Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 14

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 11 октомври 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6.07.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Предлагам дневния ред на днешното заседание да бъде следният:
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6.07.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Дневният ред се приема единодушно.Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ УСТНИ ВЪПРОСИ, ОТПРАВЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Колеги от ГЕРБ, Вие те първите, които имате възможност да зададете въпроси към министъра на труда и социалната политика.
Заповядайте, д-р Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости на днешното заседание! В най-скоро време предстои обсъждане на Държавния бюджет за 2018 г. и разпределението на средствата по бюджета.
Всяка година Министерството на труда и социалната политика изразходва средства в изпълнение на програми и мерки за обучение и заетост на безработните лица.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: правите ли оценка на ефекта от изпълнението на мерките и програмите за заетост и обучение на безработните лица и каква е тази оценка? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, д-р Папашимов.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Папашимов! Наистина немалък ресурс се насочва и изразходва за програмите и мерките за обучение и заетост и Министерството на труда и социалната политика счита за особено важно да оценява ефективността от използването на тези ресурси. Затова се прави оценка на ефективността от използването на ресурсите на програмите и мерките, политиката за активна заетост и активните политики на пазара на труда. Конкретно за тази цел инструментът, който се използва за финансирането на тези оценки и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ като тази оценка се възлага съответно на експерти в областта, които по процедура на обществените поръчки съответно се избират като изпълнител.
Наскоро имах възможност да се запозная с доклада, който вече е готов от последната оценка, който между другото ще бъде публикуван и на страницата на Комисията – ако представлява интерес, може да бъде обект на по-широко обсъждане в рамките на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Но това, което ми направи впечатление в доклада, освен че е много аналитичен, много задълбочен, той всъщност констатира, че повече от половината от съответно участниците в тези програми и мерки са продължили и след това да бъдат заети – след изтичането на срока, съответно на програмите по заетостта. Това е положително, което показва добра ефективност на използването на средствата.
Другото, което ми прави впечатление е, че успеваемостта, ако мога да използвам този термин, е по-голяма при жените. Тоест повече жени са останали и са продължили работа в сравнение с мъжете, обхванати от тези програми и мерки.
Това, което препоръчват експертите, изготвили доклада и ние считаме, че вече го прилагаме като политики, е в по-голяма степен да бъдат съобразени тези програми и мерки с националните особености, съответно с цел да се преодоляват регионалните дисбаланси в равнището на заетостта, респективно в равнището на безработицата.
Така че конкретно отговорът на въпроса Ви е: да, такава оценка се прави. Доколкото знам, това е за трети път. Изводите, заключенията и препоръките от тази оценка са добра основа за разработване на програмите и мерки в новия Национален план за действие по заетостта за 2018 г.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Папашимов, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, ще се въздържа от реплики. Отговорът ме удовлетворява, така че няма нужда. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз ви благодаря.
Ще продължим към следващата парламентарна група.
Колеги от „БСП за България“!
Заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Извинете за дългото ми отсъствие, то беше продиктувано от един инцидент. Но през това време имах среща с много хора. От тях разбрах, че от 1 юли не всички пенсионери са получили увеличение с 2,4% по новата методика.
Когато се заинтересувах, се оказа, че тези хора са доста, защото новата методика предвиждала когато в определена година тяхната пенсия надвишава максималната пенсия, те сега не надвишават. Това не е справедливо. Касае за хора с пенсии около 240-250 лв., които не получиха и това увеличение.
Не знам дали в Министерството на труда и социалната политика имате тази статистика или поне за следващо заседание да може да ни я предоставите на нас, народните представители, защото това е във връзка с §53, мисля, от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО. Ако сега не можете да отговорите, моля да видим тази статистика – защо се получава така? Защото това създава едно неудовлетворение в хората, точно тези, които сега остават на границата минимални пенсии. Проверих – тези, които имат по-високи пенсии, които са се пенсионирали в други периоди, имат това увеличение от 2,4%. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря, господин Недялков.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Недялков, уважаеми гости! Благодаря за поставения въпрос. Тази година за първи път от 1 юли се приложи нов механизъм за осъвременяване на пенсиите, който е чрез преизчисляване на тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула. Съгласно разпоредбите, приети през 2015 г. и влязоха в сила от 2016 г., като съответно всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, бяха преизчислени с новия коефициент, определен в Закона за бюджета на ДОО – 1,126% за година осигурителен стаж.
Аз също научих неофициално, тъй като вече бях в Министерството на труда и социалната политика през месец юли, след като беше извършено презчислението, че има такива случаи. Не мога да представя в момента точни данни. (Реплика на председателя Хасан Адемов.)
Но се поинтересувах защо се е получило това, защото и за мен това беше неприятна изненада. Всъщност се оказа, тъй като преизчисляването предполага връщането за един много дълъг период назад и реално ново отпускане на пенсията, която преминава през всички преизчисления, индексирания, актуализации, които редовно се случват във времето, за определен брой пенсии всъщност този процент да нараства от 2,4% по Швейцарското правило не е достигнат. Причината е в това, че през 2008 г. има Постановление на Министерския съвет, което съответно ограничава размера и пенсиите, които съответно засягат това постановление, реално пенсионерите не са получили 2,4% актуализация и индексация, какъвто е замисълът на Наредбата, тоест всички пенсии, отпуснати до края на предходната година да се актуализират с един и същи процент.
Този проблем ще бъде отстранен. Изготвен е текст в Проекта на закона за бюджета на ДОО, с който ще се гарантира, че всички пенсионери ще получат еднакъв процент индексация при запазване на новия начин на извършване на тази индексация чрез преизчисляване с различна тежест, по-висока тежест на година осигурителен стаж.
Това мога да дам като информация по въпроса, който постави господин Недялков.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Припомням просто за информация това, което е записано в нашия Правилник, понеже зададохте коректно въпроса за броя – ако имате информация, няма как в момента министърът да разполага с тази информация. На следващо заседание, ако има такава възможност, да се предостави тази информация. Вероятно от Националния осигурителен институт ще предоставят тази информация.
Господин Недялков, имате право на реплика.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Благодаря за отговора.
Все пак наистина, добре е, че и Вие сте забелязали този проблем. Оказа се, че регионът, от който съм аз, тези случаи не са никак малко, заради това че трябваше да поискам официална информация от Националния осигурителен институт, предпочетох въпросът да го задам чрез Вас, за да можем да я получим всички народни представители. Благодаря Ви още веднъж!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
Господин Министър, дуплика в рамките на 2 минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Аз ще поискам официална информация от Националния осигурителен институт, защото в Министерството не разполагаме с такава информация и ще я предоставя.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги от „Обединени патриоти“ – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря за предоставената ми възможност, уважаеми господин Председател, но нямам въпрос.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
От „Движението за права и свободи“ заповядайте да зададете Вашия въпрос.
ЕРОЛ МЕХМЕД: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Преди две седмици обявихте началото на нов проект в социалната сфера и като всеки проект е добра инициатива в тази част. Става въпрос за „Родители в заетост“.
Моят въпрос ще бъде дали този проект има национален обхват? И не в репликата, а предварително тук ще Ви кажа какво имам предвид, за да може отговорът да е пълноценен.
Като всеки проект си има своите изисквания. Базирайки се точно на тези изисквания, задавам този въпрос. Защото в България проблемът е не в липсата на места в детските градини, а в липсата на деца. От години насам се знае, че има три града, в които има такъв проблем. Това са София, Пловдив и Варна. Мисля, че в Пловдив проблемът е решен или проблемът с районирането, разбира се, и във Варна. Остава проблемът действително за недостига на места в детските градини в София. За този проект да не се окаже накрая, че се прави само за София? Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря на господин Ерол Мехмед.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря Ви за въпроса и конкретната му насоченост за обхвата на Проекта. Ако ми позволите, ще припомня какви са параметрите на Проекта, който стартира наскоро, на практика от 1 октомври, съответно се подават заявления и оперативната информация, която имам от Агенцията по заетостта, е, че има интерес – вече има по няколкостотин заявления от родители, които желаят съответно да ползват тази услуга и от кандидат-гледачи.
Смисълът на тази мярка, на тази схема е всъщност да подпомогне родителите да се върнат на работа, ако се убедят и намерят добро решение за отглеждане на своите деца, като наистина проблемът е най-сериозен по отношение на големите градове, където все още не достигат места в детските градини.
Проектът има национален обхват. Той не е единствено за големите градове, така че от него могат да се възползват всички, които имат деца на възраст до 5 години и съответно тези деца не посещават детска градина, независимо по каква причина.
Предимство за разглеждане на заявление ще се дава на самотни родители, на многодетни семейства, тоест това е описано в условията на Проекта.
Другото, което считаме, че също е важно и максимално ползва този Проект, е родителите да имат водещото участие при избора на детегледач. Тоест такъв ще бъде одобряван, само след одобрение от родителите. Затова са предвидени срещи, обучение между родителите и съответно кандидатите. Всъщност това ще бъдат безработни лица.
Отново подчертавам – национален обхват, условие е детето да е на възраст до 5 години, да не посещава детска градина и съответно приоритет ще имат родителите, които са самотни, многодетни семейства. Те са изброени точно в условията на Проекта. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Право на реплика – господин Мехмед.
ЕРОЛ МЕХМЕД: Кратичка реплика само, господин Председател.
Вие отговорихте на едната част от моя въпрос, господин Министър. Защото безработни има в цялата страна и те са регистрирани в бюрата по труда. Но скритият замисъл в моя въпрос се състоеше в следното. Идеята е прекалено хубава, за да е само за столицата. Защото безработни родители, както казах, има, но едното изискване е да се представи доказателство, че детето се е записало или се е опитало да се запише, обаче отговорът е, че няма места в детската градина. Този документ ще се издава от детската градина, а такъв проблем съществува само в столицата и двата града, които допълнително изброих.
Тук става въпрос за около 2 хиляди семейства – до 2020 г. ще продължи и действието на Проекта ще е по този начин. Мисълта ми е ако може, тази добра идея да се реализира в национален мащаб. Ако трябва, някои изисквания да бъдат малко по-гъвкави. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Господин министър, право на дуплика в рамките на 2 минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да, в порядъка на допълнителна информация. Наистина разчетени са и тези 20 милиона, които са отделени, ще осигурят финансирането на отглеждащите деца за около 2000 семейства при 18 месеца продължителност на тази грижа. Разбирам наистина логиката на Вашия въпрос, наистина ще следим внимателно каква ще е реализацията. До края на месец октомври е срокът за подаване на заявление и с управляващия орган ще следим наистина дали това Ваше очакване, че този Проект, основно ще има бенефициенти в София и може би в още един-два големи градове ще се сбъдне. Вероятно ще доминират от тези райони. Така че поемам ангажимент наистина да следим внимателно да следим какво е географското разпределение на кандидатите за семейства, които търсят съответно детегледач.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Колеги от парламентарната група на „Воля“ – госпожо Найденова.
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Едно от заявените в правителствената програма намерения е, че държавата ще предприеме действия с цел преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население. Посочени са приоритетните средства за постигане на тази цел: повишаване на раждаемост, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес.
За съжаление, ескалира проблема с младежката емиграция, навлиза в нов, неприятен за нас етап. Тоест всички успели по някакъв начин да се приспособят към условията извън страната ни, вече взимат при себе си децата, които досега са гледани от баба и дядо в България, поради което намалява и броят на учениците в нашето училище, и то предполагам, немалко.
Моят въпрос е такъв: какви са действащите, а не планираните, към момента мерки за ограничаване на тази младежка миграция? Действащи преференции, някакви, да речем – нещо такова, което в момента ми идва на ум. Ако говорим за нисколихвени заеми, тогава може би ще насочите към Министерството на финансите, но предполагам, че и Вашето министерство има някакви разсъждения в тази връзка.
Ако към момента няма действащи такива мерки, какви са планираните и в какви срокове ще се задействат.
Ще си позволя да продължа въпроса още мъничко по отношение на младите имигранти, които биха могли да дойдат в страната, които по-скоро произвеждат, отколкото потребяват социален продукт. В тази връзка: планира ли се изграждане на съответен нормативен и институционален капацитет както за работа с имигрантски потоци, така и за подбор на кандидатите по съответните полезни за България специалности и образование, и така нататък? И, например, дали може да се ползва моделът на Израел, който направи изключително големи преференции към живеещите евреи по света, които биха желали да живеят в страната Израел. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Найденова.
Господин Министър, имате право на отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря за поставените, поне аз успях да запиша, два въпроса, свързани с демографските проблеми на страната ни, намаляващата работна сила, емигриращото население в трудоспособна възраст. Какви са действащите мерки за ограничаване на младежката миграция? Това поне си записах, че е първият въпрос.
Такива мерки са разписани и действат в Националния план за насърчаване на заетостта, за който говорихме и в първия зададен въпрос, като основно програмните мерки са фокусирани върху осигуряване на заетост, съответно за лица, които са на възраст до 29 години, тоест младежи.
Тук действат доста мерки. Ще започна дори от актуалната в момента и прилаганата вече доста време Програма „Старт на кариерата“, по която много завършващи висше образование, първо стажуват, а след това голяма част остават и продължават да работят в администрацията.
Тук говорим за редица мерки, насочени именно към създаване на работни места и ограничаване равнището на безработица сред младежите. Мисля, че тук имаме определено добри резултати, постигнати по линия на младежката заетост. Като равнище ние сме над средата по отношение на държавите в Европейския съюз. Гаранцията за младежта също мисля, че дава добри резултати у нас – прилагането, и тези мерки ще продължат. Те ще имат продължение и развитие в изготвения сега Национален план за насърчаване, съдействие по заетостта.
По отношение на втория въпрос, който си записах, за работа с привличане и осигуряване на работни места и заетост на мигранти, това, поне що се отнася до Министерството на труда и социалната политика , се извършва в рамките на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Това, което беше направено това лято, е да се облекчат административните режими за привличане на сезонна работна ръка от държави със съответно българска диаспора. Знаете, че от Украйна и Молдова основно бяха сезонните работници по българското Черноморие.
Другата посока на действие са облекчаване също на режимите за заетост на квалифицирана работна ръка – по линия на Синя карта на Европейския съюз, разрешението за пребиваване и заетост, където също са предложени изменения в закона, които ще насърчат привличането на квалифицирана заетост.
Но по-общо погледнато аз мисля, че трайна тенденция на задържане и, дай Боже, завръщане на повече българи в трудоспособна възраст в Родината, може да се постигне с усилията на всички секторни политики, с подобряване на условията на живот, равнището на заплащане. Това само би могло да върне всъщност българите, които напуснаха страната ни, обратно в нея. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Найденова, имате право на реплика.
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Благодаря, господин Министър. Отговорът Ви беше изчерпателен.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
Колеги от ГЕРБ, преминаваме към втория кръг въпроси.
Заповядайте! Не виждам желаещи.
Колеги от „БСП за България“, заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕКОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, гости! На 17 май 2017 г. правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейност, стандартите за социални дейности са увеличени диференцирано, като за специализирани институции са увеличени със 7% с изключение на домовете за стари хора, където увеличението е 10%. За социални услуги, предоставени в общността, увеличението е в границите от 5 до 13%. За центровете за социална рехабилитация и интеграция увеличението е 13%, а за защитени жилища – 8%. Предлага се за 2018 г. минималната работна заплата да бъде 510 лв. Сами виждате, че увеличението е около 11%.
Какво ще бъде качеството на социалните услуги, предлагани в общините? Защото проблемът е много голям и сега. Има достатъчно голямо дофинансиране от общините. Предвиденото увеличение няма да покрива, дори да компенсира минималната работна заплата. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Господин Министър, имате право на отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа, уважаема госпожо Желева! Вие представихте информацията по отношение на приетите разходни стандарти по отношение на социалните услуги, които са държавно делегирани дейности. Тук бих искал да уточня, че общата сума, която държавния бюджет всъщност превежда към бюджетите на страните, тази година е около 240 млн.лв.
Вие цитирахте съответно какви са ръстовете по отношение на стандартите за различните видове социални услуги. Да, вероятно те не са достатъчни, за да осигурят необходимото качество на социалната услуга. Но тук искам да подчертая, че това са единни разходни стандарти и съответно в общините като доставчици на социални услуги или ако са се възползвали от възможността да я възложат на други доставчици, неправителствени организации, е всъщност възможността в рамките на този разходен стандарт да използван по най-ефективен начин средствата.
Това, което прави Министерството на труда и социалната политика, е да разработва нови разходни стандарти. Това е като по отношение на действащи услуги, така и по отношение на услуги, които тепърва смятаме да разработваме и развиваме, като услугите в домашна среда. Става дума за личен, социален асистент, домашен помощник. Разработвайки тези нови разходни стандарти считаме, че ще имаме една много по-ясна картина какво е необходимо, за да се осигури необходимото качество на предоставяне на социалните услуги.
Това, което е ясно като тенденция, е, че техният брой непрекъснато расте. Ще се възползвам от данните, които в приетия днес от Министерския съвет доклад за действия по закрила на децата, бяха споменати, че само през последните две години са открити 61 нови социални услуги за деца – държавно делегирани дейности, 605 е общият брой само за деца, а ако прибавим за възрастни, бройката отива над 1400.
Наистина броят на социалните услуги непрекъснато расте. Това е основният инструмент за социално включване. Разбира се, това е доста ресурсоемка дейност и проблемът, който се споделя от общините, ние също го споделяме. Той е, че все по-трудно става задържането на квалифицирани лица в доставчиците на социални услуги или привличането на такива, като основният проблем е ниското заплащане. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Желева, имате право на реплика в рамките на две минути.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря Ви.
Анонсирам Ви този проблем, защото в качеството си на народен представител при организираните от нас срещи ние се срещаме с представители на местните власти и те споделят, че това е един от най-големите проблеми. В малки общини социални услуги дори биват закривани, защото не могат да дофинансират тези услуги. Разбирам, че и Вие много добре сте запознати с това и приветствам, че ще разглеждате нови стандарти в сферата на социалната политика. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз ви благодаря.
Господин Министър, искате ли дуплика? Не.
Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Нямам и втори въпрос.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
Господин Министър, колеги! Ще се опитам да задам един въпрос и той е свързан с това, че през изминалата година председателят на Европейската комисия Юнкер в рамките на представянето на така наречената „Бяла книга“ за бъдещето на Европейския съюз, знаете за 5-те сценария, които бяха разгърнати там – в рамките на тази дискусия беше предложено на социалните партньори, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите и на останалите неправителствени организации да продължат дискусията по така наречения „Европейски социален стълб“.
Вие знаете, че в Комисията са постъпили, поне по информация в страницата на Комисията, над 18 хиляди предложения във връзка с развитието и усъвършенстването на Европейския социален стълб от гледна точка на бъдещата представа за това как трябва да изглежда една обединена социална Европа.
В тази връзка, знаете, бяха проведени широки дискусии с неправителствени организации, в държавите членки, от там сега ако не греша датата – на 18 ноември 2017 г., на срещата на върха на премиерите на страните членки, ще бъде в Швеция, ще бъде дискусията за Европейския социален стълб. Моят въпрос е свързан с това каква ще бъде позицията на България, имаме ли някакви специфични български предложения за това как да изглежда Европейския социален стълб в бъдеще?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов, за поставения въпрос.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! Наистина предложеният от председателя Юнкер Европейски стълб за социални права е една от най-значимите инициативи, която всъщност много поставя във фокуса на вниманието социалното измерение на обединена Европа. Тази тема присъстваше и на последното неформално заседание на Комитета на Съвета на министрите по труда и социалните въпроси, проведено в Талин през месец юли. Обсъждаше се въпросът всъщност този Европейски стълб за социални права как да бъде прокламиран, какво да бъде доразвито, доколко да бъде подкрепен със законодателни инициативи, които Комисията съответно прави.
Общо беше становището, че макар и замислен като първоначална идея от председателя на Комисията за страните от Еврозоната, че това би трябвало да бъде за всички държави членки, защото отново би се постигнало такова разделение и Вие сте напълно прав, че на Социалната среща на високо равнище в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. се предвижда да се извърши прокламация на този Европейски стълб на социални права. Нашата страна е заявила вече нееднократно на различни нива подкрепата си за този Европейски стълб за социални права, съответно разбира се, нещата трябва да бъдат изяснени напълно какви ще бъдат задължителните елементи от този стълб, какви законодателни инициативи ще има Европейската комисия. Към момента има предложение за нова директива за съчетаване на личния и професионалния живот на родителите и на лицата, полагащи грижа. Съответно вероятно ще има и нови инициативи, но подкрепата във всички държави членки за Европейския стълб за социални права, поне моето впечатление е, че е категорично. Очаквам в Гьотеборг след месец тя да получи гласност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви за изчерпателния отговор, господин Министър.
Задавам този въпрос, защото аз съм убеден, че ще се стигне до някакво споразумение. От там ще последват законодателни инициативи и в рамките на така наречения „Европейски семестър“, след това ще бъдат отчитани постиженията или съответно липсата на напредък за отделните страни членки. От тази гледна точка е много важно ние да сме подготвени за това, което се очаква да се приеме сега в Гьотеборг. Благодаря.
Задавам въпроса просто за информация, за да е ясно на народните представители, че тази тема за Европейския социален стълб ще бъде актуална и през следващите месеци.
Колеги от парламентарната група на „Воля“? Вие зададохте два въпроса преди малко.
Заповядайте.
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Да, нямам друг въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Господин Министър, благодаря Ви за участието в така наречения блицконтрол.

Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 Г. – обсъждане за първо гласуване.
Госпожо Петрова, заповядайте да представите ЗИД на Закона за публичните финанси. Накратко общата философия на Законопроекта и това, което касае нашата комисия.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Благодаря.
Три са областите на промени има в текстовете, предложени в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за на Закона за публичните финанси.
Първата област касае адаптиране на нашето законодателство с Директивата по фискалните рамки, така че да постигнем пълно съответствие и да отговорим на едно писмо от Европейската комисия, в което те изразяват бележки и коментари по някои от областите, които ние още не сме адресирали адекватно. Става въпрос за задължителния характер на многогодишната финансова рамка и вмъкване на основни елементи на разходите и на приходите в изискванията за предоставяне заедно със Закона за държавния бюджет.
Второто е свързано с изискване, което касае предварително сравнение на прогнозата не само на макропрогнозата, но и на бюджетната прогноза с допусканията и прогнозите на Европейската комисия. До момента беше само макропрогнозата, която се сравняваше.
Също така става въпрос в известна степен и за връзката между оценката на Фискалния съвет и съобразяването с препоръките на Фискалния съвет в бюджетната процедура.
Второто направление касае прецизиране и разписване като трайна разпоредба на процедури, които ежегодно се срещат в Закона за публичните финанси, така че да имаме консистентно законодателство и да не се налага всяка година те да се разписват.
Във втората част всъщност има предложения, които касаят взаимоотношенията между общинския бюджет и държавния бюджет, така че да се регламентира по-добре нивото на взимане на решение, като се определят, обособени са основните взаимоотношения, където размерите по тези основни взаимоотношения се приемат със Закона за държавния бюджет на Република България и всъщност се дава доразработка, доразвиване на уредбата относно другите взаимоотношения с държавния бюджет. Акцентира се, вътре се споменават, основните политики на въздействие и как те се определят.
Последната част на измененията касае препоръки, които ни бяха предоставени по линия на прегледа на финансовия сектор и касае изискването за осигуряването на така наречената осигурителна мрежа (на английски: safety net), така че да се даде възможност за бърза реакция при ликвидна криза в банковия сектор без това да е свързано с конкретен казус за конкретна банка. Става въпрос за рамка за осигуряване на ликвидна подкрепа на жизнеспособни банки, които в случай на нужда може да се активира много бързо, след като е получила принципно разрешение от Европейската комисия, Генерална дирекция „Конкурентноспособност“. Накратко това са промените. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
Колеги, имате думата за въпроси, изказвания, мнения.
Ние не сме водеща комисия. Бюджетната комисия е тази, която трябва да се произнесе по окончателните текстове.
Колеги! Не виждам желание за изказване.
Тогава, госпожо Петрова, благодаря, че представихте Законопроекта.
Поставям на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси с вносител Министерския съвет.
Гласували 19 народни представители: за 13, против 1 и въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Госпожо Петрова, благодаря Ви.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6 юли 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение па Кодекс на труда“
Няма направени предложения по заглавието на Законопроекта.
Моля да гласуваме заглавието на „Закон за изменение и допълнение па Кодекс на труда“.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се заглавието „Закон за изменение и допълнение па Кодекс на труда“.

Параграф 1.
По този параграф няма направени предложения.
Колеги, имате думата.
От Министерството на труда и социалната политика има редакционно предложение.
Госпожо Ангелова, Вие ли ще го направите? Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предложение по чл. 83, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за промени в § 1, в т. 2, където е ал. 3.
Предлагам следния текст на ал. 3:
„(3) Обезщетенията на този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който същото е прекратено“ – „освен ако в КТД не е договорен друг срок“ – това си остава.
Пак ще го кажа, за да има по-голяма яснота:
„(3) Обезщетенията на този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който същото е прекратено, освен ако в КТД не е договорен друг срок“.
Изречение второ на ал. 3 – също остава: „След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Колеги от Министерството на труда и социалната политика!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: То не променя смисъла, просто за по-голяма яснота. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля за тишина!
Колеги от Министерството на труда и социалната политика – по този текст?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме новата редакция, предложена от госпожа Ангелова на ал. 3.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, изказвания по този параграф? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ангелова за редакционна бележка по § 1, както беше прочетено преди малко от нея.
Който е съгласен да бъде подкрепена тази нова редакция, моля да гласува.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване по принцип § 1 с приетото предложение за нова редакция на § 1.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се.

Параграф 2.
По § 2 няма направени предложения.
Колегите от Министерството на труда и социалната политика имат ли бележки към този § 2?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямам бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението на Калин Поповски е оттеглено.
Министерството на труда и социалната политика няма бележки.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се – параграф 2 по вносител е приет с консенсус.

Параграф 3.
Заповядайте, колеги! Имате ли предложения по този параграф?
От Министерството на труда и социалната политика?
Има нова редакция на параграфа, което не променя смисъла на вносителите.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Правя пак предложение по чл. 83, ал. 5. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля да чуем предложенията, да се чуят ясно!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предлагам нова редакция на § 3, а именно:
„В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:“. Това, което е в § 3, се запазва – записаното по вносител се запазва.
„В чл. 404, ал. 1 се създава т. 12:
„12. да дават задължителни предписания на работодателя или органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения“.
Предлагам т. 2:
„2. след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 12“.“
Тоест в ал. 3 след думите: „В ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 12“, като включваме и тази точка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е препратка на практика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Препратка в ал. 3.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги от МТСП?
Ще моля още веднъж да прочетем предложението, да стане ясно.
Господин Лазаров!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Господин Председател, дами и господа народни представители, господин министър, госпожо Омбудсман, партньори, колеги! Става дума за възможността, която ние, вносителите, с тази възможност да дават задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването и възможността на лицата да получават копия от всички тези документи с оглед на това е предвидена и възможността да се даде и правно основание Инспекцията по труда да предоставя тези документи съответно на лицето.
Затова в тази ал. 3 се добавя и т. 12. В т. 12 са тези задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването. Това е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Колеги, процедурата е следната. Понеже тази хипотеза за неизплатените заплати не съществува в момента като основание работникът и служителят да иска копие от работодателя от това предписание, за да може с него да отиде в съответния съд и да иска изпълнителен лист. Това е логиката.
Ако това е логиката, с новата редакция всъщност казваме това, че работникът има право да иска и копие от това предписание на Главна инспекция по труда, на служителите от Главна инспекция по труда.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: И за да иска това предписание, това е създаването на нова ал. 4, а именно следния текст:
„(4) Копие от влязло в сила предписание по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните органи на работника или служителя по негово искане“. (Реплика.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, в Комисията има начин за искане на думата. Така нищо не можем да направим.
Изказвания по този параграф?
Госпожо Ангелова, ще Ви моля да прочетете окончателната редакция на предложението, което правите.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Окончателната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12:
„12. да дават задължителни предписания на работодателя или органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения“;
2. в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 12“;
3. създава се нова ал. 4 със следния текст:
„(4) Копие от влязло в сила предписание по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните органи на работника или служителя по негово искане.“;
4. Алинеи 4, 5 и 6 се преномерират.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, това е коректният текст, който се подкрепя и от Министерството на труда и социалната политика.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ангелова, както беше изчетено преди малко.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се с консенсус.
Подлагам на гласуване § 3 по принцип по вносител заедно с приетото предложение на госпожа Ангелова.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се с консенсус.

Преминаваме към § 4, който си остава § 4.
Колеги, бележки?
Техническа бележка – заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Съветник съм в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ към Народното събрание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Наричана от мен Правна дирекция.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да.
Бих предложила на Вашето внимание следната редакция:
„В чл. 412а, т. 2 след думите „едноличните търговци“ накрая се поставя запетая и се добавя „и на дружества, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така текстът става по-ясен – с тази техническа бележка.
Колеги, който е съгласен да бъде подкрепено това предложение като предложение на Комисията, моля да гласува.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се предложението.
Подлагам на гласуване § 4 като редакция на Комисията.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
„Заключителни разпоредби“
Подлагам на гласуване заглавието.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се.

Параграф 5 – промени в ГПК.
Колеги, имате думата за изказване.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Имам една бележка, която вече не е техническа, а е по същество. Тъй като в чл. 417 създадохме нова т. 8, а т. 8 става т. 9, има препратка в чл. 420 от ГПК – ал. 1 се препраща към чл. 417, т. 1 – 8, която т. 8 сега ще стане т. 9.
Става дума за акта за начет. Дали е изпуснато случайно?
РЕПЛИКА: Случайно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Значи в препратката трябва да бъде от т. 1 – 9.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Актът за начет трябва да остане. Ще направя предложение като предложение на Комисията.
„В чл. 420, ал. 1 думите „чл. 417, т. 1 – 8“ се заменят с думите „чл. 417, т. 1 – 9“.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се. А досегашната т. 2 става т. 3, нали така – в текста на вносителя?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 5 с току-що приетото предложение на Комисията, моля да гласува.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се.

Параграф 6 – промените в Търговския закон.
Заповядайте, колеги.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Председателю.
Ще направя предложение по чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. То е:
„В § 6 да се създаде т. 1 и т. 2:
В чл. 15 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърля след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигуровки, вноски на работниците и служителите, включително на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до 3 години преди прехвърляне на предприятието.
(5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.“
2. В чл. 129, ал. 1 след думите „нов съдружник“ се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми възнаграждения, обезщетения и задължения, осигурителни вноски на работниците и служителите, включително на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до 3 години преди прехвърляне на дружествения дял“;
3. досегашните т. 1, 2 и 3 стават т. 3, 4 и 5.
4. В т. 2 в § 7 се правят следните изменения:
„В чл. 1 „цифрата 6“ се заменя с „числото 12“, създава се нова т. 2:
„2. В чл. 4, ал. 2 се създава изречение второ: „.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Шопов, това са предложения по следващия параграф – по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Всъщност по § 7, да. Добре, да се ограничим до параграфа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Нали може да обоснова?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да, заповядайте – за промените в Търговския закон.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Това е една стара идея, която битуваше още в Комисията, която имаше за задача да подготви предложенията. Тогава не се стигна до мен, но моето твърдо убеждение е, че това е текст, който може да спомогне за по-голямата ефективност на закона, който приемаме. Аз имах много по-радикално предложение, но считам, че и това предложение, което също се считаше и говореше, че е радикално, тук му е мястото. Още повече такива аналогични текстове има вече във връзка със задължения по отношения на фиска в други закони. Ще бъде, според мен, много ефективно, особено по отношение на тази практика да се прехвърлят фирми на клошари, казано на жаргон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики на господин Шопов?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Беше силно дискутирано и подкрепяно, но накрая не знам защо не влезе.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики на изказването на господин Шопов? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, Заместник-министър, госпожо Манолова, гости! Господин Павел Шопов ме изпревари. Ние от парламентарната група на ГЕРБ искаме да направим същото предложение – за тези промени в Търговския закон, в § 6. По този начин се предвижда забрана за прехвърляне на предприятия или дружествен дял, ако има неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работници и служители, включително и на работници и служители, чиито трудови правоотношения са прекратени до 3 години преди прехвърляне на предприятието. Това го обсъждахме във Временната комисия, която беше създадена за проучване на неизплатените заплати. Обсъдили сме го и в парламентарната група. Смятаме, че може да намери място в Търговския закон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? (Реплики.)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Текстът ще го кажа, точният текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да няма диалог, за да чуем госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предлагаме следното:
„В чл. 15 да се създадат ал. 4 и 5:
(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до 3 години преди прехвърлянето на предприятието.
(5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.“
Това ни е второто предложение:
„В чл. 129, ал. 1 след думите „нов съдружник“ се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до 3 години преди прехвърлянето на дружествения дял“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Единственото, че може формално да бъдем като вносител.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Гьоков, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ние ще подкрепим тези текстове. Нашето предложение е същото, само че ние сме го направили като отделно предложение, като промяна в Търговския закон, в който разглеждаме същия въпрос.
Радвам се, че сте узрели до това да предложите сега – чрез Кодекса на труда, чрез него да променим Търговския закон. Нямам нищо против, ще го подкрепим.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, искам да Ви благодаря, че и Патриотите, и парламентарната група на ГЕРБ, и групата на БСП подкрепиха тези предложения. Те бяха обсъдени във Временната парламентарна комисия.
Освен това искам само да Ви обърна внимание, тъй като никой не ги беше направил между първо и второ четене, през председателя на парламента ги изпратих на господин Адемов, което беше основание той да поиска становища от различни институции. В общи линии становищата на институциите са положителни за този текст.
Използвам случая, за да благодаря на Министерството на труда и социалната политика, които много категорично взеха страната на работниците в този случай. Така че надявам се, че това ще бъдат едни текстове, които ще бъдат приети с консенсус.
Още веднъж благодаря на госпожа Ангелова, на господин Шопов, на господин Гьоков. Мога да ги кажа и в обратния ред, за да няма някой, който да е обиден. И на господин Адемов, който беше двигателят на този процес.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Колеги от Министерството на труда и социалната политика, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: И в трите становища, които сме изразявали по различни текстове, сме подкрепяли.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, сега, понеже предложенията са идентични, може да ги гласува по принцип – предложението на господин Шопов…
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не, напишете ги да са всички. Нека са на всички предложенията.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз Ви предлагам от трите парламентарни групи – да има по един представител от всяка парламентарна група. И от ДПС да има, който е съгласен.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не, аз предлагам това да бъде предложение на Комисията като цяло, за да може да решим така въпроса.
Извинете ме за това двоумение в началото, защото не мога да приема еднозначно текстовете, дали са идентични. Но щом като казвате, че е така ще подложа на гласуване.
Подлагам на гласуване, формално трябва да го предложа, предложението на господин Шопов.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се с консенсус.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ангелова.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се с консенсус.
Подлагам на гласуване § 6 с приетите предложения като текст на Комисията заедно с текстовете на вносителя по принцип.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Да, но в § 6 има още едно предложение, върху което исках да Ви обърна внимание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Кое е това предложение?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това е едно от предложенията, които се родиха по време на предна работна група, в която участваха представители на всички парламентарни групи, проведена при Вас, уважаеми господин Адемов, и което е алтернативно предложение на предложението работниците да могат да започват производство по несъстоятелност, а именно Националният осигурителен институт за сметка на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ да може да започне такова производство.
Но само ще трябва да ми дадете две минути, за да обясня за какво става дума.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз предполагам, че по същия единодушен начин, по който приехте безспорният текст със забраната за продажба на… (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да чуем госпожа Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ще приемете и текста за премахването на срока между прекратяване на трудовото правоотношение на работника и започване на производство по несъстоятелност като условие той да може да си получи парите от Фонда за гарантиране на вземанията. (Реплика на председателя Хасан Адемов.)
Да, но Вие като го приемете, защото много се надявам, че ще бъде също така единодушно, ще трябва да се върнете към един текст, който е в чл. 625 на Търговския закон и неговото систематично място е към § 6.
Това е изключително важно предложение, защото работниците в момента нямат възможност да започнат производство по несъстоятелност. На практика те не контролират този процес. Те може да имат да взимат пари от един работодател, който реално е в несъстоятелност, но тъй като никой кредитор не иска да започне производство срещу него, нито той самият срещу себе си, работникът никога няма да си получи парите.
За справка само искам да кажа, че такива са случаите на „Пикадили“, на „Макс телеком“, на тези, които протестираха пред парламента. Това са над 1000 души, а сигурно има и други в страната, които… (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да чуем госпожа Манолова и да прекратим движението в залата, защото при този шум няма как да възприемем това, което казва госпожа Манолова.
Заповядайте, обяснете какъв е материално-правният интерес на НОИ да иска процедура по несъстоятелност.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Само в хипотеза, в която има неизплатени изискуеми възнаграждения на работниците.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Как Националният осигурителен институт установява това?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Как установява!? Чрез съответна проверка, която се извършва от Инспекцията по труда.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз питам, за да стане ясно.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Може да му се възложи и специално правомощие в тези случаи. Подава се молба, имаме 10 неплатени заплати. Тук проблемът е, че за да си получат хората парите, които държавата им е събрали – 250 млн.лв., трябва някой да започне производство по несъстоятелност. В момента няма такава фигура в Търговския закон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Кредиторите!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Добре, може и да няма кредитори, може да не искат, може и да са се разбрали. Тоест работникът не контролира този процес.
Аз съм се опитвала да мога да започнат производство по случая в Дупница. Ето, тук колегата ще ме подкрепи. В крайна сметка няма кредитор, който да иска да започне производство, за да може хората да си получат парите от Фонда. Става дума за онези шивачки от ..., както се казваше предприятието. Това е масовият случай.
Аз съм готова, ако искате! Никой не иска да поема допълнителна отговорност. Възложете на омбудсмана! Ако трябва, ще се занимавам, ще си направя механизъм с Инспекцията по труда, но в момента всички институции са безсилни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Връщаме дискусията в началото, отпреди няколко месеца, отпреди 6 месеца – с това предложение. Ако някой го припознае, ще го подложим на гласуване. Ако не, ще го поставя за допълнителна дискусия.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз ще го припозная.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Но нека да минем към § 7, където са промените в Закона за гарантираните вземания и после да се върнем, ако има такава потребност.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Добре.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, тъй като е в контекста на Вашето изречение, ако някой припознае предложението – аз го припознавам. Не е направено, формално, не знам как би могло да бъде.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Може да бъде направено по чл. 83, ал. 3, т. 2 от Правилника.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, макар че не съм готов да го формулирам. Ако го имате!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Да.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз искам специално по това предложение, защото ние имаме резерви – нека да чуем министъра на труда и с социалната политика. Защото все пак по това производство – ще се предостави възможност на НОИ да поиска от компетентния съд откриване на производство по несъстоятелност, като разходите, както е записано, ще бъдат за сметка на Фонда. Така че да каже министър Петков, от Фонда да кажат и от НОИ да кажат дали ще могат да се справят с това и дали този текст е работещ.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз съм готова да направя допълнение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не, аз давам думата, госпожо Манолова! Нека да чуем Министерството.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви.
Конкретно по това предложение, което дойде към нас – с писмо, насочено към д-р Адемов, ние също посочваме, че предложението, конкретният текст вероятно не е достатъчен, ако бъде подкрепен. Първо, по отношение на това управителят на НОИ да замести работниците и служителите и да открие производство по несъстоятелност, това е една нова функция, който най-малкото ако бъде възприета тук, ще трябва да се добави примерно в правомощията на управителя, които са разписани в Кодекса за социално осигуряване.
Другото, което споделих и в разговор преди малко с госпожа Манолова, е, че той трябва да има правомощия да установява, че има неизплатени възнаграждения – отговорът, който омбудсманът посочи, това ще го прави Главна инспекция по труда.
Но така или иначе, за да бъде работещ този механизъм, трябва да бъде според мен по-ясно разписан, ако се възприеме това. На определен етап смятах, че НАП, която е съизпълнител в чл. 625 може да прави това. Нямам становище от НОИ, не е поискано, не знам дали е търсено такова становище. Така че не мога да се ангажирам каква е позицията на НОИ по това предложение. Споделям казаното от госпожа Манолова, че не по-малък проблем е, че няма кой да открие производство по несъстоятелност, тоест ако Вие подкрепите след това другите текстове, които разширяват закриването в защита на работниците, то наистина те влизат само при обявено производство по несъстоятелност. Така че тук наистина е ключов въпрос.
Но аз разсъждавам на глас това, което е написано в нашето становище до Вас, д-р Адемов, че вероятно, за да сработи този текст, би трябвало да имаме и други изменения. Защото това е нова функция за НОИ и за управителя на НОИ, към който всъщност административно само е причислен Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служители. Но не знам доколко директорът на този Фонд би могъл да бъде тази фигура.
Важен е въпросът, важно е да има някой, който да замества работниците и служителите и да обяви производство по несъстоятелност. Защото практиката показва много такива случаи.
Единственото, което мисля, че стана ясно, е, че според нас само предложеният текст не е достатъчен, за да работи това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Ще Ви дам думата, госпожо Манолова.
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, по изложените съображения от господин министъра, оттеглям това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, ще Ви моля да ме чуете сега.
Моето притеснение, понеже аз сега се сещам за нещо, което е продиктувано от казаното от господин министър Петков. Колеги, в юрисдикцията на Националния осигурителен институт е управлението на обезщетения, а не на заплати. Как така ще иска от съда процедура по обявяване на несъстоятелност при неплатени заплати? Разбирам за обезщетения – да, но за заплати?! Това не е работа на Националния осигурителен институт. Това е логиката в начина, по който задавам въпросите.
Вижте, разберете, че това е въпрос, който има нужда от коментар, има нужда от допълнителна сериозна дискусия. Между другото това Вашето предложение сега го чувам.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, коментарите са от април, може да коментираме още един път до април, а междувременно хората, които стачкуват отвънка, няма да си вземат парите, а пари имаме. Аз просто не Ви разбирам! Има 250 млн.лв., които могат да се дадат…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Оставете сега тази драма – има 250 млн.лв.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ами, добре!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ама, всички сме съгласни, че парите ги има. Ама НОИ има ли право да иска производство по несъстоятелност?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ами, добре! Тогава нека омбудсманът… Тоест, трябва да е някой, който защитава работниците. Дайте да напишем „омбудсмана“!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Сега коментираме НОИ. Нали така?
Колеги!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Те възможностите не са много – или е НАП с конкретен ангажимент по отношение на неплатени заплати, те ще кажат: „А ние откъде да знаем?“, или Главна инспекция по труда, която, включително издава задължителни предписания, или Фондът, но на него не разчитам, защото те разбират своята функция просто на никого нищо да не плащат, да си ги пазят парите. Или омбудсманът! Ето, аз ще го поема, аз ще поема тази отговорност, ще вляза във връзка с Главна инспекция по труда, ще направя механизъм – къде има неплатени заплати с направени проверки! Това просто не е сериозно!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
Колеги, моля Ви се!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Понеже законодателят не може да измисли кой да открива производство по несъстоятелност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви! Моля Ви!
Законотворчество ад хок в Социалната комисия няма как да стане!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: От април месец е това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Кое?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ето, това – кой започва производство по несъстоятелност по причина на неплатени заплати.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Но за НОИ!?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Добре, то беше за работниците.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Сега възникна за НОИ, моля Ви се!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Напротив, аз съм Ви го пратила преди един месец!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, други изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз ще подкрепя напълно госпожа Манолова в това, че ние каквито и промени да правим и те са към добро, защото всичко е консенсусно и върви към добро, ако това не решим – кой може, всъщност то е разширено, ако не разширим кръга на тези, които могат да поискат производство по несъстоятелност, все едно, че нищо не сме направили.
Искам да Ви кажа – аз не знам защо се дърпат и опъват от НОИ, защото Фонда за гарантиране на вземанията при обявяване на несъстоятелност на работодателите е в състава на НОИ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не е вярно това нещо!
ГЬОРГИ ГЬОКОВ: Е, как не е? Тогава да не е НОИ, тогава те да поискат несъстоятелност, но както каза госпожа Мая Манолова, те са заинтересована страна и няма да има резултат от цялата работа. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви, моля Ви!
Някой прави ли предложение в този смисъл, в който говоря?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз.
Току-що каза госпожа Манолова, аз ще я помоля да го формулира, а аз ще го припозная предложението. Ще моля да не е НОИ, а да е Фондът. Защото така е по-логично – Фонда. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Момент, колеги!
Госпожа Борисова, представляващ Фонда за гарантирани вземания.
ВАНЯ БОРИСОВА: Да, приятно ми е.
Искам да кажа, че дори и да бъде овластен Фондът в лицето на директора си да иска откриване, да инициира откриване на производство по несъстоятелност, вероятно ще са необходими доста други законови промени, които да дадат възможност на Фонда да установява наличието на такива неизплатени. Фондът няма възможност да извършва каквито и да било проверки в който и да било работодател преди да открито производство по несъстоятелност. Така че ние няма как да разполагаме с информация за това кое дружество има неизплатени възнаграждения, за какъв период, размер и така нататък. Няма как ние да инициираме, при положение че нямаме основание да го правим.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това го разбрахме.
Госпожо Манолова, имате думата за текста, който припознава господин Гьоков.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не съм учудена за Фонда. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Може да предложим да е…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: В Законопроект не може да пишем „можем това“, „можем онова“.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Добре, обяснявам.
Главна инспекция по труда, които така или иначе правят проверки, да издават задължителни предписания и разполагат с цялата налична информация. Ще Ви предложа текст. (Реплика.) Е, как!? За неплатените заплати! Искате да кажете, че в тази държава никой не знае за неплатените заплати в какъв…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, в случая гадаем сега кой. Кажете предложението.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Вие сте шеф на Социалната комисия – Вие знаете ли кой е органът, който установява неплатените заплати? (Реплики.) След ревизия от НАП, така ли? Друго предположение?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Инспекцията по труда, разбира се. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман! Аз идвам от реалния сектор и искам да внеса няколко нюанса във въпросната ситуация. Десетки са случаите, когато експерти по едно съдебно дело, се произнасят след второ или трето заседание. Тоест самото проучване, самата експертиза по евентуалното изплащане или неизплащане на възнагражденията не е толкова лесна.
Включително Инспекцията по труда много често първоначално дава предписания, които след това падат.
Така че с оглед на това, което се случва в реалния сектор, е силно рисково. Една институция, било то и общопризната, и национална, да тръгне по обявяване на каквато и да е несъстоятелност, включително заради заплати.
Така че в тази посока предложението ми е да има малко по-задълбочен диалог и по-сериозен правен анализ. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплика към господин Константинов.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Константинов, аз разбирам Вашето притеснение. Ама кажете ми Вие – създадохме комисия, която работи два месеца ли колко, от април ли работи?
РЕПЛИКА: Два месеца
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: След това заседаваме тук колко пъти по този въпрос – първо гласуване, второ гласуване, и сега пак се връщаме в изхода. Какво правим? Ако приемем всичко това, без да направим това, което предлага омбудсманът, значи ние не сме решили нито един въпрос от цялата работа – от неплащането на заплатите.
Хубаво Вие казвате – има опасения от този, има опасения от оня, всеки бяга от отговорността. Но някой трябва да се вземе в ръце и да реши въпроса, защото те не си получават заплатите. Ако някой не си получава заплатите, виновен за това има и този виновен никой не ще да го посочи.
Тогава дайте да дадем, както ние предлагаме, на работниците и служителите – в Търговския закон сме направили предложението, които се явяват кредитори на този работодател, който не плаща заплати – кредитор се явяват на този работодател, а в някои случаи, ако предприятието е по-голямо, може да са най-големият кредитор на това предприятие, тогава на тях да им дадем възможност да образуват производство по несъстоятелност, да искат.
Така че, решете! Аз не казвам…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте за дуплика, господин Константинов.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Ние, както каза госпожа Ангелова, обсъдихме въпроса и на група.
Искам да Ви кажа, че напълно подкрепяме духа на предложението на госпожа Манолова. Изобщо не става дума за противоречие с това. Става дума за техниката, по която да бъде реализирана. Защото пак повтарям, много често оторизирани експерти – господата от Министерството ще потвърдят това, надявам се, трудно доказват едно вземане като такова, или не, след няколко съдебни заседания. Камо ли един инспектор от Инспекцията по труда, който трябва да отиде да направи проверка и анализ на едно вземане доколко то е реално и доколко е обслужено от работодателя или неплатено изобщо. Така че тази посока се създава прецедент, заради някакви лични отношения или наслагвания на такива във времето да се тръгне към несъстоятелност на дружества, които не се нуждаят от такава. Това имах предвид, когато направих изказването. Иначе напълно подкрепяме духа на предложението. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
И аз имам едно процедурно предложение, ако го приемете – ще продължим нататък, защото няма смисъл да спорим по този начин, тъй като имам консенсусно прието предложение в Търговския закон. Остава този въпрос.
Предлагам сега да подложим на гласуване на предложението на господин Гьоков. Междувременно, знаете, че в Народното събрание има така нареченият Консултативен съвет по законодателство, новосформиран – да дадем това предложение на този Консултативен съвет, да се произнесе по него и евентуално за второ четене да имаме яснота.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Добре.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ако не сте съгласни, тогава отхвърляме предложението на господин Гьоков.
Реплика – заповядайте!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Аз мислех, че ще приемем тези текстове консенсусно и изведнъж по време на заседанието ни се предлагат нови текстове. Ако не е НОИ да има възможност да открие производство по несъстоятелност, предлага се НАП, предлага се Фонда за гарантиране на вземанията, това са съвсем нови текстове. Всяко едно такова предложение крие опасност, ако не се променят други закони.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Най-голямата възможност е в момента!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви! Моля Ви!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Моля Ви! Много Ви моля! (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви! (Реплика на Мая Манолова.)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Ние можем да направим по-голяма беля.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: По-голяма от тази няма!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, ще Ви моля!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Както казах, възникнаха и нови предложения в самия дебат – да не е НОИ, да бъде Фонда, да бъде Главна инспекция по труда, чу се и за НАП. Затова нито екипа на министър Петков е готов за тези нови предложения, нито ние сме подготвени. За да не направим по-голяма беля, да спрем, просто да не гласуваме, нали, по-нататък промените в Кодекса на труда, докато не се изчисти този въпрос. Няма да правим скандали и панаири!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз мисля, че наистина с цялото си поведение… Няма какво да се чудим, че рейтингът на Народното събрание бил близък до нула. Работено е 6 месеца и нагоре, откакто сме започнали, консенсусно сме тръгнали да вършим едно нещо и накрая никакъв резултат!
Аз съм склонен да приема предложението да спрем дотук, ако не приемете предложението, което направи председателят, за което съм, но ако предлагате сега да прекратим заседанието до тук – каквото сме приели, приели, и от тук нататък да обсъдим как да решим тази възможност за обявяване в несъстоятелност, и когато имаме консенсус по въпроса на следващо заседание, да го продължим, защото малко остана нататък, съм съгласен и на това. Но да излизаме от тук със силно извиване на ръцете, че това не се било знаело предварително и не решаваме по никой начин въпроса, и пускаме пак половинчати текстове пак в законодателството, не съм съгласен.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Има ли друга реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Господин Гьоков, не сте прав във Вашето изказване. Тръгнахте да нападате, че ние сме излезли с мотива, че не се е знаело от Социалното министерство. Аз гарантирам, че Социалното Министерство за някои предложения чуха днес, току-що на самото заседание. Нека да дадем възможност на министъра, на неговия екип да обсъди тези текстове, за да не направим по-голяма беля. Ние сме съгласни в духа на промените. Виждате колко текстове променихме. Най-важният текст, който е в Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателите, който предстои, е най-важната промяна, като махнем срока. Но недейте така с лошо! Не искам да има панаири на тази комисия. Трябва да се обмислят предложенията, за да не направим някоя по-голяма беля. За да видим кой – НОИ ли, НАП ли, Фонда ли, или ГИТ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, изключително важен е този текст.
Позволявам си само много накратко на господин Константинов да му обясня за какво става дума. Не става дума за това дали Инспекцията по труда ще преценява дали работодателят е в несъстоятелно или не. Преценката за откриване на производство се прави от съда. Въпросът е, че няма кой да подаде молба в случаите, в които има неплатени заплати.
Има примерно една фирма, която не си е платила на работниците по три заплати – никой не подава молба за започване на производство, а фирмата е в несъстоятелност и тези хора никога не могат да си получат парите от Фонда, защото просто няма кой да подаде молба. Тоест става дума формално като установи, а ако дружеството не е в несъстоятелност, ако си плати заплатите, ако междувременно нещо друго се случи, разбира се, съдът няма да започне такова производство.
Мисля, че Главна инспекция по труда е подходящият орган, защото така или иначе те правят проверки при сигнали за неплатени възнаграждения. Но в крайна сметка…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме, разбрахме! Тук в Комисията и всички народни представители разполагат поне със 150 коментара по текстовете.
Всички тези мнения са ясни, но някой припознава ли това предложение? Защото ако някой го припознава – преди малко Гьков каза, припознавате ли това предложение? Ако го припознавате, прочетете го за протокола.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, аз припознавам предложението. Ще помоля госпожа Манолова да го прочете от мен, аз отново ще потвърдя, че го припознавам. Но ако госпожа Ангелова прави предложение за прекъсване на заседанието до изясняване на случая,…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заседанието не можем да прекъснем.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Не заседанието, а дебатът по второ четене по Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Господин Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Аз смятам, че това е много важна точка от Законопроекта. Тази точка, ако не бъде изчистена и решена, ще стане така, че гласувайки Закона, той няма да работи както трябва.
Аз подкрепям госпожа Ангелова да прекратим разискванията до тук по този Законопроект, да се събере работната група, да се вземат мненията на всички, които влизат в кръга на тези, които могат да поискат процедура по несъстоятелност, да се изчисти, да се постигне консенсус по този параграф и тогава да продължим разискванията. Няма смисъл да прибързваме и да правим един неработещ закон и после да се чудим как да го оправяме. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Само че знаете ли работната група с какво ще се занимава? Знаете ли колко работни групи има по тези текстове? И сега вървим… И НОИ сега възникна, коментираме, и Главна инспекция по труда сега възникна. Идеята е някой да сезира съда за откриване на процедура по несъстоятелност – съществува, да, но кои точно субекти освен работници и служители, аз не съм чул коментар такъв и тук не е написан.
Така че искам да разбера какво ще прави тази комисия, кога ще се събира и кога ще имаме окончателен вариант?
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз Ви предлагам, тъй като така е коректно, да се поиска становище от възможните институции.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нали ви казвам, че имаме становища от МТСП, от Правосъдието, от кого ли нямаме становище?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Говоря за институциите, за които става дума. Тяхното становище е по отношение на възможността на работодателите и аргументът на работниците е, че може да се злоупотребява от конкуренция например.
В случая става дума за други органи, нека да изчетат текста. Единият вариант е да го има записано, да се чуе мнението на институциите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От тук нататък само че не искам да чувам, че Комисията забавя законопроектите.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Тъй вярно!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тъй вярно! Ама не е вярно! Не е вярно, защото нали навсякъде, наляво и надясно, Комисията спира закона, хората не могат да си получат заплатите и изведнъж какво се случва?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: А по-добре ли е Комисията да приема закони и хората пак да не си получат заплатите?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Хайде, да не си казвам опасенията, но това е друга тема.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Все пак за нещо да се хванем. Аз лично ще Ви благодаря първо на Вас, господин Адемов, после на госпожа Ангелова и обратното.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз съм склонен да кажа, че ако продължаваме така, този закон до Нова година няма да можем да го приемем. Гаранция давам! Ще се събере работна група и отново ще се върнем по същия начин да коментираме абсолютно същите тези. Какво ново ще коментираме? Ще искаме становища! Колко становища? Елате да Ви ги покажа! Един куп становища имаме!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Нека пишем омбудсмана - аз съм съгласна да я върша тази работа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие не можете да разберете, че ад хок омбудсмана… Доктор Адемов има право да сезира!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ама на Вас Ви е много смешно! Като дойдат хората, изобщо не ми е смешно, защото съм с вързани ръце!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Знам, знам!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Има едни пари, до които не могат да стигнат. Много Ви е смешно от Социалната комисия и от Правна дирекция.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не ни е смешно.
Госпожо Манолова, ще Ви моля този назидателен тон да бъде във Вашата институция, тук да бъде малко по-спокойно, малко по-скромно. Защото всеки ден да си сменяме позицията и всеки ден по различните въпроси да искаме становища, все пак сме комисия, имаме си правилник.
Предлагате ли сега прекратяване на заседанието? Кой предлага? Предлагате прекратяване на заседанието, Вие ли го предлагате?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предлагам да се прекратят дебатите по ЗИД на Кодекса на труда, второ четене. Да се прекратят до тук.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението да прекратим заседанието с опция на следващо заседание да имаме готови текстове, които да ни дадат хипотеза – кой има право да сезира съда за откриване на процедура по несъстоятелност, освен досега известните.
Гласували 19 народни представители: за 19, против и въздържали се няма.
Приема се предложението. Благодаря Ви.
Колеги, кажете ми кога трябва да се съберем, за да решим този въпрос. Кога искате – в петък, в 12,00 ч., съгласни ли сте? (Реплики.)
Закривам заседанието с разбирането допълнително да уточним датата и часа, само че да е за заседанието от следващата седмица. Идват бюджетни процедури, идват бюджетни закони, няма да имаме време, за да се занимаваме с този проект. Разберете го, колеги! Защото този проект не може да седи в Комисията няколко месеца! Това не е нормално, всички го разбираме!
Благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Извинявам се за емоцията, ако е имало такава.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: И аз моля за извинение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Закривам заседанието.


(Закрито в 16,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума