Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/07/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители, приет на първо гласуване на 6 юли 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
  (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от
  2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от
  2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016 г. и бр. 85 и 91 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1 със следния текст:
  „(1) Интеграцията на хората с увреждания се осъществява по начин, който гарантира пълноценното и равноправно упражняване на техните права, включително и правото им на социална закрила."
  2. Досегашната ал. 1 става съответно 2 със следния текст:
  „(2) Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането."
  3. Досегашната ал. 2 става 3, като думите „по ал. 1 е диференцирана и" се заменят с „по ал. 2."
  4. Досегашната ал. 3 се отменя.
  5. Създава се ал. 4 със следния текст;
  „(4) Базата за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане."
  6. Досегашната ал. 4 става 5, като думите „по ал. 1" се заменят с „по ал. 2" и думите „по ал. 2" се заменят с „по ал. 3".
  7. Досегашната алинея 5 става алинея 6.
  8. Досегашната алинея 6 става алинея 7.
  9. Досегашната алинея 7 става алинея 8.
  10. Досегашната алинея 8 става алинея 9.
  11. Досегашната алинея 9 става алинея 10.
  12. Досегашната ал. 10 става ал. 11, като думите „по ал. 7" се изменят с „по
  ал. 8".
  13. Досегашната ал. 11 става ал. 12 със следния текст:
  „(12) Хората с трайни увреждания, настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции или социалните услуги - резидентен тип за срок, по-дълъг от един месец, нямат право да получават добавката по ал. 2 за периода на престоя си в тях."
  14. Досегашната алинея 12 става алинея 13.
  15. Досегашната алинея 13 става 14 със следния текст:
  „(14) Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на този закон.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „според индивидуалните им потребности съобразно“ се заменят със „след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според“.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „е диференцирана и” се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „въз основа на социалната оценка“ се заличават.
  7. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7” се зaменят с „ал. 8”.
  9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „институции” се добавя „или социалните услуги - резидентен тип”.
  10. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
  11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:
  „(14) Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”

  § 2. Член 42а се изменя и допълва така:
  1. Създава се ал. 1 със следния текст:
  „(1) Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лицата над 18-годишна възраст:
  1. със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - по чл. 42, ал. 3, т. 1;
  2. с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност 71 и над 71 на сто - по чл. 42, ал. 3, т. 5."
  2. Създава се ал. 2 със следния текст:
  „(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 числото „70” се заменя със „70,99”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.”

  § 3. Член 42б се изменя и допълва така:
  1. Създава се ал.1 със следния текст:
  „(1) Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст:
  1. с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 3, т. 3;
  2. с над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ - по
  чл. 42, ал. 3, т. 2."
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението."
  3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход."
  4. Създава се ал. 4 със следния текст:
  „(4) Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 3, т. 1."
  5. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
  „(5) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 3 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
  (3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1, т. 1 и 3 е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, а по т. 2 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“

  § 4. Чл. 42г се изменя и допълва така:
  1. В алинея 1 думите „ал. 2" се заменят съответно с „ал. 3".
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи."
  3. Досегашната ал. 2 става съответно 3 със следния текст:
  „(3) Лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст с определена чужда помощ получават до шесткратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи, за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв."
  4. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
  „(4) Добавката се ползва, когато за същия период услугите по ал. 1 не са получавани на друго правно основание."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 42г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Добавката по ал. 1 е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Лицата по ал. 1 с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Добавката се отпуска, когато за същия период услугите по ал. 1 не са ползвани на друго правно основание.“

  § 5. Член 42ж се изменя и допълва, както следва:
  1. Създава се ал. 1 със следния текст:
  „(1) Лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 3, т. 7."
  2. Създава се ал. 2 със следния текст:
  „(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 42ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“

  § 6. Член 44, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Пределните размери (лимити) на целевите помощи по ал. 2 се определят и актуализират със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Максималният размер на целевите помощи по ал. 2 се определя и актуализира със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 7. Всички висящи административни производства по издаване на индивидуални административни актове по чл. 42, ал. 8 от Закона за интеграция на хората с увреждания се приключват по новия ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 42 се довършват по новия ред.

  § 8. Всички индивидуални административни актове, издадени на правно основание чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, до влизане в сила на закона, се изпълняват по новия ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 8.
  § 9. Всички отпуснати месечни добавки по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, до влизане сила на закона, се изплащат при наличие на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
  § 8. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон без документ, удостоверяващ продължителността на обучението, се спират и добавката се възобновява след представяне на документа по чл. 42б, ал. 2.

  § 10. Всички индивидуални административни актове, издадени на правни основания чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, до влизане в сила на закона, се изпълняват по новия ред.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В срок три месеца от влизането в сила на този закон се приемат необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. Законът влиза в сила от 12 юни 2018 г. с изключение на § 8 и § 9, които влизат сила от 02.06.2018 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 9:
  § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума