г. нетните активи на ФДПО са се увеличили с 17.7 % на годишна база, което е с2.5 пр.п. повече в сравнение с ръста им през 2016г.
  Към края на 2017 г. нетните активи на ФДПО са в размер на 12 663.2 млн.лв. Те показват общата стойност на задълженията към осигурените лица и представляват ключов индикатор за състоянието на системата за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към края на 2017 г. нетни активи се равняват на 12.8% от обема на БВП на страната.
  Брутните постъпления от осигурителни вноски във ФДПО през 2017г. се увеличават с 9.3% спрямо постъпленията през 2016 г., като в абсолютен размер увеличението е най-осезаемо при УПФ - 77.5 млн.лв. и при ДПФ – 39.8 млн.лв., или съответно с 7.2 и 40.1%. Този ръст се дължи основно на включването на новоосигурени лица в пазара на труда. Приходите от осигурителни вноски през 2017 г.отчитат най-високата си стойност за последните пет години.¬
  Прираст на брутните постъпления от осигурителни вноски през 2017 г. е отчетен и при ППФ и ДПФПС, като нарастването е съответно с 2.2% и 5.0% спрямо 2016г.
  Начислените и изплатени сумипрез 2017 г. намаляват спрямо предходната година с 5.7% общо за всички ФДПО. Основен принос за динамиката на начислените и изплатенисуми имат сумите, изплащани от ДПФ, чийто дял в общата стойност е 76.6% средно за последните пет години. В условията на развиващ се пазар на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България, който е във фазата на натрупване, съотношението "изплатени суми / постъпили средства" възлиза на 0.01 средно за периода 2013 г. - 2017 г., докато при ДПФ това съотношение е 0.53.
  Средната стойност на показателя за възвръщаемост на управляваните активи през 2017 г. за ППФ и ДПФ е 0.07, за УПФ е 0.06, а за единственият осъществяващ дейност ДПФПС, за който показателят е 0.10.
  По отношение на структурата на разпределение на осигурените лица между ФДПО не се наблюдават съществени промени спрямо предходната година. В края на 2017 г.най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (79.9%), Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 13.4% и 6.5 % в структурата на разпределение на осигурените лица. Най-малък остава делът на осигурените в ДПФПС - едва 0.2%.
  Прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през 2017 г., се увеличават общо с 11.2% спрямо 2016 г. и са на стойност 510.1 млн.лв.
  Абсолютната стойност на инвестираните средства на ФДПО в края на 2017 г. е 11.9 млрд.лв., което представлява 93.6% от балансовите им активи. Инвестираните средства на ФДПО през 2017 г. запазват тенденцията си на нарастване, като ръстът им спрямо предходната година е 26.3%. Запазва се и структурното разделение на инвестираните средства по видове фондове, като с най-висок относителен дял са УПФ (83.2%), следвани от ППФ (8.4%), ДПФ (8.3%) и ДПФПС (0.1%).
  Относителният дял на инвестициите в чужбина на ФДПО в периода 2017г. достига до 58% от балансовите им активи, което е и най високото ниво на инвестирани средства на осигурени лица извън страната за изминалия петгодишен период. Средствата на ФДПО в чужбина са инвестирани в ценни книжа, регистрирани за търговия на регулирани пазари. Основна цел на управлението на активите на пенсионните фондове е нарастване в дългосрочна перспектива на тяхната стойност чрез постигане на доходност от инвестирането им. След отчетената през 2017 г. средно претеглената но ФДПО отчита най-високите стойности, в сравнение с предходни години.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската прие Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2017 г., Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2017г.,част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г., № 820-00-14, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума