Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 16


от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 25 октомври 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.


* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Дневният ред на днешното заседание е следният:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Няма направени предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания“, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 1 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Госпожо Ангелова, заповядайте да аргументирате Вашето предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, колеги, гости! Както казах и на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и в залата, не бяхме съгласни с текста на вносителя по § 1 по отношение на предоставяне на всякаква информация на физически и юридически лица. С това е свързано и моето предложение. Но аз правя една редакция на това мое предложение, след консултация с нашите референти, и моля да изчета новия текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: „§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция, директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оправомощени от тях длъжностни лица имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“ и при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, господин Лазаров, бележки по новата редакция на прословутия чл. 5, в новата алинея на чл. 5?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Господин Председател, дами и господа – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика! Министерството на труда и социалната политика подкрепя така направеното предложение. Считаме, че с него се конкретизира по-точно обхватът на лицата, които имат право да изискват служебна информация, както и каква да бъде тя. Редакцията е по-добра. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Колеги, други изказвания по този параграф и по това предложение? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на народния представител Светлана Ангелова, така както беше прочетено от нея преди малко, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване § 1 – по принцип по вносител, с направеното предложение на госпожа Ангелова, като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 1 в новата редакция, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Параграф 2.
Няма направени предложения.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря, господин Председател.
По-скоро искам нещо да уточня с вносителите. Ако може, да ми отговорят. В новата ал. 4 бихте ли обяснили каква е разликата със задълженията на НАП, които той има по ал. 3, защото според мен тук се припокрива? (Реплика от заместник-министър Лазар Лазаров.)
Според мен информацията в тази нова ал. 4 вече я има в ал. 3.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Това е свързано с функцията и задълженията на Агенцията за хората с увреждания да поддържа информационна база данни за хората с увреждания. Основната идея в този случай за писменото искане от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, както е предложението по § 2 в чл. 9, е свързана с осигурителните вноски и осигурителна информация относно лицата, които кандидатстват за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски. Това са тридесет на сто в обичайна среда и петдесет на сто от лицата, които са в специализираните предприятия. Това е предложението.
За момента тази информация се получава и се иска от съответните лица, като документът, който се изисква, се заверява в териториалните поделения на НАП. С изменението това задължение ще отпадне за лицата. Прегледът, който е направен в Министерството на труда, заедно с колегите от Агенцията за хората с увреждания, показва, че това изменение е необходимо и ще допринесе за намаляване на административната тежест за работодателите. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Доколкото аз разбрах, от това, което попита госпожа Капитанова – това, което е казано в новата ал. 4 на чл. 9 в § 2 – това, за което говорим, влиза като философия в новата ал. 5, която приехме. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Министерството! Различни са адресатите на получаването на информацията. В единия случай това са дирекциите „Социално подпомагане“, а в другия случай е Агенцията за хора с увреждания. Това са два различни субекта. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА: Писмено искане между двете алинеи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Алинея 3 в досега действащия текст касае необходимата информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1 – създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания. Новата ал. 4, която се предлага да бъде, е свързана с дължимите и внесени осигурителни вноски от страна на работодателя за наемане на хора с трайни увреждания и възстановяването им от Агенцията за хората с увреждания по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, така че касаят различни хипотези и различни случаи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Въпросът, който беше зададен, е дали действащата ал. 3 на чл. 9 от действащия Закон не повтаря това, което сега казваме в новата ал. 4 на чл. 9?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Не. Анализът, който е направен, споделих, от Министерството на труда и социалната политика и от Агенцията за хората с увреждания, показва, че е необходим този текст, който е предложен от вносителя.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Колеги, други мнения? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Параграф 3 – изказвания?
Вносителите, референтите? Нямате бележки.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 3 по вносител, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Параграф 3 е приет.
По параграфи 4 и 5 не виждам предложения.
Бележки – вносителите, референтите?
Който е съгласен § 4 и § 5 по вносител да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приемат се § 4 и § 5.
Параграф 6 – няма направени предложения.
Вносителите – бележки? Референтите? Не.
Колеги, изказвания?
Който е съгласен да бъде подкрепен § 6 по вносител, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се § 6.
Параграф 7.
Вносителите – бележки? Не виждам.
Изказвания? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 7 по вносител, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се § 7.
Параграф 8, заглавието „Заключителна разпоредба“ и § 9.
Бележки, изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 8 по вносител, „Заключителна разпоредба“ – наименование на подразделение, и § 9 по вносител, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се.
С това са приети измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания на второ гласуване.
Благодаря на колегите, които са по този Законопроект.

Следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
Вносител: Министерският съвет.
Кой ще представи Проекта?
Заповядайте, господин Лазаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Председател, преди да представя Законопроекта, бих искал само да изкажа благодарност на Вас и на Комисията за подкрепата на предходния Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Ще бъда пределно кратък по отношение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Той е изготвен в изпълнение на един от основните приоритети на правителството, а именно намаляване на административната тежест и насърчаване на обмена на информация между институциите, от една страна, и събиране на информация по служебен път, от друга страна.
Измененията са в три основни насоки. От една страна, това е облекчаване на работата и на работодателите, и на Инспекцията по труда във връзка със събиране на ежегодни данни, които не дават същностни характеристики и информация, която да послужи за инспектирането на условията на труд и условията по възникване изменения и прекратяване на трудовото правоотношение. Законопроектът предлага отмяна на задължението на работодателя да предоставя ежегодно уведомление за липса на промени в декларираните обстоятелства.
Искам само да отбележа, че в декларацията, която подават работодателите, се съдържат данни за местонахождението, вида и характера на производствената дейност на предприятието, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и мерките, които гарантират недопускането на аварии и злополуки. В този смисъл уведомлението не съдържа информация, която да подпомогне контролния орган. Това, което подпомага контролния орган, е самата декларация, поради това предлагаме то да отпадне.
Другата точка или основно направление, което се променя в Закона, е свързано с дейността на службите по трудова медицина, като основно тук се въвеждат изисквания и критерии за извършване на тяхната дейност. Това е свързано с критерии, които ще бъдат разработени от министъра на труда и министъра на здравеопазването. Считаме, че с това ще се подобри качеството на обслужването от службите по трудова медицина, а като цяло ще допринесе за подобряване на качеството на работните места.
Третото направление, което се предвижда в Законопроекта, е свързано с подобряване на координацията в областта на органите за социален диалог. Предвижда се Националният съвет по условия на труд да извършва и консултации в областта на инспектирането по труда. Инспектирането по труда е дейност. И Националният съвет за инспектиране по труда, и Националният съвет по здравословни и безопасни условия на труд включват приблизително едни и същи участници. Изградени са на трипартитен принцип и обсъждат сходни въпроси. Предложението, което имаме, е оптимизиране на социалния диалог в Националния съвет по условия на труд, като по този начин ще се подобри и самото качество на диалога.
Това са предложенията. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Лазаров, колеги, имате думата за изказвания, мнения и предложения.
Гостите, заповядайте.
ОГНЯН АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията! Аз съм експерт в КНСБ по безопасност и здраве при работа. Искам да потвърдя нашето становище, че задължението за подаване на уведомление не трябва да отпадне.
Едно уточнение, предполагам, че Вие сте прочели нашето становище. Има една точка, която работодателите трябва да декларират, и тя се казва: „Опасности, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска“. Тук са изброени близо 30 опасни елемента. Чета: химични елементи, канцерогени, биологични, шум, вибрации и така нататък. Как да повярваме, че в две трети от българските фирми няма промяна на броя на работещите, заети в такава среда?! Това означава, че българските работодатели подават документи с невярно съдържание.
Следващата година ще бъде Европейска година на хората, изложени на химични агенти. Какви данни ще дадем ние, след като работодателите вече няма да подават никакви цифри?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре, благодаря Ви.
Колеги, други мнения, изказвания?
Вносителите, надявам се да сте обсъдили в комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество този проблем. Ако са го поставили колегите там.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Въпросът, който поставят колегите от Конфедерацията на независимите синдикати в Република България, е обсъден на всички възможни форуми – и в Работната група по изготвяне на Законопроекта, и в Националния съвет по условия на труд, и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Уведомлението, което се подава за липса на промени в декларираните обстоятелства, не съдържа никаква информация, и аз споделих в рамките на представянето. Не беше подкрепено тяхното предложение от Националния съвет за тристранно сътрудничество нито от страна на работодателите, нито и от страна на правителството.
По-същественото е, че контролният орган – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, защитава мнението, че основната информация, която се съдържа, е в самата декларация, и при неподаването на декларация, или подаване на декларация с невярно съдържание, работодателят носи административно-наказателна отговорност. Ние считаме, че изложените съображения не са относими към уведомлението по ал. 3. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, господин Заместник-министър и гости! Приемам обяснението на заместник-министър Лазаров, но изказвам едно притеснение, че покрай премахване на административни тежести, има много голяма вероятност да има замаскиране на отнемане на права, отнемане на задължения в ущърб, в случая, на безопасните условия на труда.
Не мога да преценя в момента доколко са прави в становището си Конфедерацията на независимите синдикати в България, или пък е прав заместник-министърът, че не се съдържа в уведомлението това, което казват от КНСБ, но в случая ще се въздържа лично аз от подкрепата на Законопроекта именно заради това. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Само да кажа, че това уведомление, което е по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, което подава работодателят, съдържа само информация дали липсват промени през предходната година. Нищо друго – дали има промяна през предходната година. По този начин задръстваме „Главна инспекция по труда“ и териториалните ѝ структури с тези уведомления, които трябва да подават работодателите, в които пише само „има промяна“, „няма промяна“, и от друга страна, караме работодателя до определен срок да подава това уведомление, което е напълно излишно. Така че напълно основателно е премахването на уведомлението по чл. 15, защото не носи никаква съществена информация. Както каза и заместник-министър Лазаров, съществената информация се съдържа в самата декларация, която подават работодателите. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Въпросът е не когато няма, а когато има промени. (Шум и реплики.)
Господин Гьоков, искате ли дуплика? Не искате.
Заповядайте, господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Това, което трябва да отпадне, е уведомлението, че няма промени. Не виждам какъв е смисълът работодателят да напише до съответния орган, че няма промяна. Неподаването на декларацията, означава, че няма промяна в обстоятелствата.
Основната информация за вредностите и условията на труд се съдържа в чл. 15, ал. 1. Абсолютно е излишно около 160 хиляди работодатели да подават, че нямат промяна в обстоятелствата. Неподаването на декларация, означава, че те нямат промяна, така че напълно подкрепям предложението на вносителя. Това ще облекчи ангажиментите и тежестта както на работодателите, така и на Инспекцията по труда, които трябва да обработват тези 140-150-160 хиляди уведомления. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Тогава ми позволете да подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
За – 16, против – няма, въздържал се – 1.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се приема.

Следващият Проект е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
Преди да започнете, господин Лазаров, да представяте този Проект, имам един въпрос. Разбирам, че тези промени са в изпълнение на постановлението на Министерския съвет. Не можеше ли те да бъдат направени в един закон с Преходни разпоредби? (Реплика.)
Как да не може? Правили сме го други пъти – в един закон променяме в Преходните разпоредби абсолютно всички останали.
Сега какво правим? Даваме материал на Даниел Вълчев, професор от Софийския университет, и другите, които се занимават с изследване на законодателството, да кажат: „Този Закон е променян 20 пъти, 50 пъти, 120 пъти, както КСО“. Аз лично не виждам смисъл, но след като е приет такъв подход, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Още веднъж благодаря на Вас и на членовете на Комисията за подкрепата на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
В отговор на въпроса, който поставихте, бих искал само да споделя, че решението на Министерския съвет е свързано с конкретни ангажименти на всеки един министър и промяна в съответните нормативни актове. Въз основа на това решение е предприет и този подход. Надявам се с това да отговорих на въпроса.
Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, който е предложен на Вашето внимание, отново част от него е свързана с изменения, които произтичат от това решение. Основно предложенията в този Законопроект са свързани с отпадане на необходимостта от предоставянето на информация, която е налична при друг административен орган за целите на административно производство и/или регистрационен или разрешителен режим за извършване на определена дейност и изискване на допълнителна информация.
Какво касае това? Предложенията са свързани с дейността на предприятията, които предоставят временна работа и информация относно физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. За тях се предвижда служебно изискване на информация относно наличните задължения към държава, към община, процедури за обявяване в несъстоятелност или в производство по ликвидация, наложени административни наказания или нарушения, преди регистрация за осъществяване на дейността.
Също така е свързана и със задължения на Агенцията по заетостта служебно да проверява обстоятелства в тези два режима, които тя администрира.
Другото предложение, което е представено на Вашето внимание, е свързано с обмен на информация между Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта относно лични данни на физически лица, като предлагаме при определени ред и условия от министъра на труда да се извършва този обмен. По-конкретно бих искал само да споделя, че става дума за обмен на информация, свързан с дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Вие знаете, че с промяната на структурата на програмите в този програмен период, управляващият орган директно администрира тези проекти, и за тази цел е необходима информация за лицата, които биват включени в тези проекти, относно статуса им на безработно лице. Сами разбирате, че е изключително административно утежнение да се изисква от Агенцията по заетостта служебна бележка дали лицето е безработно, дали е заето, какъв е неговият статус. В същото време това създава и допълнителна административна работа за Агенцията, така че предложението за обмен на информация е в тази насока.
Това са предложенията, тоест създаване на законово основание за обмен на тази информация, което произтича, държа да отбележа, от Закона за защита на личните данни. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Колеги, имате дума за изказвания, въпроси, мнения, предложения.
Гостите?
Госпожо Димитрова, Вие? Не виждам.
Няма въпроси, всичко е ясно.
Тогава подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с вносител Министерският съвет.
За – 17, без против и въздържали се.
Колеги, благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Благодаря и на вносителите.
Сега искам да направя две съобщения.
Едното е, че следващата сряда ще имаме редовно заседание. Ще Ви предоставим дневния ред предварително. А в четвъртък, следващата седмица, се предвижда заседание на три комисии: Комисията по бюджет и финанси, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда, социалната и демографската политика в зала „Изток“ от 14,30 ч. На това заседание ще бъдат представени бюджетите за нашата Комисия, държавният бюджет и бюджетът на държавното обществено осигуряване, а за Здравната комисия – бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и бюджетът на държавата. (Реплики.)
Трите комисии, както сме го правили и други години. Да сте информирани предварително.
Бюджетът ще бъде внесен, за Ваша информация, в понеделник.
И още една информация, последна. От Консултативния съвет по законодателството след мъничко ще получим предложението – обадиха се, че е готово, за промените в Търговския закон. Ако се обединим около решението да разгледаме и § 6, който бяхме отложили, може би в сряда ще бъде тази точка.
Благодаря Ви за участието в работата на Комисията.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Валентина Меченова
Форма за търсене
Ключова дума