Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 22

от проведено изнесено заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 13 декември 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 16,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание.
Първо позволете от името на всички да благодарим на господин министъра и на неговия екип за любезното домакинство.
Предлагам на Вашето внимание дневния ред:
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
3. Разни.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Приема се с консенсус (14 гласа „за“).
Започваме с първа точка: Отговори на актуални устни въпроси.
Колеги от ГЕРБ, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, нямаме въпроси.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От БСП за България. Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Господин министър, говорихме по този въпрос с госпожа министърката. Той е по повод на едно писмо на господин Коралски, изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания от 27 ноември 2017 г. и срокът му е 15 декември, с което се изисква от търговците на специални помощни средства за хора с увреждания да се регистрират като производители, което е свързано с някакъв член от закона, който сме извадили. Хората твърдят, че това ще затрудни ползвателите на тези помощни средства, защото, например, случаят в Перник… заводът за обувки е в Плевен. И тя казва аз нямам интерес да се регистрирам като и няма и възможност да се регистрира като производител. Това, пак казвам, ще откаже хората от Перник да ходят в Плевен да си поръчват такива обувки. И аз смятам, че ние трябва да ги успокоим тези хора дали се отнася за всички или само за …, защото тук пише за индивидуални …, кое му е индивидуалното. … твърдят, че всички средства са индивидуални. Така че трябва да го разрешим това. Аз не очаква вие сега да ми отговорите, но да го имате предвид това нещо. И така до … не знам до кога да … защото срокът е до 15 декември, пък отдолу пише, че при неизпълнение на … Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерки по чл. 15 от Наредбата и ще Ви наложи санкции в предвидения размер от 10 до 20 хиляди лева, което за един търговец на такива помощни средства не са малки суми. И аз се притеснявам не за … не го смятайте за лобиране за интересите на търговците, а става въпрос за хората с увреждания, които няма да бъдат обслужени на място и ще бъдат затруднени.
Благодаря Ви предварително.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин министър заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги.
Първо искам да благодаря на ръководството на Комисията и на всички народни представители, че приеха поканата да проведете това изнесено заседание в Боровец, в хотел „Калина“, който е една от базите на Профилактика, рехабилитация и отдих … собственост на националния осигурителен институт.
Сега на въпроса, който господин Гьоков постави. Аз наистина преди малко се запознах с писмото на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания. Проведох разговор с него. Това, което всъщност мога да кажа по въпроса, е, че преди, може би преди месец и половина, бяха направени промени в Наредбата за реда и условията за осъществяване на контролна дейност при предоставяне на помощни средства и съоръжения за хората с увреждания и на медицински изделия. Като тези промени бяха инициирани от Агенцията за хората с увреждания, която знаете, че регистрира съответно производителите и осъществява контрол върху дейността им. Господин Коралски ми припомни, че преди повече от година е направено това предложение, но то така или иначе се е забавило. Мина по общия път на съгласуване на всеки нормативен документ. В случая наредбата е на министъра на труда и социалната политика. Беше обсъждано и в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и беше подкрепено. Като на дата за съгласуване и обсъждане в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания не е поставян този проблем, този въпрос. А промените са в няколко посоки. Главно те имат за цел да засилят контрола върху предлагането на ортопедични обувки. Защото данните са, че по отношение на ортопедичните обувки има сериозни злоупотреби, има съответно предоставяне на хората на обувки, които на практика не покриват техния дефицит, са на много висока цена и са с много наднормена печалба. Повечето са от …
Всъщност промените в тази наредба са няколко посоки. Първо, производителят или този, който влага средства, които са в медицински изделия по индивидуална поръчка, да осигури съответно място, където да могат да се посещават съответно от клиентите. Другото задължително е да се консултира с лекар-ортопед. И тази промяна, която е свързана с регистрация в Регистъра, който се поддържа от Изпълнителната агенцията по лекарствата.
Явно, след като са приети измененията в Наредбата и са обнародвани, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания е изпратил тези писма до лицата, които се занимават с осъществяване на дейност по предоставяне на медицински изделия по индивидуална поръчка, като той счита, че това е нормално, който предоставя медицински изделия, да бъде регистриран по Закона за медицинските изделия, като подчертавам тук става въпрос за предоставяне на медицински изделия само по индивидуална поръчка. Т.е. това касае ортопедични обувки, протези и др.
Това е информацията, която мога да предоставя по така поставения въпрос. Също изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания ме увери, че това не би затруднило на хората да ползват … Това, което коментирахме, че за тази регистрация не е предвидено някакъв окончателен срок в Наредбата, затова той е поставил в писмото си срок до 15 декември. Но ако той е кратък и той следва по някакъв начин да бъде удължен, аз мога да поема ангажимент да се удължи този срок, за да не се притискат … Защото въпросът, който аз поставих, е има ли някакъв риск предлагането на тези медицински изделия по индивидуална поръчка на ортопедични обувки и т.н. да бъде затруднено.
Така че поемам ангажимент утре да проведа среща с господин Коралски и при необходимост да се даде допълнителен срок, в който лицата да изпълнят това задължение, т.е. да се регистрират. Ако преценяваме, че срокът до 15 декември е кратък, защото писмото наистина е изпратено на 27 ноември и не се знае от лицата кога е получено, т.е. времето е много кратко. Защото този срок не е фиксиран никъде освен в писмото на господин Коралски. Мисля, че той може да бъде преразгледан, за да не създаваме напрежение от гледна точка на краткия срок и от гледна точка, според мен, на ненужното напомняне за санкциите, които съответно има в Наредбата.
Така че това е, което мога да отговоря като блиц отговор на Вашия въпрос.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря Ви, господин министър. Ще Ви помоля …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Имам изключително много обаждания от хора, занимаващи се с протезиране. И наистина има проблем със срока. И те не могат да доставят протези, обувки и медицински изделия, тъй като се налага те да станат производители, се налага да затворят фирмите, с които те работят в момента. И от търговци да ги пререгистрират в този порядък, в този промеждутък от време те не могат да извършват търговска дейност. И примерно, ако човек отиде при тях и иска да си направи протеза, те нямат правно основание да го направят. Така че наистина моята лична молба към вас е, срокът да бъде удължен.
Има фирми, те са търговци в България, но производството на индивидуалните гилзи за протези се извършва в страни членки на Европейския съюз и в Турция. При тях трябва ли да бъде … трябва ли да бъдат регистрирани като производители, тъй като те предоставят протезата в България, но индивидуалните гилзи се правят на друго място, извън България, което също е казус.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Аз потвърждавам ангажимента да разговарям утре с изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и да настоявам да се удължи този срок. А не знам как е преценен. Не е по някакъв начин консултиран – това си е така от оперативната компетентност на Агенцията за хората с увреждания. Така също и да поставя казуса, който Вие поставяте за точно тези производители, предоставящи медицински изделия по индивидуална поръчка, при които има компоненти, които са произведени извън България. Доколкото знам има случаи и по отношение на ортопедичните обувки, които се произвеждат в Китай или някъде другаде по света, внасят се и тук се продават.
И нека наистина да го коментираме случая с желанието да … да ограничим изтичането на средства и главно в посока … съответно други производители и доставчици на ортопедични изделия. … Така че утре това ще ми бъде задача, която ще изпълня и ако трябва, да ви информирам какво сме предприели …. Така че не могат всички да влязат в тези рамки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, господин Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Има ли българска фирма, която да произвежда такива ортопедични обувки. Защото преди години много мои колеги използваха определени вносни ортопедични обувки, изписваха си ги след консултация с ортопед. Тези обувки бяха за по над 100 лв., които се заплащаха от съответните социални фондове. И затова сега знам, че те се произвеждат в Плевен. Не се използват вносните, които са над 100 лв.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: В Ямбол се произвеждат. Те се правят индивидуално според пациента.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Скъпи братя и сестри българи. Не се обръщам към вас с „колеги“, защото е твърде служебно. Това е нашето обръщение в АТАКА, с което се обръщаме на нашите събрания към нашите членове и симпатизанти така, както „другарю/другари“ в БСП. Не се смейте, не считам, че е смешно. Това е едно хубаво българско обръщение, което е стара българска дума, която идва от „друже“, въпреки че е придобило някакъв негатив по времето на комунизма.
Но аз няма да бъда конкретен, както бяха предишните два въпроса. Не че често не сън конкретен, но на мен като много стар, имам предвид на години, най-стар от всички вас тук, в залата и като стаж в Народното събрание – вече шести мандат. Вече повече ми приляга на тези години задавам вече обобщаващи въпроси. Тук обстановката предразполага и ми дава правото, да не ви отегча с тази уговорка, да задам един екзистенциален и политически въпрос към господин министъра. До голяма степен той се провокира от дочуто от мен изказване от един от уважаваните вицепремиери на нашето правителство, че той бил възторжен привърженик на либералните идеи. И това ме ужаси и затова мисля да го поставя тук пред вас по някакъв повод, защото ние сме социална комисия. По Конституция, господин министър, Вие много добре знаете, България е социална държава. И този въпрос е от порядъка на тези дали Цар Борис Покръстител е направил цивилизационния избор на българите и дали вървим по този път от негово време и дали не сме се отклонили? Другият въпрос е дали България е суверенна държава? Та и този въпрос е от този порядък. Въпросът дали ние сме социална държава, такава, каквато трябва да сме по Конституция, или сме една либерална или либералстваща държава? … Разбира се, аз няма да Ви давам оценка и … Аз Ви задавам този въпрос и всички да се замислим по този много основен и важен въпрос. Да помислим всички ние, намиращи се в тази зала. Защото нашата националистка теоретична доктрина … социална пазарна икономика. И третото – християнска държава? Но да се върнем на един от тези три стълба. Това е – мислите ли, че имаме какво всички ние като комисия да … като общество да се върнем към тези здрави конституционни начала или аз, може би, надскачам така възможностите на този разговор в този формат? Аз се опитвам да провокирам виждания, мисли у всички нас в тази зала, защото пак повтарям, страшно е важно чисто теоретично, а оттам фактически какво правим ние през 2017 г., защото нашата социална комисия, може би, трябва да бъде водеща. Теоретизирайки тази тема на тези проблеми, защото без да ги осъзнаем, непрекъснато залитаме в либералнически практики, теории, закони, правила, които са в погрешната посока.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин председател. Наистина въпросът на господин Шопов, както и той го окачестви, е екзистенциален. И аз мисля, че той приляга на социалната комисия, не само като въпрос към министъра на труда и социалната политика. Дали сме социална държава? Би трябвало да сме. Въпросът е доколко сме социална държава и какъв е критерият за това? И аз в тази посока бих искал да кажа, че това, което на европейско ниво се прие преди две-три седмици, т.нар. Европейски стълб за социални права, който се прокламира в тези 20 принципа в три групи, които се прокламираха в Гьотеборг, е нещо като компас, който може държавите членки да използват, за да си отговорят на този въпрос – доколко са социални държави. Защото всички държави членки на Европейския съюз се дефинират като такива.
А по критериите, по които можем да се съпоставим, не сме достатъчно социална държава, защото наистина мисля, че за всички е известно, тези критерии, по които се използват, какви са конкретните стойности по съответните показатели за България. Но Европейският стълб за социални права е, отново ще подчертая, един компас, който можем да използваме, за да се ориентираме къде сме, доколко сме социални и доколко можем да напреднем в тази посока, защото, мисля, че не достатъчно това да бъде само така декларирано, но ежедневно изпълнителната власт да приема мерки, които да реализира в посоката за повече социалност, така да се каже. Както и вие, като законотворци, да приемате и да инициирате, да приемате, всъщност повече социални закони. Или поне всеки един законодателен акт да е в посоката на този „социален вектор“, ако мога така да цитирам доктор Адемов, да присъства. Защото само по този начин би могло наистина да правим повече за хората, защото и на европейско, и на национално ниво, мисля, че хората трябва да бъдат поставяни на първо място. И това се отчита, това се казва и може би не е трудно да се направи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Аз искам да задам един въпрос, много кратък. Европейското председателство вече чука на вратата – останаха няколко дни до началото. В тази връзка, господин министър, ще Ви помоля да представите на колегите от комисията досиетата, които поемате от Естонското председателство и каква част от тях имат шансове, поне някои от тях, да бъдат затворени по време на нашето председателство и какво вероятно ще предадем на Австрия оттук нататък? Накратко – досиетата, които предстои да бъдат разгледани в рамките на нашето председателство.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви за въпроса, уважаеми доктор Адемов. Уважаеми дами господа народни представители и заместник-министри, темата е много актуална. Миналата седмица се проведе на 7 декември в Брюксел редовното заседание на Съвета на министрите по заетостта и социалните въпроси. Това беше последното заседание в Брюксел в рамките на Естонското председателство. И това, което беше постигнато, е базата, от която ние тръгваме, макар че работата продължава и днес е имало работна група, диалог, по Директивата за командированите работници. Така че Естонското председателство наистина много активно работи и така с колегите коментирахме, че са вдигнали летвата много, особено в нашата област, защото има определени резултати.
Това, което на 7 декември беше прието от Съвета на министрите, всъщност – общ подход – Европейски акт за достъпност. Като този общ поход е базата, от която ние ще започнем триадиалозите с Европейския парламент и с Комисията. А един частичен общ подход – трети – по две глави на Директива за изменение на Директива 883, по-скоро на Регламент 883 – за координацията на системите за социална сигурност. Всъщност Естонското председателство успя да постигне частичен общ подход по главите за семейните помощи и за дългосрочната грижа. За нас остават две глави – последни, но най-трудни – Парични обезщетения за безработица и Преходните и заключителните разпоредби. Повечето държави така си запазиха някаква резерва, че преди окончателното приемане на измененията в този Регламент, те ще държат да се вземе под внимание искането им за т. нар. индексация на семейните помощи, т.е. ако детето живее в друга държава, т.е. в родната си държава, семейните помощи, които родителите получават, да бъдат индексирани, т.е. намалявани в съответствие със стандарта на живот на държавата. И естествено, че тук има много силно противопоставяне между богати държави-членки и бедни държави-членки, поради голямата разлика в тези плащания. Така че това е много сериозен проблем, който ние ще трябва … огромно предизвикателство, постигайки, търсейки частично общ подход –четвърти по ред, защото с него на практика ще се постигне общ подход по целия Регламент.
Това е следващото, което беше постигнато по време на последното заседание на 7 декември. Разбира се, много важно е развитието на триалога по Директивата за командированите работници. Като аз използвах посещението си в Брюксел, за да проведа срещи с председателите на двете комисии в Парламента (ЕП) – Комисията по заетостта и Комисията по въпросите на жените и равенството между половете, тъй като пред тези двете комисии ще има изслушване през месец януари, за да чуем техните очаквания. Като очакванията са да се придвижи много бързо Досието за командированите работници, но като се има предвид различията в компромисът, който беше постигнат в Люксембург през октомври на Съвета на министрите и Позицията на Парламента, която е доста различна, триалогът се очертава и вече започва като по-труден по всяко от досиетата.
Другото основно Досие е новата инициатива на Комисията за нова Директивата за баланса между личния и съответно професионалния живот, където има така определен напредък. Но остават трудни въпроси, свързани съответно със срока на родителския отпуск, който е непрехвърляем, т.е. има предложение от Комисията всеки от родителите да има четири месеца отпуск за отглеждане на дете и за грижи, независимо кой член на семейството, но които обаче са непрехвърляеми. И там има много държави, които принципно поставят въпроса следва ли Европейската комисия и не нарушава ли принципа на субсидиарността? Така че, това обаче е една от мерките, които са като стъпка по прилагането на стъпките на Европейския стълб за социални права, на което Комисията много държи. И всички очакват новите предложения на Комисията, които бяха анонсирани за новата Агенция по труда –Labour Authority, както те я наричат. На този етап това, което се знае, е, че тя трябва да изпълнява функции на контрол по отношение на трансграничните и всъщност трудовата мобилност и командированите работници, като обаче има много въпроси по отношение на целесъобразността. Защо се прави нова Агенция? Няма ли да се дублира с всичко, което има в момента? Каква е добавената стойност, която тази нова Агенция ще даде? Така че и днес държавите при дискусиите са поставили тези въпроси.
И другата инициатива на Комисията – очаква се официално да бъдат обявени на 7 март, но са вече поставени на масата и се дискутират – за Единен европейски социален номер.
Така че това са основните въпроси. Всички споделят, че са … ние поемаме Председателството в един момент, в който Комисията, Парламента очакват да се постигне значим напредък с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. т.е. Българското председателство и част от следващото – Австрийското, е времето, в което трябва и може всъщност да се постигне напредък. И в двете с ваши колеги – членове на Европейския парламент, те точно това казаха, че ние трябва да излезем пред хората и да кажем какво сме свършили. Това е нещо, на което искам да ви обърна внимание.
Това е, което мога да отговоря. Ако има нещо съществено, което пропускам – г-жа Русинова може да допълни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър, защото колегите трябва да бъдат запознати, защото много бързо ще се навлезе в тези дискусии тези няколко дни, може би след месец, затова исках да задам този въпрос, за да стане ясно на Комисията. Аз знам отговорите, но всеки може да ги види на страницата на Комисията. Господин министър, бяхте много изчерпателен. Така че още веднъж Ви благодаря за информацията, която ни предоставихте.
Не виждам тук колеги от ВОЛЯ. Втори кръг въпроси. ГЕРБ, БСП за България, колеги от Обединени патриоти – няма въпроси, и ние нямаме въпроси.
Благодаря Ви, господин министър, за отговорите на въпросите, поставени от членовете на Комисията.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.
Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
Господин Христов, Вие ли ще представите законопроекта?
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господи председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Всъщност нашето предложение е да се измени не само Закона за държавните такси, а с него и още осем закона. Няма да ги чета нещата, ще го кажа така, както го чувствам. Бях дал едно обещание лятото, че искам думата „инвалид“ да отпадне от българското законодателство по ред причини. Една от причините е, че най-малкото етимологията на думата е „невалиден, незаконен“. А мисля, че хората с увреждания са пълноправни граждани на Република България и на нито един гражданин не би трябвало да му се слага подобен етикет. Осъзнавам напълно и мисля, че този законопроект няма да промени кардинално законодателството, но мисля, че все от някъде трябва да се започне, да се направи първата крачка. С госпожа Русинова си коментирахме, точно това, че трябва да се измени общественото мислене по отношение на хората с увреждания и да се осъзнае, че те са хора, които могат да работят, могат да създават семейства, могат да бъдат пълноправни граждани на Република България.
Получихме две становища – едното от социалното министерство, за което благодаря, другото – от господин Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания. И двете становища са положителни, което мен изключително много ме радва. Има забележки, разбира се, и те са основно в тази насока, че ние предлагаме думата „инвалид“ да бъде заменена с „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“, като се позоваваме на Конституцията. Забележките и при двете становища са да се замени с думата „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“ съответно с – „човек с увреждания“ и „хора с увреждания“. Ние сме напълно съгласни и ако законопроектът влезе в зала и мине на първо четене, ще бъдат взети мерки да се направят нужните корекции. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря, господин Христов.
Господин министър, ние разполагаме с Вашето становище, ако искате, заповядайте да го изложите пред колегите.
МИНИСТЪР ПЕТКОВ: Аз само ще потвърдя това, което казахте, господин Христов, че подкрепяме по принцип текстовете в законопроекта, които променят текстове и разпоредби в девет закона. Съответно и аз забелязах тази тънка разлика за мен между това: „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“ и „човек с увреждания“ и „хора с увреждания“. Оказа се, че при едните влизат и пълнолетните, а при другите влизат и децата. И от тази гледна точка се доверявам на експертите, че всъщност, ако се отчетат тези специфики, ще се постигне целта на закона. Аз напълно приветствам това, че трябва да освободим законодателството, нормативните документи от този израз „инвалид“, даже съм си мислил дали „инвалидните пенсии“ да бъдат „пенсии за хора с увреждания“, но това е друга тема, може би. Така че ние принципно подкрепяме, подкрепяме и предложените текстове със съответните забележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря. Уважаеми господин министър, дами и господа заместник-министри, колеги. Ние, от Парламентарната група на ГЕРБ, също принципно подкрепяме законопроекта, предложен от господин Михаил Христов и господин Крум Зарков. Има логика в това, което казвате, господин Христов. Не е допустимо да има разминаване и противоречие с други закони и нормативни актове, които се използват за хората с увреждания. Още повече, че влиза в сила от 1 януари 2018 г. индикация за хората с увреждания, и трябва да се постигне синхронизация на всички нормативни актове. Мисля, че някой беше споменал, че може би трябва още някой друг закон да се промени. Да, ще бъде проверено, ще помоля – огледайте тези неща, за да може да се намали срокът и да може по-бързо да го приемем. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Други колеги? Не виждам.
Тогава, ако ми позволите, да подложа на гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“. Консенсус.
Това беше дневния ред. Само искам в точка разни да ви кажа, че до края на седмицата, още утре, ще ви изпратим по електронната поща на всички информация за това, което сме изработили като „продукция“, ако така мога да се изразя, в Комисията по труда, социалната и демографската политика.
С няколко изречения – по всеки един от приетите законопроекти. Какво сме приели всъщност, за да имате информация, ако ви е необходима по регионите да уведомите, ако някой се интересува, избиратели, регионални журналисти. За да можете да сте информирани.
Добре, други въпроси, ако мате?
Други предложения? Няма.
Добре, това е за днес.
Благодаря Ви много, колеги.
Закривам заседанието.

(Закрито в 17,30 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов


(Запис от фонограмата.)
Форма за търсене
Ключова дума