Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 2

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 24 януари 2018 г.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-02-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

3. Разни.

Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и гости.
В заседанието взеха участие госпожа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Христо Симеонов – началник отдел в Дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика, господин Атанас Колчаков – държавен експерт в Дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Елеонора Пачеджиева – директор на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Надежда Харизанова – държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Христина Христова – съветник в Министерския съвет, госпожа Адриана Стоименова-Стефанова – заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, и госпожа Атанаска Тодорова от КНСБ.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Откривам днешното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Предложеният дневен ред е:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност с вносител Министерския.
2. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси с вносители Михаил Христов и Крум Зарков – обсъждане за второ гласуване.
3. Разни.
Който е съгласен да бъде подкрепен дневния ред, моля да гласува.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Благодаря.
(Председателят на Комисията господин Хасан Адемов беше поздравен по случай рожденият му ден от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика, от политическа партия на ГЕРБ и от представителите на Министерството на труда и социалната политика, както и от всички присъстващи на заседанието.)

Преминаваме към точка първа дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ С ВНОСИТЕЛ МИНИСТЕРСКИЯ.
Госпожо Димитрова, Вие ли ще представите Проекта?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! Имам честта да представя позицията на Министерството на труда и социалната политика относно измененията и допълненията в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива на Европейския съюз № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми (au pair), посочени в „Директивата".
Към момента разпоредбите на отменената Директива 2004/114 та Европейската общност и 2005/71 на Европейската общност са въведени в Глава трета от Закона за чужденците в Република България и в Глава втора, Раздел VΙ от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
В тази връзка изискванията на Директива на Европейския съюз № 2016/801 са включени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както следва:
- В Раздел VΙ „Заетост на научни работници, студенти и стажанти“ от Глава втора на Закона се предлагат нови редакции на чл. 36, чл. 37 и чл. 38, с които се извършват необходимите изменения и допълнения относно заетостта без разрешение за работа на научните работници, включително на академичната общност, на територията на Република България, включително при условията на мобилност в ЕС, и след приключване на научноизследователските им проекти. Това се отнася и за заетостта на членовете на техните семейства, както и по отношение на мобилността и заетостта на студентите.
- С предложения нов чл. 38а се уреждат условията за достъп до пазара на труда без разрешение за работа и на стажантите при условията на трудов договор за стажуване.
- Създава се нов чл. 39а, в който изрично са посочени случаите, които не попадат в обхвата на този раздел.
В Глава трета „Равно третиране" от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се въвеждат условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила. Урежда се и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост.
В Глава четвърта „Трудова мобилност в Европейския съюз" от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е направено обвързване с разпоредбите на новия Регламент № 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES), достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламентите на Европейския съюз № 492/2011 и № 1296/2013.
Необходими допълнения се правят и в Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, където са отразени съответните легални понятия, използвани в Директивата, като „доброволец", „научен работник", „научно изследване", „научноизследователска организация", „образователен проект", „приемаща организация", „програма за доброволческа дейност", „стажант", „студент", „училище" и „ученик".
В Проекта на Закона за изменение и допълнение са включени и необходимите изменения и допълнения и в Глава трета от Закона за чужденците в Република България, където са уредени условията за пребиваване на тези категории чужденци в Република България с възможността за мобилност в рамките на Европейския съюз на научните работници, членовете на техните семейства и на студентите. Условията за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети държави като доброволци и ангажиментите на работодателя или на приемащата организация относно връщането на работниците от трети държави.
В Закона за българските лични документи се предлагат допълнения относно издаването на разрешения за пребиваване на граждани на трети държави като научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци. Освен това в Закона за младежта се урежда възможността за пребиваване на граждани на трети държави в България за осъществяване на доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба.
В допълнение на вече посочените изменения и допълнения във връзка с въвеждането изискванията на Директивата в българското законодателство, в предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се съдържат и редица разпоредби, целящи усъвършенстване на нормативната уредба в областта на заетостта на чужденци в България чрез отстраняване на установени несъответствия от правно-технически характер и даване възможност за по-доброто прилагане на действащите норми в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
С приемането на Закона ще се постигне не само съответствие с
изискванията на законодателството на Европейския съюз в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци, както и определени уточнения за висококвалифицирани специалисти, за сезонни работници, командировани или изпратени граждани на трети държави и членове на техните семейства. Ще се подобрят възможностите за тяхното равно третиране, както и за мобилност в рамките на Европейския съюз. Пълното съответствие на българското законодателство с Директивата ще се постигне след приемането и на измененията и допълненията в правилниците за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и на Закона за чужденците в Република България след приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Високо специализираният експерт от Министерството на труда и социалната политика ми каза да спра до тук.
Ако има въпроси, които да уточним, сме на Ваше разположение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Димитрова.
Колеги, имате думата за изказвания и въпроси.
Аз имам два въпроса.
Първият въпрос е свързан с § 10, който касае чл. 14.
В досегашния текст на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност министъра на труда и социалната политика в случаите, в които издаваше разрешение за работа на чужденци и граждани на трети държави задължително – става въпрос за случаите, в които издаваше разрешение за повече от 10% от работещите, искаше становище на социалните партньори. Сега този текст „изисква“ е заменен с „може да изисква“. Тоест пожелателният текст. Това притеснява социалните партньори. Вероятно имате отговор на този въпрос.
Молбата ми е да стане ясно на народните представители защо и по каква причина се променя този текст?
Знаете, че социалните партньори са много чувствителни на тази тема и не без основание.
На второ място, в Народното събрание има внесен Законопроект, който върви в комисиите, за доброволчеството. Не знам дали точно така се казва.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Да, така се казва.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие от Министерството на труда и социалната политика имате ли становище по този законопроект, защото първоначалното ми впечатление, ако не съм прав, нека колегите ме поправят, е, че има противоречие между директивите, които въвеждаме сега, и това, което е разписано в Закона за доброволчеството. Вероятно, ако съм прав. Ако не съм прав, ме поправете, защото този Законопроект за доброволчеството знам, че се работи дълги години, а директивите сега са по-нови. Възможно е да има такова разминаване. Ако няма, кажете, за да изчистим този въпрос.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Ако ми позволите, след думите, които ще кажа, да дадете думата на господин Христо Симеонов, който основно активно, на база на своята компетенция и специализация работи по всички тези синхронизации на нашето законодателство в съответствие с европейските директиви.
Преди това искам да кажа, че Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е разглеждан на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, на Националния съвет по заетостта и ще се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
По отношение на Законопроекта за доброволчеството Министерството на труда и социалната политика има изразена позиция и във връзка с конкретния отправен от Вас въпрос, за което Ви благодаря, конкретно искам да отговоря, че ще положим отговорната позиция, за да може синхронизацията, която правим с измененията и допълненията в този закон, да бъде и в синхронизация с разглеждането, диалога и становищата, които ще постъпят със Закона за доброволчеството.
Сега, ако позволите да вземе думата господин Симеонов.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Само искам да припомня, че с господин Симеонов сме правили голяма част от текстовете на този закон.
Заповядайте, господин Симеонов.
ХРИСТО СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Бих искал да кажа само две неща отзад напред, ако позволите, по темата за Закона за доброволчеството.
Прегледах съвсем неформално така, както е качен на сайта на Народното събрание. По принцип идеята за регулирането на тази дейност е изключително добра. Просто трябва да се прецизират обвързванията с Директива 2004/114, която вече е отменена. Тоест с Директивата, която тук въвеждаме, от Директива 2004/114 е отменена и може би идеята, доколкото съм я схванал, не мога да кажа със сигурност, но идеята на Законопроекта е да регулира този вид заетост на български граждани или евентуално европейски, но не и на граждани от трети държави.
Затова трябва да се направи някакво прецизиране в тази посока.
Що се отнася до § 10, всъщност ние не предлагаме нещо ново. Предлагаме §10 да се възстанови в този вид, в който е работил още от самото начало в 2002 г., когато беше приета Наредбата за разрешение за работа. От тогава до приемането на Закона тя беше в този си вид с „може да“.
Всъщност ние не искаме да ограничим никого, още по-малко социалните партньори, Вие сам знаете колко активно работим с тях в абсолютно всички възможни формати и неслучайно с този Закон създадохме този Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност, за да може в него да се обсъждат всякакъв тип чувствителни въпроси за всички страни от трипартитното сътрудничество.
Така че това предложение не цели да ограничи нито едната, нито другата страна – представителите на работодателите или на работниците и служителите, а цели да даде възможност за по-голяма оперативност във взимането на решения.
Последната статистика към момента е, че когато постъпват такива искания, те са за съвсем незначителни надвишения на десетте процента в рамките на части от процент или до 2-3% и то основно за малки и средни предприятия, където този процент е много трудно да бъде съблюдаван.
Не смятаме, че предложението ще ограничи нечии интереси. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря ВИ, господин Председател.
Уважаеми колеги, дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник-министър, гости! Искам да направя само едно уточнение по Закона за доброволчеството – защо не сме се съобразили с тези директиви, които са заложени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Защото ние, заедно с работна група към Министерството на младежта и спорта активно работихме по тези текстове в Проекта на закон за доброволчеството през 2015 г., когато тази директива я нямаше. През 2016 г. Проекта на закон за доброволчеството беше внесен за разглеждане в Народното събрание. Правната комисия също има тези становища и между първо и второ четене те ще се съобразят със съответната директива, така че няма никакъв проблем. Това е за уточнение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Напомних за това, за да може да се изчисти проблема от гледна точка на коректността между отделните комисии.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения.
Много важни директиви във връзка със ситуацията на пазара на труда в България и не само в България, но и в целия Европейски съюз.
Да смятаме, че всичко е ясно? Добре.
Позволете ми да закрия дискусията и да подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност с вносител Министерския съвет.
Който е съгласен този Законопроект да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус така, както се полага за Европейките директиви.
Благодаря ви, колеги.

Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ С ВНОСИТЕЛИ МИХАИЛ ХРИСТОВ И КРУМ ЗАРКОВ.
Заглавието: „Закон за изменение на Закона за движението по пътищата“.
Няма постъпили предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието на Закона, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
По § 1 няма направени предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 1, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
По § 2 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами ми господа народни представители, и в това си предложение по § 2 в Закона за висшето образование и в следващото си предложение – в Закона за железопътния транспорт съм се ръководила от становището, което е дало Министерството на труда и социалната политика и смятам, че така е редно и ще бъде възприето и от Министерството на труда и социалната политика, както и от всички народни представители, членове на Комисията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, имате ли някакви бележки?
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Уважаеми д-р Адемов, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаема госпожо Ангелова! Принципно Министерството на труда и социалната политика няма бележки по направеното предложение, така че съгласуваме и подкрепяме без бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Светлана Ангелова.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
Подлагам на гласуване заглавието на подразделението „Заключителни разпоредби“ и § 2 по вносител, заедно с предложението на народния представител Светлана Ангелова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
По § 3 няма предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 3 по вносител, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
По § 4 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Казах в изказването си преди малко, че това, което предлагаме – думата „инвалид“ да бъде заменена с „хора с увреждания“, е по-правилния термин, защото право на безплатен превоз или с намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания и затова смятаме, че изразът „лица с увреждания“ е по правилният термин отколкото „хората с увреждания“ и ще бъдат включени и децата с увреждания. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението е думата „инвалиди“ да бъде заменена с „хора с увреждания“.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Нямаме бележки. Подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светлана Ангелова - В Закона за железопътния транспорт (обн. , ДВ, бр. …) в чл. 52 думата „инвалиди“ да бъде заменена с „хора с увреждания“.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на госпожа Ангелова, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип с приетото предложение на народния представител Светлана Ангелова като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 4, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
По § 5, 6 и 7 няма направени предложения.
Имате ли някакви бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 5, 6 и 7 по вносител.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
По § 8 няма предложения.
Колеги, тези термини са много важни ,защото от тях произтичат права, каквито и да са, така че терминологичното уточнение е важно.
Който е съгласен да бъдат подкрепени § 8 и 9 по вносител, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
Колеги, правя предложение за нов § 10.
Моля да го чуете.
Има още един проблем в Кодекса за социално осигуряване.
„В чл. 70а, ал. 2:
а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“;
б) в т. 6 думата инвалид“ се заменя с „лица“.
В чл. 74, ал. 3 думите „Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „Лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.
В чл. 83, ал 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.
Колеги от Министерството на труда и социалната политика? Предложението е съгласувано с Вас.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости. Благодаря за направеното предложение, за да може с промените по Закона за държавните такси и последващите промени, които настъпват в още девет закона да се синхронизира и да се направят съответните промени в Кодекса за социално осигуряване в членовете, алинеите и точките, които съобщихте, д-р Адемов.
Нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Искам да го прочета за протокола:
„§ 1. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 70а, ал. 2:
а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“;
б) в т. 6 думата инвалид“ се заменя с „лица“.
2. В чл. 74, ал. 3 думите „Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „Лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.
3. В чл. 83, ал 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.“
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение на Комисията за създаване на нов § 10, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.
С това приемаме Закона за изменение на Закона за държавните такси.
Колеги, благодаря Ви още веднъж.
Благодаря на вносителите, на колегите от Министерството.
ЗАМЕСТНИК$МИНИСТЪР РОСИЦА ДИМИТРОВА: И аз Ви благодаря и Ви пожелавам хубав празник и на Вас хубаво заседание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще бъде хубав, ако го споделим заедно.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,55 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
(Мая Станкова)
Форма за търсене
Ключова дума