Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 20


от проведено извънредно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 29 ноември 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754 01-40, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 6 юли 2017 г. – обсъждане за второ гласуване, продължение.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.

Заседанието беше открито в 11,37 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Понеже и времето е ограничено, откривам извънредното заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика.
Предлагам на Вашето внимание дневния ред за днешното заседание.
Точка единствена:
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА – продължение.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Приема се.
Господин Христов, имате думата.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Манолова, уважаеми колеги народни представители! На 3 декември честваме Международния ден на хората с увреждания, като на Генералната асамблея през 1992 г. е приет като такъв. Целта му е да мотивира политиците и институциите да предприемат ефективни действия по отношение на хората с увреждания. В този ред на мисли, предлагам като точка втора на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – Законопроект за изменение на Закона държавните такси, със съответните мотиви и изменение на още осем закона, като всъщност заменяме думата „инвалид“ с думата „лица с увреждания“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата. Господин Христов предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, в който Законопроект в осем други проекта сменят единствено думата „инвалид“ с думата „лица с увреждания“. (Реплики.)
Аз съм длъжен да го подложа на гласуване.
Който е съгласен да бъде включена като точка втора от дневния ред, този проект моля…
Обратно предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! На нас ни трябва време, за да го преразгледаме това предложение за промени в редица закони. Предложението е внесено от колегите от парламентарната група на БСП в четвъртък. Няма становища от Министерството на труда и социалната политика. Единствено това е причината – не, защото е внесена от опозицията, трябва ни време. Нека другата седмица го гледаме. Нямам нищо против.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ. Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на господин Христов да бъде включена като точка втора от дневния ред Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните такси.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, като точка от дневния ред, моля да гласува.
За - 9, против - 0, въздържали се – 10.
Не се приема това предложение.
Продължаваме по точка първа от дневния ред.
Колеги, моля Ви. (Реплики.) Нека да се върнем към фактическата обстановка по предложенията за изменение и допълнение на Закона за Кодекса за труда.
Знаете, че параграфите, без § 6, са приети на второ четене в Комисията по труда, социалната и демографска политика. Единственият проблем беше в § 6, който урежда изменение и допълнение в Търговския закон. Поискахме становище от Консултативния съвет по законодателство. Аз съм го разпределил по имейлите на колегите от Комисията. Предложенията са налице, обаче имаме и един друг такъв казус. Има предложение по чл. 15 и по чл. 129, които са предложения на Комисията бяха предложени от госпожа Светлана Ангелова и господин Павел Шопов. Консултативният съвет по законодателство не приема тези предложения във връзка с текстовете, които те са предложили. Текстовете, които са предложили те, са промени в чл. 399, и чл. 608, чл. 625 и чл. 628.
За да вървим напред, трябва или колегите да оттеглят тези текстове, или да ги потвърдят, защото те вече са гласувани от Комисията. Могат да ги оттеглят, разбира се, и в пленарна зала, но те са гласувани от Комисията.
Най-добрият вариант е сега да бъдат оттеглени, за да можем да продължим напред.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Предната седмица на първо гласуване беше приет ЗИД на Търговския закон с аналогични текстове, даже в по-краен вариант, с пълно единодушие от депутатите без всякакви възражения. Това би било едно странно състояние, при което едни балансирани текстове, които е предложила Комисията не се приемат при положение, че пленарна зала е приела много по-краен вариант с пълно мнозинство. Нямаше нито един против, аз наблюдавах дебата.
ПРЕДС. ХАСАН АДАМОВ: Разбирам, госпожо Манолова, но това, което искам да кажа е, че чета в момента предложенията на Консултативния съвет. Ако ние сме поискали от тях становище и след това да не се съобразяваме с него, е единият вариант, другият вариант е, да приемем това, което Вие казвате.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Вие се съобразявате, пленарна зала не се съобразява.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това, което казвате е, разбира се, че е на 50%, защото е прието само на първо четене. На второ четене … (реплики)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Ще помоля само експертите към Комисията да ни припомнят кой е чл. 15 и чл. 129. Текстът на чл. 15 и на чл. 129. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви моля да ги прочетете.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Нека да уточним – в чл. 15 в Търговския закон – и госпожа Ангелова и господин Шопов, са предложили в чл. 15 да се създадат алинеи 4 и 5.
(Цитира стенограма от заседание на 11 октомври 2017 г. по т. 3 от дневния ред.)
В ал. 4 сте казали следното: „да звучи така: предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят е изплатили дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието“.
И ал. 5 – нова ал. 5 сте създали:
„Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли, и ако приобретателят изпълнява задълженията си по ал. 4“. Това е за чл. 15 на Търговския закон.
За чл. 129 – променили сте ал. 1 на чл. 129, като в действащата ал. 1, след думите „нов съдружник“, се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.“
Това са новите предложения от госпожа Ангелова и от господин Шопов, които са припознати от Комисията и Вие сте ги гласували с голям консенсус. Мисля, че беше с 19 гласа. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Няма да ги оттегля – нито предложенията…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре. Продължаваме напред.
Господин Шопов го няма да ги оттегли. Продължаваме напред.
Колеги, това, което предлага Консултативният съвет по законодателство, е:
1. В § 2, който сме приели вече във връзка с хипотезата, че Главна инспекция по труда е ангажирана с новото задължение да сезира съда за откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност, Консултативният съвет предлага в чл. 399 като нова ал. 3 на § 2, следният текст:
„(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подава писмена молба съгласно чл. 625 от Търговския закон.“
Изказвания?
Всички тези предложения ще ги оформим като предложения на Комисията, тоест, това е за уточняване и трябва да го гласуваме допълнително.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата ал. 3, в § 2, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
И сега ми позволете да прегласуваме като предложение на Комисията § 2 с приетото предложение за нова ал. 3.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 2 като предложение на Комисията, моля да гласува, с новата ал. 3.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
Госпожа Ангелова, по т. 2 – предложението в чл. 608.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предложението в чл. 608, ал. 1:
a) в т. 3 накрая се добавя „или“;
б) създава се т. 4:
„4. Задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Следващият член.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: В чл. 625 думите „както и“ се заличават и накрая се добавя: „както и от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца.“
В чл. 628, ал. 2 след думата „кредиторът“ се добавя „или Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Преди това ми позволете да подложа на гласуване предложение на вносителя, което не е подкрепено от Консултативния съвет във връзка с тези предложения. Става въпрос за т. 1 – за чл. 141. Това е членът по вносител, който не е подкрепен от Консултативния съвет във връзка с тези предложения, които прочете госпожа Ангелова.
Който е съгласен да отпадне т. 1 от § 6 по вносител, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Параграф 1 отпада – т. 1 на чл. 141 на Търговския закон.
Подлагам на гласуване промените, които прочете госпожа Ангелова – чл. 608, чл. 620, чл. 625, чл. 628.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, така както бяха прочетени от госпожа Ангелова като предложения на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приети са тези текстове.
Заповядайте, госпожа Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Във връзка с наименованието на Закона искам да обърна внимание, че в Кодекса на труда се правят само допълнения и би било коректно Законопроектът да остане „Законопроект за допълнение на Кодекса на труда“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ние допълваме Кодекса на труда, ама изменяме Търговския закон, така че е много сложна тази конструкция. Може би заглавието трябва да бъде: „Закон за допълнение на Кодекса на труда и изменение на“ и става много сложно.
Заповядайте, господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги, гости! Аз искам да направя едно предложение. Предлагам изменение в § 9 от Заключителните разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, със следната редакция:
„Законът да влезе в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, ал. 3, която да влезе от 1 юни.“
Това касае работата на… (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви. Госпожо Манолова, моля Ви, да чуем предложението.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Инспекцията по труда трябва да бъде подготвена. Има си време, което е нужно за обучение на персонал, така че нейните задължения да влязат. (Реплики.)
Госпожо Манолова, аз не съм Ви прекъсвал, когато говорихте.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да чуем господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Това е моето предложение за тези изменения, които трябва да бъдат направени.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз подкрепям предложението, което направи колегата Папашимов, Законът да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2 и новата ал. 3, която току-що гласувахме, както и новите текстове по § 6 в Търговския закон, които току-що гласувахме, даващи възможност на Главната инспекция по труда да поиска от компетентния съд откриване на производство по несъстоятелност.
Тези два параграфа да влязат от 1 юли 2018 г. Това е една сериозна…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Госпожо Манолова…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Защо от 1 юли? Защото това е една нова дейност, с която нагърбваме Главна инспекция по труда. Няма как за 20 дни, защото докато приемем Закона в зала, докато той бъде обнародван в „Държавен вестник“…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова. Приключихте ли?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, не съм. Не съм приключила.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Продължавайте. И какво трябва да направя повече, да наказвам ли, какво да направя?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да приложите Правилника. Аз никого не съм прекъсвала.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, прилагам Правилника.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Това е една сериозна нова дейност. Всички знаем, че Главна инспекция по труда не разполага с необходимия ресурс от юристи. Тази работа е много сериозна и трябва да се извършва от юристи. Трябва да се обявят конкурси за нови длъжности. Процедурата по един конкурс по Закона за държавния служител е между два и три месеца. Тези хора трябва да бъдат обучени, затова е редно да не приемаме кухи текстове. Ако действително искаме тези текстове, за които току-що всички се обединихме, да работят, тези текстове да влязат в сила от 1 юли.
И аз смятам да дадем думата на министъра на труда и социалната политика, който най-добре ще каже и ще допълни това, което казах.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики към изказването на госпожа Ангелова?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Изказвам абсолютно противоположно мнение на това, което изказа госпожа Ангелова. Ние по тази логика, ако чакаме някой да се подготви, дайте да го отложим за 2019 г., за да може в бюджета да се предвидят щатове, заплати за Инспекцията по труда, да може да обслужва тази дейност.
Извинявайте за думата, която ще употребя, но ние с това днешно гласуване и решаване прецакахме Главна инспекция по труда да вади горещи картофи от огъня, сега дайте да го отлагаме до утре. Направо решете в този бюджет да им се отпусне щат на тези хора и още от 1 януари да започнат да изпълняват задълженията, които им вменяваме. Иначе с тези отлагания идете да обяснявате на тези хора, които не си вземат заплатите толкова време – на някои им дължат по 10 хиляди. Накрая ще се окажат в положението на „Ремотекс“ – Стара Загора, която на всяка приемна – всеки понеделник, приема по пет-шест човека, които не са могли да си вземат парите по нормалния начин, защото е бил затруднен достъпът до Фонда, и сега с изпълнителните листове са наредени на вратата на народните представители да им решават проблемите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплика, госпожо Ангелова, желаете ли?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, съвсем кратка. Вие казахте, господин Гьоков, че сме прецакали Главна инспекция по труда. Нали Вие и Вашите колеги също гласувахте тези текстове, а именно: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да поиска от компетентния съд откриване на производство по несъстоятелност в тези случаи, когато има неизплатени работни заплати. Защо така си противоречите?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги? Първо – господин Министърът, а след това госпожа Манолова.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! Радващото е, че този Законопроект вече върви към окончателно приемане след дълго обсъждане преди и след внасянето му в парламента. Искам да припомня, че по въпроса за това кой да инициира производство по несъстоятелност за неизплатени заплати имаше различни предложения и на предишното обсъждане, на което присъствах в Комисията по труда, социалната и демографската политика и направеното предложение беше за управителя за Националния осигурителен институт. След това имаше различни варианти. Накрая предложението, което е подкрепено и от Съвета по законодателство, е за Главна инспекция по труда. Ние принципно не възразяваме срещу това предложение, защото в крайна сметка независимо от някои аргументи против такова решение, на които няма да се спирам, считаме, че би трябвало и тази част от общия механизъм за защита правата на работниците да бъде попълнена. Но отговорният подход към изпълнението на тази нова дейност – една от поредните нови, която ще се възложи на Главна инспекция по труда, и специфична, различна от многото дейности, които досега са възлагани, свързани с контрола върху спазване на трудовото законодателство, отговорният подход предполага Агенцията да се подготви за това ново задължение, за да го изпълнява както трябва.
Не е въпрос само на бюджет. Това също е въпрос, защото Агенцията няма бюджет за тази дейност.
Да припомня, че бюджетът на държавата е приет на второ четене в Бюджетна комисия и предстои утре да се гледа в зала. Става дума за необходимо технологично време за промени в Устройствения правилник на Агенцията. Един Устройствен правилник, приеман от Министерския съвет – знаете, че има задължителен период на публични консултации, технологична процедура на внасяне и на приемане, който също ще отнеме месеци. Необходимо е Агенцията да подготви, да разработи нови вътрешни правила за изпълнението на тази дейност. Необходимо е да набере персонал за изпълнение на тази дейност, защото не можем да очакваме от трудовите инспектори, че ще събират качествени доказателства и ще подготвят качествени искове пред съда за откриване по несъстоятелност. Затова аз, като министър на труда и социалната политика и отговорен за дейността на Главна инспекция по труда, подкрепям направеното предложение от народния представител Папашимов, подкрепено и от госпожа Ангелова, да бъде дадена такава отсрочка специално за тези текстове, за да може Главна инспекция по труда да се подготви и да започне изпълнението на тези текстове, така както се очаква от хората, чиито права трябва да защитава този Закон. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря, господин Министър.
Госпожо Манолова, ще Ви помоля накратко, защото започва заседанието…
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Изумена съм от това, което чувам, след като парламентът се размотава от месец април и дружно лъжем работниците, че ще си получат възнагражденията, които са си заработили от Фонда. Сега трябва да им кажем, че на държавната администрация са й нужни шест месеца за една дейност, която се предполага от гласуването миналата седмица, че могат да я правят работниците без всякаква подготовка.
Мен лично ме е срам да изляза пред хората и да им кажа, че една година беше нужна на парламента да приеме елементарни промени, които да въздадат справедливост по отношение на хората с неплатени заплати. Ами, какво да им кажа на тези, които стачкуваха преди три месеца пред парламента? Тези хиляда души от търговската верига, тези от мобилния оператор – колко още да чакат държавата да се накуми да приведе в съответствие една европейска директива, която съществува от 15 години? И която гласи: „На работник, чието предприятие е фалирало, се дължи обезщетение от Фонд.“ Фондът го има, парите ги има, административните процедури пречат хората да си получат заработеното. Това е пълно безобразие.
Аз предложих – готова съм да я върша тази дейност. Не трябват никакви пари, нито допълнителни хора. Става дума за ограничен брой производства по несъстоятелност. Ами, като не може да го свърши Инспекцията по труда, ние ще го свършим. Как да им го кажа на хората? Ще изляза и ще кажа посланието на Социалната комисия и на социалния министър:…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: …“Чакайте си парите в края на следващата година.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова, чухме Вашата позиция.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не, не, аз питам: как може народните представители да гласувате единодушно миналата седмица, че работниците могат да започват производство по несъстоятелност – онези работници без заплатите? Те с какви пари ще го направят? С какви кадри? С какви конкурси? По какъв начин? Значи работниците могат, които нямат нищо, а Инспекцията по труда, която разполага с администрация, с капацитет – не може.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Чухме Вашата теза. Колеги, други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Папашимов, допълнено от госпожа Ангелова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: И това не е прецакване, не може да говорите така. Не е прецакана Комисията. Ето, аз бях готова аз да го поема. Това, че…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: …някой ще върши някаква работа, господин Гьоков, не е прецакване.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Като някой се чувства прецакан – да я свърши тази работа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на господин Папашимов за новия срок, така както беше прочетено от него, моля да гласува.
За – 10, против – 8, въздържали се – 3.
Приема се предложението.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не, не се приема. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви отново да гласуваме. Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение високо да си вдигне ръката, да може да брои Комисията.
За – 10, против – 6, въздържали се – 3.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Слава богу,…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Десет на девет – приема се предложението.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Е, как …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: С това сложният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда…
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Момент, момент, ама чакайте, оправете тогава поне и сроковете. Тези хора никога няма да си получат парите с това удължение, това, което коментирахме с Вас. В приетия § 7 би следвало да… Вас не Ви ли интересува какво гласувате, колеги? Как може такова нещо!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, приключихме с гласуването на § 9.
Наименованието гласуваме сега.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: (говори при изключен микрофон)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на прегласуване наименованието на Закон за допълнение на Кодекса на труда.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Колко сте против?
Шест или осем сте против?
За - 10, против – 6, въздържали се – 3.
Приема се това предложение.
Благодаря Ви за участието.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля, извинявайте колега, тогава махнете сроковете, които некоректно…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не можем да се разхождаме така в Закона. Махнете това, махнете онова, няма как. Благодаря Ви. Закривам заседанието.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Нищо не направихте. Тук трябваше тези текстове да се променят.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво трябва да направя? (Председателят говори при изключен микрофон.)
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз ей сега ги виждам текстовете, моля Ви се, колега Адемов. Има две предложения, които са в текста – трябва да се направят. (Реплики.)

(Закрито в 12,07 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Теодора Енчева
Форма за търсене
Ключова дума