Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/02/2018
  П Р О Т О К О Л

  № 4

  от проведено извънредно заседание, съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по образованието и науката, на 7 февруари 2018 г.
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на икономиката и на министъра на труда и социалната политика за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика, и гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14, 20 ч. и ръководено от госпожа Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука, от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическата политика и туризъм, и от господин Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика.

  * * *

  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми колеги, уважаеми гости, имам удоволствието да открия днешното съвместно заседание на Комисията по образованието и науката, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика, със следния дневен ред:

  1.Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на икономиката и на министъра на труда и социалната политика за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение.
  По предложение и на многоуважаемия господин председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, господин Петър Кънев и на господин Адемов ще гласуваме точката анблок трите комисии, който е „за“, моля да гласува.
  Гласуваме предложението за дневен ред.
  Мисля, че имаме единодушно подкрепен дневен ред и от трите комисии, така че не е необходимо да споменаваме съответните бройки.
  Очакваме министърът на образованието да се присъедини към Комисията всеки един момент, надявам се.
  Тук вече е министърът на труда и социалната политика – Бисер Петков и заместник-министърът на икономиката – Лъчезар Борисов.
  Гости на днешното заседание, ще прочета списъка на гостите, които са регистрирани към Комисията по образованието и науката.
  От Министерството на образованието и науката: министър Красимир Вълчев и Таня Михайлова – заместник-министър.
  От Националната агенция за професионално образование и обучение: Емилияна Димитрова – председател.
  От Сдружението на директорите в средното образование в Република България: Асен Александров – председател.
  От Независимия учителски синдикат към КНСБ: Аспарух Томов – председател.
  От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“: Емилия Мирчева.
  От Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България: Надежда Николчева – председател.
  От Посолство на Конфедерация Швейцария в България: Петя Евтимова – ръководител на проект „ДОМИНО“, Швейцарски офис за сътрудничество в София, Полина Златарска – експерт „Връзки с бизнеса“ в проект „ДОМИНО“, Швейцарски офис за сътрудничество в София.
  От Американска търговска камара в България: Надя Лазарова – директор на дирекция „Политики“, Ива Тодорова – съпредседател на Комитета по човешки ресурси и образование към Американската търговска камара в България.
  От Посолство на Република Австрия в България: София Дамянова – ръководител на проект „Дуално обучение“, Търговски отдел към Посолството на Австрия в България.
  От Германо-българска индустриално-търговска камара: Биляна Генова – отдел „Маркетинг“.
  От Сдружение „Конфиндустрия България“: Мила Ненова – директор, и Пламен Дилков – заместник-председател.
  От Българска стопанска камара: Петър Денев – заместник-председател, Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“, Даниела Симидчиева – директор на Център за професионално обучение, Антоанета Кацарова – ръководител направление „Методическо осигуряване на дейности“ в Центъра за професионално обучение, Марлен Моллова – експерт в Центъра за професионално обучение, Таньо Стойчев – директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“.
  Уважаеми гости, позволете ми да дам думата на председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика – господин Хасан Адемов. Заповядайте.
  ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми господин Министър, дами и господа заместник-министри, уважаеми дами и господа народни представители! Целта на днешното съвместно заседание на трите комисии, заедно с представители на социалните партньори, на организации и институции, които са свърза с дуалното образование и обучение, е да видим докъде сме стигнали с законодателната уредба, кои са проблемите, които биха могли да бъдат пречка за въвеждането на дуалното образование и обучение?
  Не случайно сме трите комисии, защото в предметния обхват на проблема, който разглеждаме в момента, са ангажирани не само работодатели, социални партньори, а включително са ангажирани и колегите от Министерството на труда и социалната политика – хората, които се занимават с трудовото законодателство.
  Изключително важно е да намерим мястото на трудовите договори – дали трябва да бъдат в Кодекса на труда, от една страна, при спазването на всички изисквания и характеристики на трудовия договор от гледна точка на права и задължения, на тези които са включени в системата на дуалното образование и обучение, това е единият възможен подход. Другият възможен подход е в Специалния закон, както е например със специализиращите лекари в Закона за здравето, са уредени всички ангажименти, задължения и права на тези, които стажуват, тоест двата възможни подхода.
  На днешното заседание трябва да уточним: кой е по-прагматичният и кой е по-легитимният подход за решаването на проблемите, защото, ако в Кодекса на труда включим един нов раздел, който да легитимира, да узакони трудовите договори, какъвто и да е този трудов договор, както и да се нарича той, при всички положения след като е в Кодекса на труда той трябва да отговаря на абсолютно всички, без изключение, атрибути на един трудов договор от гледна точка на права, от гледна точка на задължения.
  През 2014 г., ако не се лъжа, приехме текстове в Кодекса на труда, които регламентираха така наречения „трудов договор“ с условия за обучение по време на работа. Тогава идеята беше да решим въпроса с по-бързото практическо приложение на Европейската гаранция за младежта. В тези трудови договори, които са с условия за обучение по време на работа, фигурират по-голямата част от характеристиките на един обикновен трудов договор, но има и малко изключение –има и задължения. Едно от задълженията например е, има срокове за неговото приложение и неговото действие. От друга страна има задължение на работодателя за заплащане на 90% от минимална работна заплата. Всички тези текстове, което са действащи в Кодекса на труда, заедно с новите идеи, които съществуват в момента, трябва да бъдат предмет на дискусията, която предстои да проведем на днешното заседание.
  Уважаема госпожо Дамянова, за мен е истинско удоволствие, че тук присъстват представители на трите ведомства. Да се надяваме, че в един конструктивен диалог ще решим проблемите, които съществуват на този етап. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Преди да дам думата и на господин Петър Кънев, ще подчертая, че трите комисии очакваме да чуем информация не само за законодателните инициативи, които предстоят за активното въвеждане на дуалната система в България, но да чуем информация за това как протича процесът за въвеждането му, защото законодателните промени в Закона за професионалното образование, които позволяват въвеждането на дуалното обучение в България бяха направени през Четиридесет и второто Народно събрание, бих казала с пълен консенсус, тогава, от всички парламентарно представени групи.
  Първият пилотен проект за въвеждане на дуалното обучение в България приключи още през 2010 г. Тогава се изпълняваше проект на Министерството на образованието съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара и германското дружество за техническо сътрудничество, заедно с три фирми и три професионални гимназии в България. Директорът на една от гимназиите е днес на нашето заседание. Безспорна е важността на дуалното обучение за развитието на България и на икономиката. Бих казала, че дуалното обучение е обучението на бъдещето, тоест инвестицията в него, колкото и клиширано да звучи, е именно инвестицията в бъдещето.
  Имаме обединение, затова сме и в този състав трите комисии, които имат отношение. Надяваме се да чуем пълна информация. Разбира се, подкрепата, която се очаква от нас като законодателна власт и законодателен орган за продължаването на тази политика в национален мащаб, а не само в отделни гимназии или райони в страната. Господин Кънев, имате думата.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Ще бъда много кратък. Ще започна с това, че инвестицията в бъдещето, всичко това го говорихме през 2010 г., и за нас 2018 г. беше далечното бъдеще. Сега през 2018 г. се събираме по същата тема, по същия повод и не можем да разберем докъде сме стигнали и можем ли да отлепим нещо по тази тема.
  Комисията по икономическа политика и туризъм е в пълен състав, отсъства министър Караниколов. Днес той е домакин на колегата си от Турция – министърът на икономиката на Турция, но тук е господин Лъчезар Борисов, който е заместник-министър на икономиката. Няма да изреждам списъка на гостите, тъй като, който има желание да вземе думата сам ще се представи за протокола.
  Темата е изключително важна и затова предлагам, разбира се няма да бързаме, ще изслушаме всички желаещи да вземат думата. С модераторът ни Милена Дамянова, сме се разбрали, че гласуване няма да има, но трябва да излезем с някакви решения. Осма година все сме в бъдещето. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДЯМАНОВА: Благодаря, господин Кънев.
  Мисля, че и трите комисии са в пълен състав, което много ясно трябва да покаже отношението на всички народни представители – членове на тези комисии към проблема.
  Да започнем с министъра на образованието – господин Красимир Вълчев.
  Говорим си за лимит на изказванията от страна на министрите, тъй като това е изслушване. По 10 минути съответно имат министърът на образованието, министърът на труда и социалната политика и заместник-министърът на икономиката.
  Заповядайте, господин Вълчев.
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кънев, господин Адемов, госпожи и господа народни представители, гости! Ще Ви представя кратка информация по напредъка на въвеждането на дуалното обучение.
  От 2015 г. се работи за въвеждането му по модела на страни с развита система на дуално обучение като Германия, Австрия и Швейцария. През учебната 2015 г. – 2016 г. стартира проект „Дуално образование за модерни изисквания и нужди на обществото“ или съкратено ДОМИНО. Въз основа на подписано споразумение между Швейцария и Република България представлявана от Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката. С Германия и Австрия нямаме подписано споразумение за осъществяване на дейности в тази област. Сътрудничеството се осъществява чрез обмен на информация и участие в различни семинари и обучения.
  Целта на проекта ДОМИНО е не просто навлизането на дуалното образование в България по Швейцарски модел, а подкрепа на страната да изработи свой собствен модел съобразен с историческите и културните традиции. Проектът стартира през 2015 г. с две професии и две български училища. Резултатите за периода 2015 г. – 2017 г. са: 19 града, 32 училища, 49 паралелки, 1134 ученици и 170 форми. Министерството на образованието пое ангажимента за тази година да предостави допълнителни 300 хил. лв. за стипендии, за да осигури всички професионални гимназии, за които има интерес от бизнеса. Това, което можем да кажем е, че има тенденция за разширяване.
  Знаем, че можем да разчитаме само временно на проекта ДОМИНО и планираме прехвърлянето на бюджетно финансиране на тази политика, като може да се каже, че още тази година сме стартирали с допълващо финансиране. Очакваме през последните години, въпреки че може би госпожа Евтимова има по-добра информация, финансирането от швейцарска страна да бъде концентрирано по определени дейности, да бъде фокусирано върху определени дейности като разработването на учебни планове и други, но не и преките дейности, преките разходи, произтичащи от дуалното обучение като стипендии на учениците. Имаме този опит от предишни години с други политики и дейности, които сме финансирали с донорски средства и постепенно сме прехвърляли на бюджетно финансиране като по този начин сме ги направили устойчиви.
  Пилотният проект дуално обучение в Германия, иницииран от Австрийската търговска камара, също стартира през учебната 2015 г. – 2016 г. в три града и четири специалности. В края на 2017 г. в него са включени 404 ученици обучавани в шест гимназии, в шест професии, в четири града, с 19 фирми партньори. Резултатите за периода 2015 г. – 2017 г. са в цифрово изражение: 58 паралелки с 1332 ученици; 24 професионални гимназии с прием след 7-ми клас; както и 31 професионални гимназии с прием след 8-ми клас.
  Сред професиите и специалностите включени в дуалната система на обучение са следните технически професии, за които бизнесът сигнализира най-голяма потребност на кадри на пазара на труда: техник на електронна техника, техник на енергийни съоръжения и инсталации, машинен техник машини и системи с цифрово-програмно управление, електротехник, техник по автоматизации, оператор в минната промишленост, техник по транспортна техника, както и други – техник-технолог в дървообработването, приложен програмист, промишлен дизайн и други.
  В подкрепа на системата за дуално обучение са разработени нови учебни планове и програми, стартирали са партньорства между училища и предприятия за организиране на индивидуално обучение в професионалните училище.
  Създава се капацитет на ниво училище и предприятие, с обучението на учители и наставници, и на национално ниво с обучението на национални експерти, и екип към дирекция „Професионално образование“ в Министерството.
  Основан бе форум за дуално образование с участието на над 100 представители на държавните институции, професионалните училища, местните власти, работодателските организации, големите работодатели, синдикатите и неправителствените организации. Разработени са комуникационна стратегия и интернет и фейсбук страница на проекта ДОМИНО. На 22 ноември 2017 г. проведохме Национална конференция по темата заедно с работодателите.
  Това, което мога да кажа: да, действително основните предпоставки за стартиране и разширяване на дуалното обучение като форма и като практика са налице основните нормативни, бих казал, и финансови предпоставки. Трябва да се направят допълнителни промени, които по-скоро да отстранят пречките по отношение за по-нататъшното разрастване на дуалното обучение. За тази цел е създадена Междуведомствена работна група, която трябва да предложи тези промени със срок 31 март 2018 г. Една част от промените вече сме предложили в Наредба № 1 на министъра на образованието, за условията и реда за провеждане на дуално обучение или обучение чрез работа.
  Факт е, че последните десетилетия професионалното образование загуби престиж като желана опция, като желан избор, от страна на учениците за продължаване на гимназиално образование като крайна степен. С дуалното обучение в много по-голяма степен имаме възможност да мотивираме учениците за включване в система на професионалното образование, рано да ги свържем с реалния бизнес, да свържем професионалното образование с потребностите на пазара за труда. Това вече се случва. Вероятно може да се случва и с по-високи темпове.
  Нашият ангажимент е, с основните инструменти на политиката, нормативни и финансови, да създадем тези предпоставки за разширяване на професионалното обучение, като пак казвам, че имаме ангажимента с бюджетната рамка за следващите години да увеличаваме разходите за професионално образование, в това число и за дуална форма на обучение. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря, господин Вълчев.
  Давам думата на министъра на труда и социалната политика – господин Бисер Петков. Заповядайте.
  БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
  Уважаеми председатели на парламентарни комисии, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! Позволете ми най-напред да благодаря на ръководствата на трите комисии за поставянето на този важен въпрос на дискусия в българския парламент. Безспорно, това което каза министър Вълчев от гледна точка на връзката между професионалното обучение и пазара на труда и настоящата ситуация на българския пазар на труда ни задължава да направим възможното да стимулираме тези форми на обучение.
  Това, което ще кажа, без да повтарям казаното от министър Вълчев, е свързано с това, че на практика дуалното обучение засяга две групи лица: първо, лица до 16 години, или по-скоро над 16 години, които са в образователната система, тоест учениците от 11-ти и 12 клас, и лица над 16 години, които са на пазара на труда.
  По отношение на първата група лица, ангажиментите на система на труда и социалната политика са свързани с даване на разрешения за работа. Както е известно, съгласно Кодекса на труда, непълнолетните лица могат да започнат работа само след разрешение на „Главна инспекция по труда“. Бих желал да предоставя кратка информация, защото това е част от процеса на ангажирането и дуалното обучение на учениците.
  По данни на „Главна инспекция по труда“ за 2017 г. са постъпили общо 7088 броя искания за издаване разрешения за наемане на работа по трудови правоотношения на лица до 18 години. Издадени са 6947 броя разрешения за работа, постановени откази са общо 128, и 13 броя искания са оттеглени от работодателя. Съпоставка с данните за 2016 г. показва нараснал интерес за наемане на непълнолетни лица, защото през 2016 г. постъпилите искания са 5283, тоест около 2000 по-малко. Не мога да кажа каква част от тези искания, тъй като все още няма такава детайлизация на информацията от страна на „Главна инспекция по труда“, са искания свързани с дуално обучение на ученици, на непълнолетни лица. Ще спомена, че част от отказите, които са направени на работодатели, са свързани съответно с това, че измерванията на параметрите на работната среда са идентифицирали опасности и риск за безопасността и здравето на работещите, свързани преди всичко с излагане на параметри на шум, вибрации, които са над позволените дневни стойности на експозиция.
  Същевременно бих желал да подчертая, че това което прави специално „Главна инспекция по труда“ е да оказва максимална подкрепа за напредъка по въвеждането на дуалната система на обучение, при стриктно съблюдаване на защитата на живота и здравето на непълнолетните работници и служители. В подкрепа на това твърдение ще кажа, че административната услуга по даване на искания за издаване на разрешения за работа на непълнолетни, всъщност е осигурено предоставянето и заявяването по електронен път. С изменение на Наредба № 6 за условията и реда за даване разрешение за работа на лица ненавършили 18 години, от тази година нормативният срок е съкратен от 15 дни на 7 дни, но фактическият срок, в който се произнася Агенцията е 3 работни дни от постъпване на искането. Това е по отношение на съдействието на системата по процеса на дуално обучение на ученици, които са в образователната система от горните класове – 11-ти и 12-ти клас.
  По отношение на втората група лица над 16 години, които са на пазара на труда, бих желал да отбележа, че с промени в Закона за насърчаване на заетостта, които са в сила от 1 август 2015 г. е въведена насърчителна мярка за работодателите да наемат безработни лица за обучение чрез работа.
  Редът и условията за организиране на обучение са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона и съгласно тази насърчителна мярка, със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда могат да се финансират разходите на работодателите за времето на обучение покриващи трудови възнаграждения на наетите безработни лица, социалните и здравни осигуровки за сметка на работодателя и средства за наставник, като се финансират и разходите на обучаващата институция за провеждане на теоретично обучение. За осигуряване на качественото обучение със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда може да се финансира и обучението на наставници. В приетия миналия месец от правителството Национален план за действие по заетостта за 2018 г. са планирани средства в размер на 350 хил. лв. за дуално обучение на 80 лица. Това е накратко информацията, която бих могъл да предоставя.
  Бих искал да подчертая и предполагам, че това ще бъде обект на последващата дискусия, че в тази система на дуално обучение ние трябва да потърсим заедно и мястото на центровете за професионално обучение, центровете за практическо обучение наред с участието, разбира се, на работодателите и на образователните институции, тъй като международният опит, който е добре проучен и се прилага, показва, че тяхната роля е много важна в този процес и същевременно една от възможностите за връщане на пазара на труда на излезли от образователната система, които трудно можем да върнем на тази възраст в образователната система е наистина чрез практическо обучение да ги приобщим към пазара на труда. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря на министър Петков.
  Надяваме се с колегите, да получим информацията, от Вас и от министър Вълчев, но в малко по-разширен вариант по отношение на образованието, тъй като имаме и австрийски проект, предполагам че ще получим информация и за него от неговия ръководител. Имаме паралелки, които са извън швейцарския проект също по дуално обучение.
  Надяваме се, тази информация да бъде обобщена от двете министерства и да бъде предоставена до края на седмицата на трите комисии, така че колегите да бъдат запознати в детайли с нея и да разполагат с нея. Аз лично имах желание да ми бъде предоставена още за днешното заседание. Предполагам, че времето не Ви е достигнало, но ще бъдем благодарни, ако до края на седмицата получим обобщени данни за цялата картина, не само за швейцарския проект, но и за цялата картина, която касае дуалното обучение, която засяга и двете министерства.
  Имате думата заместник-министър Борисов.
  ЛЪЗЕЧАР БОРИСОВ: Уважаеми председатели на парламентарни комисии, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министър Вълчев спомена част от напредъка, аз ще се спра частично и на проекта ДОМИНО, като допълня единствено и само това, че успехите, които бяха цитирани са свързани с много приоритетни сектори за българската икономика. Именно там намират кадри от сферата на машиностроенето, електротехниката, хранително-вкусовата промишленост, газова техника, туризъм, автомобилна промишленост, мехатроника, мебелно производство. Благодаря на партньорите на министерствата, на партньорите по проекта, че наистина реализираме едни доста добри успехи, които са важни и ни дават основата за работа занапред.
  Министерството работи и подпомага нашите партньори, министерства, изпълнителна власт, за въвеждане на дуалното обучение. Една от темите, които ние виждаме като възможност, е създаването и поддържането на списък или регистър на предприятията, които участват в процеса на дуално образование, които наемат ученици за работа. Няма да се спирам на всички ползи, които могат да бъдат постигнати чрез формата на дуалното обучение.
  Конкретното предложение на Министерството на икономиката е, че това би могло да бъде една публична административна услуга, която да се предоставя безплатно на предприятията, а този списък разбира се би трябвало, поне така го виждаме ние като предложение, да се актуализира на шест месеца, така че да се включват съответните сектори и предприятия при ползването на тази услуги. Имаме готовност тази услуга да бъде предоставена от Министерството на икономиката, когато се направят съответните нормативни промени.
  Отново благодаря на народните представители, че за пореден път извеждаме една тема, която ние отново бяхме заложили в Националния икономически съвет и предстоеше да разглеждаме напредъка по нея.
  Ще споделя, че на последното заседание на Националния икономически съвет през месец декември 2017 г. се взе решение да се регламентира договор за дуално обучение на ученици, което да не е трудов договор към Кодекса на труда. Решението, което е взето от Националния икономически съвет е, че този договор следва да се регламентира. Не знам, може би колегите ще кажат, дали това е правилната посока, да се регламентира към Закона за професионалното образование и обучение Наредба № 1 за условията и реда за уреждане на обучение чрез работа. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Госпожо Евтимова, желаете ли да вземете отношение като ръководител на проекта ДОМИНО?
  Ограничаваме изказванията до 5 минути.
  Заповядайте.
  ПЕТЯ ЕВТИМОВА: Благодаря.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министри, уважаеми гости! Наистина смятам, че три години след като вече се прилага дуалното обучение в България, е време да прегледаме как върви той, какво може да се направи да подобрим неговото прилагане? Както няколко пъти вече беше споменато, по българо-швейцарския проект участват вече 170 фирми, голяма част от които структуроопределящи за българската икономика.
  В този проект бяхме опровергани по няколко теми: първо, ние очаквахме, че в проекта ще се включат главно големи фирми, тъй като големите фирми могат да си позволят този разход. Искам да кажа, че от тези 170 фирми нито една фирма не получава финансиране от проекта, тоест фирмите участват изцяло за своя сметка, осигурявайки заплатите на учениците в 11-ти и 12-ти клас, които работят по три дни във фирмите.
  От тези 170 фирми – 42% са големи фирми, 30% са средни фирми и 28% са малки фирми. Малките фирми са главно в областта на туризма и хранителната промишленост. По отношение на индустрията, с най-голям дял е машиностроенето – 24%, електротехника, енергетика – 19 %, промишлена електроника – 13%, транспортна техника – 13%, минна промишленост– 2%, мебелно производство – 16% и хранителни технологии и туризъм – 17%.
  По отношение на произхода, очаквахме към дуалното обучение да се присъединят чуждестранни инвеститори, тъй като системата е позната най-вече в държави като Германия, Австрия и Щвейцария, но тук също бяхме опровергани – 81 % от участващите фирми са изцяло български фирми, едва – 19% са чуждестранни инвеститори от Швейцария, Италия, Германия, Австрия, Унгария и САЩ.
  Какви предизвикателства срещаме и как върви прилагането, както госпожа Дамянова пожела да чуе? По проекта създадохме един Форум за дуално обучение, в който се включиха над 100 представители на бизнеса, образователни институции, местни власти. Този Форум направи предложение за уреждане на няколко практически въпроса, които наистина не са уредени до момента в законодателството и които пречат на гладкото прилагане на дуалното обучение.
  На първо място, фирмите предлагат да се реши въпросът, няма да се спирам в кой закон да се реши това, но го поставям като проблем – учениците, които са три месеца във ваканция, трябва ли да имат и платен годишен отпуск? В трите държави те имат или ваканция, или отпуск. В българския Кодекс на труда никъде не се казва, че тези, които учат и са дуална форма няма да ползват и платен отпуск. – в същност те са три месеца във ваканция. Нужно ли е да им бъде заплащан и платен отпуск?
  Другият въпрос, който не е уреден изрично, е за кои социални рискове следва да ги осигурява работодателят. В Кодекса за социално осигуряване не е казано нищо за учениците, които са в дуална форма на обучение.
  Третият въпрос, е свързан със Закона за здравното осигуряване. Работодателите към настоящия момент са задължени да плащат здравни осигуровки в момента на сключване на договор с тези ученици, в същото време те са ученици в държавни или общински училища и са осигурени от държавата. Получава се двойно здравно осигуряване. Решаването на този въпрос по подобен начин, по който е уреден за студентите, би било сериозно облекчение за фирмите, които участват в дуалното обучение.
  Другите предложения, които изхождат от решенията на форума за дуално обучение, са свързани, господин Борисов вече спомена, със създаването на специални критерии на фирмите, които могат да обучават ученици в дуална форма и въвеждането на списък или регистър на тези фирми. Това е изключително важно, тъй като говорим за непълнолетни ученици – те се подчиняват на специален режим за охрана на тяхното здраве и живот. Трябва да имаме гаранции, че фирмите, които приемат ученици ще се отнасят достатъчно сериозно, за да гарантират тяхната безопасност по време на работа.
  Останалите предложения от Форума за дуално обучение са свързани с професионалното обучение, с въвеждане на законово изискване учебните програми да се актуализират най-малко веднъж на пет години, за да бъдат съобразени с последните постижения и технологии в бизнеса.
  Няколко проблема, с които се срещаме в прилагането, имаме две фирми, които в процеса на обучение се отказаха. Това е сериозен проблем. Предполагаме, че се дължи на липсата на информация, но това възпрепятства нормалното завършване на учениците, които те до момента са приемали на практика, и създава затруднения за училищата. На няколко места срещаме трудности с получаване на разрешенията за работа за учениците.
  Имаме няколко абсурдни ситуации, когато учениците са получавали разрешения за работа през лятото на същите места, но когато трябва като ученици отново да сключат трудови договори, за същата работа получават откази. Намесваме се и обясняваме, където е възможно, що е това дуално обучение, но и самите териториални поделения на „Инспекцията по труда“ ни казват, че съществуващата в момента Наредба им забранява да издават разрешения. Изправени сме пред невъзможната ситуация – от една страна по учебен план тези ученици да трябва да работят, а от друга страна – да не могат получат разрешение.
  Няколко положителни факта. Има изключителен интерес от бизнеса към дуалното обучение – много повече отколкото е планиран по австрийския и швейцарския проект. По информация получена от училищата рязко е намалял броят на отпадащите ученици в паралелките, в които е въведено дуалното обучение, поради повишения интерес. Повишена е дисциплината в училище, тоест започвайки работа на трудов договор и задълженията на учениците да посещават и да се явяват на работно място, в точно определен час и да спазват трудова дисциплина, влияят положително на тяхната дисциплина в училище, намаляват закъсненията и отсъствията на онези ученици, които са започнали и работа по трудов договор.
  Бих искала да заключа, че вече с над 200 фирми и над 2000 ученика, може би, трябва да обърнем внимание на предложенията, които идват от фирмите и от училищата, за да подобрим системата. Очевидно, системата много се подкрепя както от фирмите, така и от училищата и от родителите.
  Всички директори, които са планирали дуално обучение са успели да си напълнят паралелките. Знаете, че професионалните гимназии поради понижения интерес трудно се пълнят паралелките, поради липса на кандидати, но там където се е чуло за дуалното обучение, това е дало много положителен резултат. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Ще дам думата на госпожа София Дамянова, която е ръководител на проект дуално обучение към Търговски отдел на Посолството на Австрия в България. Това е другият проект за въвеждане на дуалното обучение. Заповядайте госпожо Дамянова.
  СОФИЯ ДАМЯНОВА: Добър ден. Ще Ви представя накратко австрийския проект, който изцяло е финансиран от австрийския бизнес и стартира от учебната 2015 г. – 2016 г.
  Мога да посоча, че първата година успяхме да направим два паралелки и стартирахме с 53 ученика. Нарастващият интерес мога да илюстрирам с факта, че през първата година имайки само 53 ученика, тази година успяхме да стартираме със 197 ученика по дуална форма на обучение, като нашите професии са от машиностроенето – имаме машинен техник, машини и системи с ЦПУ и мехатроника, в сектор „Търговия“ и „Хранително-вкусова промишленост“, както и от електротехника. Това, което австрийската камара прави, за да подпомага австрийския бизнес, между другото искам да отворя една скоба, че освен австрийски фирми в нашия проект се включиха немски и български фирми. Мога да посоча, че българските фирми са много достоен партньор по дуална форма на обучение, тъй като в началото на стартиране на дуалното обучение в България имаше някои притеснения от страна на хората или на бизнеса, че българските фирми не са готови, или няма да участват в дуална форма на обучение.
  Това, което ние правим е да подпомагаме фирмите и гимназиите с всякаква документация каквато можем – оформяне на споразумения за партньорство между гимназия и фирма, трудовите договори, провеждаме и помагаме с информационна кампания, за да достигне тази форма на обучение и нейните предимства до кандидат-гимназистите, родителите, и обществото като цяло.
  Нашите фирми, за да запасят интереса и да подсилят мотивацията на учениците, сами изплащат стипендии на учениците в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Те не очакват от никой да бъде финансирано това. След това в 11-ти и 12-ти клас ще плащат трудово възнаграждение на ученика по дуална форма на обучение.
  Другите неща, които правят фирмите партньори по австрийския проект, са да участват в разработката на нови учебни планове и учебни програми по дуална форма, подпомагат учебния процес като съвместно с учителите и училищата правят съвместни уроци по специфичните за професията предмети, с реални примери от практиката, където от рано създаваме интерес на учениците към съответната професия. Учим ги на благотворителност, имаме различни инициативи всеки месец, за да не забравят те кой е партньорът, по коя система на обучение се обучават, и какви са нейните предимства.
  В резултат на това, че стартира дуалното обучение, че беше приета нормативната база и това, че бързо се развиват нещата, много от австрийските фирми решиха да инвестират допълнително в изграждането на обучителни центрове, специално за нуждите на дуалното обучение. Мога да посоча Ямбол, подготвя се в Габрово да бъде изграден такъв учебен център, в София партньорите ще изградят и оборудват кабинет по стокознание. В процес сме на подготовка на специални фирмени ръководства, по които да тече дуалното обучение, както се прави в Австрия, и фирмените ръководства да покажат и да са обвързани с учебните планове утвърдени от Министерството на образованието и науката, и учебните програми по професията, и да се знае в кой момент какви компетентности да се предават и как да се надграждат, така че учениците да бъдат подготвени да усвоят спецификата на професията.
  Благодаря Ви за вниманието, ако имате допълнителни въпроси съм на разположение.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Имам един допълнителен въпрос. Помолих да изслушаме господин Хасан Адемов – това е човекът, който в последните години е най-вътре в темата.
  Интересно ми е, ние за сега въртим, сучем, все се въртим покрай ДОМИНО, и покрай австрийския проект. Вие сте хората, които знаят какво става оттатък, знаете какво става и тук.
  Понеже сме събрали една четвърт от българския парламент, тук сме 60 народни представители, не просто да изслушваме какво ще става след 7 или 8 години, а да вземем да направим някакви промени, ако трябва законодателни, ако трябва в наредбите.
  Моята молба е и към господин Адемов и към Вас, дайте някакви предложения! Днес, ние трябва да излезем с нещо оттук, иначе пак се изслушваме, пак говорим, че има криза на кадри. Това е молбата ми.
  ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Кънев. Аз мислех, че госпожа Дамянова води заседанието, но така или иначе.
  Това, което чухме от госпожа Евтимова е много важно и ако имаме готови отговори на тези въпроси мисля, че няма да има проблеми от тук нататък.
  Първото нещо, статута на учениците, които се обучават по дуално образование и обучение, е уредено в Закона за училищно и предучилищно образование, ако не се лъжа. Това е така. Ако в Кодекса на труда включим тази група ученици, това означава, че те трябва да отговарят на принципите на трудовото право, тоест, договорът, който сключват няма как да не отговаря на всички атрибути на един трудов договор.
  Аз сега ще Ви ги прочета много набързо. Какво съдържа един трудов договор по Кодекса на труда: първо, място на работа; наименование на длъжността и характера на работата; дата на сключване на начало на неговото изпълнение; времетраене на трудовия договор; размера на основния и удължения платен годишен отпуск и допълнителните платени годишни отпуски; еднакъв срок за предизвестие за двете страни при прекратяване на трудовия договор; основното и допълнително трудово възнаграждение. Спирам дотук, защото има още неща, които влизат в един трудов договор.
  Ако искаме в трудовото законодателство, в трудовата конституция, да вкараме трудов договор за учениците, които са по системата на дуалното образование и обучение, ние няма как да изключим тези атрибути на трудовия договор по трудовото законодателство.
  Отговорът на този въпрос би могъл да бъде както е при другите стажанти, при другите специализиращи лекари, например в Закона за здравето има текстове, които уреждат техния статут, техните права и задължения, за да можем да заобиколим основателния въпрос на госпожа Евтимова, дали трябва да има отпуски? Освен платен годишен отпуск работодателят трябва да уведоми писмено в тридневен срок „Главна инспекция по труда“, че това лице започва работа. В седемдневен срок трябва да уведоми „Инспекцията по труда“, че лицето напуска работа и се прекратява трудовия договор.
  Не искам да влизам в детайли и да изброявам абсолютно всички атрибути. Ако приемем, че неговият трудов договор или неговото правоотношение го ситуираме в Кодекса на труда, тоест моето предложение, понеже господин Кънев държи за предложения, ако има други мнения, нека да ги чуем, този статут на хората, на децата, на учениците по-скоро по дуалното обучение, да бъде в Специалния закон. Това е първото ми предложение.
  Що се отнася до Кодекса за социално осигуряване – също много важен въпрос! В Кодекса за социално осигуряване тези ученици, които са по дуално образование, всъщност под ръководството на наставник или на лицето, което работодателя определи – трябва да работят. Работейки те са изложени на абсолютно всички рискове на работната среда, тоест може да има трудова злополука и така нататък. Тези осигурителни рискове трябва да бъдат покрити при тях – кои точно трябва да преценим всички заедно. Това е предмет на друга дискусия, защото осигурителното законодателство е категорично – след като получаваш доходи от труд трябва да покриваш осигурителните рискове на базата на тези доходи, които получаваш.
  Друг е въпросът, дали тези, които са по дуално обучение ще имат доходи, но тук разбирам, че ще имат някакви доходи, тъй като упражняват трудова дейност под различни форми.
  По отношение на Закона за здравното осигуряване. Госпожо Евтимова, ако прочетете чл. 40 на Закона за здравното осигуряване там е казано, че всички ученици, всъщност всички деца до 18 години, а учениците, които продължават след 18 години, но не повече 25 или 26, да не сбъркам годините, се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Ако обаче те получават доходи от труд, този доход също се облага с тези допълнително 8%, каквато е философията на Закона за здравното осигуряване. Така че тези неща в българското законодателство са ясни.
  Ако искаме да направим изключение, това означава, че загърбваме социалноосигурителното законодателство, загърбваме трудовото законодателство и казваме: статутът на тези деца, ученици, работещи по дуалното обучение, е уреден в Специалния закон за професионално образование и професионално обучение със всичките задължения и права, които произтичат от трудовото, осигурително и здравно законодателство в България.
  Не знам дали съм ясен, може би има нужда и от допълнителна информация, допълнителни разсъждения, още повече, когато говорим за осигурителни рискове. Трябва ли да покрием, примерно, осигурителния риск „Старост“ във Фонд „Пенсии“ ще внасят ли осигурителни вноски? Трябва ли да покрием осигурителния риск „Общо заболяване“? Трябва ли да покрием всички осигурителни рискове или трябва да се спрем само на „Трудова злополука“, както е по някои от програмите на Социалното министерство? Много важни въпроси, които чакат своя отговор.
  Аз мога да предложа решения, но ми се струва, че е важно в тази дискусия да центрираме предложенията, които трябва да бъдат възприети и както каза господин Кънев, няма да откриваме топлата вода.
  В страните, в които е въведено дуалното образование и обучение нещата са много ясни. Ако искаме да ги направим по начина, по който да бъдат най-адекватни и най-бързо реализируеми мисля, че можем да направим една работна група от трите министерства и да решим всички тези проблеми.
  По отношение на това дали дуалното образование и обучение е нещото, което ще реши проблемите на българския пазар на труда, не трябва да имаме никакви съмнения, защото страните Германия, Швейцария и Австрия са тези, в които дуалното образование и обучение е застъпено в най-добър вид и там младежката безработица е на нива около 3-4%, по информация на Евростат. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря на господин Адемов. Доколкото знам, има сформирана подобна работна група от трите министерства. Тя работи дори от миналия мандат, от Четиридесет и третото Народно събрание. Надяваме се, тази работна група да продуцира някакви резултати, защото всъщност тези въпроси, които постави госпожа Евтимова, аз лично ги чувам за втори или трети път и все чакаме някакво решение. Това си говорихме тук, тя е междуведомствена работна група и може би трябва да правим такова изслушване периодично на три месеца и хората, които участват в работните групи да докладват за напредъка, защото иначе ще продължим и в следващите години, осем години – както каза господин Кънев, да си говорим как дуалното обучение е обучението на бъдещето и само толкова.
  Колеги, имате думата за изказване. Тъй като се води протокол стенограма моля да се представяте. Заповядайте.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Петков, Тъй като имахме заседание на Икономическа комисия преди две седмици и влязохме в леко пререкание с Лазар Лазаров точно по темата дуално обучение, даже аз леко избухнах. Викам: „Лазаре, ти си вече пети мандат заместник-министър.“ Не е ли време Министерството да предложи нещо да променим? Ние непрекъснато коментираме едно и също. Швейцария, Австрия и Германия са го направили отдавна. Ние вече четвърта година, не осма, разбира се, коментираме сега по трудов договор е така, а по не трудов договор е обратно. Осемнадесет години е вече една много сериозна възраст, някои от тях имат по две–три деца, ние още умуваме трябва ли да работят, могат ли да работят, при какви условия и каква ще е вибрацията? И да им плащаме ли лятната ваканция след като те работят.
  Възловият момент тук сте Вие – Вашето министерство. Дайте нещо да променим, нещо да правим – това е молбата ми. Иначе аз ви обещавам и действително не в този състав, но един път на три месеца ще се събираме, защото явно трябва да се натиска непрекъснато. Сега 60 народни представители да ги занимаваме на три месеца е пълен абсурд, но в по-къс състав можем.
  С 60 човека можем да приемем Законопроекта, каза господин Адемов.
  При кворума, както го гласуваме още един ни трябва.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, заповядайте.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Да, заповядайте, господин Министър.
  След това колегите народни представители, ако към момента нямат желание да изказване. Ще дам думата на гостите.
  Заповядайте, господин Министър.
  След това господин Вълчев.
  МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Тъй като въпросът на господин Кънев беше директно към мен и по повод на дискусия – изслушване в Комисията по икономика и туризъм, която се състоя преди две седмици, но поради други ангажименти лично не успях да присъствам.
  Това, което аз мога да кажа, че Министерството на труда и социалната политика във всички тези форуми, за които стана дума, че съществуват и работят, поддържа тезата, която обоснова преди малко д-р Адемов. Всъщност решението на въпроса според нас би трябвало да бъде чрез разписване на такъв вид договор в Специалния закон така, както е постъпено и в други специални закони. Споменатите вече – Законът за здравето, както е уреден въпросът за стажуването на юристите, така, че това е, което Министерството на труда и социалната политика има като позиция по този въпрос. Тя е постоянно във времето, но сами разбирате, че факта, че сте поканили трите министерства предполага обща позиция.
  Господин Борисов спомена, че на Националния икономически съвет е направено същото предложение. Ако имаме подкрепа за работа в тази посока, разбира се че във всеки един вариант на решаване е въпросът, защото другото, което се коментира, е да се направи специален вид трудов договор за учениците, защото според нас водещото, е този статут, поне докато са в училище с много изключения от стандартния трудов договор, от който произтичат като последици осигурителните отношения, които са свързани пряко с полагания труд.
  Това е позицията на Министерството, разбира се, готови сме да участваме и ако волята на народните представители, и на другите заинтересовани страни, е за решаване на въпроса по друг начин.
  Ние имаме позиция, тя е изразявана и не искам да я преповтарям в детайли, защото тя добре беше представена от д-р Адемов. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Господин Вълчев поиска думата.
  Заповядайте.
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря на госпожа Евтимова, защото тя винаги много кратко и точно е структурирала това, което трябва да направим. Аз съм във взаимодействие с нея.
  Ние, Министерството можем, аз мога да се ангажирам, че можем да предложим бързи промени в Закона за професионалното образование и обучение, ако изключим въпроса с уреждането на трудовите правоотношения.
  Останалите въпроси, които са за процедурата за изработване и актуализиране на учебните планове, за регистъра са въпроси, които не изискват много време за изготвяне на Законопроект. Причината да изчакаме крайният срок на работната група е точно този – дали да бъдат уредени в Закона за професионалното образование и обучение тези трудови правоотношения. Разбира се, важно е съдържанието, а не формата и това в кой закон ще бъде. Ако има тази позиция на Министерството на труда и социалната политика и на Комисията в Народното събрание, ние ще я приемем. Важното е да няма след това обструкции, че навлизаме в материята на Кодекса на труда, защото факт е, че особено след 10-ти клас ние имаме трудово правоотношение, имаме трудова престация – не можем да избягаме от материята, която урежда Кодекса на труда.
  Дуалното обучение е смесица от обучение и работа. Имаме и двете. В момента имаме нормативното основание в чл. 230 от Кодекса на труда и договорите, които са сключени в момента с единадесетокласниците са на основание чл. 230 от Кодекса на труда. Тоест Кодекса на труда вече се ползва за прилагане на дуалното обучение.
  Това, което каза госпожа Евтимова са само няколко изключения, които трябва да се направят, тъй като в замисъла си този договор е имал целта да уреди статута на безработните обучаеми, които са включват в работа, доколкото имам информация, така че сме готови, който и вариант да се реши ние да реагираме като в единия случай ще ни трябва малко повече време.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
  Сигурно се досещате, че ще се опитам да обвържа този тип образование с висшето. Ще Ви кажа защо.
  Първо, отварям една скоба, разбира се, че тази форма трябва да бъде подкрепена. Аз не предполагам, че някой от колегите ще изрази несъгласие и не само, защото това става в няколко страни и безработицата е ниска, тя е по-ниска в страни, където няма такова образование, но тези страни и структурата и ситуацията на България е подходяща ние да прилагаме този опит.
  Освен това, чисто исторически България има доста добър опит в професионалното образование, тъй като тези, които имат по-голям жизнен опит отлично знаят, че ние имахме едни великолепни техникуми и професионални гимназии. Аз самият съм учил в такава гимназия, но, разбира се, сега има нов елемент. Това е, че много по-силно е застъпена възможността да се учи и да се работи в конкретна фирма. Тоест ние трябва да използваме опита, който сме натрупали и при новите условия да го реализираме.
  Взех думата, защото искам още веднъж да поставя един въпрос. Всъщност, ефектът от това образование е, че не само придобиват такива умения, но има един ефект, който сигурно си давате сметка, а той е, че нараства вероятността тези хора, намирайки си работа – нашите деца, да останат в България, но затова ние трябва да направим още една стъпка. Тук, възникват два проблема: какво става с децата, особено в първия вариант, който казахте – 11-ти и 12-ти клас, които учат дуално, както се нарича, макар че не ми харесва тази дума, няма значение, вече е влязла в Закона. Те учат и част от тези деца възнамеряват да продължат и висше образование. Те нямат намерение да работят в австрийска или българска фирма и да не продължат образованието си. Част от тях имат такива намерения, вероятно нямат и по-големи възможности – финансови или други, но част от децата ще продължат образованието си.
  Българската държава трябва да разработи механизъм, при който да стимулира тези ученици от 11-ти и 12-ти клас, да работи с асоциациите и сдруженията на фирмите, така че те да могат да преминат от работа във фирмата като ученици, да останат на работа във фирмата и като студенти. Тук, българската държава може да използва определени стимули. Това с колеги го проповядваме от много години, защото става дума за това, че тези три страни не са длъжни. Те отделят определени средства, за България не знам общо колко са, но те не са суми, които са стряскащи. Съвсем естествено, българската държава трябва да се ангажира в пъти с повече средства, за да може да реализира тези програми.
  Тук възниква, уважаеми колеги, въпросът: какво правим ние така, че разходите на българските данъкоплатци в нашите деца от техните родители стане така, че по-голямата част от тези деца останат в България? Ние може да увеличаваме разходите за дуално обучение, както става дума за висшето образование, да обучаваме във висшето образование, да увеличаваме разходите и да готвим едни отлични специалисти, които отиват в Австрия, Германия, Швейцария и Англия.
  Тук, пак искам да подчертая изрично, тук, не става дума да ограничаваме децата ни да работят и живеят, където искат. Не става дума за такова нещо, но става дума обратното – българската държава да има система от стимули, заедно с фирмите да стимулират тези български деца и младежи, които остават да работят в България, а това не може да стане само с фирмите. Това може да стане с комплексна политика на българското правителство, което е и да е то, защото се разкъсва тази връзка, не само според мен.
  Всеки ще каже, ще увеличим разходите за такива центрове, за създаване на центрове в училищата, където не само във фирмите, и там да има стругове, и там да има електрически системи, и там да има електроника. Това струва средства. Добре, ние българите сме готови да вложим тези средства при условие, че нашите деца в по-голяма степен ще остават в страната, а това няма да стане със забрани, това ще стане със стимули, каквито други страни правят.
  Всички знаете, поне аз съм бил в университети, където по времето на семестъра по два-три пъти има специални отделени дни на бизнеса, в които бизнесът идва и сключва договори. Аз мога да кажа за студенти – първи, втори курс и бакалаври и магистри сключват договори студенти и водещи фирми, покриват стипендиите на студентите, работят си след завършване.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Господин Гечев, ще Ви помоля само да се включваме във времето.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Аз свърших. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря, три минути – спазваме времето, което е възприето за изказвания от другите комисии.
  Заповядайте за изказвания.
  ВЕРА ПЕТКАНЧИНА: Здравейте на всички! Като представител на НПО мога да се изкажа предполагам
  С голям интерес изслушах информацията за напредъка по въвеждането на дуалното обучение в България.
  Изключително интересни и позитивни са всъщност резултатите, които са постигнати. С оглед на експертизата на нашата организация е това, което бих искала да коментираме и по-скоро да дам като предложение е свързано с увеличаване и засилване на положителните ефекти, свързани с увеличената мотивация на учениците и с това, че се намалява отпадането от класовете, което е насочено към…
  Въпросът ми е всъщност дали виждате почва и възможност за интегриране на препоръките на EntreComp референтната рамка за предприемаческо образование и в тази форма на обучение и при учениците от професионалните гимназии, които се обучават в тези специалности? Всичко, което изброихте като положителни ефекти на обучението в дуалното образование, а също така е и положителен ефект при обучението по предприемачество със силно практически ориентирани форми на обучение, като учебни компании, мини компании и възможност учениците не само да развиват умения за управление и стартиране на собствен бизнес, но също така и за развиване на една по-обща предприемаческа нагласа и мотивация за решаване. Това са умения така наречени на XXI век, които всички работодатели, които Вие споменахте, че се включват в това да наемат ученици, обучаващи се в дуалната форма, търсят също в бъдещите си служители.
  В този ред на мисли също ще спомена, че тук би било конструктивно включването и на възможността учениците да държат изпит за придобиване на сертификат за предприемачески умения. Има такъв сертификат на европейско ниво, който вече е утвърден сред доста работодатели от бизнеса и още повече би подобрило конкурентоспособността на тези млади хора.
  Последно само, за да се вместя в трите минути, ще използвам възможността да Ви съобщя, че нашата организация инициира създаването в България на център за развитие на предприемачески компетентности и образование, който цели да обедини всички заинтересова страни от най различни министерства и области, за да разработят обща стратегия затова как образованието по предприемачество може да бъде полезно за подобряване на конкурентоспособността на нашата икономика и наистина за създаване на предпоставки да задържим младите хора в България.
  Първото заседание и експертна среща на този център ще бъде на 4 април и ще се радваме да изпратим покана до всички Вас за участие. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви.
  Разбира се, всеки който има конкретни предложения и съответно не успее да се включи в трите минути може да ни изпрати предложенията до една от трите комисии, те съответно ще бъдат отразени.
  А по отношение на Стратегията да Ви кажа честно писнало ми е на мен лично от стратегии и от стратегически документи, които не водят до нищо реално и по отношение на икономиката, и по отношение на образованието, така че надяваме се за конкретни решения, конкретни предложения, а не на стратегически общи фрази.
  Три минути, заповядайте.
  ПРОФЕСОР ХАДЖИЕВ: Националният обществен навигатор и председател на Движение „Защита на гражданите и държавата“, което разработва стратегиите и доктрините за развитието в различните области на живота за образованието.
  Механичното пренасяне на чуждия опит в България, който цели изграждането на конкретни прости работници, няма да стане. Освен това, ние имаме безценен опит от миналото и сме били водеща държава в света, където в една точка се събират, както началното, така и средното, така и висшето образование, научните институти и производствените предприятия.
  Какво е нашето предложение? Не може да се реши ефективно този въпрос, можем да клатим лодката още много години, ако не направим коренно преструктуриране на нашата образователна система и от проваления училищен тип да я пренасочим към колежанския тип. Знаете, най-богатите страни, най-богатите фамилии си обучават децата в колежи.
  Ние трябва да направим в колежи да се обучават и най-бедните и най-изостаналите деца. Тоест в изоставените села, ние можем да структурираме колежи по специалности, които ще се финансират от съответните фирми, които ще плащат така, както е в Америка, така както е в развитите страни, за да им се обучават съответните кадри.
  Освен това статистиката сочи, че 100 професии за пет години изчезват и 100 възникват. Тоест тези колежи, освен принципно нова форма – организационна, ще бъдат и много задълбочени и с много по-широк обхват. Те ще бъдат мобилни и ще могат да се преструктурират динамично, съобразно с нововъзникващите професии и нововъзникващите потребности на обществото.
  Благодаря за вниманието на всички, и се надявам, дано умно да сте чули моите думи. Благодаря.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Мъдри думи.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви.
  Аз ще припомня темата на днешното заседание и това е напредъка по и въвеждане на дуалната система на обучение в България.
  Знак за изказване ми даде госпожа Емилияна Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение. З
  Заповядайте, госпожо Димитрова.
  ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА: Благодаря, госпожо Дамянова
  Уважаеми господин Адемов, уважаеми господин Кънев, уважаеми господа министри! Аз се радвам, че тази тема днес се обсъжда тук, защото в нашите професионални кръгове ние сме я обсъждали многократно, но явно има нужда от по-широко, публично обсъждане и подкрепа, за да се решат някои наболели въпроси.
  Аз съм съгласна с всичко, което казаха уважаемите министри, експертите в областта на дуалното обучение. Искам само нещо да добавя, което беше така леко пропуснато и то е обучението на наставниците.
  По промените, които трябва да се направят, задължително трябва да намери място кой, кога, къде и как ще извърши обучението на наставниците, защото това е много важно. Ние може да вземем децата да ги хвърлим в някакви производствени условия, макар и добре здравословно и всякак осигурени, но хората, които да работят с тях да не бъдат обучени. Това ми е едното конкретно предложение.
  Другото конкретно предложение ми е може би трябва да се помисли за институциите, които могат да организират дуално обучение. На този етап това са институциите, които са регламентирани със Закона за професионалното образование и обучение, обаче от информацията, която ние чухме от госпожа Евтимова има много малки български фирми, които предлагат обучение. Това обучение всъщност се организира в обединените училища, които имат право да правят обучение, но те не са институции по смисъла на Закона за професионалното образование. Ние имаме обучение примерно в една фирма в Разград – Каолин, хората се чудят какво да правят. Така че трябва и този проблем да намери някакво решение.
  Другото ми предложение, което може би пак е свързано с малките фирми, които поемат голяма част от дуалното обучение, това е начина на заявяване на държавния план-прием, защото ние сега нямаме условия, нямаме възможност да заявим държавен прием, който да е смесен. Тоест в една паралелка да има дуално обучение и да има нормално обучение, защото в крайна сметка в Каолин им трябват пет души, а другите 10, те могат да продължат да се обучават в нормална форма на обучение, предприятието не е задължително да поема всичките тези финансови разходи, за които чухме. Така че това е проблем, също който трябва да бъде решен.
  Мога да отговоря на господин Гечев, макар че той сега в момента не ме слуша, има една разпоредба в Закона за професионалното образование и обучение, която може би вече е крайно време да бъде изпълнена, защото тя се отлага с години – не е точно 18, малко по-малко станаха. Създаването на система за трансфер на кредити, по която ние като държава, като министерство, като институции работим отдавна. Тя е регламентирана, въпросът е да се разработи тази система и това може би ще бъде един от стимулите децата да учат професионално образование, част от обучението им да се признава във висшето образование.
  Казвам само един от стимулите, защото на мен ми е ясно, че има възможности други. А, да Ви кажа честно, в България има и практика за другите възможности и аз ще Ви дам пример с Казанлък, където заводите организират дуално обучение, но всъщност те заплащат и осигуряват възможност на обучените в тази система да продължат във висшето си училище, като ще продължат да им плащат стипендии. Така че разработването на системата за трансфер на кредити между двете системи е много важна – висшето и средното образование.
  И за да се включа и аз в трите минути, бих предложила нещо конкретно, което не знам дали имам такова право, но си го позволявам. Тъй като Министерството на икономиката е заинтересованата структура, заинтересованата администрация, която да подкрепя икономиката, аз мисля, че тази работна комисия би било добре да бъде към Министерство на икономиката, защото те са по-неутрални, макар че знам кой се занимава с образованието, знам кой е отговорен министър за този Закон. Може би двете министерства, ако си поразпределят задълженията – кой към Кодекса, кой към съдържанието, въпреки в работната група да участват всички, мисля че това би било по-добре. Всяка институция да поеме своя дял и отговорности в тези предложения за развитие на тази система за дуално обучение, за която всички считаме, че е много важна за България. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря, госпожо Димитрова.
  Господин Станьо Стойчев – директор на Професионална гимназия „Хенри Форд“. Заповядайте, господин Стойчев.
  СТАНЬО СТОЙЧЕВ: Уважаема госпожо Дамянова, уважаеми господин Адемов, уважаеми господин Кънев, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители!
  Станьо Стойчев – директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“.
  За новата учебна година професионалната гимназия „Хенри Форд“ вече заявява шест паралелки по шест специалности дуално обучение. Обучаваме в двете основни направления – транспорт и енергетика, и от тази гледна точка вече в следващата година, мисля че ние ще покрием всичките 12 специалности, по които реализираме обучение и в двете професионални направления.
  Много е важно да бъдат решени точно дискутираните в момента проблеми свързани с трудовите договори, обучението на наставници по Единна национална програма. Какво показва настоящият момент?
  В един от 11-ти класове проведохме родителска среща и предложихме учениците да преминат в дуална форма на обучение. Нямаше нито един родител или ученик, който да откаже включването в дуална форма на обучение.
  От друга страна обаче, не посмяхме на повече да предложим в повече специалности, въпреки че в направление „транспорт“ в момента имам заявки в училище от 12 от най-големите компании, които са в автомобилния бизнес. Мога да удовлетворя желанията само на шест в момента, защото не зная дали тези компании ще получат разрешение от „Главна инспекция по труда“ за подписване на трудовите договори.
  Миналата година с подписването на трудовите договори с паралелката „газова техника“ имахме сериозен проблем с „Главна инспекция по труда“, сега се очертават отново проблеми с автомобилната мехатроника и тогава, когато си убедил собствениците на фирми, които са не само с българско, но и с чуждестранно участие, да поемат своя кръст да обучават в дуална форма на обучение и след това се окаже, че те не могат да подпишат трудови договори, нещата стават много неприятни.
  Молбата ми към уважаемите народни представители е, по възможно най-бързият начин, ние да си решим проблемите с липсващото ни законодателство.
  От друга страна нека си дадем сметка, че наставниците, които следва да бъдат обучени според мен по Единна национална програма, точно след две години ще влязат вече като членове на държавните изпитни комисии, тъй като учениците в професионалното образование, съгласно Законът за предучилищното и училищно образование, ще полагат втори зрелостен изпит по теория и практика на специалността и ще придобиват степен на професионална квалификация.
  Съгласете се, че е много важно кой ще обучава наставниците, какво ще е съдържанието на това обучение, защото след това са хората, които като членове на тези държавни изпитни комисии ще присъждат правото за придобиване на средно образование, както и правото за придобиване на професионална квалификация.
  Нека да избегнем неудобството, че учениците, които в 11 клас, след приключване на учебните занятия в рамките на две седмици имат производствена практика на конкретни работни места във фирмите, и след приключването на тази практика голяма част от фирмите им предлагат – и те подписват договори, с разрешение на „Главна инспекция по труда“ и работят цяло лято. Тъй че не може да се отказва подписването на договор за дуално обучение на ученици в 11-ти клас, а едновременно с това през цялата лятна ваканция те да могат да работят с трудови договори.
  Надявам се на бързо решаване на проблемите, защото интересът към обучението чрез работа е много голям, и ако ние не използваме момента да увеличаваме броя на учениците, които са включени във всички онези професии и специалности, включени в индикативния списък на Министерството на образованието и науката, трудно ще излезем от кризата за осигуряване на квалифицирана работна сила, а и привличането на чужди инвестиции в голяма степен зависи от това, че ние сме осигурили такава работна сила, и сме осигурили работа на младите хора, и да останат в България. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Заповядайте, три минути, но по темата – „Дуална система на обучение на професионалното образование“. Моля, да се представите.
  АКАДЕМИК БОГДАНОВ: Проблемите на дуалното образование съществуват твърде отдавна и опита не е само в Швейцария, нито в Германия, Щатите и редица други държави. Но на мен ми се струва, че Проектът който действа „ДОМИНО“ е добър като начална стъпка, но той трябва да развие възможностите за получаването и обучаването по две професии, по две специалности от една професия, по две специалности от две професии, и даде възможност средното образование да се отиде към дифузно преминаване към висшето образование. Тоест в 10-ти, 11-ти и 12-ти клас учениците допълнително могат да изучават предмети от съответно висше учебно заведение като „бакалаври“ и да станат едновременно, преди още да са завършили, и ученици и студенти. Това също са големи възможности – да не говорим, че във висшето образование тези възможности са изключително големи. Всичко това изисква да се разработи един разширен проект, който да използва всички възможности на дуалното образование.
  Нашата обществена Академия за наука, образование, култура и седем неправителствени организации, с които създадохме Национален граждански съвет за действително българско образование сме готови и имаме възможност да довършим такъв проект, който ние вече започнахме на обществени начела.
  Надявам се, че народните представители ще погледнат по-широко и по-дълбоко на възможностите на дуалното образование и ще направят необходимото да се получи пълният възможен ефект от неговото приложение.
  Ние сме предложили до тримата министри и трите групи на Народното събрание наше предложение, тъй като ние знаем и можем. Имаме и професори, и доценти, и подготвени учители в нашата Академия и партниращите ни организации. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Само ще помоля да си изключите микрофона.
  Госпожа Галина Евденова – началник на Регионалното управление на образованието – Враца, поиска думата.
  Заповядайте, госпожо …..
  ГАЛИНА ЕВДЕНОВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова.
  Уважаеми народни представители, уважаеми министри!
  Тук съм за тази среща, предвид на факта, че Регионално управление на образованието – Враца и Търговско-промишлената палата – Враца, сме представители на България в един много специален проект.
  Защо казвам специален? Той е Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е по приоритет на ос 4 – добре управляван Дунавски регион и е точно за дуалното обучение. Той е един от 55-те по тази програма проекти, който е оценен от Техническия секретариат на Програмата като един от четирите стратегически проекти.
  Малко се притеснявам като ще говоря за стратегия, но наистина е такъв. В този проект участват 24 партньори от 9 страни, в това число и Германия, и Австрия и всички, които са по Дунавския регион. Сериозни усилия бяха направени, за да се включат всички дунавски страни, тъй като темата за дуалното обучение е критична за целия регион. Партньорството се състои от три типа партньори и такива, които са напреднали, както са Германия и Австрия и такива, които започват да въвеждат дуалното обучение и такива, които желаят да въвеждат.
  Аз взех думата, за да кажа, защото предстои да разработим по проекта, който ще приключи 2019 г. Национална стратегия за дуалното обучение. Разбира се, ние си даваме ясната сметка, че представлявайки един регион, това няма как да се случи. Затова търсим сътрудничеството, както с проекта „ДОМИНО“ в лицето на госпожа Петя Евтимова, с НАПОО, с Министерство на образованието и науката. Предстоят провеждане на национални кръгли маси с правещите политики и заинтересованите страни и сега ни предстои изработване на лого и слоган на фирмите, които осъществяват дуално обучение, за което ще бъде обявен конкурс на национално ниво, за да може после това лого да се ползва от всички фирми, които осъществяват дуално обучение…
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Само че времето Ви изтече, съжалявам, три минути. Писмено може да ни предоставите информация, предложения, които могат да бъдат полезни.
  Госпожа Михайлова, заповядайте – „Главна инспекция по труда“.
  РУМЯНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Дамянова.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри!
  Стана вече ясно от изказванията и от съдържанието на изказванията на част от тук присъстващите, че в определени случаи „Главна инспекция по труда“ чрез териториалните си структури е постановила отказ от разрешение за работа на непълнолетни лица, участници в дуалното обучение.
  Ще си позволя само да напомня цифрите, които министър Петков сподели вече, че отказите през миналата година са 128, което представлява около 1,5% от всички поискани разрешения. И от тези 128 отказа, след като работодателят е представил част от непредставените предварително документи пред Инспекцията, или е променил работните места, половината са отпаднали или някъде около 0,7% от общия брой за поискани разрешения са дадени откази.
  Аз мисля, че всички ние тук сме наясно каква е мисията на „Главна инспекция по труда“ и какво сме задължени да прецизираме в момента, в който издаваме разрешения за непълнолетни. Ние сме водени единствено и само от условията на конкретното работно място. Дори длъжността невинаги, и във всяко производство, може да определи нашия мотив за отказ или разрешение. Редът, по който това става е определен в Кодекса на труда, но нека да не забравяме за това. Не стана дума, че има Наредба, която съдържа неизчерпателен списък на работи, които са забранени на лицата между 16 и 18 години, и допълнителни изключения за тези, които не са навършили 15,макар че не могат да вземат ненавършилите 16, участие в дуалното обучение.
  Във всички случаи, в които ние сме постановили отказ, то е било единствено и само заради това, и уверявам Ви, и за в бъдеще ще постановяваме откази при поискани от нас разрешения за работа на непълнолетни в работна среда, в която съществува риск за здравето и безопасността на непълнолетните лица.
  Ако все пак в някои от случаите – директорът на Професионалното училище сподели тук, съжалявам, не запомних името, даде някакъв пример, който мисля, че не е съвсем коректен. Това, че на едно лице сме издали разрешение при определени условия да работи в едно предприятие, не означава, че в следващия момент, ако то е участник в дуалното обучение, ние само защото веднъж вече сме издали разрешение за някаква работа, трябва отново да дадем.
  Ако все пак нашият отказ предизвиква някакви проблеми, аз предлагам всеки конкретен случай да го обсъждаме и ако има възможности да го решаваме по-бързо. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря. Надявам се, че тъй като проблема беше повдигнат от господин Стойчев – директора на Професионална гимназия „Хенри Форд“ – една от най-големите, да не кажа най-голямата в София, която работи и е една от първите гимназии, която работи по въвеждане на дуалното обучение още по проекта, за който споменах в началото – от 2010 г. Така че се надявам проблемите да бъдат обсъдени и да бъде намерено решение.
  Колеги, има ли други изказвания? Гости?
  Заповядайте.
  ЮЛИЯ СИМЕОНОВА: Здравейте на всички.
  Представител съм на КНСБ. Имам удоволствието да благодаря на участниците от Комисията за това обединено обсъждане, защото като представител на организация, която отговаря за работниците и служителите от момента на тяхното образование до преходите – по възможност да могат да бъдат по-бързи преходи от образование към първо работно място, от там към повишаване на квалификацията, така че да имаме по-добри и по-качествени работни места.
  Бих желала да изтъкна, първо, тоталната ни нагласа да подкрепим такъв тип решения, които да водят до комфортно образование и за обучаемите, като у нас имаме една много интересна специфика. Ние всъщност имаме професионално образование и обучение и за възрастни. От господа министрите бяха споменати вече комбинациите на обучение на работното място.
  И онова, което искам конкретно да кажа: от практиката, която натрупахме по време на финансираните от Германия, Швейцария и Австрия проекти е, че е необходимо действително координиране на усилия и изграждане включително на фондове, които могат да гарантират ситуации форсмажорни, като оттегляне на определени предприятия, за които София Дамянова спомена.
  И нашето предложение е многократно, включително във форумите по проект „ДОМИНО“, за изграждане на конкретен един или повече фондове за професионално образование и обучение, които могат да гарантират първо, много целево насочване към секторите, които имат добавена стойност, които са иновативни, да подпомогнат онова, което господи Гечев спомена – прехода от средно професионално към висше професионално образование и да гарантират по този начин устойчивост не само на системата на квалификация, но и на конкурентоспособността и адаптивността на работната сила на трудовия пазар, бил той на национално равнище, включително в контекста на Индустриална революция 4, различните форми на упражняване на трудова дейност в области, платформи и така нататък, които са следващите предизвикателства, за които ще говорим на други форуми. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, започнахме днешното заседание с уговорката, че това няма да е поредната говорилня, както обичаме да казваме, и поредната дискусия, която ще си остане само на ниво дискусия без конкретни решения, ръководството на трите комисии предлага: до края на месец март тази година, трите министерства в съвместна работна група, с участието на директори, които участват съответно в проектите и са се включили вече в дуалната система на обучение със своите училища, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение, разбира се, ръководителите съответно на швейцарския и на австрийския проект, плюс по един експерт от трите комисии, да предложи на трите комисии варианти за законодателни изменения, които да решат проблемите, които чуваме за пореден път, и които бяха поставени на тази дискусия отново. Изслушването на тези варианти ще се състои в първата сряда на месец април, като ние в комисиите държим да ги получим седмица преди това в писмен вариант.
  Това е решението, което Ви предлагаме.
  Предполагам, че няма възражения от колегите народни представители, така че ще очакваме, разбира се, трите комисии ще Ви подадем експертите, които ще участват в работните групи, така че да следим процеса в неговия работен порядък. Кое министерство да бъде водещо Вие ще си прецените.
  Мисля, че можете добре да работите заедно.
  Наистина, очакваме до края на месец март да получим варианти за конкретни законодателни изменения в законите, така че най-накрая да решим проблемите, които се поставят за пореден път и които очевидно пречат за развитието на дуалната система на професионално образование и обучение в национален план.
  Благодарим Ви за участието. Закривам днешното съвместно заседание.

  (Закрито в 15,55 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Хасан Адемов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Петър Кънев

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума