Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 1

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 17 януари 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2017 г. – обсъждане за първо гласуване, съвместно с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българската председателство на Съвета на Европейския съюз в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1 декември 2017 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2018 г. – обсъждане на първо гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги! Добър ден, господин Министър, заповядайте!
Колеги, моля за Вашето внимание, откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографска политика, първото за 2018 г. В тази връзка ми позволете да пожелая на всички Вас здраве, успехи в личен и обществен план.
Това заседание в първата си точка ще бъде съвместно с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Предлагам дневния ред за днешното заседание:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2017 г. – обсъждане за първо гласуване, съвместно с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Втората точка се отнася само за Комисията по труда, социалната и демографска политика.
2. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българската председателство на Съвета на Европейския съюз в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1 декември 2017 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 05. 12. 2017 г.).
4. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2018 г. – обсъждане на първо гласуване.
От Комисията по труда, социалната и демографска политика, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
Господин Атанасов – за Вашата точка.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта): Да и аз ще помоля представителите на нашата Комисията за първа точка, също да гласуваме дневния ред. Тя ще е съвместна с двете комисии, така че гласуват само представителите на Комисията за децата, младежта и спорта.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Пълно единодушие.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Атанасов.
По първата точка от дневния ред давам думата на господин Петков.
Господин Петков, Вие ли ще представите Проекта на Министерския съвет, така както е по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Проектите на Министерския съвет се представят задължително от министър или заместник-министър. Но извинявайте, господин Петков, само за една минута да Ви представя новия член на Комисията по труда, социалната и демографска политика – господин Николай Сираков.
Заповядайте да се представите, всички Ви познават.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Аз мисля, че вече се опознахме за толкова месеци. Надявам се с моята робата да допринеса за работата на Комисията. Пожелавам на всички успех през новата година и да ни бъде ползотворна работата. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Сираков.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господа председатели на комисии!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми в началото и аз да отправя пожелания за спорна и успешна 2018 г., за добро взаимодействие между Министерството на труда и социалната политика и съответно комисиите към Народното събрание, и в личен план пожелания за здраве и лично щастие към всеки един от Вас. Поздрави за господин Сираков като нов член на Комисията по труда, социалната и демографска политика.
Искам да представя проекта на Закона за изменение на Закона за социалното подпомагане. Както е подчертано в мотивите на Законопроекта, целта на този закон е облекчаване на административните режими, което е едно от приоритетите на правителството – чрез изменението в множество нормативни актове. Мога да твърдя, че в основни линии това е вече е така. Част от тези законопроекти сега се разглеждат от Народното събрание, но в подзаконовата уредба – правилници и наредби, в голяма част са извършени промените.
Конкретно с промените в Закона за изменение на Закона за социалното подпомагане се облекчават заявителите и изпълнителите на социални услуги, тъй като съгласно Закона за социалното подпомагане изпълнителите на социални услуги подлежат на регистрационен режим, а съответно тези, които изпълняват социални услуги за деца, допълнително подлежат на лицензионен режим, извършван от Държавната агенция „Закрила на детето“.
По отношение документите, които се представят като приложение към заявленията от заявителите, съответно са предлаганите промени в посока на отпадане на част от тях и съответно добиване на тази информация от съответните административни органи. В случая е Агенцията за социалното подпомагане и респективно Държавната агенция „Закрила на детето“ по служебен път чрез достъп до регистрите, на Агенцията по вписванията. Да бъда по-конкретен: това, което се предлага с измененията в Закона за социалното подпомагане, е лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административна услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги, да прилагат оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, или регистрация, издадена от компетентния съд, и заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и на регистъра БУЛСТАТ.
Аналогични промени се предлагат с Преходната разпоредба в Закона за закрила на детето, като тези промени предвиждат доставчиците на социални услуги за деца при заявяване на административната услуга по издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца да не представят това, което отпада: копие от картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ; удостоверение за актуално състояние и декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване на несъстоятелност и не е в ликвидация; свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица свидетелства за съдимост на членовете на управителните органи.
Да подчертая, че тези свидетелства за съдимост са може би най многобройни от изисканите документи към всякакви режими с промените, които се предприеха, на практика навсякъде отпадат, така че това е основната цел на предлагания Законопроект. Надявам се да го подкрепите.
Благодаря на колегите Йоана Германова от Министерство на труда и социалната политика и колегата от Агенцията за социално подпомагане, и те са в готовност да отговорят, ако има конкретни детайлни въпроси.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Колеги, откривам дискусията. Имате думата за въпроси, изказвания по така предложения от Министерския съвет проект.
Господин Атанасов, може да участвате в дискусията на двете комисии.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Аз мога да кажа моето мнение по въпроса. Нали всеки може да вземе отношение? Според мен този документ е безспорен, категорично ще го подкрепя от опита ми като дългогодишен административен служител на висок пост. Така че към това предложение, което прави Министерският съвет, поне аз нямам забележки, напротив, улеснява се много сериозно работата и това е моето лично мнение по въпроса.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Атанасов, благодаря Ви.
Колеги, въпроси, мнения?
Само искам да кажа едно изречение. Предметният обхват на предложените промени в Закона за социалното подпомагане касаят над 1000 – вече не знам колко са на брой доставчици на социални услуги, така че това ще бъде облекчение за тях от гледна точка на регистрационен и лицензионен режим. Според мен предлаганите промени са необходими, за да може да се оптимизира дейността на доставчиците на социални услуги по отношение на регистрационните режими и на лицензионните в Агенцията за закрила на детето.
Имате думата, колеги. Ако нямате въпроси, закривам дискусията.
Подлагам на гласуване – за членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика, Законопроекта за изменение на Закона за социално подпомагане с вносител Министерския съвет.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма. Консенсус.
Благодаря Ви, колеги!
Господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Сега е нашата Комисия.
Който подкрепя Законопроекта, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
За протокола: с пълно единодушие Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта подкрепя Законопроекта.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Искам да се извиня на колегите от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта за логистичния дискомфорт, който им причинихме, но така или иначе…
СЛАВЧО АТАНАСОВ: За нас, д-р Адемов, беше удоволствие да работим с Вас. Пожелаваме Ви успешна работа и до утре – среща в парламента.

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, продължаваме с точка втора:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ УСТНИ ВЪПРОСИ, ОТПРАВЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА, КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Колеги от ГЕРБ, Вие сте първи, имате думата за Вашите въпроси.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Моят въпрос към министър Петков е следният: през месец юли, миналата година Комисията за защита от дискриминация се произнесе, че има непряка дискриминация по признак „възраст“ за осиновителите на деца до двегодишна възраст в сравнение с осиновителите на деца между две и петгодишна възраст. Тя се произнесе по жалба на майка на седеммесечно бебе.
На основание на това решение, господин Министър, Комисията по дискриминация отправи забележка към Социалното министерство да бъдат изготвени необходимите законодателни промени, чрез които да бъде изравнено положението и правата на всички осиновители на деца до петгодишна възраст.
Моят въпрос към Вас е: какво предвиждате по отношение на този казус, предвижда ли се да бъде внесен Законопроекта през тази сесия, за да могат да бъдат изравнени правата на всички осиновители на деца до петгодишна възраст? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Ангелова, уважаеми членове на Комисията! Благодаря Ви за въпроса.
Той ми дава възможност да Ви запозная с предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика, като след излизане на решението на Комисията по защита от дискриминация беше направен преглед на законодателството. Това са промените, тоест въвеждането на този отпуск за осиновяване от 2011 г., ако не ме лъже паметта.
След като беше направен преглед Министерството и експертите прецениха, че наистина някои от заключенията на Комисията по защита от дискриминация са основателни и затова бяха предприети действия по разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Този законопроект на практика премина процеса на обществени консултации. В момента се обобщават постъпилите в този период предложения. Аз се надявам в най-скоро време да бъде разгледан от Министерския съвет и след това да постъпи в Народното събрание.
Основното, което се предлага с този Законопроект, е да се регламентира в Кодекса на труда отпуск за осиновяване в размер на 365 дни, тоест една година за деца, които са осиновени, на възраст от нула до пет години. Избрана е тази граница, защото това е възрастта, на която децата вече задължително трябва да постъпят в образователно заведение – детска градина или предучилищно образование. Целта е всички осиновители на деца в тази възраст да бъдат изравнени по отношение на правата, които имат, като се предлага всъщност за тези 365 дни осигурените лица да получават обезщетение в размер на 90% от среднодневното брутно възнаграждение, тоест това, което получават биологичните родители в рамките на периода за обезщетение за бременност и раждане.
Със съответните промени в Кодекса за социално осигуряване се предвижда изплащането на това обезщетение, а също така в Проекта на Закона са разписани текстове, с които се уреждат така наречените „заварени случаи“, тоест осиновители, които са в процес на отпуск или са ползвали по-малко от регламентирания с проекта на Закона отпуск от 365 дни. По този начин ние считаме, че всички осиновители на деца от 0 до 5 години, които по някакъв начин са се чувствали в неравноправно положение с биологичните родители или с други осиновители, които са осиновили детето на по-ниска, по-ранна възраст, правата им ще бъдат изравнени като е предвидено Законът да влезе в сила от 1 юли 2018 г. Този срок отлагателен е даден, за да може да се подготвят необходимите промени в подзаконовата уредба, защото такива промени ще бъдат необходими в Наредбата за паричните обезщетения по ДОО и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Надявам се в най-скоро време този Законопроект да бъде на Вашето внимание. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Ангелова, имате право на реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз искам да благодаря на господин Петков за изчерпателния отговор.
Тази законодателна промяна, която предвижда Социалното министерство, ще мотивира още повече осиновители да осиновяват деца до петгодишна възраст и ще се създаде възможност на всички осиновители на децата да ползват обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, както и отпуска от 365 дена, не по-късно от навършване на петгодишната възраст на детето.
Но аз имам един уточняващ въпрос, ако ми позволите.
Предвиждате ли да бъдат уредени заварените случаи, в които срокът за използване на отпуските по Кодекса на труда, не е изтекъл до 1 юли 2018 г.? Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Министър, право на дуплика.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да, предвиждаме да бъдат уредени всички заварени случаи. С изрични разпоредби към проектозакона са предложени текстове именно, за да се уредят всички тези случаи, включително и случая на майката, по чиито сигнал се произнесе Комисията за защита от дискриминация.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
Колеги, от „БСП за България“?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Въпросът ми е свързан с питане, направено в края на месец октомври от група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, свързано с хората работещи в социалната сфера. Още тогава Вие поехте ангажименти за подобряване на състоянието и решаването на част от проблемите на хората работещи в социалната сфера, в това число и повишаване на техните възнаграждения. С началото на месец януари беше увеличен размерът на минималната заплата, но към момента възнагражденията на работещите в социалната сфера все още не са коригирани, както и доста от мерките, които Вие визирахте, че предвиждате на предприемете. Нямаме яснота какво предвиждате през тази година да се случи.
В тази връзка е въпросът ми: след като през Закона за държавния бюджет приехме едно увеличение за възнагражденията на хората, които работят в социалната сфера, то кога предвиждате да се случи то и всички останали мерки, които Вие декларирахте, че сте предвидили по отношение подобряването на всички условия на труд на хората, работещи в социалната сфера? Смятате ли да се случат през 2018 г.?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Господин Министър, имате право на отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Клисурска, уважаеми госпожи и господа народни представители! Наистина със Закона за бюджета на държавата за 2018 г. в бюджета на Министерство на труда и социалната политика са предвидени повече средства за разходи на персонал, а конкретното увеличение е с 9 млн. 400 хил. лв., което е около 10% повече, като се абстрахираме от увеличението, произтичащо от нарастване на минималната работна заплата и нарастването на размера на осигурителната вноска за Фонд „пенсии“. Когато договаряхме това увеличение с Министерството на финансите, всъщност ние подчертахме, че то ще бъде приоритетно за Агенцията за социално подпомагане – най-голямата агенция в структурата на Министерството на труда и социалната политика.
В началото на годината този ресурс беше разпределен между второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министерството, като всички всъщност агенции и структури ще получат увеличение на работните заплати. Приоритетно това ще бъде за Агенцията за социално подпомагане и за Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, като това ще стане след като приключи процесът на годишно оценяване, който, знаете, е задължителен за държавните служители и само на база на оценките, поставени в този процес, може да се увеличат индивидуалните работни заплати. Този процес е в ход, той трябва да приключи края на месец януари, така че увеличението на индивидуалните работни заплати може да стане от 1 март и това е срокът, който ние целим.
Разбира се, нека да направя уточнението, че това са самостоятелни юридически лица със собствени органи на управление и в прерогативите на изпълнителните директори на агенциите е как да разпределят точно тези средства. Ние сме им предоставили съответната сума, но от тук нататък с колко ще бъдат увеличени заплатите, първо, зависи от оценките, тъй като Наредбата за оценяване съответно предвижда максимални размери на увеличение на работната заплата – при изключително изпълнение, знаете, максимума е 15%. При другите по-ниски и по-реалистични оценки съответно процентите са по-ниски, така че това зависи от оценяването и от подхода на съответното ръководство как да разпредели ресурса, който е предоставен от общия бюджет на Министерството на труда и социалната политика.
Надявам се, след като приключи оценяването от 1 март, да има увеличение на индивидуалните размери на работните заплати на работещите в Министерството на труда и социалната политика. Разбирам цялата система, включително второстепенните разпоредители.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, реплика?
НАДЯ КЛИСУРСКА: Благодаря, господин Министър, за отговора Ви.
Ако може да допълните някаква информация за другите мерки, които ще предприемете по подобряване условията на труд на работещите в социалната сфера, и какво предвиждате общо-взето за подобряване на сектора през 2018 г.?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Министър, дуплика.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря.
Безспорно е, че не само размерът на възнаграждението е важно от гледна точка на мотивацията на работещите, важни са и условията на труд. Те не навсякъде са добри, като аз считам, че с успешно проведените процедури по реда на Закона за обществени поръчки, защото знаете, че това е редът по който се разходва публичният ресурс вече, съществували в миналото проблеми като липса на хартия, липса на канцеларски материали вече са решени.
По отношение на промяна в материалната база, това което се прави в рамките на ресурса, който има съответните бюджети за капиталови разходи, стремим се да стимулираме второстепенните разпоредители да разходват всичко което бюджетът е предвидил, защото констатациите ни от анализа на изпълнението за миналата година е, че не всичко се разходва, тоест въпрос на организация, на планиране и на своевременно проведени и успешно приключили процедури по ЗОП. Това, което е предвидено, трябва съответно да се използва, за да се задоволят потребностите, както и двете всъщност агенции са бенефициенти по програми на оперативната програма, това е другата възможност те да подобрят условията на труд и работа и да повишат квалификацията на своите служители.
Това е, което се прави в рамките на възможното. Тук отново, визирайки Агенцията за социално подпомагане, тя е бенефициент по един голям проект, въпрос на организация, успешно приключване на процедурите по ЗОП, за да може съответно Агенцията да получи и обновяване на автомобилния парк и съответно други необходими условия, подобряване условията на труд на своите служители.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Колеги, от Обединените патриоти? Нямате въпроси.
Аз искам да задам един въпрос. От началото на този програмен период Министерството на труда и социалната политика администрира две оперативни програми освен Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативната програма за европейско подпомагане на най-нуждаещите се граждани. Договореният бюджет по тази програма до края на 2020 г. е малко над 123 млн. евро.
И в тази връзка моят въпрос е свързан с двата компонента на тази програма – единият компонент „хранителните продукти за най нуждаещите се граждани“ и вторият компонент е така наречените „социални трапезарии“. Кога нуждаещите се български граждани ще получат тези хранителни пакети и има ли вече сключени договори с общините за предоставяне на услугата „топъл обяд“, така ли се казваше?
Това е моят въпрос.
Заповядайте господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми д р Адемов, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Наистина д-р Адемов беше съвсем точен в формулировката на своя въпрос. Да, това е една от оперативните програми, които се изпълняват към Министерството, а конкретно управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане. Тази програма е от 2015 г. и на практика се изпълнява в тези два компонента, като първият е осигуряване на пакети от основни хранителни продукти на най-нуждаещите се граждани.
За 2017 г. около 320 хиляди, говоря приблизително, лица и семейства са получили такава подкрепа. Това са преди всичко лица, които са на социални помощи, крайно нуждаещи се.
По отношение на втория компонент „топлия обяд“ той се предоставя от общините и Агенцията за социално подпомагане и има сключени договори с над 200 общини и райони на общини. Това е наистина нещо, което се радва на голям интерес от страна на общините, и съответно това задоволява насъщните потребности – нуждата от топъл обяд за много нуждаещи се хора. Мога да кажа, че изпълнението на програмата върви нормално, появиха се публикации миналата седмица, че има забавяне. Не ги споделям напълно.
Наистина обявяването на новата процедура за доставка на храни от Агенция „Социално подпомагане“ е направена във втората половина на миналата година. Това, което предстои през месец март, е да бъде осъществено първото раздаване на хранителни продукти с партньорството на БЧК. Известно е, че БЧК е партньор на АСП в изпълнението на тази програма. След обжалване на резултатите на всички инстанции, обикновено това се прави, защото тук става дума за много позиции, много участници и висока стойност, тъй като предишният договор, който е сключен за 46 млн. лв. и съответно обжалването, е приключило с окончателни решения в полза на избраните изпълнители. Буквално в момента се сключват договори за нови четири позиции – лютеници, доматено пюре, зелен грах – като това ще позволи с тези изпълнители, както и с наличностите, които са складовете на БЧК през месец март да се раздадат пакети хранителни продукти със седем позиции. Процедурата, която в момента е в ход по разглеждане на постъпили оферти, съответно би трябвало да подсигури втората доставка, втората половина на годината на пакети хранителни продукти на най-нуждаещите се.
Целта и задачата пред АСП е да готви и да стартира нова процедура в рамките на тази година, която да подсигури задоволяването на тази потребност през 2019 г. Програмата е с хоризонт 2020 г. и данните за нейното изпълнение – имам предвид програмен ресурс, верифицирани разходи, не дават никакво основание за съмнение, че ще бъдат усвоени средствата по тази програма.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Задавам този въпрос от гледна точка на това, че парите за тази година са малко по-малко от половината, отколкото бяха предвидени за миналата година. Става въпрос за малко над 16 млн. лв. за 17 продукта, ако съм правилно информиран. Знам какво означава да се правят обществени поръчки за хранителни продукти. Няма такава досега в България, която да не е обжалвана и то по няколко пъти.
Мен ме интересува другият въпрос: дали на базата на намаления предвиден ресурс за тази година ще има намаляване на обемите на предоставения топъл обяд за общините? Дали по-малко общини и по-малко хора ще се включат, или ще се запази обемът, който беше за 2017 г.?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря за уточняващия въпрос, д р Адемов.
Напълно сте прав. Прогнозната стойност на обявената поръчка е над 16 милиона. Тя наистина е по-малка от споменатата от мен, проведена през 2016 г., но там всъщност, за да не бъде загубен ресурс са били включени от още 2014 г., а конкретният отговор на въпроса Ви е: не само, че няма да се ограничи обхвата, ще се разшири, защото бяха направени промени и те са в сила от 15 декември миналата година.
В Наредбата за целевите групи, които имат право на тези помощи, разшири се техният обхват като очакваме, че с разширението на обхвата ще се даде възможност на повече нуждаещи се да получат такава подкрепа. Разчетните цени са, че от сегашните 320 хиляди по отношение на ползващите, то техният брой ще нарасне до около 400 хиляди. По отношение на правото за получаване на топъл обяд беше завишен критерият, тоест всички, които са до линията на бедност, ще имат това право. На базата на анализ, който направихме с колегите от Агенция „Социално подпомагане“, предприехме тези изменения в наредбата с цел да се разшири нейният обхват и повече потребители да ползват тази подкрепа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Извън правилата, колеги, ако ми позволите, защото е важна тази дискусия. От гледна точка на това, което интересува хората, става въпрос, че досега топлия обяд се предоставяше целогодишно. Тоест, първите четири месеца бяха за сметка на държавния бюджет, а останалите месеци поемаше оперативната програма. Дали продължава тази практика, или има някаква промяна?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Тук, искам да уточня, че подобна услуга се предоставя от Фонд „Социална закрила“, който е друга структура към Министерството на труда и социалната политика, така че Фонд „Социална закрила“ също предоставя услугата „обществени трапезарии“. Специално по отношение на Фонд „Социална закрила“ в рамките на първите три месеца беше удължен периода, за да се подготвят и сключат нови договори. Тоест, усилията са за непрекъсваемост на тази услуга целогодишно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Мисля, че беше важно това да го уточним.
Колеги, от „Воля“ не виждам. Колеги, от ГЕРБ – втори кръг въпроси.
Доктор Генов, заповядайте.
РУМЕН ГЕНОВ: Уважаеми д-р Адемов, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, и присъстващи в залата! Моят въпрос е свързан с активностите и действията на Министерството в областта и сферата на пазара на труда.
Ясно е, че трябва да се създават постоянни условия за намаляване на дисбалансите, които все още съществуват, и най-вероятно ще продължат да съществуват винаги на пазара на труда. Посоката е да се подобри съчетаването между предлагането и търсенето, което си е нормално.
Точно в този смисъл въпросът ми е: има ли нови политики, които са свързани с проучване от една страна на потребностите, в отделните региони на страната, защото е ясно, че в различните региони съществуват различни потребности? Другото, което искам да попитам: има ли нови политики в областта на насърчаване на териториалната мобилност, за да се преодолеят именно тези различия в заетостта между отделните райони? Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, д-р Генов.
Господин Министър – право на отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател, уважаеми д-р Генов, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Наистина един от дисбалансите на пазара на труда е регионалният, тоест неравномерното разпределение на работната сила и регионалните дисбаланси между търсенето и предлагането. Затова една от политиките на Министерството на труда и социалната политика е да насърчава териториалната мобилност на работната сила. С приетите в края на миналата година изменения в Правилника за прилагане Закона за насърчаване на заетостта бяха всъщност реализирани на практика приетите по-рано изменения в Закона за насърчаване на заетостта, свързани именно с две мерки: едната мярка е насърчаване териториалната мобилност за безработни лица, които са насочвани за работа в друго място, извън мястото, където им е настоящият адрес, което стои на повече от 50 км. Тези лица, които са насочени от бюрата по труда, в случай, че си изменят местоживеенето получават подкрепа, получават помощ за заплащане на разходите, свързани с промяната на местоживеенето, разходите, свързани със заплащане за наем, транспорт, ползване на други услуги.
В Националния план за действие по заетостта за 2018 г., който предстои да се гледа утре в заседание на Министерския съвет, е предвидено месечно тази помощ да възлиза до 200 лева. Разчитаме, че всъщност тази мярка ще позволи, ще насърчи териториалната мобилност, защото добре знаем, че има региони в България, в които има остро търсене на работна сила. Има места, в които няма предлагане и това би насърчило според нас хората да променят временно местоживеенето си, за да имат работа. Става дума за безработни лица.
Другата подкрепа на териториалната мобилност е в рамките на работа на друго място без смяна на местоживеенето, тоест ежедневно пътуване до друго населено място, където лицето полага труд.
Също в Националния план за действие по заетостта и съгласно промените в Правилника, които цитирах от края на миналата година е предвидено да се покриват транспортните му разходи. Надяваме се, че с тези мерки адресираме един съществен проблем на националния пазар на труда, свързан с тези регионални дисбаланси. Защото мобилността на работната сила както в рамките на Европейския съюз, така и в рамките на глобалния пазар на труда, знаем, че непрекъснато нараства, тоест ние трябва да я стимулираме и вътре в рамките на националния пазар, за да постигнем по-добро съотношение между двата елемента на трудовия пазар. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря, господин Министър. Господин Генов, реплика.
РУМЕН ГЕНОВ: Благодаря за отговора, той беше доста удовлетворяващ.
Надявам се всичко това, което сте заложили, да бъде осъществено и аз искрено го пожелавам това, защото съм от регион, в който в нашия град Шумен се изгражда един индустриален парк, който през тази година най-вероятно ще открие над 1000 работни места, а пък на практика няма да има хора, които да работят и започва точно този въпрос да бъде много актуален за ежедневното пътуване, дори и по първата мярка за друго място. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Генов.
Господин Министър, дуплика? Няма.
„БСП за България“, господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Моят въпрос, честно казано, се покрива с…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Трябва да е в рамките на две минути.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, покрива се с този въпрос, който зададохте Вие, господин Председател, само че той касае раздаването на продукти от хранителната програма на Европейския съюз със съдействието на България и Червения кръст в изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане от Фонда за европейското подпомагане за нуждаещи се лица, където, идвайки хората в приемната, твърдят, че има забавяне и то сериозно забавяне от пролетта насам.
Аз изслушах в рамките на втория компонент, а Вие споменахте и за първия, общо-взето разбирам отговора – заради обжалванията се получава това забавяне и от тук нататък ще бъдат наред нещата. Затова ще Ви задам вторият въпрос, който най-много ми задават в приемната напоследък, и това са опасенията на хората, че от 1 януари 2019 г. отпада таванът на пенсиите, само че за новоотпуснатите пенсии. Хората, които в момента получават над тавана, питат в приемната доколко е справедливо това? Има ли някакви виждания за промяна на това положение – да се премахне таванът и за старите пенсии и така нататък?
В тази връзка, господин Министър, въпросът ми е: имате ли някакво виждане по въпроса и планирате ли някакви промени на това, което е записано към момента в Кодекса за социално осигуряване? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Гьоков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Да, става дума за нормата на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и нормата, на която нейното действие беше многократно удължавано, свързана именно с регламентиране на максимален размер на получаваните пенсии, който в момента е 35% от максималния осигурителен доход или 910 лв.
През 2015 г., когато бяха направени съществени промени в Кодекса за социално осигуряване, беше последната промяна в тази норма, а именно това, което посочи господин Гьоков: предвидено е от началото на 2019 г. да отпадне тавана за новоотпуснатите пенсии и да се увеличи за старите от сегашните 35% на 40% от максималния осигурителен доход.
Естествено е, с наближаване на срока на влизане в сила на тази норма, тя да поражда дискусии, като аз ще припомня аргументите за това взето решение, защото и в друга позиция участвах в работата на Консултативния съвет, на работните групи към министъра на труда и социалната политика, които в крайна сметка подготвяха тези промени и гласувания в Народното събрание. Всъщност аргументът беше свързан с това, че от 2019 г. влизат и съществени промени в така наречената „пенсионна формула“, а те са свързани с отпадане на осигурителния доход при изчисляване на размера на пенсията за трите години по избор на лицата от последните 15 години преди 1997 г. - „трите хитри години“, както ги наричат колегите журналисти, защото този период, в който имаше голяма разлика в заплащането на труда в България, тези три години влияят чувствително в посока на размера на пенсията.
Не е тайна, че всъщност действително има пенсии, отпуснати в действителен размер, който са в пъти над сегашния максимален размер. Разбира се, свалянето на тавана на всички е свързано и с по-високи разходи за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Тук има аспекти като несправедливост – доколко пенсионерите, получаващи пенсии от 200 лв., новият минимален размер, а знаете, че има и по-ниски размери на пенсиите, като това е минималният размер на пенсиите за ОСВ при пълен период на осигуряване, биха приели изплащане на пенсии в размер на няколко хиляди лева.
Всъщност, за да се разделят тези две групи се тръгва от тази друга съпътстваща промяна, която е свързана с промяна в пенсионната формула и на практика вече действа на другия регулатор на размера на пенсията – максималния осигурителен доход. След 2000 г., както е известно, е въведен максимален осигурителен доход, който естествено регулира размера на пенсията, а дали това е справедливо, аз не мога да дам категоричен отговор.
Вчера имах посещение от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, които категорично поставиха този въпрос. Аз съм готов да участвам в такъв дебат, защото той е важен и не бива да допускаме отново да се атакува това решение, както и въобще съществуването на тавана на пенсиите. Знаете, че то многократно е атакувано в съда. Разбира се, решенията са били в Страсбург и в посока на това, че една солидарна система, каквато е нашата пенсионна система, първият стълб, предполага както минимален размер, така и максимален размер на пенсията, а от друга страна, за да мотивираме хората да се осигуряват на реалния осигурителен доход не трябва да има ограничения върху размера на пенсията.
Така, че към момента не предвиждаме нищо по тази стъпка, по тази мярка, това е действащ текст. Не бихме се наели отсега да заявяваме, че ще го променяме, още повече че недоверието по отношение на този текст, поради многократното му отлагане във времето е твърде голям. Аз не бих се ангажирал с нищо, всъщност готов съм само да участвам в този разговор, за да преценим всички аргументи, които 2015 г. са тежали, когато се е взело решението. Доколко те са валидни днес и доколко това е справедливо, дали ще е по-справедливо съответно отпадането на тавана за всички пенсионери? Доколко това е финансово поносимо за Държавното обществено осигуряване? Тоест излизат много въпрос.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Гьоков, право на реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз аргументите в общи линии ги знам и се опитвам да говоря с хората, и наистина част от хората, защото част от ръководството на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса са от Стара Загора, и те са част от хората, които повдигат въпроса на тези приемни, които правя в Стара Загора. Другите такива са университетските преподаватели – хора, които смятат, че не се заплаща достойно нивото им, на което са се осигурявали.
Аз казвам отново аргументите ги знам. Знам, че още в 2013 г. трябваше да падне тавана на пенсиите, отлагахме го до 2019 г. и така нататък, но трябва да Ви кажа, че има сериозно напрежение в обществото по този въпрос, въпреки че този въпрос по-не е лицеприятен за повдигане отколкото минималните нива на пенсиите, защото те са трагични и сравнявайки ги с тавана или пък, ако го премахнем, става доста сложно. Да знаете, че има сериозно напрежение в обществото и то очаквайте дори и протести. Аз като гледам как правителството се огъва след всеки протест да не се случи така, че ние сега държим твърдо, говорим, а пък после да си променим становището.
Аз се опасявам от един друг момент: хората знаят, че сега, пенсионирайки се през 2018 г., ще имат таван върху пенсиите. Дали няма голяма част от тях да задържат пенсионирането си и да го направят през 2019 г., така че да се окаже, че през 2018 г. ще има много малък брой пенсионери, а през 2019 г. изведнъж да се пенсионират да се пенсионират?
Аз между другото съм доволен от това, което ми отговаряте, че Вие разбира се, че не можете да вземете еднолично решение пада ли тавана и за старите пенсии или не пада, но мен ме удовлетворява това, че Вие казвате, че сте готов за дебат по въпроса. Разбира се, в този дебат Вие ще си кажете становището и всички ще си кажат становището и дано се вземе едно правилно решение.
Аз, както знам аргументите, които и Вие преповторихте сега, чувам и аргументите на хората, които са засегнати от този таван на пенсиите. Техните аргументи не са по-малко силни от Вашите, от нашите да ги нарека. Благодаря Ви за отговора. Това ми е допълнителния въпрос за броя на пенсионерите евентуално. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Господин Министър – дуплика.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да, по данните на Националния осигурителен институт броя на новоотпусканите пенсии намалява и за миналата година. Как ще бъде през тази година? Възможно е и такова поведение на изчакване за хората, които очакват, че пенсията им е в по-висок размер от максималния, още повече че Националният осигурителен институт от четири години предлага услуга по изчисляване прогнозния размер на пенсията. Това се радва на интерес, така че всеки в предпенсионна възраст би могъл да получи доста надеждна оценка за размера на пенсията си и на база на това да определи своето поведение. Още повече че законодателните мерки насърчават отлагане на пенсионирането и чрез бонифициране на стажа – след придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, така че не изключвам в част от кандидат-пенсионерите да има и такова поведение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Те, неполучавайки пенсия през тази година, господин Гьоков, внасят допълнителни средства един път в Националния осигурителен институт – в бюджет на ДОО, и втори път не получават от разходните пенсии, така че този аргумент за задържането е според мен е съвсем несъстоятелен.
Господин Поповски, извинявам се много за тази добавка.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми колеги, аз имам една малка реплика към господин Гьоков и едно пояснение от министъра, ако е възможно.
Досега сме на система 40% за максимална пенсия от максималния осигурителен доход, който…Четиридесет и пет, добре от 2600 лв. Хората, които искат да се вдигне таванът, които смятат, че са ощетени, някой от тях някога осигурявал ли се е на повече от 2600 лв.? – Не. Нали това е тавана? Преди 2000 г. е имало години на инфлация и години на едни съвсем други осигурителни вноски, така че аз не смятам, че някой има ощетен в държавата днес при 930 лв. (Реплика.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да чуем господин Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ: ... максимална пенсия. Това според мен е спекулативно или хора, които смятат, че новата система ще вдигне пенсиите нагоре. Аз не смятам, че това ще се случи, когато се сметнат годините назад – примерно за 40 години осигурител стаж, който включва последните години на социализма и цялата демокрация. Смятам, че тази система е справедлива и до момента, и тук няма тежък дисонанс в хората, които са с максималните пенсии. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
По скоро беше коментар, отколкото въпрос.
Господин Министър, ако желаете да добавите нещо, ако не?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: (Говори извън микрофона.) Става въпрос, че ще отпадне тавана на пенсиите за новоотпуснатите. Те няма как да са по-големи от тавана на осигуровка 2600 лв. Има много хора, назад във времето с пенсии над тавана и те са ощетени от осигуряването на високи нива, а сега не получават адекватна пенсия.
Господин министърът ще ми отговори, че те в известна степен са прави, въпреки че говорим за инфлация и за други неща, те са прави тези хора. Извинявайте.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Министър, следващият въпрос е от мен.
Една от следващите точки е ратификация на Конвенция № 131 на Международната организация на труда. Докъде са стигнали между социалните партньори и предложението на Министерството на труда и социалната политика по отношение на определяне на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви за въпроса, уважаеми д-р Адемов, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Наистина двете неща са свързани. По-късно ще Ви представя Конвенция № 131 за минималната работна заплата на Международната организация на труда. Съгласието на социалните партньори и за ратификация на тази Конвенция е всъщност стъпка и посока на изпълнение на едно от нещата, които произтичат след нейното ратифициране и влизане в сила, а именно освен съществуващите процедури за договаря на минималната работна заплата да се въведат и съответно критерии – фактори, определящи нивото на минималната работна заплата или необходимостта от нейното актуализиране.
Откакто съм встъпил в правомощията си на министър няколко срещи са провеждани със социалните партньори по тази тема, като последната среща беше преди Коледа, а следващата, която ще бъде, е в петък. Мога да твърдя, че поддържаме интензивен диалог със социалните партньори, конструктивен. Мисля, че тонът се нормализира.
Една от основните теми всъщност е именно подготовката и съответно съгласието по Проекта на споразумение за договаряне на минималната работна заплата, като последното, което се обсъждаше през декември беше свързано с този коридор на минималната работна заплата в съотношение към средната работна заплата, като тук всъщност предложението, което Министерството на труда и социалната политика е направило, е този коридор да бъде доста широк – до 40-50%, за да има свобода на договаря при отчитане на всички тези две групи фактори, които и Конвенцията задава, тоест разходите на работници и техните семейства и от друга страна икономическите фактори, свързани с производителност на труда, равнище на заплащане, съответно стимулиране на пазара на труда и намаляване на безработицата, и така нататък.
Смятам, че приемането, ратифицирането на Конвенцията е стимул на този дебат, на тези разговори, които ще продължаваме да водим. Надявам се да постигнем съгласие, защото по този начин ще се постигне прозрачност, ще се постигне реална ангажираност на социалните партньори в определяне на минималната работна заплата, тоест те не би трябвало вече да са антагонистични позиции – едните да казват, че съответно е висока, другите – ниска минималната работна заплата.
Съответно, не на последно място, ще се изпълни една от специфичните препоръки към България в рамките на европейския семестър да се договори със социалните партньори прозрачен механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата, така че усилията продължават, аз вярвам, че ще стигнем до съгласие.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Задавам този въпрос, защото знам колко е чувствителна тази тема за социалните партньори, а не само за тях. Това, което казахте Вие в рамките на европейския семестър, в рамките на препоръките на Европейската комисия към Националната програма за реформи на Република България – всяка година има препоръки в смисъл да има изготвен такъв механизъм.
Надявам се, че след приемането на Конвенция № 131 на Международната организация на труда вече няма да има аргументи от рода на този: не е приета Конвенцията, защо бързаме с този механизъм? Да се надяваме, че след приемането на Конвенцията ще бъде ускорен този процес по приемането на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Благодаря.
От „Воля“ – няма ги.
Преминаваме тогава към приключване с тази точка.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Господин Министър, ще Ви помоля накратко да представите в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1 декември 2017 г. напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство в областта на социалната политика.
Известно е, че 23, ако не се лъжа, са мероприятията в рамките на европейското председателство. Каква е позицията на Министерството по отношение на напредъка по всички тези теми?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно решение на Народното събрание ежемесечно ще Ви информирам за напредъка по досиетата и съответно събитията от календара на Българското председателство в компетентността на Министерството на труда и социалната политика. Както е известно на 11 и 12 януари беше официално открито първото българско ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз. Предстоят ни шест интензивни месеца, съпроводени с много заседания и срещи в страната и в Брюксел, международни форуми, на които ще сме домакини, както и сериозна работа по немалко и тежки като характер важни досиета.
Аз ще се опитам да направя един кратък обзор на събитията през този месец и на това, което ни предстои през идните пет месеца до края на председателството. На 12 януари в рамките на посещението на Колегиума на комисарите се проведе среща на тема „Приобщаваща и стабилна Европа близка до гражданите“, на която заедно с колеги министри имахме среща със съответните комисари, като всеки един представи своето виждане, очакване за резултатите, които трябва да бъдат постигнати в рамките на председателството.
Стана ясно и от изказването на комисаря по труда, по заетостта, социалните въпроси, трудовата мобилност и уменията – Мариан Тайсен, че са високи очакванията към нас в областта на труда и социалните въпроси. Има 14 законодателни досиета на различни етапи като с оглед на цикъла, в който се намира Европейският парламент и Комисията, се очаква решителен напредък.
По отношение и в сферата на труда и социалната политика ще се стремим към постигане на практика на трите измерения на европейския стълб на социалните права, който може да се каже, че е водещият приоритет, а именно: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване. Това, което е предвидено в рамките на Председателството, е наистина да се работи на европейско ниво и на национално ниво за прилагане на принципите и правата в европейския стълб за социални права.
Това ще бъде темата на насрочената за 21 март социална среща на високо ниво в Брюксел, като тук се очаква споделената отговорност на правителствата и социалните партньори за реализирането на стълба, а на 27 юни – едно от заключителните събития в календара на нашето председателство е Конференция на високо ниво за европейския социален стълб „Да работим за общи европейски стандарти“. Преди това в рамките на тези 23 събития, които подчерта д-р Адемов, те са събития, които ще се проведат в София, свързани са с различни заседания, конференции.
Една от темите и приоритетите в нашата област, с която съм имал възможност да запозная членовете на Комисията, е да надграждаме постигнатото по темата „Бъдещето на труда“. Всъщност новото е да погледнем на тази тема, която беше „Приоритети за естонското председателство“, като тема и на Международната организация на труда от гледна точка на жизнения цикъл. Тоест, да тръгнем от ранното детско развитие – един от другите приоритети, съответно превенцията, грижите за децата в най-ранна детска възраст, от раждането им до седем години, и по-нататък да акцентираме върху новите умения, които са необходими за новите професии, новите форми на труд и съответно да предложим заключенията от Конференцията, която е предвидена на 21 и на 22 март в София, които заключения да бъдат и заключения на Съвета на министрите. И това да бъде нашият принос в тази голяма тема, която ще продължава да бъде актуална и в следващи председателства.
По отношение на другия приоритет, свързан с възможностите за ползване на всички права и свободи от страна на хората с увреждания, без каквато и да е дискриминация, усилията ни ще бъдат насочени към утвърждаване на политика, която създава гаранции за недопускане на дискриминация, гарантира равни възможности за хората с увреждания, тяхното социално включване и ползването на пълните им права. На национално ниво ще работим за изпълнение на Плана за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания, изпълнение на мерките в този план, придвижване на всички действия, свързани със координацията, мониторинга, а на европейско ниво целим значителен напредък в рамките на триалога по Европейския акт за достъпност.
По отношение на бъдещето финансиране на социална Европа, или инвестициите в човешки капитал, ще фокусираме вниманието си върху възможностите си за подкрепа от Европейския социален фонд след настоящия програмен период – 2020 г., тоест в рамките на започващия дебат по Многогодишната финансова рамка. Ще държим да има съответно необходимите средства за социална кохезия за европейските социални фондове, като смятаме на първото заседание на 15 март в Брюксел да включим като тема обсъждането на бъдещето на политиките по заетостта и социалните политики след 2020 г. Ще работим за продължаване подобряването на възможностите за заетост, на социално приобщаване, на подобряване на образованието, уменията и ученето през целия живот за гражданите на Европейския съюз.
По отношение на досиетата, които са във фаза на междуинституционален диалог, следващия понеделник е първият триалог в рамките на нашето Председателство по измененията в Директивата за командироването и работници в рамките на предоставени услуги. Директива, в която, както знаете, беше постигнат много труден компромис между министрите.
Сега сме в рамките на триалога с Европейския парламент, стартираме го с високо ниво с участието на заместник-министри, надяваме се да успеем да затворим това досие, защитавайки конкретно българските интереси. Мисля, че въпросите, свързани с транспортните работници и сухоземния транспорт бяха извадени от това досие и са обект на друга дискусия в пакета за мобилност, който е в друга комисия.
По отношение на съответното досие за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на родителите, и на лицата, полагащи грижи, също ще целим постигане на общ подход. Това е важно досие от гледна точка на европейския стълб за социални права, като не по-малко натоварена ще бъде и работата ни за приемане на препоръка на Съвета по Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, като имаме готовност да стартираме работата и по инициативите, част от пакета за социална справедливост, които бяха представени от Комисията в края на миналата година. Това е проект на Директива за прозрачни и предвидими условия на труд и очакваните през месец март на нови инициативи на Комисията, Директивата за европейски и социално-осигурителен номер и за нови европейски органи, или Агенцията на труда, която съответно би трябвало да поеме контрола между трансграничната мобилност като съответно няма да подценим и ще отделим внимание на безопасните и здравословните условия на труд на работниците, с цел избягване на рисковете при експозицията на канцерогенни мутагени.
Друг един акцент е социалната икономика през месец април, както може би е ставало дума и в предишното обсъждане. Предстои в София да се проведе редом с неформалното заседание на Съвета на министрите и Конференция по тема „Социални иновации, социални икономики и предприемачество“, като конкретно в рамките на този първи месец от Председателството това, което предстои, е на 22 и 23 януари е едно съпътстващо събитие – Конференция на тема: „Да оценим опита на хората с деменция“. Ще бъде съпроводено с церемония по награждаване на 12 организации, които са класирани за получаване на награди от инициативата на европейските фондации за деменция, а в самия край на месеца в София ще бъдем домакини и на заседание на групата на високо ниво. Колегите са ни написали, но няма да използваме вече тези думи, въпросът е на равнопоставеността между жените и мъжете. Това е наистина работна група, която е на високо ниво и която ще заседава на 31 януари и 1 февруари в София, като част от заключенията ще бъдат включени като заключения на Съвета. Една от темите, която ще се разгледа, е за ролята на жените в дигиталния свят.
Другата голяма тема е как да бъдат намелени различията в заплащането и в размерите на пенсиите между мъжете и жените. Другото предстоящо този месец са изслушванията пред нашите колеги в Европейския парламент. Аз лично ще бъда на 22 и 23 януари пред двете комисии в Европейския парламент – Комисията по заетостта и социалните въпроси и Комисията по равнопоставеността и съответно правата на жените, така че надявам се да съответно представени нашите приоритети да бъдат споделени, да имаме подкрепата на законодателния орган са законодателя в работата по тези трудни досиета и довеждането им до успешен завършек. Разбира се, интензивността на работата в следващите месеци ще бъде по-голяма.
Реално това, което предстои през оставащият половин месец до края на януари, ще бъдат изслушванията и съответно Конференцията, която е свързана с хората с деменция и заседанието в края на месеца на Групата на високо ниво за равнопоставеност между жените и мъжете.
Разбира се, за тези предстоящи събития ще се отчета в следващото докладване пред Вас през месец февруари и тогава ще Ви запозная със следващия времеви хоризонт какво предстои. Надявам се наистина да имаме успешно Председателство и да разчитам на Вашата подкрепа, разбира се, защото и парламентарното измерение на Председателството е не по-малко. В края на този шестмесечен период наистина да се поздравим с изпълнени цели и намерения, което вярвам, че всички като българи ще имаме полза.
Благодаря, това е първото докладване. Разбира се, освен регулярните доклади и ако възниква необходимост, винаги съм готов да дойда специално и да Ви запозная с конкретно събитие, конкретно досие и така нататък. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Колеги, разбрахте, че това е процедура по изслушване на отделните секторни министерства, на отделните секторни министри в съответните комисии. Това е по отношение на решението от началото на месец декември, миналата година на Народното събрание, което задължава секторните министри да докладват в съответните комисии напредъка във връзка с европредседателството най-общо казано. Благодаря, господин Министър – процедурата е изслушване.

Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ 131 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА.
Заповядайте, господин Министър, да представите Конвенцията.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Съвсем накратко ще Ви представя Конвенцията № 131 за определяне на минималната работна заплата, на Международната конференция на труда, която е приета през 1970 г. Тя е една от конвенциите, която регламентира най-новата материя. Съответно Конвенцията въвежда задължения за ратифициралите държави да създадат или да поддържат механизми за определяне минималната работна заплата, които да се прилагат за всички групи наети лица.
Подготовка за ратификация на Конвенцията извърши Министерството и беше свързано с един задълбочен преглед на националното законодателство. Доколко съответно съответства на Конвенцията този анализ – независим сравнителен анализ, показва, че като цяло законодателствено отговаря на основните задължения, които произтичат от страната за ратификация на Конвенцията 131 – има разписани процедури в нашето законодателство, има процедури на съгласуване на размера, на минималната работна заплата в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и съответно има секция в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата с тази на Министерския съвет, с постановление на Министерския съвет.
Разбира се, това, което все още го няма разписано в нашето законодателство, са точно критериите, които трябва да се отчитат при определяне на минималната работна заплата и при нейното актуализиране. Конвенцията, както имах възможност да кажа преди малко в отговор на въпрос на д-р Адемов, предвижда две групи критерии. Първата група са свързани с потребностите на работника и на неговото семейство. Тук беше единственият спор със социалните партньори, който решихме. Радвам се, че решихме Конвенцията да има пълната подкрепа на социалните партньори и е заявена в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Става дума за превода на „сошъл секюрити бенефитс“. Явно винаги в превода можем да се объркаме.
Тук реферираме и към една друга конференция, която е доста актуална в момента, но всъщност постигнахме съгласие, че коректният превод, който съответно ще бъде е обезщетение за социална сигурност. Като съответно това е и текстът в превода. По отношение на Конвенцията бих могъл да отбележа, че тя е ратифицирана от 53 държави – членки на Международната организация на труда, 9 от които са държави – членки на Европейския съюз. Това са Франция, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словения и Испания.
И да изразя убеденост, че всъщност ратификацията на Конвенцията ще бъде стъпка за въвеждане на съвременни международни и трудови стандарти в националното ни законодателство. Надявам се да подкрепите решението за ратификация на Конвенцията, а след това България, страната ни, ще има едногодишен срок, в който съответно трябва да приведе изцяло законодателството си в съответствие с Конвенцията.
Още веднъж да подчертая, че разглеждаме ратификацията на Конвенцията и като един импулс, един допълнителен стимул за постигане на това съгласие, за което говорихме преди малко между социалните партньори. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
В Комисията са предоставени становищата, които Вие сте ги получили. Има и стенограма от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Имате думата за изказвания, въпроси, мнения. Не виждам.
Ако всичко е ясно, тогава да преминем към гласуване. (Реплики.)
Позволете да подложа на гласуване Законопроекта за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата с вносител Министерския съвет.
Който е съгласен да бъде подкрепен Законопроектът, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Консенсус.
Надявам се на две четения в рамките на едно заседание и евентуално следващата седмица, да приемем Конвенцията и да я предоставим на господин Министъра, като аргумент, с който да комуникира със социалните партньори. Благодаря Ви, още веднъж.
Колеги, за следващото заседание, следващата седмица ще има един Законопроект на Министерския съвет, който е свързан със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, и една точка втора, която е свързана със Законопроекта със Законопроекта за държавните такси, който Законопроект го приехме миналата седмица – второ четене. (Реплики, извън микрофоните.)
Ще има една трета точка, но тя ще бъде изненадваща.
Благодаря Ви, колеги.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,52 ч)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Мария Петрова
Форма за търсене
Ключова дума