Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 4

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 14 юни 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2016 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., № 720-00-6, внесен от на Комисията за финансов надзор на 29 май 2017 г.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на присъствалите гости се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов и от народния представител Калин Поповски.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика. (Изчита дневния ред.)
Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Днес Народно събрание гласува новия член на Комисията по труда, социалната и демографската политика господин Павел Шопов. Честито, господин Шопов! (Единични ръкопляскания.)
Тук са вносителите – колегите от Министерство на труда и социалната политика.
Госпожо Русинова, вероятно Вие ще представите Проекта на Министерския съвет, защото в нашия Правилник е записано, че проектите на Министерския съвет задължително ги представя или министър, или заместник-министър.
Заповядайте, имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря, доктор Адемов.
Добре дошъл на господин Шопов в нашата приветлива и конструктивно работеща комисия. В случая замествам министър Петков, който в момента е на заседание на ЕПСКО (Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите) в Люксембург.
Съвсем накратко ще представя Проекта за изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Знаете, че те са в изпълнение на поетите ангажименти в рамките на коалиционното споразумение и на ангажиментите, които правителството пое в първите си дни за осигуряване на доходите в Република България.
С цел подобряване адекватността на пенсиите предлагаме няколко промени, които касаят пенсиите за трудова заетост. С промените се предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161.38 лв. на 180 лв. представлява увеличение с малко над 11%, а увеличението от 180 на 200 лв. от 1 октомври представлява увеличение с нови 11%.
В резултат на предложената промяна със същите проценти ще се повиши минималният размер и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст – пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.
В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. броят на пенсионерите, които получават минимален размер, ще се увеличи от 547 300 на около 668 хил. или това са близо 32% от пенсионерите, които получават минимални пенсии за трудова дейност. За целта са необходими 8,8 млн. лв. месечно допълнителни средства в бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези допълнителни средства ще дойдат от приходите, които се предвижда да бъдат получени към края на годината.
Ако имате въпроси към нас, заповядайте.
Надявам се да получим консенсус на предложението и от 1 юли да има реално увеличение на пенсиите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Русинова.
От колегите от Министерство на финансите, заповядайте с Вашите аргументи.
ИЛИЯНА ВЛАДОВА (МФ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Министерство на финансите подкрепя внесения Законопроект от Министерския съвет. Същият предполага допълнителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване в размер на около 100 млн. лв., които ще бъдат покрити от очакваното преизпълнение на плана за приходите на бюджета на ДОО. В този смисъл не се налага промяна на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет. Бюджетното салдо на ДОО и изобщо на консолидираната фискална програма ще остане балансирано и няма да доведе до необходимост до промяна в размера на трансферите. Поради това не се предлага и актуализация на Закона за държавния бюджет.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Госпожо Караиванова – позицията на Националния осигурителен институт – накратко.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА (НОИ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, госпожо Заместник-министър, социални партньори, колеги и експерти от различни институции! Националният осигурителен институт (НОИ) подкрепя направеното предложение. Същото е разглеждано съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване в Надзорния съвет на НОИ и експерти от Института са участвали във формирането на разчетите при разглеждане на Законопроекта на Закона за бюджета и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Като публична институция, която управлява бюджета на ДОО и администрира политиките, ние сме готови да подготвим и да изпълним това изменение, ако евентуално народното представителство приеме този Законопроект.
Характерно е това, което вече каза заместник-министър Русинова – че няма да правим промяна в разходната част на бюджета, защото показателите на касова основа и отчетът, който имаме към момента, позволяват да се направи този разход, тъй като преизпълнението на приходите върви добре. По отношение на тези допълнителни средства сме подготвени.
Необходимо е единствено да се каже, че решенията трябва да се вземат по-бързо, доколкото е възможно, и в рамките на правилата, постановени за работа на Народно събрание, защото в противен случай е възможно, ако нормативният акт се обнародва по-късно, това увеличение да бъде изплатено с пенсиите от месец август. Мисля, че това, че днес заседаваме, а утре заседава Бюджетна комисия, говори за процесуална бързина.
Средствата са предвидени. Дали сме становище каква група хора ще засегне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Караиванова.
Колеги народни представители, откривам дискусията.
Имате думата. Заповядайте.
ИРЕНА ДИМОВА: Уважаеми колеги, уважаеми гости! Настоящият Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. е една от мерките за увеличаване на доходите на социално най-уязвимите групи от пенсионерите през 2017 г. Това е част от нашата политическа програма, насочена към най-уязвимите групи, а именно към пенсионерите с минимална пенсия.
Няма да повтарям, защото е видно и от мотивите, видно е и от предложението – предложението е за 200 лв. минимална пенсия от 1 октомври. Общо 800 хил. ще бъдат хората, които ще бъдат облагодетелствани от тази пенсия, което се явява около 37-38 на сто. Това е в резултат на двуетапното увеличение на пенсиите – юли и октомври.
Искам да наблегна, както го казаха и МТСП, и МФ, че има предвидени средства. Няма да има превишение на разходите. (Шум и реплики от председателя Хасан Адемов.) Очаква се това да стане от преизпълнение на приходите, от преизпълнение на планираните приходи в бюджета. С това няма да бъде променено бюджетното салдо. На този етап това е много важно.
Ние от ПГ на ГЕРБ ще подкрепим настоящия Законопроект.
В допълнение искам да помоля народните представители от другите парламентарни групи за следното. Много моля на предстоящите парламентарни дискусии тонът да бъде коректен. Ние сме възпитани хора. Всички сме на правилното място. Силата на тона не означава експертност. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, имате ли реплики към изказването на госпожа Димова? (Шум и реплики.)
Господин Недялков, заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми гости, уважаема госпожо Димова! Как решава този проект за промяна в Закона проблема с уравниловката на хората, които получават известно увеличение на минималната пенсия? Как ще го тълкувате относно тяхното индивидуално участие в осигурителната система на България?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
Госпожо Димова, имате право на дуплика. Отказвате се от дуплика. (Шум и реплики.)
За тона на дискусията отговаря председателят.
Други изказвания, колеги?
Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ще гледам да говоря много тихичко, дано да бъда разбран.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители и гости на днешното заседание! БСП и парламентарната ни група винаги са били за повишаване на доходите на възрастните хора. Тъй като техните основни доходи са от пенсии, нашето убеждение е, че усилията ни трябва да бъдат насочени в посока на тяхното повишаване.
В своите позиции и политики никога не сме се противопоставяли на предложения и реализиране на мерки за увеличаване размера на пенсиите, дори когато са били предлагани от други парламентарни групи или други политически сили извън нас – извън БСП. Винаги сме изразявали готовност да обсъждаме различни варианти за повишаване на доходите на възрастните хора, стига това да не е било популистко, имитационно или да не нарушава основни принципи, включително в областта на социалното осигуряване.
Пенсионерите наистина имат право на достоен живот, но мисля, че няма адекватно отношение към това им право от страна на управляващите. Така мислят и близо 2 млн. 300 хил. пенсионери и още около 3-4 млн. бъдещи пенсионери. Затова е толкова ниско и доверието в пенсионно-осигурителната система. Впрочем така е и с другите системи – здравноосигурителната и т.н.
Със Законопроекта, внесен от Министерския съвет, за промяна на бюджета на ДОО, се променя чл. 10 и се предвижда минималната пенсия за 2017 г. да се увеличи съответно на 180 и на 200 лв. Това увеличаване се мотивира с желание за подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Искам да кажа по мотивите, че на първо място с това предложение се нарушава чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Нарушени са два от петте основни принципа на ДОО – солидарност на осигурените лица – по-малко, и най-вече равнопоставеността на осигурените лица.
Мотивът за подобряване и адекватност на пенсиите за трудова дейност го оставям настрана. Ще вметна обаче една въпросителна: за каква адекватност на пенсиите като цяло става въпрос, като 1 млн. 500-600 хил. души пенсионери остават извън обхвата на това предлагано увеличение? Въобще вносителите наясно ли са какво означава думата „адекватност“?
Считам, че приемането на това предложение ще постави група пенсионери в значително по-неблагоприятно и неравностойно положение, а именно пенсионерите с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст през предходните години, например преди 2000 г., когато те са се осигурявали на относително високи нива спрямо тогавашния среден осигурителен доход, но поради една или друга причина – преди всичко неадекватни политически решения, техните пенсии са изостанали на нива, близки до 200-250 лв. Като се има предвиди, че обикновено тези лица са се пенсионирали преди 2000 г., преди пенсионната реформа, и имат реален, относително висок принос във формирането и нарастването на осигурителния доход за страната, макар и към времето, когато са се пенсионирали, с предложението пенсията на тези лица няма да бъде увеличавана или ще бъде увеличена с 2,5% според чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, а същевременно лицата с по-ниски пенсии от 180 и 200 лв., без реален или не в толкова голяма степен принос във формиране нарастването на осигурителния доход към времето на пенсионирането, ще получат подарък – увеличение съответно 11,5% на 1 юли и 11,1 на сто от октомври или общо 22,6%. И се пита в задачата: къде е равнопоставеността и справедливостта, които са основни принципи в осигурителните отношения?!
Имам много да говоря по актуализацията на бюджета на ДОО, увеличаването само и единствено на минималните пенсии, но ще спра дотук. Останалото ще кажа при дебата в пленарната зала.
От името на парламентарната група на „БСП за България“ заявявам, че въпреки сериозните критики, които включват, че с това предложение не се зачита и не се спазва принципът на равнопоставеност, заложен като основен в КСО; че не зачитаме и подкрепяме спазването на принципа на равнопоставеност, заложен като основен в КСО; като смятаме, че не следва да има изравняване на пенсиите за лица с различен осигурителен принос; че с предложението не се решават проблемите на пенсиите, а с него се размесват съотношения между пенсиите на хора с различен осигурителен принос; че тази крачка засяга малко хора и засега е самостоятелна и единствена, а задължително трябва да се търсят следващи, касаещи сериозно увеличаване на всички останали пенсии; че е отстъпление от предизборните обещания за 300 лв. минимална пенсия, решението на парламентарната ни група е да подкрепим Законопроекта и въпреки особеното си мнение да гласуваме „за“, защото:
Първо, възрастните хора имат право на по-достоен живот.
Очевидно е, че минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст са неоправдано ниски. Приемаме социалната мотивировка и аргументация за увеличаването им, въпреки че не приемаме, че се увеличават единствено те.
Приемаме, че всяко увеличаване на доходите на възрастните хора, на пенсионерите е нещо добро, макар и само за част от тях – 250-270 хил. човека.
Силно се надяваме, че подкрепяйки решението за изменение на бюджета на ДОО с цел увеличаване на минималните пенсии, макар и с особено мнение, изтъквайки всички последствия за пенсионната система от това действие, това ще накара управляващото мнозинство да преосмисли и преразгледа позициите си към предложенията на парламентарната група на „БСП за България“ за повишаване адекватността на пенсиите като цяло и ще е с позитивно отношение към нашите предложения (например утре ще бъде първото гласуване на нашето предложение за промени в КСО за преизчисляване на пенсиите), дори ако това преосмисляне е в контекста на анонсираните от правителството намерения за преизчисляване на пенсиите в средносрочен план със средноосигурителния доход за 2009 г., разбира се, съобразено с икономическото развитие и възможностите на бюджета и при запазване на макроикономическата и фискална стабилност.
Заявявам, че парламентарната група ще подкрепим и ще гласуваме „за“ предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики към изказването на господин Гьоков?
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми колеги! Знаете, че това също е част от нашата предизборна програма, за която много се шуми. Идеята беше за 300 лв. минимална пенсия, което вероятно ще стане в този мандат!
На първите два етапа – от 1 юли 180 лв. и от 1 октомври 200 лв., виждате, че тук дори не разбутваме бюджета. С по-добрата приходна част има възможност минималните пенсии да бъдат увеличени.
Започваме с тях, защото знаете, че такива минимални пенсии от 150, 160 лв., които има досега в България, няма в Албания и Македония, които са страни – кандидат-членки за Европейския съюз. Обидно ниски доходи за хората, работили много години.
Другото, което искам да кажа и което казваме навсякъде, е че трябва да се ревизират в най-кратък срок инвалидните пенсии, защото знаем, че там съществуват тежки злоупотреби на стотици хиляди хора, които получават инвалидни пенсии незаслужено. Там е големият резерв.
Вие имате и лекари тук от парламентарната група. Само припомням, че има едно село край Плевен, в което от 38 деца при едното джи-пи 34 вземат пенсия за епилепсия. От тези 34 деца епилепсия вероятно имат 3 деца. Другите 30 вземат пенсия от 350 лв. нагоре без да имат никаква епилепсия! Аз като действащ лекар допреди 20 дни мога да Ви дам и друг пример. Дори имаше и предаване за този случай.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Можете да сезирате прокуратурата.
КАЛИН ПОПОВСКИ: В клиники по вътрешни болести в страната влизат масово хора, които въобще нямат диагноза диабет, а излизат с епикриза, че са диабетици на инсулин, тип 1. Това е другата тежка злоупотреба, след което те вече много лесно вземат инвалидна пенсия, някаква група.
Припомням само, че за децата от бившата трета група – от 50 до 70% инвалидност, пенсията е 350 лв., за втора група пенсията е 430 лв., ако не се лъжа, а първа група е над 900 лв. пенсия.
Пак казвам: това е големият финансов резерв, с който, без да натоварваме допълнително бюджета, ако парите от ревизията на тези лъже-инвалиди прелеем към хората, работили по 30-40 години, пенсиите могат да се увеличат осезателно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, реплики към изказването на д-р Поповски?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Репликата ми е свързана с това, че ресурсът, който ще компенсира увеличението на пенсиите според представителите на Патриотите, е ресурс, който може да бъде осигурен и по този начин да бъдат преизчислени пенсиите. Искам да кажа, че от това, което виждам като разчети на НОИ, разходите за всички инвалидни пенсии възлизат на 1 млрд. 700 млн. лв. Начинът, по който функционира системата, свързана с инвалидните пенсии, е на база на наредбата, за която всички знаем, че се готви нова. Това е допуснато от съответни правителства и ние не можем да виним хората, които получават съответни пенсии, че получават пенсии незаслужено. Нека не вземаме от така наречените „лоши“, защото това не са лошите, и да се целим в техните пенсии, а да погледнем реално предложението, което се прави в момента в залата.
От обосновката и от мотивите към предложението виждаме, че към момента около 547 хил. човека получават минималния размер на пенсията. Ефектът, който ще окаже това увеличение – пенсия от 200 лв. от 1 октомври, ще окаже ефект върху около 800 хил. човека. Реално ефектът няма да е върху голяма група от пенсионери.
В предишната обосновка, когато внесохме промени в Кодекса за социално осигуряване, се третираха принципите на солидарност и всеобхватност, на равнопоставеност, в случая по същия начин се нарушават тези принципи. Още повече, се нарушава принципът на задължителност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, имате право на реплика, а не на изказване.
НАДЯ КЛИСУРСКА: В тази връзка: нека не взимаме от хора, на които в крайна сметка държавата е позволила и те получават съответни пенсии, а да видим и на мен би ми било интересно да чуя реално разчетите: какви са очакваните по-високи приходи към момента, за да разберем конкретната сума.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Втора реплика – господин Гьоков, в рамките на 2 минути.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател,, уважаеми народни представители и гости на нашето заседание! Обръщам се към Вас, не го смятайте за заяждане. Вие, като говорехте за 300 лв., не говорехте за края на мандата, а казвахте: „Утре стават 300 лв.“ Спомням си това много добре! Спомням си днес всички реплики към нашето предложение за преизчисляване на пенсиите, защото може би само час мина. Сега мога да ги преповторя, ще го направя в залата, когато приемаме този Законопроект, като Ви питам как така, когато се представя едно решение за пенсионната система, говорите за неравнопоставеност, а в случая, където явно има неравнопоставеност, не го споменавате въобще! Кажете: „Извиняваме се на всички останали“, за да Ви разберат хората. Кажете: „Няма в момента пари бюджета“.
Аз обаче казвам, че в бюджета има пари. Колежката Ви попита, но първите 4 месеца има 104 млн. лв.излишък и ще станат и повече, защото минималната работна заплата не беше разчетено да става 500 или 600 лв., колкото обещавате. Това са допълнителни приходи в бюджета.
Това за инвалидните пенсии не зная защо го казвате. В мотивите въобще няма споменато за средства от преразглеждане на инвалидните пенсии. Ако беше така, защо не го записахте в мотивите, че ще го правите? Това не го повтаряйте.
Тук намесихте помощи за деца, пенсии, някак си не ги различавате ли? Какво общо имат парите, които се отпускат за децата като семейни помощи за деца, с инвалидните пенсии, които ще ревизирате?
Мога да продължа и нататък, но дайте да се ограничим по предложението и да не говорим популистки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
Господин Поповски, заповядайте за дуплика.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми колеги, споменах тези 2-3 клинични случая, защото са фрапантни навсякъде в страната. Всички тук ги знаем, затова ги споменах и казах, че това е големият резерв, който в бъдеще ще го осъществим. Заложили сме го в нашата програма. Там не сме в противовес с мнението на коалиционния партньор. Има добро желание от двете страни това да се осъществи и се ревизират тези лъже-инвалидни пенсии, защото знаете колко много хора получават такива. Това е големият финансов резерв. Говоря за финансов резерв.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, други изказвания?
Заповядайте.
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Не мога да не изкажа задоволство от това, че най-сетне се гледа нещо, с което може би трябваше да стартира Народно събрание. Почти във всички предизборни програми стоеше въпросът как да направим пенсионерите си малко по-щастливи и по-спокойни в старините си. Дойде му времето, за което не можем да не сме удовлетворени.
Има наистина изключително много проблеми, които могат да се решат между първо и второ четене, както и в другия Законопроект, който БСП предложи днес, но всяка стъпка в тази посока не може да не бъде приветствана.
В този смисъл искам да кажа, че нашата партия ще подкрепи Законопроекта, разбира се, с доуточняване на допълнителните проблеми, които трябва да се решат.
Не мога да не спомена нашето неудовлетворение от това, че очаквахме прицелната точка 300 лв. да се случи. Тя не се случи, но тя беше ракетоносителят на партията на Обединените патриоти. Надяваме се това да стане в рамките на този мандат.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики, колеги? Няма.
Други изказвания?
Господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Искам да уточня, че правим промяна в Закона за бюджета на ДОО. Мотив не може да бъде, че не се изискват допълнителни средства, а те ще бъдат набрани от по-високите приходи. Мотив не може да бъде, че не се изисква ресурс. Това е само мотив, но все пак ние променяме бюджета. В края на краищата това правим, защото това е записано в Законопроекта.
Аз ще подкрепя Законопроекта с мотивите, които и господин Гьоков изтъкна. Имам и още други два мотива, които мисля да изтъкна тук, за да опростим дискусията и тя да не отива толкова тежка в залата.
Единият ми мотив е политически, защото съм избран като представител на политическа сила, която винаги се е стремила да повишава доходите на най-тежко преживяващата част от населението на България. Този мотив надделява над другия мотив за справедливостта и равнопоставеността на различните видове пенсии. Това е по-скоро различен размер на пенсиите за пенсиониралите се през различните години.
С вдигането на минималната пенсия – казах го и на предишното заседание, ние все повече събираме ножицата на пенсиите в България. Дори това, което всички очакват, ако се изпълни тази част от предизборната платформа на някои партии – минималната пенсия да стане 300 лв., виждаме, че тогава пенсиите в България ще бъдат в размер от 300 до 600 лв.
Честно искам да кажа, че голяма част от населението иска това. Голяма част от населението иска едва ли не всички в България, ако може, да получават почти еднакво възнаграждение, почти едни и същи пенсии.
Тук се предполага, че трябва да се продължи да се работи в тази насока. Това е мотивът ми: че тази промяна създава предпоставка както за Министерския съвет като вносител, така и на народните представители, да продължат да работят в тази насока.
Тук стигам до втория ми мотив, който е изключително личен. Аз съм от край, част от Северозападна България, не е Видин, Монтана, Враца, но е край, в който хората живеят с много ниски минимални доходи. И пред тях навсякъде съм поемал ангажимент по време на предизборната си кампания, съжалявам за неекспертното, а лично отклонение, че в парламента аз ще бъда „за“ всяко едно повишение на минималните доходи. Изпълнявам си лично обещание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, имате думата за реплики.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Недялков, моята реплика е по току-що направеното от Вас изказване – защо е нужно да се правят промени в Закона за бюджета на ДОО. Ще Ви кажа защо. Защото в чл. 10 на Закона за бюджета на ДОО е записан минималният размер на пенсията. Всяка година в Закона за бюджета на ДОО се записва минималният размер на пенсията. Затова се прави.
А по отношение на средствата. Те са налични, както беше казано от заместник-министър Русинова и от подуправителя на НОИ – това е от преизпълнение на бюджета на ДОО за 2017 г.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Втора реплика не виждам.
Господин Недялков – дуплика.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Ангелова, ние взехме да се разбираме, да говорим едно и също, но Вие трябва да проумеете, че и аз знам, че нещо знам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър, госпожо Ангелова! В крайна сметка всички в тази зала сме на мнение, че действително трябва да подкрепим така направеното предложение. Както казаха колегите от парламентарната група на БСП за България, ние ще подкрепим това предложение, защото смятаме, че то е стъпка напред и е положително, независимо от това, че всички в залата знаем, че нарушаваме принципа на справедливост, солидарност, задължителност, всеобхватност. Въпреки това ще го подкрепим.
В тази връзка много бих искала да чуя колко са завишените приходи, защото към момента от това, което ни се предлага в мотивите, че необходимите средства възлизат на около 100 млн. лв. до края на годината, ако тези завишени приходи са достатъчни, бихме могли утре в залата да сме консенсусни и по нашето предложение, свързано с изменението на КСО. Знаете, че сумата, необходима според становището на Министерството, възлиза на около 400 млн. лв. За нас би било добре утре по тази тема да бъдем консенсусни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики, колеги?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Жекова, хубаво е, че по Вашето предложение искате парите за преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2012 г., да дойдат от преизпълнение на бюджета на ДОО за 2017 г., но има една малка разлика. Нашето предложение за повишаване на минималната пенсия касае около 100 млн. лв., които са абсолютно реалистични от преизпълнение на бюджета. Във Вашето предложение става въпрос не за 400, а за 570 млн. лв. (Шум и реплики.) Това е от становището на НОИ и МФ.
Ще Ви кажа защо е тази разлика за 400-те млн. лв. Вашето предложение е направено, като не е предвидено увеличаването на минималната пенсия от 1 юли на 180 лв. и от 1 октомври – на 200 лв. Ако в залата бъде прието нашето предложение за увеличаване на минималната пенсия, а съм убедена, че то ще бъде подкрепено, тъй като и Вие казахте, че ще го подкрепите, тогава разчетите ще са съвсем други: тогава отиваме на 570 млн. лв.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Пред мен е становището на НОИ. Действително от разчетите на НОИ виждам, че сумата, която са разчели, възлиза на 480 млн. лв….
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Когато става дума за реалния размер на пенсиите, а изплатеният размер е съвсем различен.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Да, изплатеният размер е съвсем различен. Чета дословно становището на НОИ във връзка с нашето предложение. В случая говорим за разлика от 300 млн. лв., а в момента виждаме от цялата информация от МФ, която тече по медиите, че има излишък в размер от 1 млрд. 650 млн. лв. преизпълнение, но не в ДОО - естествено. Компенсиране може да дойде и от другаде. Ние сме наясно, че от 1 януари 2017 г. размерът на пенсионната вноска беше завишен с 1%, което също би могло да има принос и реално тази мярка – нашето предложение да бъде прието.
Другото, което имам предвид, е свързано със завишеното число. Нека го чуем колко е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви го кажа след малко.
Други изказвания?
Заповядайте, колега Иванов.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще повторя становището на нашата парламентарна група в Комисията, че ще подкрепим изменението в Закона за ДОО. Лично аз ще го направя и не се притеснявам от нарушаването на принципите на справедливост, равнопоставеност и т.н., от това, че то създава известни, и то сериозни деформации в пенсионния модел, дори от това, че хората, които получават малко над минималната пенсия (която ще стане 200 лв.), няма да получат адекватно, макар и нечувствително увеличение на пенсиите, вследствие преизпълнението на бюджета на ДОО, а заради това, че както каза и колегата от „Обединените патриоти“, че се увеличават едни наистина мизерни доходи на хората. Едва ли някой от нас може да прецени как реално преживяват с тях.
За мен е ясно, че е подценена приходната част на ДОО. Изразявам съжалението си, че ако имахме, ако беше обсъждан и приет по-реален план, може би сега щяхме да имаме възможност да подкрепим предложението на правителството, което беше основен акцент на предизборната кампания на „Обединените патриоти“, за по-чувствително увеличение на минималната пенсия, та дори и това, което обещаваха и поемаха като ангажимент – за 300 лв.
Ясно е, че трябва да се обединим около това предложение, макар и с всички резерви, повтарям, по отношение на ресурса, който се осигурява, защото е ясно, че това предложение не оказва никакво влияние върху разходната част, но според мен има още резерви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики към изказването на господин Иванов? Не виждам.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Ясно е, че такова увеличение в пенсиите до този момент – 22% за една година, никога не е имало. Това е радикално – само за една година. То е първото и няма да бъде последното.
Тук опозицията си изсмуква от пръстите и има единствен аргумент – 300 лв. Кога? Някой да е казвал в предизборна програма – в началото, в средата или в края на мандата?! (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля да чуем господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: За огромно съжаление, говоренето на управляващи и опозиция се пренася от Народно събрание и тук, в Комисията. Много пъти съм бил свидетел, че членовете на комисиите гледат по-трезво на проблемите.
Явно ролята на БСП в този парламент на рушаща опозиция се пренася на всички нива и във всички аспекти от работата на Народното събрание. Днес съм свидетел на това: влизам в тази Комисия и веднага виждам радикалното, клишираното, банално опозиционно говорене. Явно така ще бъде и в пленарната зала. Ще трябва да се подготвим за това, за огромно съжаление. Тук не се виждат експертни оценки… (Шум и реплики.) Аз говоря за това, което съм чул до този момент. Не се вижда принципност. „Ще подкрепим предложението“. Има си хас да не го подкрепите, но ако може то да тежи колкото се може по-малко в общественото съзнание, ако може, да му се придаде дори негативен елемент. От девет кладенеца се носи обаче мръсна вода, не чиста кладенчова, за да може по всевъзможен начин да се обезсмисли и да се намали ефектът на това, което сред широката общественост вече е придобило популярност и положителна оценка.
Политиката на „Обединените патриоти“ е в няколко направления, но все за вдигане на доходите. Това е един от елементите, които ще се насложат във времето, в предстоящите месеци и години, за да бъде ефектът траен. Вдигането на доходите няма да бъде еднократен акт, съответно вдигането на пенсиите, включително вдигането размерите и на по-високите пенсии, за които в момента се плаче, че се подценяват и се пренебрегват интересите на получаващите ги, предвид на така наречената „уравниловка“. Думата „уравниловка“ е социалистическа, тя е от времето, познато на нас, по-възрастните. Вие от БСП сте добре запознати с този термин – със звученето му, със значението му и с неговия смисъл и неслучайно го използвате.
Ще завърша със следното: много ми се иска тук да не се получава това, което днес се получи в пленарната зала. Това си беше жив популизъм в лошия смисъл на думата, защото думата „популизъм“ поначало има положително значение, за съжаление неразбирано от политолози, социолози и всичколози, пък и от нас, политиците, и последните години придоби негативно значение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики към изказването на господин Шопов?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, уважаема госпожо Заместник-министър! 20% увеличение на пенсиите никога не било имало! Ако се върнете назад във времето, господин д-р Хасан Адемов ще Ви каже, че през 2005-2009 г. имаше доста над 20% увеличение, и то на всички пенсии, но това е друг въпрос, който Вие сигурно не искате да си спомните. Не сте първооткривателят, не сте героят!
Говорите, че имате положителна оценка от обществото. Нека видим кое е това общество! Тук има представители на пенсионерските организации. Попитайте ги какво е мнението им за Вашето предложение. Надявам се председателят да им даде думата накрая да кажат своето отношение. Не спекулирайте с оценката на обществото и това, че Ви подкрепя.
Ако на днешното Ви поведение и изказване говорите, че сме рушаща опозиция, не зная какво ще кажете за по-нататъшните действия. На опозицията това й е работата – да казва къде бъркате, а Вие много бъркате работата, защото сега ще забъркате една каша, като направите така, че 37% от българските пенсионери, близо 800 хил. човека да получават една и съща пенсия, пък после ще правите някакви стъпки за увеличаване на всички останали пенсии! Върху пенсионната система от 2000 г. насам се тренира всеки, който дойде на власт, и почти не е останало нищо от първоначалния й замисъл, освен моделът й.
Нека се въздържаме от такива политически изказвани, особено когато сме в Комисията по труда и социалната политика. В залата може.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики? Не виждам.
Дуплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Излишно е, пак ще си говорим опозиционно и управляващи. Нека не се повтаряме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги?
Искам да кажа, че нашата парламентарна група също ще подкрепим предложения Законопроект.
Възраженията по начина, по който се случва актуализацията на бюджета на ДОО, ще ги кажем в залата и ще го направим коректно.
Искам да задам няколко въпроса на вносителите.
Единият от тях е: кой Ви е казал, че ако към днешна дата преизпълнението на приходите от осигурителни вноски по информация на НАП е 104 млн., към края на годината ще бъдат същите, по-малко или повече? Някой може ли да каже сега това, първо?
Второ, по време на обсъждането на бюджета на ДОО за 2017 г., лично аз предложих увеличение на приходите от осигурителни вноски със 150 милиона. Тогава от 9 кладенеца вода ми донесоха колегите от НОИ, от Министерство на труда и най-вече тогавашният и сегашният министър на финансите Владислав Горанов, че това няма как да се случи, че разчетите и от увеличението на осигурителната вноска, и от увеличението на минималната работна заплата са до краен предел изчислени и вкарани в приходната част. Какво се оказва сега? Сега обяснявате, че има приходи?! От къде на къде? Нали казвахте, че няма да има увеличение на приходната част на бюджета.
На следващо място, в чл. 19 от Закона за публичните финанси, ако искате, можете да го видите, ясно е казано, че когато в хода на бюджетната година се приемат предложения, проекти, закони, които увеличават разходите, това предложение се прави от 1 януари следващата година. Цитирам текста по памет. Тук да твърдите, че няма да има увеличение на разходите и в същия момент да казвате, че има 100 млн. приходи, които ще използваме, естествено, че се увеличават разходите! Те няма да са на нивата, заложени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Няма как, няма как, те се увеличават!
Приходите в повече ще ги използваме веднъж за коледните надбавки - 50 млн. лв., втори път – за увеличението на минималните размери на пенсиите, и трети път говорим, че няма да има промяна в макрорамката на бюджета! Как така, обяснете по каква математическа логика се случва това?!
Когато говорим за бюджет, трябва да сме много внимателни. Бюджетът е динамична величина. Ако има някакви проблеми, не дай, Боже, казвам да не се случват, кой може да гарантира, че приходите до края на годината ще бъдат същите – няма да бъдат по-малко, няма да бъдат повече?!
И последното, което искам да кажа, е следното. Винаги, когато в края на годината министърът на финансите, когато прави предвидения трансфер в Закона за бюджета на ДОО, като компенпсиране на недостига в разходите – 4 млрд. 400 млн., нарочно ги отделихме миналата или тази година в отделно перо, за да е ясно, че това е дефицитът в ДОО, тези 4 млрд. 400 млн. лв. министърът на финансите ги намалява с преизпълнението на приходите. Реалният трансфер винаги е по-малък. Понеже сега това преизпълнение ще бъде изразходвано за увеличение на пенсиите, тогава МФ ще предвиди трансфер, записан в бюджета, нали така? Няма да е по-малко. От една страна, говорим в тригодишната бюджетна прогноза, че трябва да намаляваме дефицита – не само на ДОО, а общия дефицит, дефицита в държавния бюджет. Успяваме ли с тази мярка? Не казвам, че съм против нея.
Всички тези неща, ако ги приказвам, ги приказвам на базата на реалностите. Не казвам, че съм „против“ увеличението въпреки всички слабости на това предложение. Всеки знае, че това не е най-доброто решение. Но всеки трябва да знае, както е записано в КСО, че увеличението на минималните размери както на пенсиите, така и на всички останали обезщетения, винаги е политическо решение и винаги е било такова. Така пише в КСО – че с бюджета на ДОО за следващата година се определя минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и всички останали обезщетения. Това е, колеги, трябва да знаем тези неща и да ги казваме в тази Комисия. Ако не ги казваме, ще ни ги кажат други.
Имате право на реплики. Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Госпожо Русинова, имате право като вносител да обобщите дискусията или да кажете Вашето мнение по това, което чухте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря много, господин Адемов.
Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за конструктивната дискусия и за отговорността, която всички Вие, като народни представители, поехте при разглеждането на този акт.
Бих искала изрично да благодаря за подкрепата на колегите от БСП, тъй като, когато говорим за солидарност и равнопоставеност, това са принципи на осигурителната система, но всички ние, които работим със социалната политика, не трябва да забравяме, че солидарността е грижата ни за най-слабите и най-уязвимите хора.
Първият акт на промени в пенсионната система и минималното увеличение на минималните пенсии на два транша, което предлагаме през тази година, считам, че ще решат проблемите на немалка част от пенсионерите в България. Всеки от нас, който се е докоснал до социалната политика, знае, че всички имаме желание това увеличение да бъде по-голямо. Трябва обаче да сме реалисти и да знаем и това, което като работещи можем да изработим.
Увеличените приходи в бюджета на ДОО идват вследствие на предприетите мерки от миналата година и особено в края на 2016 и началото на 2017 г. по отношение на преизпълнение и събираемостта на осигуровките.
Ще дам думата на подуправителя на НОИ, ако искате, да Ви изложи конкретни цифри. Към момента приходите са около 104 млн. лв. в преизпълнение на приходната част. Очакваме до края на годината те да са около 280 млн. лв. Това по никакъв начин не компрометира общата рамка на бюджета на ДОО и не нарушава принципа на дефицит. Увеличаването на разходите по никакъв начин няма да промени дефицита в ДОО.
Поради това не се налага и промяна в Закона за държавния бюджет.
Считам, че по тези първи стъпки наистина ще имате консенсус, независимо от склонността на тема „Социална политика“ да има доста популизъм и доста крайни изказвания, а се надявам да има експертен дебат в залата.
Ако имате конкретни въпроси по данни и цифри, госпожа Караиванова е тук и може да Ви отговори.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, с ваше позволение, тук присъстват и представители на пенсионерските организации. Те си имат отделна комисия, която се казва Комисия по жалби и петиции, но с уважение към тях ще дам думата на двама от тях.
Заповядайте.
Нито един от вас не получава минимална пенсия, нали така?
КОСТАДИН НЕДЕВ (Организация на пенсионерите): Да, така е, господин Председател, но ни ощетяват всеки месец с още една пенсия. (Смях, оживление.)
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър! Ние приветстваме всяко увеличение на пенсиите. Обърнете обаче внимание, че и така увеличени, минималните пенсии остават под линията на бедност и три пъти под жизнения минимум, който се изчислява от КНСБ, може би те ще вземат отношение и ще кажат, че е изчислен на 560 лв. Следователно е необходимо решително увеличение на пенсиите!
Апелирам да се създаде група, която отсега да работи по преизчисление на пенсиите по осигурителния доход от 2016 г., който е 770.07 лв. Идва синьо лято, разбирам, но нека да има група, която да работи догодина пенсиите да бъдат преизчислени по осигурителния доход за 2016 г.
Всички видяхме миналата седмица как бяха попарени надеждите на нашия премиер, който може би също е пенсионер (по линия на Държавна сигурност) (Смях, оживление.), бяха попарени надеждите за еврозоната от госпожа Меркел. Никой не иска ниски пенсии. Тя каза: „Не искам втора държава като Гърция!“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
АТАНАС ИВАНОВ (Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Няма да правя изказване или обобщение.
Имам въпрос към заместник-министъра на труда и социалната политика и към господин Шопов: как се стигна до тези 180 лв. да бъде най-ниската трудова пенсия? Какви са критериите? 50% от минималната издръжка или 45% от минималната работна заплата? Мисля, че няма абсолютно никакъв критерий за тези 180 лв.
Тук се говори за различните принципи от КСО, вярно е, че те се нарушават. При всички случаи обаче трябва да има критерий, който да определя най-ниската трудова пенсия при определени условия. Примерно най-малко 20 г. трудов стаж за жените и 25 години за мъжете.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е по стария Закон.
АТАНАС ИВАНОВ: Да, така е по стария, а по новия ще бъде 40 години. Трябва да има някакъв критерий.
При това положение не трябва да говорим, че трябва да се приветства това решение или не. Стъпки трябва да има и те преди всичко трябва да са към увеличаване на пенсионните доходи. Със 180 лв. искам да кажа, че не се стига до абсолютно никъде!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, закривам дискусията.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. с вносител Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно предложението.
Благодаря за участието в дискусията. (Гостите по т. 1 от дневния ред излизат. Шум и реплики.)

* * *
(След почивката)

ПРЕДС. КАЛИН ПОПОВСКИ: Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред, която е:
Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2016 г. и Годишен финансов отчет на КФН за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на КФН за 2016 г., № 720-00-6, внесен от на КФН на 29 май 2017 г.
Давам думата на вносителя Ангел Джалъзов – заместник-председател на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ (КФН): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем накратко ще се спра само върху някои от основните акценти. По-нататък, ако имате въпроси, ще се радвам да им отговоря.
Относно състоянието на небанковия финансов сектор в България това, което се забелязва като трайна тенденция, е нарастването на активите. През 2016 г. те са нараснали с близо 12% и до края на годината достигат 22,8 млрд. лв. или на практика тенденцията, която се забелязваше през последните години, продължи и през 2016 г., което безспорно е факт, който няма как да не ни радва.
Това, което би могло да се направи като разрез относно различните сегменти на небанковия финансов сектор, е, че веднага се вижда, че най-голям ръст при увеличаването на нетните активи се дължи на пенсионните фондове. Факторите са най-различни, но най-вече вследствие ръста на работната заплата и вследствие на постигнатата добра доходност през последните десетина години. Като цяло ръстът, който секторът реализира, е от 7%. По отношение на застрахователните дружества ръстът е 1,4%. По отношение на колективните инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове е 1,4%. Няма да Ви обременявам с детайлна статистика.
Само един-единствен факт искам да изтъкна: че дълбочината на финансовото посредничество от активите на целия небанков финансов сектор достигна 19,8%. На практика това е най-високата стойност, която, съизмерима към брутния вътрешен продукт, е 26,3%. Изводът, който може да бъде направен, е, че като цяло небанковият финансов сектор реализира значителен и устойчив ръст. Пак казвам: това е факт, който не може да не ни радва.
По отношение обаче на конкурентната пазарна среда през 2016 г. няколко са факторите, които й влияят. Изводът, който може да бъде направен, е, че пазарната концентрация значително намалява сред небанковите инвестиционни посредници и почти достига нивата на пазарна концентрация при животозастрахователите, като и двата сегмента се характеризират с умерена конкуренция.
По отношение на сектора на пенсионно-осигурителните услуги, на практика може да се направи изводът, че секторът е навлязъл в умерена конкурентна среда, тъй като тук са и най-високите нива на концентрация сред сегментите на небанковия финансов сектор.
По отношение на конкуренцията и новите участници, които са се появили на пазара, като цяло общият генерален извод е, че да, има ръст на активите, но по отношение на конкуренцията би могло да се каже, че секторът е сравнително стабилен, тоест не се забелязва някаква засилена конкуренция вследствие ръста на активите. Най-различни са причините. Това не означава, че няма конкуренция, а просто означава, че активите растат с доста по-бързи темпове, което, пак казвам, е факт, който няма как да не ни радва.
По отношение на капиталовия пазар, на който всички разчитаме да бъде един от двигателите на финансовия растеж, не единственият двигател, това, което веднага прави впечатление, е, че пазарната капитализация през 2016 г. възлиза на 9,7 млрд. лв. или близо 10,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Прави впечатление, че всички индекси на борсата отчитат съответно нарастване, като основният борсов индекс отчита повишение от 27,2% на годишна база. Налице е сериозен ръст.
По отношение на другите индекси, от типа на Би Джи Форти ръст от 19,9%. Бе Ге Рейт – ръст от 13,4%. Няма да влизам в детайли. Безспорно ръстът на българския капиталов пазар е факт.
Относно активите на небанковите инвестиционни посредници, налице е ръст от 9,7% на годишна база, като в края на 2016 г. те възлизат на 5,4 млрд. лв.
Относно колективните инвестиционни схеми и техните активи, ръстът, който се реализира тук, е 32,3% и достига 1,1 млрд. лв. На практика има рекорден ръст на активите по отношение на колективните инвестиционни схеми, което е изключително положителен факт с оглед на положителните и трайни перспективи на българския капиталов пазар към растеж.
Относно активите на управляващите дружества, тук също има нарастване с 29,8% в края на 2016 г.
По отношение на застрахователите общият премиен приход на застрахователите възлиза на близо 2 млрд. лв., като ръстът е около 3% на годишна база.
Относно – и с това приключвам с акцентите от небанковия финансов сектор – нетните активи на пенсионните дружества, в края на годината достигнаха достигнаха 10,7 млрд. лв. На практика това са най-високите стойности, откакто съществува статистиката за пенсионните фондове в България.
Толкова за статистиката и за трендовете на небанковия финансов сектор.
Ще ми разрешите да Ви отнема още няколко минути по отношение на основната дейност и предизвикателства пред Комисията през 2016 г.
Знаете, че едно от големите предизвикателства през 2016 г. беше прегледът на активите и стрес-теста на застрахователните дружества. Това по същество отне близо 9 месеца като подготовка. В тази връзка беше формиран управляващ комитет с представителите на Европейската комисия, Европейската асоциация на пенсионните и застрахователни регулатори, Европейската асоциация по капиталовите пазари и ценните книжа, с представители на БНБ и МФ, тоест с максимално представителен управляващ комитет, който ръководеше именно проверката относно прегледа на активите на пенсионните фондове и застрахователните дружества. Няма да влизам в детайли.
В т. 3.1.2 от доклада детайлно са описани заключенията относно състоянието на сектора, предприетите мерки във връзка с отправените препоръки от международните одитори, респективно в частта за пенсионните фондове и застрахователните дружества.
Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да им отговоря.
Друг сериозен проблем, който също е застъпен в нашия доклад, по отношение на предизвикателствата през 2016, пък и през последните години, е във връзка с необходимостта от повишаване на финансовия ресурс, който се отделя за Комисията за финансов надзор. Какво имам предвид? Тъй като е трайна тенденцията към ръст на активите на небанковия финансов сектор, напълно разбираеми са и очакванията на обществото да има засилена превенция относно предварителния, последващия и текущия контрол, което пък веднага рефлектира върху капацитета на Комисията за финансов надзор и нейните възможности да инвестира в нови софтуерни технологии, хардуер и т.н. Наясно сте, че когато става въпрос за финансовия пазар, нормално е изискванията да са повишени по отношение на информационните и Ай Ти технологиите, това не е нещо ново.
В тази връзка в самия доклад сме предложили КФН да премине на самоиздръжка. Такава е практиката в повечето страни от Европейския съюз. Доста дълга дискусия имаше през изминалите години. Това също е едно от основните предизвикателства пред Комисията за 2016, пък и за следващите години.
Това са двете основни теми, върху които исках да акцентирам.
Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да им отговоря. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Джалъзов.
Колеги, имате думата за изказвания, въпроси.
Аз исках да поставя въпроси, но всъщност Вие отговорихте и на двата въпроса, които бях си подготвил предварително.
Първият от тях е за резултатите от така наречените „стрес тестове“ на целия така наречен „небанков финансов сектор“. Вие отговорихте на този въпрос.
Вторият ми въпрос: непрекъснато от гледна точка на увеличаване на активите на поднадзорните субекти, от една страна, от друга страна, увеличаването на контролните функции на КФН на базата на новите стандарти от Европейската комисия, естествено, че трябва да имате по-добро финансиране, защото определяното Ви от Министерство на финансите е категорично недостатъчно. Ако разчитате единствено и само на постъпления от поднадзорните субекти, ми се струва, че ще имате по-големи проблеми. Трябва да се намери оптимален баланс между това, което осигурява Законът за държавния бюджет, и това, което идва по линия на приходите от поднадзорните субекти и от Вашата регулаторна дейност, от лицензионни такси и от други неща, за които многократно сме говорили в тази Комисия.
Колеги, други въпроси, мнения, изказвания?
Заповядайте (към гостите от пенсионерските организации), но не мога да разбера какво отношение имат пенсионерските организации към КФН. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ РУСАНОВ (НКВХ): Ние сме най-заинтересовани от работеща КФН. Те трябва да работят в интерес на осигурените.
Засега пенсионните фондове, в смисъл – частните пенсионно-осигурителни дружества, отлагат времето да бъдат в полза на осигурените лица. Моят син, моята снаха, моите деца са осигурени. Те помнят обещанието 2001 г. за 7% рентабилност и че ще започне изплащане през 2012 г. Какво става?
Явно е, че това е богата група – с 10 млрд. лв. Моля народните представители да запомнят тази цифра. Смята се, че най-богати са били фондовете в България преди войната. Не, сега са най-богати. Няма толкова богатства в никакви други фондове. И те са замразени, те намаляват, намалява при това рентабилността.
Гледам фишовете на моите деца. Парите, които могат да получат утре – вдругиден, намаляват.
Аз задавам въпроса: какво прави финансовият надзор – в този смисъл.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други въпроси, колеги? Не виждам.
Заповядайте да отговорите, господин Джалъзов.
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ: От възникването исторически на индустрията приходите не само че не намаляват, а се увеличават. Статистиката е следната: към края на 2016 г. те са 10,7 млрд. лв., а според последната статистика – тук цитирам по памет, за последното тримесечие мисля, че достигнаха 11,3 млрд. или 11,6 млрд. лв., не си спомням точната цифра. Те не намаляват. Можете да погледнете, защото има статистика на сайта на КФН (Шум и реплики)…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля да не влизате в диалогов режим.
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ: Размера на индивидуалната партида зависи от вноската, която се внася. Ако внасяте по-голяма вноска, ще имате по-голям ръст на активите, следователно ще имате по-висока доходност. И обратното: ако внасяте по-малка вноска, очевидно няма как да имате по-голям ръст в сравнение с някой, който внася по-голяма вноска.
Пак казвам: ако трябва да говорим за ръста на активите на целия пенсионен сектор от основаването му, той е само във възходяща посока. Тук няма някакъв значителен спад и няма каквато и да е тенденция към спад.
Ако погледнете на сайта на КФН, ще видите детайлна статистика относно доходността на сектора по години от момента на съществуването на пенсионните фондове. Мисля, че в това отношение сме максимално прозрачни. Там ще видите детайлен разрез относно доходност на отделните фондове, относно сегмента на осигурените лица, размера на вноските, средното натрупване на партидите и т.н. Моят съвет е: влезте в сайта и ще видите детайлна информация. Ако имате каквито и да било съмнения в тази връзка, ще видите конкретни цифри.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., внесен от на Комисията за финансов надзор на 29 май 2017 г.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Колеги, благодаря за участието в дискусията.
Закривам днешното заседание.

(Закрито в 15,50 ч.)

Председател:

Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Виржиния Петрова
Форма за търсене
Ключова дума