Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 6

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика на 21 февруари 2018 г.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2017 г.
– обсъждане за второ гласуване.

2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографска политика, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14.30 ч. и ръководено от председателя на комисията Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги! Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографска политика. Дневният ред за днешното заседание е:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г., обсъждане за второ гласуване.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За 18, против и въздържали се няма.
Дневният ред е единодушно приет.
Преминаваме към точката от дневния ред: ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ.
Това е заглавието на Закона.
Параграф 1. Няма предложения по заглавието, няма предложения по § 1.
Някакви бележки? Вносителите, колеги народни представителите, Правната дирекция? Няма.
Колеги, изказвания по заглавието и § 1? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и § 1 по вносител, моля да гласува.
За 18, против и въздържали се няма.
Приема се с консенсус.
По § 2 има предложение от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Анна Александрова, Борис Ячев, Калин Поповски, Искрен Веселинов и Петър Петров.
Колегите имат няколко предложения. Няма да им чета всичките имена, само на първия вносител.
Колеги, заповядайте. Някой желае ли да аргументира това предложение? (Реплики.) Не виждам.
Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Вносителят подкрепя направеното предложение. С този текст ще се подобри организацията на работа и статута на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Правната дирекция?
След приемането на Закона за трудова миграция и трудова мобилност има промени в Закона за търговския регистър, Закона за юридически лица с нестопанска цел. Ще дам думата на Боряна Капитанова да уточни, защото този текст трябва да го променим. Техническо предложение.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Член 3 в така действащата ал. 1 препраща към регистъра на юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, тъй като от 1 януари 2018 г. изменихме заглавието на Закона. Думите „глава трета от Закона за юридически лица с нестопанска цел“ следва да се заменят със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, имате ли бележки по тази техническа корекция?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Нямаме. Тя е правно-техническа и прецизира законодателството.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев и група народни представители заедно с техническата редакция на Правния отдел.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За 16, против и въздържали се няма.
Предложението е подкрепено.
Сега ми позволете да подложа на гласуване § 2 по принцип на вносителя заедно с подкрепеното предложение от Комисията, като предложение за окончателна редакция.
Който е съгласен да бъде подкрепена окончателната редакция на Комисията за § 2 заедно с предните предложения, моля да гласува.
За 16, против 1, въздържали се няма.
Има предложение за създаване на § 2а.
Някой ще го мотивира ли?
(Реплики: „след думите „ като командирован“ се добавя „или изпратени“.)

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Уточняват, освен в случаите, изрично посочени в този Закон. (Реплики от зам.-министър Лазар Лазаров.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, изказване по предложението за създаване на нов § 2а?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: В чл. 5, ал. 2 може ли да ми каже някой къде се слага това „в чл. 5, ал. 2“? Защото виждам, че искат да го сложат в чл. 5, ал. 1, т. 2. (Реплики.) Алинея 2 гласи: „при кандидатстването за първоначален достъп до пазара на труда…“ (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Понеже вносителите не искат да аргументират предложението, сега ще Ви кажа за какво става въпрос. Колеги, действащия текст какъв е? Действащият текст на чл. 5, ал. 2 „при кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда, както и за достъп след срока по чл. 7, ал. 5, чужденецът пребивава извън територията на Република България.“ В Закона, който приемаме в Проекта, има случаи, в които…(Реплики: „Може да е на територията на България“) може да е на територията на България. Примерно, има разрешение за пребиваване работа в рамките на една година. Когато изтече този срок и ако няма промяна на обстоятелствата за първото разрешение, не е задължително да бъде извън страната. Тоест, няма смисъл, докато работи тук, да се върне в страната по произход. Това е предложението.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение за създаване на нов § 2а, моля да гласува?
За 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По § 3 има предложение на Надя Клисурска, Виолета Желева, има предложение на Кристиан Митев и група народни представители.
Заповядайте, колеги.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Предложението ни по § 3 е свързано с изменение на чл. 7, ал. 1, т. 1. Ще изчета целия член и т. 1, за да стане ясно: „достъп до пазара на труда на работници, граждани на трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, т. 1 съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда след проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда“, като ние след тази запетая добавяме „в това число в дирекциите „Бюро по труда“ по място на полагане на труда“, като по този начин и целта на нашето предложение е свързано с ангажимента на работодателите задължително да обявяват тези вакантни работни места в Бюрата по труда и по този начин смятаме, че ще бъдат осветлени както за работодателите, така и най-вече за безработните, които не получават обезщетение, по-широка и по-голяма информация за свободните работни места, както и за нуждите на бизнеса от работна ръка за наличните резерви на кадри в страната. От тези заявления, които се подават в Бюрата по труда, става ясно не само характера на работата и вакантната позиция, а става ясно и съответното възнаграждение, което биха получавали.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Другото предложение? (Реплики.)
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов. Вносителят приема по принцип предложението, като става дума за философията на предложението, става дума за конкретизиране на процедурата за осъществяване на пазарен тест. Но пазарният тест е като процедура, уреден в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, и ние считаме, че систематичното място е там, където е описано какво точно съдържа заявлението и как точно се провежда този пазарен тест. Поради тази причина се въздържаме от подкрепа на това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Но тук не става въпрос за пазарен тест! Въобще не става въпрос за пазарен тест.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Става дума като се погледнат всичките заявления, като се види къде се подават документите и къде се правят проучванията. Касае точно това. Синтаксисът е Агенцията по заетостта. В Правилника тази процедура може да бъде отразена и аз това споделих.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Сега действащата процедура каква е? Работодателят от населено място „хикс“ по постоянен адрес подава заявление, оформя целия комплект от документи и ги подава в Бюрото по труда, което автоматично ги предава в Агенцията по заетостта. Такава е процедурата в момента. (Реплики.) Какво трябва да обяви? (Реплики.)
Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Господин Заместник-министърът много точно разбра за какво става въпрос. Пазарният тест в момента, който е задължен да прави всеки работодател, не е длъжен да обявява работното място в Бюрото по труда, а е длъжен да го обяви, мисля, че беше в две местни медии. Някъде трябва да го обяви мястото, но не е казано, че в Бюрото по труда.
Вносителите на това предложение искат да вменят задължение на работодателя да обявява мястото и в Бюрото по труда, тъй като там публичността е гарантирана.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
Следващо предложение? Ще ги подложим след това на гласуване.
Вносителите имат ли желание да го аргументират това предложение или аз да го аргументирам, без да съм вносител?
Заповядайте, господин Христов. Само искам да Ви кажа, господин Христов, че Становището, което сте представили, народните представители разполагат с него.
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Едва ли ще взимам повече отношение, освен ако не проявя желание да бъда от полза в рамките на осмислянето на съответната промяна.
В тази връзка искам да Ви кажа, че през последните 18 месеца само 10 такива работодатели са поискали да наемат граждани от трети държави над законовите 10%. Един от тези работодатели е микрофирма, малка фирма, с 40 човека. И тук изниква въпросът какво дава основание да се прави такава стъпка. Между впрочем този въпрос възниква и по всички други текстове, които са предложени от бизнеса и са приети от народни представители.
И завършвам с това: Законът за нормативните актове изисква органът, който наблюдава закона в срок не по-късно от 5 години да направи оценка за неговото действие. Законът е приет месец май 2016 г., ако не ме лъже паметта. До този момент поне ние не знаем да е правена оценка за въздействието. Сега изведнъж се появяват едни предложения, които надграждат първоначалния проект на Министерския съвет, който беше подчинен на идеята да приравним Закона с директивите. В този смисъл, разбира се, Ваша воля е да прецените какво ще приемете – съзнаваме интересите на бизнеса, но дали трябва да правим такива сериозни стъпки без те да са основателни и без да знаем оценката на въздействието в редица сфери на обществения живот. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Заповядайте, госпожа Григорова.
ВАНЯ ГРИГОРОВА: Здравейте и от мен. Икономически съветник съм в КТ „Подкрепа“. Отново потвърждавам, че няма никакви данни, които да потвърждават, че е необходимо увеличението от 10 на 20%. Подчертавам, че има включен и текст за… (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви, има предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители по същия § 7.
ВАНЯ ГРИГОРОВА: В допълнение има текст, който казва, че за малките и за средните предприятия този процент трябва да е 35%. 35% за малки и средни предприятия означава за почти всички български предприятия. Това се превръща в стандартна норма за внос на работници. 99,8% са малките и средните предприятия в България. Освен това, в България в момента има 237 хиляди регистрирани безработни и това може да се види към 15 февруари 2018 г. – официални данни на Агенцията по заетостта.
Същевременно свободните работни места в Агенцията по заетостта в момента са едва 15 хиляди, 87% от тях са за неквалифицирани работници. Това ясно показва, че няма никаква нужда от увеличаване и облекчаване на режима за внос на работници, ако не искаме да работим в ущърб на българския работник. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, напомням Ви, че сме в рамките на § 3, предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Заповядайте за изказвания.
Господин Гьоков първо, след това господин Велев.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и господа заместник-министри! Първо, остро се противопоставям на така направените предложения. Те са в абсолютно противоречие с Правилника. И тъй като госпожа Ангелова призова да прочета, ще прочета какво пише в Правилника: „Чл. 84, ал. 2 – предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетите на първо гласуване Законопроект не се обсъждат и гласуват“. Така че това абсолютно противоречи на приетия на първо четене. В мотивите на първо четене е записано, че с този Законопроект ние се стремим да транспонираме Европейска директива. Там, по не знам си какви причини, се промъкват някакви два текста – параграф 9 и 10, но за тях няма да говоря. Като му дойде времето, ще говоря. Сега изведнъж променяме цялата философия, като премахваме пазарния текст, като увеличаваме някакви проценти, които не знайно защо…кой прецени, че имаме необходимост да ги премахваме тези 10%? Кой го прецени2 И дори вносителите, извинявайте, но не си вдигат ръката да се обосноват и да си потвърдят предложенията. Защо искат за някои от 10% да стане 20%, от 10% да стане 35%? Какво го налага това? Някакъв мор по трудоспособните хора ли се е получил в България или пък държавата няма да се грижи от тук нататък за това да преквалифицира кадрите си, които й висят в Бюрото по труда – продължително безработните? Няма да ги цитирам, защото не знам точно статистиката на Агенцията по заетостта. Някои от тук, в тази зала, съмнява ли се, че в Бюрата по труда има хора – продължително безработни, с никаква и с ниска квалификация? И какво прави държавата, за да ги квалифицира тези хора, ами ще увеличаваме квотата да внасяме от другаде? Защо, когато обсъждахме бюджета, не вдигнахте ръка всички и да кажете: „Дайте да увеличим парите за Националния план за действие по заетостта, които от 100 години стоят на 70 хиляди лева и там да включим за обучение, за квалификация на тези хора, които висят в Бюрата по труда малко повече пари?“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да Ви върна на предложението.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Това е предложението. Ние не гледаме да устроим нашата българска работна ръка, а ще внасяме отнякъде другаде и то в угода на някой. Не знам на кого е нужно. Не може да премахваме пазарния тест и да нарушаваме принципи, включително и на нашия Правилник. Това е. Остро се противопоставям и нашата група ще гласуваме против.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Колеги, реплики към изказването на господин Гьоков? Не виждам.
Други изказвания? Господин Велев заяви изказване преди малко.
Заповядайте.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще започна от там дали има мор. Има. На 107 хиляди пенсионирали се, има 54 хиляди завършили средно образование. Ще цитирам председателя на Комисията: на 100 души, излизащи от пазара на труда, влизат 63-ма, а са завършили средно образование, както виждате, под 50%. Това са факти. Прибавяме и 4 хиляди нетна емиграция. Все още тези, които напускат са повече от тези, които се завръщат, макар че ножицата се затваря.
В момента няма икономическа дейност в страната ни, която да не изпитва остър недостиг на човешки ресурси. Това важи и за бюджетната сфера, включително. Министърът на отбраната се оплаква, че има 5 хиляди недокомплект. Министерският съвет приема наредби за стипендии за публична администрация с ангажимент за работа в държавната администрация. Представяте ли си какво е в реалния сектор, в индустрията? Не, не си го представяте.
Стана дума, че ще хармонизира Европейска директива. В европейските директиви няма ограничение 10%, нито 20%, нито 35%, нито никакви. В Европейския съюз страни, като Румъния, Чехия, Словакия, имат цели заводи с чужди работници – 100%, не 35%. Пазарен тест остава. Обърнете внимание. Пазарен тест остава. Този пазарен тест всъщност гарантира, че ако има такива 10%-15% или 30%, които да се наемат от местния пазар, те ще се наемат. Няма такива работодатели, които при нашето ниво, което го имаме, макар че то бързо се покачва – на доходите, като прибавим към тях и разходите за квартира и транспорт до страната и обратно ежегодно, да предпочете чужд работник, ако го има на българския пазар на труда. Ако има такива глупави работодатели, те отдавна са фалирали. Вярвайте. В момента в България получаващите заплати от бюджета и пенсии от бюджета, сумарно са повече от тези, които ги изкарват в икономиката. И този процес се задълбочава.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Велев, ще Ви помоля да се концентрирате върху предложението.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Понеже бяха направени някакви общи изказвания…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз и тях се опитах да огранича, които не са свързани с текстовете..
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: В Бюрата по труда това е четвъртото място по приоритет на всеки работодател, където той търси работници и служители, защото знае, че не може да ги намери там, защото там се регистрирани безработни за различни схеми, за различни проекти, свързани с безработни, тяхната квалификация и така нататък. Но той не може там да намери това, което търси и затова работодателите търсят чрез агенции за подбор на персонал, които все повече се превръщат в агенции за кражба на персонал, защото няма откъде да го подберат, търси чрез обяви и търси чрез близки и познати на своите работници.
Четвъртото място по приоритет в нашите анкети е Бюрата по труда. И сега да ми се цитира, че в Бюрата по труда нямало данни за недостиг на работни сили в страната, е абсолютно несъстоятелно. Има крещящ недостиг. Това, че заплатите трябва да се увеличат, е факт и то се прави. С 10,5% са нараснали за миналата година. Същото темпо очакваме и през тази. Но в Германия ми кажете, като са няколко пъти по-високи заплатите, защо има 17% в икономиката заети граждани на трети страни? Защото няма кой да работи, уважаеми народни представители. При нас положението е още по-тежко, отколкото е в Германия.
Благодаря на тези народни представители, които са внесли тези поправки. Всъщност, нашите предложения бяха далеч повече, които не всички са припознати, за съжаление. Ние изкуствено си създаваме ограничения на пазара на труда, които водят до там, че остава не свършена работата, съответно невнесени пари допълнително в бюджета и ДОО-то и съответно по-малки възможности, по-малък икономически растеж, по-малки възнаграждения и за съществуващите работници. Зависимостта е пряка. Като има една работа и няма кой да я свърши, тя остава несвършена, няма повече пари, няма повече добавена стойност, за да се увеличат заплатите и на съществуващите работници.
Аз ще цитирам доктор Тренчев. Той казва, че един народ, ако иска да се самоубие, няма кой да му попречи. Ние в момента правим това. Спираме по всякакъв начин кръвта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Велев.
Заповядайте.
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ: Едно нещо е важно, което не се отбеляза, че тенденцията е в прогрес, тоест нещата се влошават, затова се пристъпва и се искат тези мерки. Това първо. Второ, пропусна се – благодаря на господин Велев, че ме улесни, пропусна се да се каже, че това не е проблем само за българските работодатели, а е проблем и за чуждестранните инвеститори. Първият въпрос, който зададоха бизнесмените от велики и големи мултинационални компании, придружаващи японския премиер в България при среща с българския бизнес, беше откъде ще ни осигурите работна ръка. В този смисъл, уважаеми депутати, имайте в предвид: нека да остане възможност и за намиране на работна ръка. Никой няма да я предпочете, пак казвам, и икономически е по-неизгодно, и никой български работодател няма да си позволи да вземе чужд работник.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Други изказвания, колеги?
Госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости! Провокирана съм от изказванията на двамата преждеговоривши – господин Велев и господин Симеонов, с на коментара им, свързан с крещящата нужда от работна ръка за бизнеса и затова, че Бюрото по труда е крайна институция, към която те се обръщат, когато търсят такива кадри. Разбираемо е това, защото в крайна сметка вече и самите безработни лица нямат заинтересованост да се регистрират, след като отпадне възможността да получават обезщетение, да бъдат регистрирани на пазара на труда. Разбираемо е и от страна на работодателите нежеланието им да обявяват тези свободни места и това търси с оглед на това, че трябва осветлят всички характеристики, свързани с работното място, и най-вече възнагражденията, които ще получават бъдещите хора, които ще заемат тази позиция. С либерализирането на режима, с оглед на повдигането и повишаването на квотите, се стига до там, че в един момент ще наемаме работници от трети страни най-вероятно със занижени възнаграждения, което ще намали съществено цената на труда на българския пазар.
И другото нещо важно и съществено: няма как да не отразим становищата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ по отношение на това, че в последните 18 месеца само 10 фирми, които са над квотата от 10%, са направили такова запитване. Така че крещящата нужда на бизнеса не е видно от статистиката и това, което показват реалните данни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики към изказването на госпожа Клисурска?
Заповядайте, господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Само за уточнение: не е ли защитен българският работник и служител с размера на трудовото възнаграждение, тоест чужденците от трета страна не могат да получават по-ниски възнаграждения от тези, които са за съответната длъжност от българите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Също искам да взема думата по повод изказването на господин Симеонов и се радвам…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По повод изказването не, по повод текстовете по предложението.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Да, касае текстовете, но и съм провокирана от неговото изказване и се радвам, че той днес е тук, защото само преди няколко дни, на среща, организирана от Хасковската промишлена палата, той заявява, че това, което днес обсъждаме, вече е договорено. Работодателските организации са се договорили с управляващите.
Искам тук да кажа какво обсъждаме днес заедно с Вас, щом вече има такава договорка. Да не говорим, че в тази публична среща…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Извинявайте, колега Желева, обсъждаме в момента предложенията.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Да, това касае предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не видях в предложенията да пише Хасково и Търговско-промишлена палата. (Реплики.)
Госпожо Желеве, кажете си изказването. По този начин може да приемем Закона пет месеца. Моля Ви!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Там също той заявява, че има договорки до една-две години да паднат и минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата.
Господин Велев каза преди малко, че трябва да говорим с факти. Изказвам се тук, защото съм от Димитровград и там, между Хасково и Димитровград, се прави една голяма промишлена зона. Няма да споменавам името на фирмата, но говоря с факти. Всяка седмица там биват наети по 30 работника. Но знаете ли колко остават след това на работа?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви, да чуем госпожа Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Остават около 5 човека. Това е на месец, говоря с факти. От 30 обучаващи се остават 5. И ще Ви кажа защо. Ето, тук е записано. Затова говорим. Фирмата започва със стартово възнаграждение от 575 лв., след шест месеца заплатата е увеличена на 600 лв. Тук не е защитен работникът. Когато правим едно изменение, в случая то трябва да бъде балансирано и както да защитаваме работодателите, така да защитаваме и работниците. Мисълта ми е, че тук някой говори, че няма нужна работна ръка. Аз ще Ви кажа конкретно, просто и ясно: условията на труд не удовлетворяват българския работник. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Благодаря.
Колеги, други изказвания?
Господин Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер. Тези цифри сме ги коментирали за вдигане на тези проценти – от 10% на 20% за малките предприятия, до 35%. Самите Вие знаете каква и ситуацията на Пазара на труда в момента и това, което каза и колегата от „Подкрепа“ преди малко: има държави, в които почти 100% от работниците в предприятията не са от съответната нация. Пак слагаме горен таван, повдигнат малко, за да дадем въздух на бизнеса и да има хора от трети страни, които да дойдат да попълнят и без това пазара на труда, който знаем, че не отговаря на потребностите в момента и на инвестициите в България. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Няма да крия, че не ми е лесно. Направих изказване и в пленарната зала. Моите разсъждения и моите виждания са били винаги да изхождаме от гледна точка на българския национален интерес. Не виждам с какво толкова ще допринесе да приемаме чужди служители, работници и граждани, и няма ли това да натисне доходите надолу на българските работници. Това е гледната ми точка. Ако тук има съгласие от моя страна, то е, че в българските диаспори, от българските общности, и то в определени страни, в следващите текстове се предвижда едно правило за връщане, за възможности да идват в България да работят хора. Това е един от най-важните елементи за преодоляване на демографската криза, защото всички, които дойдат от една страна – практиката по света навсякъде го е показала, много от тях трайно се закрепват, създават семейства тук, интегрират се.
Българската икономика в огромната си част не е българска. Разбира се, имайки предвид и така наречените „чужди гости“, както ги нарича великият Ботев. Не стига, че сме дали българската собственост, българските предприятия, че сме въвели една данъчна система, която никъде я няма другаде – и работи за тях, ами дайте сега и това да сторим. Разбира се, адмирирам един от следващите текстове и с това ще завърша, за българи от българските диаспори, българските общности от чужбина.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Реплика?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, заместник-министри и народни представители! Господин Шопов, искам да Ви обърна внимание, че никъде тук, когато увеличим от 10% на 20%, от 10% на 35%, не говорим за българска диаспора. Освен това, господин Шопов, никой не пречи на българските работодатели да наемат, ако искат и 100% граждани на Европейския съюз, но те не го правят. Не знам защо. Оправдава се тезата Ви, че явно искаме да потискаме растежа на трудовите възнаграждения в България.
И ще Ви дам, господин Шопов, един пример: в спорта, където уж всичко трябва да е свободно, защо има квоти за чужденци в различните футболни отбори? И не са толкова високи, каквито ние искаме да направим в реалните предприятия. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Други реплики?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Нямаше нужда от тази реплика.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Само две неща: първо, микропредприятията със сегашното самоограничение, което България си е наложила, не могат практически да назначат нито един човек от трета страна. Обяснимо защо. Това беше първото.
Второто, след като ще се стремим към хармонизация с европейските регулации, то нека да се има предвид, че в тях не съществува никакво ограничение, тоест облекчаването на режима е приближаване до европейското право. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Желязков.
Законът не е от лесните, само че не трябва да вдигаме градуса на напрежението, трябва да сме малко по-спокойни, за да можем да решим нещата в интерес както на работодателите, така и на работниците и служителите. Никой няма интерес да противопоставя едните на другите. Важното е нещата да вървят.
Според мен стигнахме до тази ситуация на Пазара на труда, защото допуснахме през всичките тези 27-28 г. да реформираме системата на образованието. Ако бяхме успяхме да я реформираме тази система, образованието в момента щеше да предлага на Пазара на труда продукт, който със своята дейност да даде възможност за високо технологично производство и от там за по-добри доходи. Понеже това го пропуснахме, сега правим някакви мерки, които временно, частично, но не основна да решат проблема с Пазара на труда. Това е моето мнение по този въпрос.
Други изказвания?
Доктор Генов.
РУМЕН ГЕНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратък. Искам да кажа само няколко думи. Като сме си говорили с колегите в нашата група, нашето мнение е, че Законопроектът реално има за цел единствено и само да компенсира физическата липса на хора, тоест там, където няма. И тъй като съществуват достатъчно ограничения в момента, които пречат на работодатели, които могат да направят такава инициатива за внос на работна ръка от близки до България държави, например Украйна, Беларус. Само като пример: в Шумен има един индустриален парк, който към края на тази година ще има около 1000 работни места. Досега има едно предприятие, което започна и работи, и е осигурило почти 200 работни места. Това предприятие има силно затруднение с намирането на служители. В момента половината от служителите автобуси ги возят от съседни градове, въпреки че заплатите започват от 650 лв. нагоре. Мисля, че това за ниско квалифициран труд е достатъчно за добра заплата. Но нека да не залитаме в тази посока, защото в един момент дори и 800 лв. да започнат да предлагат, когато има физическа липса на хора, няма как да дойдат хора да работят. Това ми е мнението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Реплика на госпожа Клисурска.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми колега Генов, репликата ми е свързана с всички твърдения, които чухме тук от страна на бизнеса по отношение на търсенето на много кадри. Къде са фактите и къде са доказателствата за това търсене, защото ние си го говорим като една виртуална реалност? Ако погледнем Бюрата по труда и това, което е обявено в тях, през месец януари обявените свободни работни места са 9 500. Регистрираните безработни, може и да бъркам в цифрите, в България са 232 хиляди души. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Велев, моля Ви!
НАДЯ КЛИСУРСКА: Говорим реално за необходимостта от кадри, която не е доказана. Може ли да представи някои от вносителите на тези предложения или от Вас, преждеговорившите, доказателства и факти за това търсене?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и заместник-министри, народни представители и гости! Доктор Генов, един бърз въпрос: има достатъчно ограничения за инициативите на работодателите да наемат кадри откъдето и да е. След като махнем 10%-те, кажете ми още едно ограничение за тези работодатели – да наемат такива хора?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Генов.
РУМЕН ГЕНОВ: Няма как да отговоря, защото не можах да разбера въпроса.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре, други изказвания, колеги?
Няма да превръщаме заседанието на Комисията на второ четене в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Уважаемият господин председател на Националния съвет е тук. Това е заседание на Комисията на второ четене. Работодателите имаха възможност да се изкажат.
Господин Бранков, заповядайте, какво друго ще кажете? (Реплики.)
Тук не сме се събрали да правим анализ на числата. Обсъждаме на конкретни текстове.
Заповядайте.
ДИМИТЪР БРАНКОВ: 30% е ограничението за Агенцията за временна работа. Отново не съществува в Рамковата директива за Агенцията за временна работа. В България не повече от три-четири хиляди души работят през агенции за временна работа, в Холандия бяха 10 – 15% по време на кризата през 2008 г., поради което безработицата в България знаете какви числа стигна. Загубихме 400 хиляди работни места…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Надяваме се Вашето изказване да е помогнало на дискусията, въпреки че имам големи съмнения.
ДИМИТЪР БРАНКОВ: Много дълъг списък с ограничения, може да го изпратим на цялата Комисия.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Вицепремиер, първо, официално, добре дошли на заседанието. Знаете, че имате право винаги да се включите, когато пожелаете.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Тези предложения са подготвени в Работна група, няма да крия – под ръководството на нашия кабинет. Огледани са внимателно всички рискове, доколкото за някои те са реални, но за нас са въображаеми. И всички текстове, които са предложени, са много добре анализирани от три министерства, включително отдел „Миграция“ и така нататък.
Считаме, че предложенията не носят никакъв риск по отношение на някакъв дъмпинг, не носят никакъв риск за понижаване на заплати, или за изместване на български работници. Най-малко това би могло да бъде упрек към нас.
Смятаме, че отговорно сме подготвили текстовете и все пак да не забравяме, че в основата на прогреса на всяка държава е икономиката. Ако ние не дадем възможност на икономиката да се разгърне, това означава, че ние ще попречим на нарастването на доходите, ще попречим и на повишаването на данъците, на повишаването на пенсиите и така нататък, въпроси, които са свързани със социалната политика на всяка държава.
Искам да Ви кажа, че лично аз съм често атакуван в качеството си на вицепремиер и по икономиката, и по демографията от фирми, които търсят по няколко хиляди работника. Ако искате вярвайте, ако искате недейте вярва. Няколко хиляди човека търсят! И отказват поръчки за Европа и за други държави. Отказват такива поръчки, защото просто нямат работна ръка. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви. Уточнявам, че търсят квалифицирани работници, нали?
Колеги, други изказвания? (Реплики.)
В рамките на парламентарния контрол – да.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 5, против няма, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 11, против – 4, въздържали се – 4.
Приема се това предложение.
Сега подлагам на гласуване § 3. По принцип предложението на вносителя заедно с приетото предложение, току-що гласувано.
Който е съгласен § 3 като предложение на Комисията да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 11, против – 4, въздържали се – 3.
Предложението се приема.
По § 4 има предложение на Христиан Митев и група народни представители.
Някой ще го аргументира ли? Вносителите на Законопроекта?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Вносителите подкрепят това предложение, което е по § 4. То касае възможността за преминаване за временно получаване на регистрационен режим на лицата, които са от български произход до получаване на разрешение за постоянно пребиваване. Така че ние подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, изказвания по това предложение?
Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Няма да се изказвам по същество, само ще кажа, че крайно несериозно е вносителите да предлагат нещо и да не го аргументират, да не знаят за какво става въпрос от тяхна гледна точка, разбира се.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това не можах да разбера какво е, но…
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 12, против – 4, въздържали се – 2.
Приема се това предложение.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с току-що приетото предложение.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 4 като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 12, против – 4, въздържали се – 2.
Приема се § 4.
По § 5 и § 6 няма предложения.
Вносителите имат ли бележки? Нямат.
Правният отдел? Нямат.
Подлагам на гласуване параграфи 5 и 6 по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграфи 5 и 6 са приети.
По § 7 има предложение на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Заповядайте, господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Предложението има правно-технически характер и то прецизира текстовете, така че мисля, че няма необходимост от подробно представяне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря. Правният отдел?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Аз имам някакви корекции. В т. 1, буква „б“ давам нова редакция, ще я изчета: „В т. 7 след думата „уведомление“ се добавя „по реда на чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта“ и думите „внасянето на искането за предоставяне на решение по чл. 7, ал. 3“ се заменят с „подаване на заявлението“. И т. 3 се изменя така: „изпълнителният директор на Агенция по заетостта отказва регистрация на заетостта на граждани на трети държави в случаите по ал. 1“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, това са редакционни предложения, които по никакъв начин не променят смисъла на вносителя. Предложението по същество не го променят, а просто го оформят по по-добър правно-технически начин.
Вносителите съгласни ли сте с тези бележки?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Да, съгласни са и ги приемат.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, изказвания? Не виждам.
Позволете ми да подложа на гласуване предложението на госпожа Светлана Ангелова и Николай Сираков, заедно с правно-техническите бележки, които бяха направени.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 8 няма направено предложение по вносител. Бележки? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 8, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приет е § 8.
Колеги, по този закон има няколко спорни текста. Единият вече го минахме. Сега следват другите. Ще Ви моля да запазим хладнокръвие и спокойствие, за да можем да излезем с чест от тази дискусия, както подобава на нашата Комисия.
По § 9 има предложение на Георги Юруков за отпадане. Същото предложение е и на госпожа Клисурска.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Господин Председател, нашето предложение, въпреки че е направено от четири човека, ще го оттегля заради това, че това, което се отменя в този закон, се изпраща в Закона за чужденците на Република България. Оттеглянето го правя заради някакъв консенсус. Иначе не съм убеден, че мястото му е там, а не в този закон. Твърдо съм убеден, че мястото му е в този закон, но в рамките на…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Освен, че мястото му е там, в Закона за чужденците е разширена тази опция, която е дадена в този проект.
Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Господин Вицепремиер, колеги, ние подкрепяме предложението, което направи господин Гьоков за оттегляне, но какво сме имали предвид? Работодателят поема разходите за връщане на законно пребиваващият гражданин на трета държава. В чл. 45 на Закона за чужденците категорично са описани всички видове разноски, които са свързани с пребиваването и извеждането от Република България на чужденци.
Алинеите 3 и 4 касаят точно незаконно пребиваващите, а ние в ал. 5 казваме, че освен, че възстановяваме този текст, той звучи по следният начин, но Вие ще го видите в § 44: „Работодателят и приемащата организация поемат разходите за връщане на незаконно пребиваващият гражданин на трета държава“. Така че в този смисъл ние не можем да подкрепим това предложение за отпадане на § 9, понеже сме намерили систематичното му място в § 44.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тук трябва да отбележим, че хипотезата е само, когато работодателят го е наел незаконно при това, нали?
Мисля, че текстът е ясен.
Госпожо Клисурска, и Вие имате предложение.
НАДЯ КЛИСУРСКА: По същия начин, със същата аргументация като колегата Гьоков, и ние оттегляме това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тогава ми позволете да подложа на гласуване § 9 по вносител.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 9 по вносител, моля да гласува.
За – 11, против – 4, въздържали се – няма.
Предложението е прието за § 9 по вносител.
Добре, предложението е прието.
По § 9 по вносител.
По § 10 има предложение от народните представители Георги Гьоков и госпожа Анелия Клисурска, и Виолета Желева за отпадане на § 10.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Обещах да не вземам думата повече, аз казах принципно първият път, това са извън Директивата, какво правим тук, отменяме пазарния тест. Край, няма повече… (Реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
Други изказвания? Господин Гьоков, моля Ви!
Други изказвания?
Заповядайте, госпожа Жекова. Моля Ви, първо народните представители.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Предложението ни да отпадне изменението по § 10 е мотивирано от това, че в момента със сега действащия текст на чл. 14, ал. 2, министърът на труда и социалната политика е задължен да взима становището, когато се надвишава съответната квота. С така предложения текст за изменение, в момента ние освобождаваме министъра от един сериозен ангажимент и смятаме, че още един път с редакцията в чл. 14, намаляваме възможността за някаква корекция или за някакъв контрол за защита на .
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Григорова.
Да чуем позицията на КТ „Подкрепа“.
Госпожа Ангелова ми напомня, че Вашето становище е на разположението на народните представители, ще Ви помоля накратко.
ВАНЯ ГРИГОРОВА: Благодаря.
По отношение на промяната в § 10 да поясня, тъй като чух много изказвания, които не бяха много добре ориентирани.
Промяната означава едно: министърът на труда и социалната политика да не е задължен вече да иска становищата на социалните партньори, тоест на работодатели и синдикати. Ние сме пряко засегнати в случая, затова взимам думата. Защо е нужно да се изискват становища от социалните партньори? Имахме няколко случая, в които, след като ни беше поискано становище, успяхме да разберем, че кандидатстващите организации, подчертавам – малки микро фирми, са некоректни работодатели, са работодатели, които дори не задържат работниците си в страната, а ги извеждат във Франция, което е против всички законови правила. Благодарение на нашите проучвания и проверки не беше разрешено на некоректни работодатели да правят внос на работници.
Това е допълнителна проверка, която никому не пречи, ние отговаряме в рамките на два дни и ако някой, някъде се забавя, може би трябва работодателите да се обърнат към тази агенция или министерство, които бавят тези проверки. Ние категорично не ги бавим, ползата от нашите проверки е доказана.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря на госпожа Григорова.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Искам точно това да споделя, че ние многократно предоставихме нашето становище. Това становище беше повече от ясно и категорично, но сега ще направя и аз един компромис с оглед Законопроектът да върви. След като вече бяха приети предложения за увеличаване на размера на квотата на работещи от трети страни, ние оттегляме предложението по този § 10. Така че остава сегашният текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДАМЕВО: Тоест, подкрепяте предложението за отпадане на § 10.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Да, подкрепяме това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Което означава?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Остава сегашният текст, но категорично твърдим…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нека да го уточним с две изречения: остава задължението на министъра на труда и социалната политика при хипотезите, за които говорихме в предишните членове, да иска становище от синдикалните организации?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: И от организациите на работодателите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да и от работодателите, от социалните партньори.
ЗАМ-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Категорично искам да отбележа две неща и това го коментирахме и в рамките на дискусиите. Държа да отбележа, че отговорността за разрешението за работа на лица над определените квоти принадлежи единствено и само на министъра, а тази процедура, която е предвидена, е консултативна. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, на господи Лазаров.
Други мнения?
Господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Нашата парламентарна група припознава предложението на господин Лазаров.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на Георги Гьоков и група народни представители. (Реплики извън микрофоните.)
Чрез Вас ли го прави или той сам го прави? (Реплики извън микрофоните.)
Господин Гьоков, какво искате сега да използвам Правилника ли?
Колеги, ще прекратя заседанието!
При следващото нарушение на дисциплината, прекратявам заседанието! Какво искате сега да си говорим помежду си. Тук сега има една ревност кой да направи предложението. Това е проблемът. Ще ме накарате аз да го направя.
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Имаме право като народни представители да правим по време на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика предложение по чл. 83, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Така че правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2, § 10 да отпадне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре, колеги, разбрахме. Подлагам на гласуване предложението, което е направено по реда на внасяне на предложенията…
Искате ли да продължим да работим или не искате?
Подлагам на гласуване предложението по реда на тяхното внасяне на народните представители Георги Гьоков и група народни представители, на Надя Клисурска и група народни представители, и на госпожа Ангелова, което беше направено преди малко по реда на нашия Правилник § 10 да отпадне.
Който е съгласен § 10 по вносител да отпадне, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 10 отпада. Останалите параграфи ще бъдат преномерирани.
По § 11 има предложение от народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Господин Лазаров, вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Ако сме на § 11 има правно технически предложения, които ние приемаме. Разбира се, въвежда се срок. Така че този 20-дневен срок ние го подкрепяме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: За да не възникнат административни спорове, кажете 20 работни дни или 20 календарни дни?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Двадесет календарни дни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Задавам въпросът по този начин, за да няма спорове след това.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Целият Закон работи с такъв…
ППРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах. Колеги, изказвания по този § 11?
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Имам една правна редакция. В т. 2, ал. 3 се изменя така: „Срокът на решението по ал. 1 може да бъде продължаван за срок до 12 месеца, при условията на чл. 7, ал. 5, когато няма прекъсване на заетостта“. Условията препращам, че са в чл. 77, да не се „разписва“, а да бъде „препратка“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите? Бележки? Няма.
Искам да Ви информирам, че миналата седмица имаше една Работна група с представители на абсолютно всички институции. Огледахме всички предложения, не Ви казвам кое е подкрепено, кое не е подкрепено. Дискусията е тази, която трябва да реши. Имайте предвид, че тези правно-технически въпроси сме ги обсъдили там, така че да нямате никакви притеснения, че дописваме Закона по някакъв начин.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители, с бележката на Правния отдел.
Който е съгласен това предложение да подкрепено, въвеждането на срока, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 11 по вносител, заедно с предложението, което беше подкрепено преди малко, като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 11, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
Параграф 11, като предложение на Комисията е приет.
За § 12 има правно-техническа редакция.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря, господин Председател. В т. 1 освен предложението по вносител, думата „предоставянето“ да се замени с „предоставяне“ – уеднаквяване.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Вносителите нямат против и приемат предложеното.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 12 по вносител, заедно с така направената правно-техническа бележка.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 12 е приет като предложение на Комисията.
Предложение за създаване на нов § 12а на народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Заповядайте колеги. Изказвания? Заповядайте, госпожо Григорова.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА: Промяната в § 12а означава следното: да не се търсят български работници за висококвалифицирани позиции. Това е отмяната на пазарния тест за „синя карта“.
Един общ коментар, ще ми позволите съвсем кратък. Всички предложения, които обсъждаме на групата ГЕРБ и Патриоти, които, както каза господин Симеонов, са изработени от правителството, не са преминали през Националния съвет за тристранно сътрудничество и аз лично намирам това за торпилиране на социалния диалог.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Велев, заповядайте.
Преди да дам думата на господин Велев нека да подчертая, защото имаше искания от колегите от социалните партньори, имам предвид синдикалните организации, предложенията, които са направени между първо и второ четене да бъдат гледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество, само че такава процедура няма. Такава процедура няма по Правилника на НСТС и затова не съм го направил. Това за уточнение.
Заповядайте, господин Велев.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Всъщност тези предложения и много други са гледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество. По повод обсъждане на Законопроекта, ние сме внесли редица предложения към него. Много голяма част от тях не са възприети изобщо, а според нас са съвсем резонни.
Относно конкретното предложение. Искам да обърна внимание, че не става дума за работници, а за специалисти. „Синя карта“ – това са хора с висше образование, като за тях остава изискването за минимум 1,5 средни работни заплати, тоест, заплата и половина минимум. Като прибавим към това и квартирата, разбирате, че става дума за двойна заплата. Пак питам, кой е този работодател който ще наеме някой за двойна заплата, ако в България има такъв, който ще работи за една заплата?! Няма такъв. Пазарният тест е това – тези 1,5 средни заплати, плюс разходите за квартира, плюс всички други разходи за внос на този специалист. Обръщам внимание – специалист.
Има огромен недостиг на специалисти, затова буксува икономиката, потенциалът й е много по-голям от тези няма и 4% ръст. И един от начините да се върви напред е чрез облекчаване на вноса. Това европейското законодателство го позволява. Пазарният тест е тези 1,5 средни работни заплати минимум, плюс разходите за квартира. Това е пазарният тест.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Велев.
Заповядайте.
АТАНАСКА ТОДОРОВА: Благодаря доктор Адемов. Този Законопроект, който днес разглеждаме, наистина във вида, в който беше представен на Националния съвет по трудова миграция…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По предложението.
АТАНАСКА ТОДОРОВА (КНСБ): Добре, конкретно по предложението. Искам да Ви напомня, уважаеми народни представители, че процентовото ограничение за висококвалифицирани специалисти от 10%, което току-що Вие увеличихте на 20% или на 35%, в зависимост от вида фирма, не важи, не важи. Там, ако една фирма в IT сектора си наеме 160 работника, те всички могат да бъдат висококвалифицирани. И за тях нямаме нито 20%, нито 35%. Моля да го имате това предвид, когато сега гласувате. Веднъж ние сме доста отдавна премахнали квотата за висококвалифицираните работници. Втори път махаме пазарният тест, което принуждава българските млади висококвалифицирани специалисти да потърсят своето бъдеще в други държави, далеч от родината, заедно със своите малки деца и със съпругите си. Така че много добре си помислете какво правите – дали решавате демографски проблеми или решавате проблемите на един, двама, петима работодатели. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря.
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Няма да коментирам току-що направеното изказване, но съм категорично несъгласен с такъв упрек. Това, което се опитваме да направим с основния текст, както и с предложенията на колегите, е да нормализираме икономическата среда в България, без оглед на някакви корпоративни или каквито и да било други интереси. Нямате никакво морално право да отправяте такива упреци.
А по отношение на изказването на госпожа Григорова, аз искам да й припомня, както и на господин Христов – също беше на това заседание, тези въпроси са разисквани в Съвета за тристранно сътрудничество – месец октомври или ноември, когато гледахме Закона за МВР. По Ваше настояване, въпреки че не бях длъжен, аз Ви го представих, така че в протокола има Вашите позиции, има позициите на работодателите. Извинявайте, това просто не е истина.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Христиан Митев и група народни представители за създаване на нов § 12а.
За – 9, против – 3, въздържали се – 3.
Предложението е прието.
Продължаваме нататък.
По § 13 има предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители – § 13 се изменя така: чл.18 се отменя. Тоест, § 13 се отменя на практика.
Колеги, изказвания? Става въпрос за списъка от професии. Заповядайте.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА: В тази точка това предложение е обвързано с предходните. Това означава, че за всички висококвалифицирани професии вече няма да се търсят български граждани. Те няма да имат никакви квотни ограничения за приемане на работници от трети държави. Преди двадесетина дни последно бяха увеличени професиите, които бяха включени в този списък. Абсолютно неаргументирано той беше увеличен с още три кода, общо това са 1000 длъжности, по които и в момента има изключително облекчен внос на висококвалифицирани кадри. Точно поради това ние сме против това предложение, заявили сме го.
Впрочем работодателите го правят това, тъй като е ясно, че те го правят, защото в рамките на дори една година не успяват да аргументират и да намерят данни за това, че наистина трябва без всякакви регулации, без всякакви принципи, да бъдат внасяни висококвалифицирани работници от трети държави.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Григорова. Други изказвания, колеги?
Госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Изразявам становището на нашата парламентарна група – категорично се противопоставяме на така направеното предложение в § 13 и се противопоставяме на премахването на Списъка на единичните групи професии. Както каза госпожа Григорова, това е и наше становище, смятаме, че практиката в многото държави – членки на Европейския съюз, практиката е такава: да съществува такъв Списък на единични групи професии и смятаме, че за тези професии, за които има доказан недостиг на работна ръка – това са 13 единични групи професии, се дава възможност да бъдат наети без пазарен тест и това е напълно достатъчно. Но премахването му е крайно нелогично.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, други изказвания? Господин Симеонов.
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Адемов.
За всички, които се чудят защо сме толкова настойчиви също от Търговска палата, да погледнат статистиката за чуждестранните инвестиции в България как върви. Искаме да дойдат високотехнологични компании. Никой няма да дойде, ако няма осигурена висококвалифицирана работна ръка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря. Други изказвания, колеги. Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Само бих добавил това, което всеки, който разсъждава логически, би го приел и не е нужно да се аргументирам за това. Може ли някой да ми отговори, в качеството си на работодател кой български работодател ще наеми чужд работник, на който трябва задължително да плати 1,5 по-голяма заплата – с 50% по-висока заплата, и няма да предпочете български висококвалифициран служител, а ще отиде на вариант да внася от трета страна, да осигурява жена му, децата му, образование и всички съпътстващи ангажименти. Аз такъв не познавам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Велев, Вашето изказване е в този смисъл, нали?
Заповядайте.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Всъщност в Европейския съюз никъде няма квоти, за които ни призовавате постоянно и биете камбаната, че се нарушават. Няма квоти за внос в Европейския съюз. Пазарен тест в случая има и той се явява именно пазарен, защото има по-високи изисквания за тези хора, които ще влязат от чужбина, отколкото към местните такива.
Миналата година има внесени 177 със „синя карта“, от които половината не са и за индустрията. При въпиющ недостиг – това за какво Ви говори – че има огромни ограничения, които я обезсмислят. И за да може този механизъм изобщо да действа, това са само част от ограниченията, които трябва да паднат.
Попитайте всеки Ваш познат работодател във Вашите избирателни райони – без никакъв риск го заявявам, попитайте. Няма да намерите работодател, който да казва, че няма проблеми на пазара на труда.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Госпожо Клисурска, заповядайте, но Вие не се ли изказахте? (Реплика на народния представител Надя Клисурска извън микрофона.)
Няма втори път.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кристиан Митев и група народни представители.
За – 10, против – 3, въздържали се – 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 13 по вносител заедно…(Реплики.)
По § 14 няма предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 14 по вносител, моля да гласува.
За – 17, против – няма, въздържали се – няма.
Параграф 14 по вносител е приет.
Има предложение на Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на нов §14а.
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ: Той е отново от правно-технически характер, така че не променя същността.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Правният отдел? Нямате бележки.
Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Подкрепяме го.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания колеги? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на § 14а, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Параграф 15. Няма направени предложения.
Правната дирекция има правно-технически бележки.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря Ви. В т. 2 думата „предоставянето“ се заменя с „предоставяне“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Не възразяваме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 15 по вносител заедно с така направената редакционна бележка, като предложение на Комисията.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 15 е приет.
По § 16 има предложение на Христиан Митев и група народни представители.
Вносителите по това предложение?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Вносителите подкрепят направеното предложение. На практика се скъсява…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Намаляване на 15-дневния срок на 10.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 14, против – 4, въздържали се – няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 16.
За – 14, против – 4, въздържали се – няма.
Параграф 16 е приет.
По § 17 няма направени предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 17 по вносител.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 18 има предложение на Правната дирекция. Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Във връзка с предходните предложения в т. 1 думата „предоставянето“ се заменя с „предоставяне“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 18 заедно с правно-техническата бележка.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 18а. Предложение на Светлана Ангелова и Николай Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Отново от правно-технически характер.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 18а, нов § 18а по предложение на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 19. Няма предложения. Правният отдел има бележка.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Имам една бележка в сега действащата ал. 1 думата „уреждат“ да се замени с „определят“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, това са правно-технически бележки, които са съгласувани с вносителите.
Подлагам на гласуване § 19 с техническата бележка.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 19 е приет.
По параграфи 20 и 21 няма предложения по вносител.
Подлагам на гласуване параграфи 20 и 21 по вносител.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 22 има предложение на Светлана Ангелова и група народни представители – Милена Дамянова.
Господин Сираков?
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Правно-технически характер.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Дамянова?
Господин Христов, заповядайте, но преди това народните представители, ако има някой? Не виждам.
Господин Христов.
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Благодаря, господин Председател.
Искам да насоча вниманието Ви към един проблем, който има чисто правен характер. Предложението на госпожа Милена Дамянова и Галя Захариева е да се промени вместо „трудов договор“ със „споразумение за прием“. Ако ние разглеждаме Закон за трудова миграция и всичко останало, не може да става дума за никакво отношение друго, което би възникнало от това споразумение за прием, освен за трудово правоотношение. Каква е логиката да се сменя наименованието на трудовия договор с това нищо не означаващо споразумение за прием? И какъв прием? Вероятно те са се водили от наименованието на чл. 10 от Директивата, който говори за споразумение за прием, но този текст от Директивата насочва към спазване на всички изисквания на вътрешното законодателство, а и самата дешифровка по-надолу в чл. 10 на Директивата има някъде около 7 – 8 букви, които насочват и определено говорят за трудово правоотношение. Какъв е смисълът от тази промяна? Повдигам този въпрос, защото трябва да се следи и за чистотата на правните фигури. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги?
Госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в § 22 в т. 1, ал. 1 да отпадне думата „трудов“ и да остане само „договор“, тоест думите „по трудов договор“ – по-лесно е така – се заменят с „и имат договор“, а в т. 5 на същия параграф, ал. 5 думите „трудовия договор“ да се замени с „договорът“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, от Министерство на образованието?
Госпожо Сачева, имате думата.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! Предложението, което е направено, се подкрепя от Министерството на образованието, тъй като в рамките на Работната група беше постигнат разумен баланс по тази тема. Действително една от причините и чл. 10 в Директивата, който беше цитиран, но става дума за научно изследване, стаж, доброволческа дейност, програми. Споразумението, което сме постигнали, е в Правилника за приложение на Закона да бъде конкретизиран договорът.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Искате да кажете, че тук приемате предложението вместо „трудов договор“ да бъде „установяване на договор“ и в Правилника да кажете какво съдържа този договор. Съображенията Вие ги казахте преди малко.
Колеги, други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков в първата му част – редакционната.
За – 18, против и въздържали се няма.
Прието е това предложение.
Подлагам на гласуване коригираното с дискусията, която беше преди малко тук между колегите.
(Реплики извън микрофона.)
Предложение върху предложение как се прави, на мен не ми е ясно по кой член от Правилника. (Реплики: „Не е по предложение, тя си е по ал. 1, по ал. 5 и си прави предложения по вносител Ангелова).
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз си правя по чл. 83. (Реплики: „Не върху предложението на госпожа Дамянова)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложение на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Предложение на Светлана Ангелова по чл. 83 от нашия Правилник.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против – няма, въздържали се – 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 22 заедно с предните предложения, като предложение на Комисията, текстът на вносителя по принцип заедно с приетите предложения – предложения за окончателна редакция на Комисията.
За – 14, против – няма, въздържали се – 4.
Предложението е прието.
По Параграфи 23 и 24 по вносител няма предложения.
Който е съгласен да бъдат подкрепени § 23 и 24 по вносител, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 25 има предложение от Светлана Ангелова и Николай Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: По отношение на първата част от предложението, предлагаме думата „български“ да се замени с „местен“, имайки предвид, че това може да са фирми и компании, които са регистрирани на територията на България, а не е задължително да бъдат български.
Другото предложение е също правно-технически характер.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Защото в България може да упражнява дейност и работодател от Европейския съюз.
Подлагам на гласуване предложението на Светлана Ангелова и Николай Сираков.
За – 18, против и въздържали се няма.
Сега подлагам на гласуване § 25 по принцип на вносителя, заедно с току-що приетото предложение, като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията в окончателната редакция, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 26 и 27 няма направени предложения по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграфи 26 и 27 са приети.
По § 28 има техническата бележка на Правния отдел.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Техническата бележка се изразява в в това да се създаде само нова ал. 3. От правата по ал. 2 се ползват и членовете на семейството – по чл. 9, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6.
Досегашната 3 и 4 стават съответно 4 и 5, а предложената ал. 3 да стане като ал. 2 в следващия § 29 на чл. 53а.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Вносителите, имате ли бележки?
Пак повтарям, техническите бележки бяха съгласувани с вносителите. Те по никакъв начин не променят волята на вносителя и съдържанието на предложения текст.
Който е съгласен § 28 да бъде подкрепен с приетите бележки, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Параграф 28 е приет.
По § 29 има технически бележки.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В § 29 сегашният текст …(Реплики.)
Може ли да го изчета, защото не е точно същият?
„1. Създава се ал. 1 от правата по чл. 49, ал. 2 се ползват и притежателите на разрешения за продължително пребиваване, като научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци.
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея след думата „декларация“ се добавя „за прилагане на облекчение“.“ Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите? Нямате бележки.
Подлагам на гласуване § 29, заедно с приетите и подкрепени правно-технически редакции.
Който е съгласен да бъде подкрепен текста на § 29 като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Параграф 30 – отново има бележки на Правната дирекция.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Има много изменения на целия параграф. Ще го прочета. Чл. 54 се изменя така:
„Чл. 54 (1) От правата по чл. 49, ал. 2, от т. 3 до 9 се ползват и:
1. чужденците, получили разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност на свободна практика.
2. Чужденците по чл. 9, ал 3 и 4, както и по чл. 24, ал. 3 в случаите на регистрация на просрочна заетост.
(2) От правата по чл. 49, ал. 2, от т. 3 до 6, 8 и 9 се ползват и чужденците с достъп до пазара на труда по силата на международни договори, включени на основание чл. 62.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, техническата редакция е да се избегне повторението на правата във всяко едно изречение. Нищо друго.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 30, по начина, по който беше докладван преди малко като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приет е § 30.
Колеги, от § 31 до 39 включително няма направени предложения, няма бележки на Правния отдел.
Изказвания? Вносителите? Няма.
Подлагам на гласуване § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По § 40 има предложение.
Заповядайте за редакция.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Параграф 40, ал. 1 се изменя така:
„(1) чужденец, гражданин на трета държава, който предоставя работна сила или е приет като командирован или изпратен в Република България в рамките на предоставяне на услуги, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.“
Алинея 6 става ал. 3, тъй като систематичното й място е там. Следващите алинеи се преномерират.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: „Подлогът“ минава най-отред, нали така? Това е техническа бележка. Отново не променяме по никакъв начин съдържанието и смисъла на вносителя.
Колеги, който е съгласен да бъде подкрепен § 40 с редакцията, която беше прочетена преди малко, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приет е § 40.
По § 41 има ли бележки? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 41, моля да гласува – по вносител.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се § 41.
По § 42 – Правната дирекция отново има бележки.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Уеднаквяване на предходен параграф.
Алинея 1 се изменя така:
„(1) работодател-физическо лице, който наруши забраната на чл. 13, ал. 1 се наказва с глоба от 750 до 7500 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.“
Точка 2 се изменя така:
„Създава се нова ал. 2, когато нарушението по ал. 1 е извършено от работодател-юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Приемате тази редакция.
Колеги, който е съгласен да бъде подкрепен § 42 с редакцията на Комисията, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се § 42.
Параграф 43 са „Допълнителните разпоредби“.
Има предложение на Милена Дамянова и Галя Захариева.
Заповядайте, Заместник-министър Сачева.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Да представя предложението ли, господин Председател?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да, предложението – подкрепяте ли го, не го ли подкрепяте?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Да, подкрепяме предложението, тъй като получихме от вносителя поправките, за които се споразумяхме по време на работната група, а именно, че дефинициите трябва да бъдат свързани с дефинициите в Закона за предучилищното и училищното образование. Това беше споразумението, което постигнахме по време на Работна група. Смисълът на това предложение е, да не се въвеждат нови дефиниции, които са различни от тези в Закона за предучилищното и училищното образование, като същевременно обаче да са разширителни от гледна точка на това, да отговарят на Директивата. Така че предложението, което е по вносител, което прави препратка към съответните членове в Закона за висшето образование и в Закона за предучилищното и училищно образование, удовлетворява Министерството.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, вижте сега тук, казусът какъв е? Има дефиниции на понятията, които са в допълнителните разпоредби, които съществуват вече в Закона за предучилищно и училищно образование. И в Закона за висшето образование – сякаш е кой знае колко важно това до го добавяме, нали го пише тук.
Второто нещо, което е – вторият избор, който трябва да направим: има съществена разлика в това, което говори като принцип. Подходът на вносителите дава дефиниции и в Допълнителните разпоредби по този закон, тоест по Закона за трудова миграция и трудова мобилност. Претенцията на колегите от Министерството на образованието е, да бъдат съхранени дефинициите, такива, каквито са в Закона, за който ги изброихме. Това е спора. Искам да чуя вносителите какво предлагат.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
В крайна сметка спор няма, става дума за следното: че дефинициите произтичат от Директивата и са за целите на директивата по този закон.
Поради тази причина ние ще се опитваме с решението, което ще предложим, да удовлетворим и двата подхода. Да използваме наложилите се дефиниции в България, но в същото време да ги разширим с целите на Директивата, а това е програми за ученически обмен или образователни проекти, каквито липсват в другите закони.
Поради тази причина ние подкрепяме по отношение на предложението, което споделяте на госпожа Милена Дамянова и Галя Захариева, подкрепяме предложението по буква „а“, но по буква „б“ не го подкрепяме. Това сега е действащото определение за стажанти, трудов договор с условие за стажуване – това, което и в момента. Тя предлага с това предложение да отпаднат „студент“, „училище“ и “ученик“. Но за тази дискусия, за която стана дума, ние предлагаме 28б – „студент“ да звучи по следния начин: „студент е гражданин на трета държава по чл. 66, ал. 2 и 3“ от Закона за висшето образование, който се обучава в редовна форма на обучение, което може да включва предварителен подготвителен курс или задължителен стаж. 28г по вносител – е „училище“. Приемаме предложението изцяло, което е направено. То звучи така: „училище е публична или частна институция по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, която участва в Програма за ученически обмен или образователен проект.“
И 28д: “ученик е гражданин на трета държава, по смисъла на чл. 173, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, който е приет на територията на Република България в програма за ученически обмени или в образователен проект, осъществявани от училище.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Твърдите, господин Лазаров, че по начина, по който сте намерили компромиса в текстовете, по никакъв начин не се отклонявате от Директивата, защото това знаете до какво води след това.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Точно така е, води до докладване, води до преглед, а и възможност до дехармонизация, на това процедура по наказание – инфрийджмънт.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги от Министерство на образованието, приемате ли тази редакция?
Колеги, моля Ви!
ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Да, приемаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Преди това има предложение на Милена Дамянова и Галя Захариева, какво правим с него? (Реплики.)
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева, което подкрепяме по принцип – така се разбираме, и предлагаме окончателна редакция на Комисията, която беше плод на общи усилия на двете министерства, като предложението на Комисията преди малко беше прочетено.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията с подкрепените по принцип предложения на Галя Захариева моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се § 43.
„Заключителни разпоредби“ и § 44.
По него има няколко предложения. По реда на внасяне, те за съжаление не са подредени по съответните точки. Това е на страница 19, колеги, за улеснение – Закона за чужденците.
На страница 19 по Работния доклад.
Има предложение на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков за промени в т. 3.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Предложението цели прецизиране на разпоредбите, свързани с издаването на новото разрешение за пребиваване, съгласно изискванията на регламента, като имаме два вида пребиваване и тук целта е да се добави едно изречение, което при смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се издава ново разрешение за пребиваване, съгласно изискванията на регламента.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте колеги. Господин Лазаров?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Вносителят подкрепя смисъла на предложението. Ние предлагаме за по-прецизно звучене изречението, тъй като в първото изречение на 24к, същото е и в 33к, това е по буква „в“…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Чакайте сега.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Понеже са аналогични тези текстове, тези регламенти фигурират в първите им изречения. Ние предлагаме изречение второ да звучи по следния начин: „при смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се издава ново разрешение по ал. 1“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво коментирате? Чакайте сега, нещо се обърках.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Същото предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението на Светлана Ангелова.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Да. То е едно и също. Въпросът е, че в две изречения ще се появи регламента един до друг, цитира се и за по-голяма прецизност предлагаме нашето …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз мога ли да го прочета, за да видим дали Вие ще го харесате?
Говорим за следното: „подкрепяме предложението по букви „б“ и „г“, а по букви „а“ и „в“ подкрепяме по принцип предложението и предлагаме нова редакция на тези последните „а“ и „в“.
а) т. 3 се изменя така:
„В чл. 24к, ал. 5 се създава изречение второ „при смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се издава ново разрешение по ал. 1.“
в) досегашната т. 7 става т. 6 и се изменя така:
„т. 6: в чл. 33к, ал. 5 се създава изречение второ „при смяна на работодател по реда на Закона за труда миграция и трудова мобилност се издава ново разрешение по ал. 1.“
Това ли е? (Реплики.)
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Това е изключителна перфидност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз питам да или не, господин Лазаров.
Да, добре.
Да караме предложение по предложение. Това да го гласуваме.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на госпожа Светлана Ангелова и Николай Сираков с новата редакция, моля да гласува.
За – 14, против няма, въздържали се 4.
Приема се предложението на Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Работната група – да процедираме по този начин, подкрепя предложението по буква „г“ в първата му част и буква „д“ и не го приема в останалата част. Това е мнението на Работната група – вносителите на това предложение от Министерство на образованието.
Приемате ли тази позиция?
Вносителите на Законопроекта? Приемате.
Който е съгласен да бъде подкрепено по принцип предложението на Милена Дамянова по буква „г“ в първата му част и буква „д“, моля да гласува и не го приемаме в останалата част, разбира се.
За – 14, против – няма, въздържали се – 4.
Приели сме предложението по буква „г“ в първата му част и буква „д“, като останалата част не го приемаме. (Реплики.) Какво да направя, като по този начин са направени предложенията?
Предложение на Станислав Станилов.
Вносителите на Станилов. Става въпрос за така наречените „Центрове за професионално обучение“.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Вносителят не подкрепя това предложение и ще се аргументирам.
С това предложение се разширява необосновано кръга на лица, които биха имали право на достъп до Пазара на труда. Става дума за лица, които се обучават в професионални колежи и центрове за професионално образование и обучение. Това е извън обхвата на Директивата. Директивата говори само за формалното образование в…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на Станислав Станилов.
Който е съгласен да бъде подкрепено моля да гласува.
За – няма, против – 18, въздържали се – няма.
Предложението не е прието.
Предложение от народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Вносителите, подкрепяте ли това предложение?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАЛОВ: Вносителят подкрепя предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложение от народния представител Христиан Митев и група народни представи.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези предложения моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 5.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип.
За редакция имате предложение, заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да, нещо не мога да се ориентирам. В 24б „трудововия договор“ пак ли оставаше „договора“? (Реплики.)
Добре. Да си докладвам моите бележки.
В ал. 1, думите „трудов договор“ се заменят с „договор“. Думите „на научната дейност“ се заличават.
В ал. 2 думите „за продължително пребиваване на лицата“ се заличават.
Думите „трудовият договор“ се заменят с „договора“.
„По-малък“ се заменя с „по-кратък“.
Накрая в ал. 2 се добавя „съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това защо трябва да го добавяме като сме вътре в Закона?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не, тук сме в „Чужденците“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: А, да, извинявам се много.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В ал. 7 след думите „държави – членки“ се добавя „ на Европейския съюз“.
В ал. 9 думите „по-дълъг“ се заменят с „повече“.
В ал. 11 след думите „заявление“ се добавя „за издаване на разрешение“.
Второ, в чл. 24в, ал. 1 се изменя така:
„Разрешение за продължително пребиваване до една година могат да получат и чужденците, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са приети като:
1. студенти в редовна форма на обучение във висше училище;
2. ученици за обучение в средна степен на образование в рамките на Програма за обмен;
3. стажанти.
Съгласни ли сте от Министерството? Защото тук имаше коментар за допълнителните разпоредби, че има понятие, но тъй като сме в Закона за чужденците, трябва да го оставим изписано пълно. Добре.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В ал. 7 думите „следва да“ се заличават.
В ал. 8 накрая се добавя „и съгласно изискванията на регламент ЕО № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „студент“.
В чл. 33р, ал. 1 се изменя така:
„Членовете на семейство на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, могат да получат разрешение за продължително пребиваване за срока на пребиваване на титуляра, ако отговаря на условията на чл. 24, ал. 2.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги вносители, тези предложения са съгласувани с Вас. Те не променят смисъла. Правят редакцията по-приемлива.
Подлагам на гласуване § 44 заедно с приетите предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 44 като предложение на Комисията заедно с приетите бележки, моля да гласува.
За – 14, против – няма, въздържали се 4.
Параграф 44 е приет.
По § 45 има предложение на Светлана Ангелова.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Да. Това е Законът за българските документи за самоличност и то е във връзка с издаването на новото разрешение за пребиваване, тъй като издаването на български личен документ, какъвто се явява разрешението за пребиваване, се урежда с този закон.
Конкретното предложение е: в § 45 се създава нова т. 1, а следващите се преномерират.
„1. в чл. 9 се създава нова ал. 3, която гласи:
„(3) В срока по ал. 1 при смяна на работодател, лицето е длъжно да подаде заявление за издаване но ново разрешение по чл. 59, ал. 2, т. 7 и 7б. Новото разрешение се издава в срок до изтичане на срока на валидността на предишното.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Обръщам се към вносителите. Нали трябва да се допълни, че досегашната ал. 3 става ал. 4, защото не съм си го отбелязала тук?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е техническа бележка.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Параграф 45 е приет.
По § 46 – за трафика на хора – няма предложения по вносител.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 46, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приет е § 46.
По § 47 – Закон за предучилищно и училищно образование - има предложение на Милена Дамянова и Галя Захариева.
Заповядайте.
Колеги?
Работната група подкрепя предложението за отпадане на т. 2 и не го подкрепя в останалата му част.
Имате ли други съображения? Няма.
Колеги, някакви бележки?
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Първо, да отпадне т. 2.
Който е съгласен да отпадне т. 2, моля да гласува. То е подкрепено от Работната група.
За – 17, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване т. 1, буква „а“, която не се подкрепя от вносителите.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – няма , против – няма, въздържали се – 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 47 заедно с приетата част от предложението на госпожа Дамянова.
Бележки имате ли, колеги? Не.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 47, моля да гласува
За – 17, против и въздържали се няма.
Параграф 47 се приема.
По Закона за младежта няма направени предложения.
Бележки?
Който е съгласен да бъдат подкрепени § 48 и по § 49, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приемат се параграфи 48 и 49.
По Закона за убежището и бежанците.
Госпожа Станкова, заместник-председател на Агенцията по бежанците – заповядайте.
Имаме писмено предложението.
ЛИЛЯНА СТАНКОВА: Уважаеми доктор Адемов, уважаеми народни представители!
Накратко само ще представя предложението с някои други допълнителни факти. Транспонирането на Директивата практически не налага това изменение в Закона за убежището и бежанците, тъй като лицата, търсещи закрила, не попадат в обхвата на Директивата съгласно чл. 2 от нея. Фактически тази промяна касае увеличаване на срока за достъп до пазара на труда от три до шест месеца чрез препратка към чл. 75 от ЗУБ, което на практика обаче означава да се ограничи едно вече предоставено право.
Тъй като вече две години и половина този срок добре работи, оценен е като добра практика, намалява риска от изолация на търсещите закрила, отпада необходимостта от социално подпомагане, работодателите търсят в нашите центрове главно ниско квалифицирана работна ръка. Не са някаква конкуренция търсещи закрила в центровете на ДАБ, не са в сивия сектор благодарение на това, че могат между третия и шестия месец евентуално да получат достъп до пазара на труда, дисциплинират се. Статистиката не е показала досега никакви негативи – икономически или други. Затова ние не приемаме така направеното предложение и възразяваме предвид на това, че установената практика, добра практика, е работеща, ясна, ефективна, всъщност най-вече е съобразена с всички европейски и международни норми в областта на убежището. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Станкова.
Господин Лазаров, защо Вие увеличавате тримесечния срок на шест месеца? Това е важният въпрос.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Аз само ще отговоря, че предложението, което правим, е съобразено и върви по-напред от Директивата. Директивата твърди, че за лица, които кандидатстват за получаване на статут, обаче не са го получили в период от девет месеца – Директивата говори за период от девет месеца, имат право на достъп до пазара на труда. Ние въвеждаме целият Закон за убежището и бежанците изхожда от процедурата, че един вид краен срок в общия случай за получаването на статут, е шест месеца. Ние твърдим, че в тези шест месеца фигурират и трите месеца, за които става дума.
В момента няма такъв сериозен наплив от лица, които кандидатстват да получат статут. Така че при равни други условия в рамките на този период би следвало в непродължителен период от време лицето да получи статут. В момента, в който получи статут, то се ползва от всички права, от които се ползват и българските граждани по отношение на достъпа до Пазара на труда.
Така че нашето предложение, от една страна, отговаря на всички срокове в Закона за убежището и бежанците, от друга страна, отговаря и на Директивата.
На последно място държа да отбележа тук, че това предложение с три месеца не е и в интерес на лицата. Голяма част от тях все още не са научили и българския език и представете си как те водят разговор с работодател, за да могат да се представят пред него.
Така че ние подкрепяме предложението на вносителя, тоест държим на предложението, което сме направили.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Станкова, този спор сигурно няма да приключи.
Заповядайте.
ЛИЛЯНА СТАНКОВА: Благодаря, доктор Адемов.
Не виждам никаква логика, нито в Държавната агенция за бежанците, да се прекрати една добра практика, която е от две години и половина, само защото трябва да се вместим в някакви срокове, които са препоръчителни. Отчетено като такава. Работи, ясна е, ефективна е и става въпрос за тази категория лица, които са в процедура. Ние въобще не говорим за тези, които получават статут, са получили статут на бежанци. За тези хора към днешна дата е отчетено за миналата година средна продължителност на процедурата между три и четири месеца. Някои от тях остават между третия и шестия месец, други от тях още на третия месец имат готово решение. В този случай тези, които остават – малко на брой – между третия и шестия месец, могат в съответствие с практиката и фактите, които говорят, че през седмица работодатели търсят при нас работна ръка, тези хора да им бъдат полезни в техните предприятия. Така че аз не виждам никаква логика, след като е работило две година и половина това, отчетено е в целия Европейски съюз като добра практика на нашата държава, сега да бъде заличено. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Лазаров, последно.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: За последно искам само да отбележа, че за всичките лица, които работят в центровете на ДАБ, включително и тогава, когато външен работодател се обърне към тях, не се изисква разрешение за работа. И това, за което говорим в този случай, е твърде единичен. Това не е общият случай. Това е частен случай. Ние държим на нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме.
Колеги, изказвания?
Някой иска ли да вземе отношение – и от гостите? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 50 по вносител.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 50 по вносител, моля да гласува.
За – няма, против - няма, въздържали се – 18 .
Параграф 50 по вносител, не се приема.
По § 51 няма направени предложения.
Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Нямаме предложения по него.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги гости, уважаеми господин заместник-министър!
Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника с оглед крещящата нужда на работодателите и бизнеса за създаване на възможност да бъдат намерени квалифицирани кадри, да бъде направено изменение с нов § 51а …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: (говори при изключен микрофон)
НАДЯ КЛИСУРСКА: По Закона за насърчаване на заетостта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде подкрепен § 51 по вносител, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържали се – няма .
Параграф 51 е приет по вносител.
Заповядайте за предложения за § 51а.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Правя предложение за нов § 51а, с който чл. 22, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, да придобие следната редакция:
„Чл. 22. (2) Работодателите обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта: „т. 1. свободните работни места.“
С оглед на това да задължим работодателите да обявяват задължително своите свободни работни места с оглед да отговорим на потребностите, такива, каквито са заложени и в мотивите на този предложен законопроект, и в мотивите на всички, които се изказаха в подкрепа на работодателите, да изменим Закона по този начин.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Вносителите, по това предложение?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Ние изказваме резерви по това предложение, защото това означава задължително обявяване на всички работни места единствено и само в бюрата по труда. Това е една съществена промяна, която не е обсъждана, не сме видели положителните и отрицателните страни от нея и ние имаме резерви.
Има и частни посредници, има и други инструменти за набиране, има вътрешно корпоративни трансфери, има агенции за временна заетост, предприятия, осигуряващи временна работа. Така че целият комплекс от мерки ми се струва, че трябва да намери по-задълбочена дискусия, а по това предложение в момента се въздържам от подкрепа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Допълвам, че всяка година Европейската комисия прави препоръки към Националната програми за реформи в частта „Социална политика“ за модернизиране на публичните служби по заетост като елемент от доверието. Това е само като информация.
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, подкрепям изказването на господин Лазаров. Има си частен сектор за това и аз не зная как това ще се впише със Стратегията на коалиционното управление за ограничаване на административните тежести. Така че призовавам представителите на управляващата коалиция да не го подкрепят, защото това означава допълнителни бумаги, допълнителни информации и така нататък, следвани от съответните допълнителни писма, санкции и прочие. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Предложението е направено по реда на Правилника и аз съм длъжен да го подложа на гласуване.
Госпожо Григорова, заповядайте накратко.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА: Здравейте.
Да, съвсем накратко, тъй като това беше предложение на КТ „Подкрепа“ – едно от трите предложения, които направихме и за съжаление никой не даде досега сигнал, че нашите предложения са били видени. Защо е важно това предложение? Категорично не е вярно, че предложението означава обявяване на свободните работни места само в бюрата по труда. Означава и в бюрата по труда. Тоест, по никакъв начин не се ограничават работодателите да обявяват свободните си работни места и в частните агенции, нищо подобно. Но, когато правим и провеждаме национални мерки и правим такива драматични промени, каквито бяха направени в началото на това заседание, ние до момента ги правим въз основа на усещания на работодателите. Подчертавам, няма никакви данни до момента, че има липса на кадри. За да има такива данни, трябва да са официални. Официалните данни са това – толкова са свободните работни места, толкова са безработните, на които отнемаме възможност да заемат тези свободни работни места.
Какво показва друго Агенцията по заетостта – ето, това е структурата, това са днешни данни, това е структурата по образование на търсените работници в момента (показва снимков материал). Ако ние не се опитаме да изсветлим сектора от страна на работодателите –предлагането, и от страна на безработните – търсенето, ние в момента просто прокарваме интересите на работодателите, без оглед на това каква е реалната картина в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, други изказвания? Не виждам.
Ддопълнително нещо ли ще кажете, госпожо Георгиева?
Заповядайте.
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател. По повод направеното предложение бих искала да кажа, че подобно приемане на такова предложение ще ограничи частния сектор, ще задължи изцяло всички работодатели да регистрират заетите в една администрация и само ще задълбочим административната тежест. Резултатът няма да бъде по-добър и в момента ще се създаде един дисбаланс между частния сектор и администрацията, която работи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Георгиева.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Клисурска, направено по реда на чл. 83 от нашия Правилник. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
За – 4, против – няма, въздържали се – 14.
Не се приема предложението.
Няма как да влезе в доклада, като не е подкрепено предложението, ми подсказват от Правната дирекция.
По § 52 – редакция имате ли от Правния отдел? Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В срока до 23 май 2018 г. Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, привежда в съответствие с този закон Правилника за прилагането му.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тази редакция подкрепяте ли я господин Лазаров?
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Подкрепям я.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря. Изказвания?
Подлагам на гласуване § 52 по принцип по вносител, заедно с направеното предложение от Правната дирекция, като текст окончателен на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 52 с новата редакция, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
И по § 53 – Законът влиза в сила от 23 май 2018 г.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 53, моля да гласува.
За – 18, без против и въздържали се.
Благодаря Ви.
С това Законът за трудово миграция и трудова мобилност е приет.
Колеги, искам да се извиня за напрежението, което създадохме, но Законът е тежък, предложенията са трудни. Тук от Правната дирекция ми казват: „След дъжд качулка“, но това е положението. Благодаря Ви за участието. Благодаря за предложенията. Благодаря на вносителите и Ви пожелавам лека вечер.

(Закрито в 16.50 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Теодора Енчева
Форма за търсене
Ключова дума