Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
03/12/2018 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: общ законопроект № 853-08-37 на приетите на първо гласуване на 26 октомври 2018 г. законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание
  ОБЩ ПРОЕКТ!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.


  Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за предоставяне и ползване на лична помощ от лица с увреждания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. Законът урежда условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания.

  Чл. 2. Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне лица с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.

  Чл. 3. Лична помощ е механизъм за подкрепа на лица с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. Механизмът гарантира възможност на лицата да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
  Чл. 3. Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

  Чл. 4. Личната помощ се основава на следните принципи:
  1. забрана за дискриминация;
  2. зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и
  независимостта на лицата с увреждания;
  3. определяне на индивидуалните потребности;
  4. устойчивост и непрекъснатост на финансирането;
  5. възможност на лицата с увреждания да управляват предоставяната лична помощ съобразно индивидуалните си потребности;
  6. публичност и прозрачност;
  7. защита на личните данни и личната информация;
  8. контрол за ефективността на предоставяната лична помощ и на разходваните финансови средства.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  Чл. 4. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания.

  Чл. 5. Предоставянето на лична помощ на лица с увреждания е държавна политика, която се осъществява чрез:
  1. създаване на условия за осигуряване на личната помощ;
  2. осигуряване на финансови средства.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 5 да бъде отхвърлен.

  Глава втора
  ОРГАНИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на глава втора: „ОРГАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ“.

  Чл. 6. (1) Държавната политика за предоставяне на лична помощ на лица с увреждания се провежда от Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания).
  (2) Държавната политика за предоставяне на лична помощ на лица с увреждания се изпълнява от доставчиците на лична помощ.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 5:
  Чл. 5. (1) Държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания се осъществява от Министерството на труда и социалната политика.
  (2) Предоставянето на лична помощ се осъществява от доставчици на лична помощ по реда на глава пета.

  Чл. 7. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания):
  1. планира, разпределя и контролира средствата за финансиране на личната помощ;
  2. дава указания на доставчиците на лична помощ по чл. 28, ал. 1 и 2 за уеднаквяване на практиките при предоставяне на личната помощ, които са задължителни;
  3. разработва методически указания и процедури за осъществяване на личната помощ;
  4. утвърждава формулярите и образците на документите, свързани с предоставянето и ползването на личната помощ;
  5. участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в механизма лична помощ;
  6. води и поддържа публичен регистър на юридическите лица, които
  изпълняват дейности по предоставяне на лична помощ;
  7. ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ;
  8. прави предложение за годишния размер на средствата, необходими
  за финансиране на личната помощ през следващата бюджетна година;
  9. осъществява наблюдение и контрол за качеството на предоставяната
  лична помощ и законосъобразното изразходване на отпуснатите средства; 9. организира провеждането на анкети с ползватели на лична помощ за удовлетвореността и качеството на предоставяната лична помощ и проучвания за постигането на целите на закона;
  10. осъществява и други правомощия, предвидени в закона.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 7 се създава т. 5а:
  „5а. поддържа Национална електронна информационна система за кандидати за асистенти;“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 6:
  Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане:
  1. планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната помощ;
  2. издава задължителни методически указания за предоставянето на лична помощ; методическите указания се публикуват на интернет страницата на агенцията;
  3. участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в механизма лична помощ;
  4. вписва юридическите лица по чл. 18, ал. 2 в регистъра на доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане;
  5. ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ;
  6. осъществява контрол за предоставянето на лична помощ и изразходването на отпуснатите средства;
  7. осъществява и други правомощия, предвидени в закона.

  Чл. 8. Директорите на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания):
  1. организират и ръководят дейността на териториалната структура по предоставянето на лична помощ;
  2. организират разяснително-информационна дейност за механизма лична помощ и оказват съдействие за кандидатстване и ползване на личната помощ;
  3. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите на ползвателите на лична помощ;
  4. осъществяват наблюдение и контрол за качеството на предоставяната лична помощ и законосъобразното изразходване на отпуснатите средства;
  5. осъществяват и други правомощия, предвидени в закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 7:
  Чл. 7. Директорите на дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане:
  1. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ съгласно глава трета от Закона за хората с увреждания;
  2. осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на отпуснатите средства; при необходимост уведомяват инспектората на Агенцията за социално подпомагане.


  Глава трета
  ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.


  Чл. 9. (1) Ползвател на лична помощ е дете/лице с увреждания, довели до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
  (2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице се иска съгласието на законния му представител.
  (3) Ползвателят на лична помощ по ал. 1 или съответното лице по ал. 2 избира асистенти, договаря спецификата и условията на тяхната заетост съобразно потребностите и определя момента за възникване и прекратяване на договора с асистентите.
  (4) Ползвателят на лична помощ или съответното лице по ал. 2 управлява и контролира вида, качеството и времетраенето на положения от асистентите труд.
  (5) Ползвателят на лична помощ или съответното лице по ал. 2 представя пред доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2 месечен отчет за изработените часове от асистентите.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  В чл. 9, ал. 1 думата „дете“ и наклонената черта след нея – отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 8:
  Чл. 8. (1) Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
  (2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице се иска съгласието на законния му представител.
  (3) Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2:
  1. избира асистенти;
  2. участва в договарянето на условията на заетостта;
  3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд;
  4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове;
  5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.

  Чл. 10. (1) Ползвателите на лична помощ по чл. 9, ал. 1 трябва да:
  1. имат валиден медицински документ, удостоверяващ увреждането;
  2. имат изготвена анкетна карта/самооценка на потребностите за ползване на лична помощ;
  3. имат изготвена индивидуална оценка на потребностите от ползване на лична помощ.
  (2) Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и за асистент. В този случай видът и обемът на личната помощ се определят в зависимост от получаваната помощ и асистентска услуга, и индивидуалните потребности на детето.
  (3) Ползватели на лична помощ могат да бъдат и потребителите на социални услуги, включително настанените в специализирани институции, съобразно индивидуалните потребности за дейностите, за които не получават асистентска услуга от съответните институции.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 9:
  Чл. 9. (1) Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.
  (2) Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции.

  Чл. 11. Ползватели на лична помощ могат да бъдат и лица с увреждания, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, с предоставена международна закрила или временна закрила, както и лица с увреждания, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10:
  Чл. 10. Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с увреждания, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с увреждания, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с увреждания, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

  Чл. 12. (1) Ползвателят на лична помощ преминава обучение за управление на личната помощ, ако състоянието му позволява това.
  (2) Обучението по ал. 1 се провежда индивидуално за всеки един ползвател на лична помощ от съответния доставчик на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ползвателят на лична помощ има право на обучение за управление на личната помощ, а ако неговото състояние не позволява това, както и във всеки случай на изразено желание обучението се предоставя на съответното лице по чл. 9, ал. 2“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното му място в чл. 21, ал. 2, т. 8.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12 и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 21, ал. 2, т. 8.


  Глава четвърта
  ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Чл. 13. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на лицата с увреждания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 11:
  Чл. 11. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания.

  Чл. 14. (1) Лице с увреждания, което иска да му бъде предоставена лична помощ, подава заявление лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лицето по чл. 9, ал. 2 за включване в механизма лична помощ до директора на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) по настоящ адрес.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. медицински документ, удостоверяващ, че лицето е с увреждания;
  2. самооценка на потребностите за лицата, които могат сами да определят потребностите си и часовете за ползване на лична помощ;
  3. анкетна карта за лицата, които не могат сами да определят
  индивидуалните си потребности за ползване на лична помощ;
  4. декларация по образец от заявителя или лицето по чл. 9, ал. 2 за ползване на други асистентски услуги, финансирани със средства от държавния бюджет.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 14, ал. 2 в началото на уводното изречение думите „Към заявлението“ се заменят със „Заявлението се подава на място, по пощата с обратна разписка или по електронен път и към него“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Индивидуалната оценка на потребностите, критериите и оценката на броя часове за ползване на лична помощ се изготвят по реда на Глава трета от Закона за хората с увреждания.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 12:
  Чл. 12. (1) Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
  (2) Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания въз основа на четири степени, както следва:
  1. първа степен на умерена зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
  2. втора степен на тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
  3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
  4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност.

  Чл. 15. (1) Самооценката по чл. 14, ал. 2, т. 2 се изготвя от заявителя и може да се обсъди с експерт на органа по чл. 14, ал. 1 при подаване на заявлението.
  (2) Анкетната карта по чл. 14, ал. 2, т. 3 се изготвя от заявителя, от упълномощено от него лице или от лицето по чл. 9, ал. 2 с помощта на експерт на органа по чл. 14, ал. 1 при подаване на заявлението.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 15 – отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 13:
  Чл. 13. (1) Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания.
  Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове.
  (2) Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта - като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината.
  (3) Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината.
  (4) Когато броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението.
  (5) Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката по ал. 2 или 3, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 14:
  Чл. 14. (1) Документите по чл. 13, ал. 1 се подават до кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС)№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014", и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.
  (2) При констатиране на непълноти в документите кметът на общината дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
  (3) В срок до 7 дни от постъпването на документите по ал. 1 или изтичането на срока по ал. 2, след проверка за съответствие с изискванията на закона, кметът на общината подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ.
  (4) Редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните, се определят в споразумението по ал. 3.
  (5) В 7-дневен срок от сключването на споразумението по ал. 3 доставчикът на лична помощ сключва трудов договор с асистента.
  (6) Споразумението, съответно договорът, се изменя при промяна на една от страните.

  Чл. 16. (1) Индивидуалната оценка на потребностите от ползване на лична помощ по чл. 10, ал. 1, т. 3 се извършва от комисия, назначена от органа по чл. 14, ал. 1.
  (2) Комисията се състои от експерти на органа по чл. 14, ал. 1, експерти, определени от кмета на общината, и външни експерти с подходяща експертиза.
  (3) Комисията работи по правила, утвърдени от органа по чл. 14, ал. 1.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 16 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 16 да бъде отхвърлен.


  Чл. 17. (1) Органът по чл. 14, ал. 1 разглежда заявлението в деня на подаването му.
  (2) Когато заявлението е с нередовни или непълни документи, на заявителя се дава 7-дневен срок от уведомяването за отстраняване на нередностите или непълнотите. Когато нередностите или непълнотите не са отстранени в срок, заявлението с приложените към него документи се връща на заявителя.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато заявлението не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 веднага след разглеждането му органът по чл. 14, ал. 1 изпраща уведомление до заявителя, в което изчерпателно посочва допуснатите нередовностите, които трябва да бъдат отстранени.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 17 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 17 да бъде отхвърлен.

  Чл. 18. (1) В деня на разглеждане на заявлението или в тридневен срок от отстраняване на нередностите или непълнотите органът по чл. 14, ал. 1 определя дата за заседание на комисията по чл. 16.
  (2) Заявителят или лицето по чл. 9, ал. 2 се уведомява за заседанието на комисията, на което има право да присъства.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 думите „или непълнотите“ се заменят с „в случаите на чл. 17, ал. 2“, а след думата „дата“ се добавя „в рамките на седем работни дни“.
  2. в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и във всеки случай да се запознае с протокола от него“.

  Предложението е оттеглено.


  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 18 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 18 да бъде отхвърлен.


  Чл. 19. Комисията извършва индивидуална оценка на потребностите от ползване на лична помощ на заявителя въз основа на представените документи и съгласно методика, изготвена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания). Методиката се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 19 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 19 да бъде отхвърлен.


  Чл. 20. В 7- дневен срок от провеждане на заседанието комисията изготвя становище, с което се предлага включването на заявителя в механизма лична помощ, като се определя месечен брой часове за лична помощ, или отказ за включване.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 20 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 20 да бъде отхвърлен.


  Чл. 21. (1) В 7-дневен срок от получаване на становището на комисията органът по чл. 14, ал. 1 въз основа на представените документи и становището на комисията се произнася с решение за включване на заявителя в механизма лична помощ с право да ползва определения месечен брой часове или с решение за отказ.
  (2) Решението за включване или за отказ за включване в механизма лична помощ се съобщава писмено на заявителя или лицето по чл. 9, ал. 2 в тридневен срок от издаването му.
  (3) Решението по ал. 2 подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 21 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 21 да бъде отхвърлен.


  Чл. 22. Решението на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 22 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 22 да бъде отхвърлен.

  Чл. 23. В решението за включването на заявителя в механизма лична помощ се определя и срокът на действието му. Срокът може да бъде удължен по искане на ползвателя на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2 по реда на тази глава.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 23 в началото на изречение второ се поставя „Включването в механизма лична помощ е пожизнено за лицата с 90 и над 90 на сто степен на увреждане, за които е определена чужда помощ, в останалите случаи“.
  Предложението е оттеглено.


  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  Чл. 23 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 23 да бъде отхвърлен.


  Чл. 24. (1) Ползвателят на лична помощ, упълномощено от него лице или лицето по чл. 9, ал. 2 уведомява писмено органа по чл. 14, ал. 1 при промяна на обстоятелствата, свързани с ползването на личната помощ, в 7 -дневен срок от настъпването им.
  (2) Когато е необходимо определяне на нов брой часове за лична помощ, се подава заявление до органа по чл. 9, ал. 2 за извършване на нова индивидуална оценка на потребностите от ползване на лична помощ.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. думата „писмено“ отпада.
  2. създава се изречение второ: „Уведомлението се подава на място, по пощата с обратна разписка или по електронен път.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 думите „органа по чл. 14, ал. 1“ се заменят със „съответната дирекция на Агенцията за социално подпомагане“.
  2. в ал. 2 думите „до органа по чл. 9, ал. 2“ – отпадат.
  Предложението е оттеглено.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 15:
  Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелство, свързано с предоставянето и ползването на личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощено от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 уведомява доставчика на лична помощ в 7 -дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС)№ 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.(2) Когато е необходимо да се определи нов брой часове за лична помощ, се извършва нова индивидуална оценка на потребностите от лична помощ по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

  Чл. 25. (1) Ползвателят на лична помощ, упълномощено от него лице или лицето по чл. 9, ал. 2 подава заявление за предоставяне на лична помощ до доставчик на лична помощ на територията на общината по настоящия му адрес. Към заявлението се прилага копие от решението по чл. 21, ал. 1.
  (2) Ползвателят на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2 може да смени доставчика на лична помощ.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 25, ал. 1 в изречение второ думите „Към заявлението“ се заменят със „Заявлението се подава на място, по пощата с обратна разписка или по електронен път“.
  Предложението е оттеглено.


  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  В чл. 25, ал. 1 в изречение второ думите „21, ал. 1“ се заменят с „14“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 13.

  Чл. 26. (1) Ползвателят на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2 избира асистент, който да му предоставя лична помощ съгласно договор, сключен с доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2.
  (2) Ползвателят на лична помощ може да ползва повече от един асистент според спецификата на неговите индивидуални потребности.
  (3) Ползвателят на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2 определя дейностите на асистентите в рамките на определените часове и предлага с писмено заявление до доставчика на лична помощ прекратяване на договора с тях.
  (4) При конфликт с асистента ползвателят на лична помощ писмено информира доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2, който предприема действия по посредничество за разрешаването му.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 3 след думите „предлага с“ се добавя „подадено на място, по пощата с обратна разписка или по електронен път“.
  2. в ал. 4:
  а) след думата „помощ“ в нейната първа употреба се добавя „или лице по чл. 9, ал. 2“, а думата „информира“ се заменя с „уведомява“.
  б) създава се изречение второ: „Уведомлението се подава на място, по пощата с обратна разписка или по електронен път.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 26 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 8.

  Чл. 27. Механизмът лична помощ се прекратява:
  1. при смърт на ползвателя на лична помощ;
  2. по искане на ползвателя на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2 до органа по чл. 14, ал. 1;
  3. с изтичане на срока на решението по чл. 23, освен ако е поискано удължаване на срока или е подадено заявление за издаване на ново решение;
  4. при промяна на обстоятелства, когато потребностите от лична помощ са отпаднали; разпоредбите на тази глава се прилагат съответно.

  Предложение на народния представител Милко Недялков:
  В чл. 27, т. 2 думите „до органа по чл. 14, ал. 1“ – отпадат.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 16:
  Чл. 16. Ползването на лична помощ се прекратява:
  1. при смърт на ползвателя на личната помощ;
  2. по искане на ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 до доставчика на личната помощ;
  3. с изтичането на срока на индивидуалната оценка на потребностите.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 17:
  Чл. 17. Министърът на труда и социалната политика издава наредба по прилагането на тази глава.

  Глава пета
  ДОСТАВЧИК НА ЛИЧНА ПОМОЩ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.


  Чл. 28. (1) Доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя.
  (2) Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на лична помощ на своята територия на юридически лица с нестопанска цел. Дейностите могат да се извършват от юридическото лице с нестопанска цел само ако е вписано в регистъра по чл. 7, т. б.
  (3) Юридическото лице по ал. 2 трябва да:
  1. е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в предмета му на дейност да е включено предоставяне на лична помощ или асистентски услуги;
  2. има опит в предоставяне на социални услуги за лица с увреждания;
  3. няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения;
  4. разполага с обособено помещение и оборудване за съхраняване на документите на ползвателите на територията на съответната община; помещението трябва да отговаря на нормативно установените стандарти за достъпност на лицата с увреждания;
  5. има лице за обработване на лични данни;
  6. разполага с финансов и административен капацитет за осъществяване на дейностите като доставчик на лична помощ и за обучение на ползвателите на лична помощ и асистентите.
  (4) За предоставяне на лична помощ на деца с увреждания юридическото лице по ал. 2 трябва да притежава лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, издаден по реда на чл. 43б от Закона за закрила на детето.
  (5) За сключване на договора по ал. 2 юридическото лице представя доказателства за изпълнение на изискванията на ал. 3, т. 4, 5 и 6 и ал. 4. За останалите обстоятелства кметът на общината извършва служебна проверка.

  Предложение на народния представител Антон Кутев:
  В чл. 28, ал. 2 в изречение първо в началото на текста се поставя „След решение на Общинския съвет“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 28, ал. 1 се създава изречение второ: „Общините водят регистри с кандидати за асистенти.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 18:
  Чл. 18. (1) Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.
  (2) Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на:
  1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
  2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (3) Лицата по ал. 2 трябва да:
  1. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в Търговския регистър и в предмета им на дейност да е включено предоставяне на лична помощ или асистентски услуги;
  2. имат опит в предоставянето на социални услуги за хора с увреждания;
  3. нямат изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения;
  4. разполагат с обособено помещение и оборудване за съхраняване на документите на ползвателите на лична помощ на територията на съответната община; помещението трябва да отговаря на установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;
  5. разполагат с финансов и административен капацитет за осъществяване на дейностите като доставчик на личната помощ.
  (4) За предоставянето на личната помощ на деца с увреждания лицето по ал. 2 трябва да притежава лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, издаден по реда на чл. 43б от Закона за закрила на детето.
  (5) За сключването на договора по ал. 2 представителят или упълномощеното от него лице представя доказателства в общината за изпълнение на изискванията на ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 4. За останалите обстоятелства кметът на общината извършва служебна проверка.
  (6) За реда за избор на доставчик на лична помощ по ал. 2, съдържанието на договора и финансирането, се прилагат съответните разпоредби на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му.

  Чл. 29. Юридическите лица по чл. 28, ал. 2 се вписват в регистъра по чл. 7, т. 6 въз основа на заявление по образец, подадено до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания). Заявлението съдържа данни за заявителя и към него се прилага копие от договора по чл. 28, ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 19:
  Чл. 19. Юридическите лица по чл. 18, ал. 2 може да предоставят лична помощ след вписване в регистъра по чл. 6, т. 4.

  Чл. 30. Юридическите лица по чл. 28, ал. 2 уведомяват кмета на общината при промяна на обстоятелствата, свързани с извършването на дейности по предоставяне на лична помощ, в 7 -дневен срок от настъпването им.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 20:
  Чл. 20. При промяна на обстоятелство, свързано с извършването на дейности по предоставянето на лична помощ, юридическите лица по чл. 18, ал. 2 уведомяват кмета на общината в 7 - дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай се прилага наредбата по чл. 17.

  Чл. 31. Доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2:
  1. провежда разяснително-информационна дейност за механизма лична помощ;
  2. администрира предоставянето на личната помощ като сключва и прекратява договорите с асистентите;
  3. осигурява условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала;
  4. поддържа индивидуална партида на всеки ползвател на лична помощ;
  5. обучава ползвателя на лична помощ за управление на личната помощ;
  6. извършва плащания по договорите;
  7. поддържа регистър с кандидати за асистенти и информация за професионалния им опит;
  8. поддържа регистър за жалбите по предоставянето на личната помощ;
  9. посредничи за уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент;
  10. сключва задължителна застраховка за евентуални вреди, причинени от асистентите на ползвателите на лична помощ;
  11. осъществява и други дейности, свързани с предоставянето на личната помощ.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. в т. 5 след думата „помощ“ в нейната първа употреба се добавя „или лицето по чл. 9, ал. 2“.
  2. т. 7 – отпада.
  3 . т. 8 – 11 стават съответно т. 7 - 10.
  Предложението е оттеглено.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 21:
  Чл. 21. (1) Кметът на общината вписва в регистъра по чл. 17, ал. 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.
  (2) Доставчикът на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2:
  1. организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ;
  2. провежда разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ;
  3. сключва и прекратява трудовите договори с асистентите;
  4. осигурява условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала;
  5. поддържа индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ;
  6. представя отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ;
  7. поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;
  8. може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17;
  9. поддържа регистър за жалбите и сигналите по предоставянето на личната помощ;
  10. посредничи за уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент;
  11. осъществява и други дейности, свързани с предоставянето на личната помощ.
  (3) Доставчикът на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 е длъжен да предостави и заплати на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.

  Чл. 32. (1) Доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2 изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене и брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ.
  (2) Отчетът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) ежегодно в срок до 31 януари. Доставчикът на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2 предоставя отчети и по искане на изпълнителния директор.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 22:
  Чл. 22. (1) Кметът на общината въз основа на отчетите на доставчиците на лична помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето чл. 18, ал. 2 изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене и брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ.
  (2) Отчетът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане ежегодно до 31 януари. Отчети се представят и по искане на изпълнителния директор.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 23:
  Чл. 23. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на глава четвърта от Закона за социално подпомагане.


  Глава шеста
  АСИСТЕНТИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.


  Чл. 33. Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ или лицето по чл. 9, ал. 2, което предоставя лична помощ съгласно договор, сключен с доставчика на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2, чиято работа, работно време и качество на услугите се определят и контролират от ползвателя на лична помощ.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 24:
  Чл. 24. Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2, да предоставя лична помощ съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.

  Чл. 34. Асистентът е лице, което:
  1. не е поставено под запрещение;
  2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;
  3. е преминало предварително обучение за предоставяне на лична помощ.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 25:
  Чл. 25. Асистентът е лице, което не е:
  1. поставено под запрещение;
  2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

  Чл. 35. Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл. 28, ал. 1 или 2 заявление по образец, към което прилага:
  1. автобиография;
  2. свидетелство за съдимост, когато доставчик на лична помощ е
  юридическо лице по чл. 28, ал. 2;
  3. документ, удостоверяващ сключен трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  4. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
  (2) Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 26:
  Чл. 26. (1) Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 заявление по образец, към което прилага:
  1. автобиография;
  2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
  (2) Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.

  Чл. 36. При промяна на обстоятелствата по чл. 34, т. 1 или 2 асистентът уведомява доставчика на лична помощ не по-късно от три дни от настъпване на промяната.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 36 след думите „ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „настъпила след сключване на договора за предоставяне на лична помощ,“ а след думата „уведомява“ се добавя „и“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в чл. 28. Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 27:
  Чл. 27. (1) Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ.
  (2) Асистентът представя на доставчика на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2.


  Чл. 37. (1) Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ. Договорът се сключва с кмета на общината или оправомощено от него лице, съответно от представляващия юридическото лице по чл. 28, ал. 2.
  (2) За асистентите на трудов договор се установява сумирано изчисляване на работното време.
  (3) Когато асистентът има сключен основен трудов договор личната помощ може да се предоставя по негово искане въз основа на граждански договор, сключен с доставчика на лична помощ, след изрично писмено съгласие на органа по чл. 14, ал. 1.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 37 ал. 3 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в чл. 27. Комисията предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 28:
  Чл. 28. При промяна на обстоятелство по чл. 25, настъпила след сключването на трудовия договор за предоставяне на личната помощ, асистентът уведомява доставчика на личната помощ не по-късно от три дни от настъпване на промяната. В този случай се прилага наредбата по чл. 17.


  Чл. 38. Асистентът извършва дейности, съобразно потребностите на ползвателя, описани в индивидуална оценка на потребностите от ползване на лична помощ.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл. 26.


  Чл. 39. При конфликт с ползвателя на лична помощ асистентът писмено информира доставчика на личната помощ, който предприема действия по посредничество за разрешаването му.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 29.


  Глава седма
  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма.

  Чл. 40. (1) По бюджета на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) се администрират средства от:
  1. държавния бюджет;
  2. дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
  3. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  4. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;
  5. глоби и имуществени санкции, налагани по закона;
  6. други източници, определени с нормативен акт.
  (2) Размерът на средствата по ал. 1, т. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и не може да бъде в размер по-малък от предходната година.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40, който става чл. 30:
  Чл. 30. (1) Личната помощ се финансира със средства от:
  1. държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
  2. дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
  3. Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  4. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;
  5. други източници.
  (2) Личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет.

  Чл. 41. Лицата с увреждания, които не са включени в механизма лична помощ, продължават да получават добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, ако отговарят на условията за отпускането й.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 41 да бъде отхвърлен.

  Чл. 42. Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ е 1,1 от размера на минималната работна заплата за страната до достигане на 1,5. Тя включва осигурителните задължения за сметка на работодателя-доставчик на лична помощ.¬

  Предложение на народния представител Антон Кутев:
  В чл. 42, изречение първо:
  1. числото „1,1“ се заменя с „1,3“;
  2. числото „1,5“ се заменя с „1,8“.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 31:
  Чл. 31. Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.


  Чл. 43. (1) Възнаграждението на асистента се определя на база отработени часове за един календарен месец чрез отчет по образец, който се подписва от асистента и от ползвателя на личната помощ или лицето по чл. 9, ал. 2.
  (2) Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка. Възнаграждението се заплаща в срок до 10 работни дни от предаването на отчета.
  (3) Когато отчетът е представен след изтичането на срока по ал. 2, но не по-късно от един месец, асистентът и ползвателят или лицето по чл. 9, ал. 2 представят писмени обяснения за причините за забавянето. В този случай възнаграждението се заплаща в срок до 10 работни дни от представяне на обясненията.
  (4) Когато отчетът е представен в срок по-дълъг от един месец от изтичането на срока по ал. 2, възнаграждението се определя по преценка на доставчика на лична помощ по искане на асистента. Срокът за изплащане на възнаграждението не може да надвишава 5 работни дни от постъпване на искането на асистента.

  Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирена Анастасова и Валентина Найденова:
  В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. в ал. 3 думите „но не по-късно от един месец“ – отпадат.
  2. ал. 4 – отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 32:
  Чл. 32. (1) Възнаграждението на асистента се определя на въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчета по чл. 27, ал. 2.
  (2) Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка. Възнаграждението се заплаща до 20-то число на месеца, следващ отчетния месец.
  (3) Когато отчетът е представен след изтичането на срока по ал. 2, но не по-късно от 10 дни, асистентът и ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 представят в срок три работни дни писмени обяснения за причините за забавянето. В този случай възнаграждението се заплаща в срок до 5 работни дни от представяне на обясненията.


  Чл. 44. (1) Средствата, които са необходими за финансиране на личната помощ на всеки ползвател на лична помощ, съобразно определения месечен брой часове, се превеждат от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) на всеки доставчик на лична помощ, посочен от съответния ползвател или лицето по чл. 9, ал. 2.
  (2) Трансферите на средства към всеки доставчик се осъществяват за всеки ползвател на лична помощ по индивидуалната му партида по чл. 31, т. 4 авансово, за период от три месеца.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 33:
  Чл. 33. Средствата за финансирането на личната помощ, съгласно определения месечен брой часове, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината.


  Чл. 45. (1) Ползвателят или лицето по чл. 9, ал. 2 може да управлява и разпределя по месеци индивидуално определените часове в рамките на една календарна година.
  (2) Неизползваният брой часове през месеца може да се прехвърля и използва за следващ период до края на календарната година съгласно индивидуалните потребности на ползвателя и обстоятелствата, които налагат това по негова преценка.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 34:
  Чл. 34. Ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 може да управлява и разпределя в рамките на месеца индивидуално определените часове съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.

  Чл. 46. Доставчикът на лична помощ е длъжен до 10-то число на всеки месец, следващ тримесечието, за което се отнася, да представя пред органа по чл. 14, ал. 1 финансов отчет за изразходваните средства за предходния период по ползватели на лична помощ.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 35:
  Чл. 35. Кметът на общината до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, представя в Агенцията за социално подпомагане финансов отчет за изразходваните средства по ползватели на лична помощ.


  Глава осма
  КОНТРОЛ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава осма.

  Чл. 47. Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) упражнява контрол по изпълнението на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 36:
  Чл. 36. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява контрол за изпълнението на закона.
  (2) Кметовете на общини и доставчиците на лична помощ по чл. 18, ал. 2 упражняват контрол за предоставянето на личната помощ.


  Чл. 48. (1) В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) оправомощава длъжностни лица, които:
  1. извършват проверки;
  2. посещават без ограничение териториалните структури и доставчиците на лична помощ и изискват обяснения, документи, справки и сведения за всеки ползвател на лична помощ;
  3. получават от ползвателите на лична помощ или лицата по чл. 9, ал. 2 необходимата информация за получаваната лична помощ;
  4. дават задължителни предписания;
  5. съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (2) За резултатите от проверката по ал. 1, т. 1 се съставя протокол, към който прилагат събраните документи, справки и обяснения.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 37:
  Чл. 37. (1) В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които:
  1. извършват проверки;
  2. посещават без ограничение териториалните структури и доставчиците на лична помощ и изискват обяснения, документи, справки и сведения за всеки ползвател на лична помощ;
  3. получават от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 необходимата информация за получаваната лична помощ;
  4. дават задължителни предписания;
  5. съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (2) За резултатите от проверката по ал. 1, т. 1 се съставя протокол, към който се прилагат събраните документи, справки и обяснения.


  Чл. 49. Ползвател на лична помощ или лице по чл. 9, ал. 2, което декларира неверни данни или наруши правилата за ползване на лична помощ, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 38:
  Чл. 38. Ползвател на лична помощ, упълномощеното от него лице или лице по чл. 9, ал. 2, което декларира неверни данни или наруши правилата за ползване на личната помощ, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.


  Чл. 50. (1) На доставчик на лична помощ, който наруши разпоредбите на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, който става чл. 39.


  Чл. 51. Асистент, който не изпълнява задълженията си, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 40.


  Чл. 52. За нарушения на закона, извън тези по чл. 49-51, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лв.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 52 да бъде отхвърлен.


  Чл. 53. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. 48, ал. 1, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (Агенцията за хората с увреждания или нова Агенция за правата на хората с увреждания) или оправомощени от него длъжностни лица.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 41:
  Чл. 41. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. 37, ал. 1, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощени от него длъжностни лица.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


  Допълнителна разпоредба

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Независим живот" е възможността на човека с увреждане да взема самостоятелно решения за живота си и да ги осъществява, получавайки необходимата му подкрепа.
  2. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложена глоба или имуществена санкция.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на закона:
  1. „Независим живот“ е възможността на човека с увреждане да взема самостоятелно решения за живота си и да ги осъществява, получавайки необходимата подкрепа.
  2. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.


  Заключителни разпоредби

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“.

  § 2. Коефициентът на часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ по чл. 42 е за:
  1.2019 г. – 1.1;
  2.2020 г. – 1,3;
  3.2021 г. – 1,5.


  Предложение на народния представител Антон Кутев:
  В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото „1.1“ се заменя с „1.3“.
  2. В т. 2 числото „1,3“ се заменя с „1,5“.
  3. В т. 3 числото „1.5“ се заменя с „1,8“.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и 3, а по т. 1 е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. (1) До 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, се определят съгласно чл. 12, ал. 2, както следва:
  1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения - до 15 часа месечно право на лична помощ;
  2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения - до 42 часа месечно право на лична помощ;
  3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения - до 84 часа месечно право на лична помощ;
  4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения - до 168 часа месечно право на лична помощ.
  (2) До 31 декември 2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31, е както следва:
  1. за 2019 г. – 1,0;
  2. за 2020 г. – 1,2.


  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:
  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


  § 3. Предоставянето и финансирането на личната помощ се извършва от 1 януари 2019 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. (1) От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ по глава трета от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
  (2) Предоставянето и финансирането на личната помощ се осъществява от 1 септември 2019 г.
  (3) До предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. От 1 януари 2021 г. политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждания се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждания.

  § 4. Методиката по чл. 19 се изготвя от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от влизането в сила на закона и се утвърждава от министъра на труда и социалната политика в 7-дневен срок от изготвянето й.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създадат нов § 6 и § 7:
  § 6. (1) Методическите указания по чл. 6, т. 2 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
  (2) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика издава наредбата по чл. 17.
  (3) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона образците на документите, свързани с предоставянето и ползването на личната помощ, се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

  § 7. До 30 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика изготвя анализ за предоставянето на личната помощ и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на личната помощ.

  § 5. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.


  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТСДП:

  Д-р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума