Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 33

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 14 ноември 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.


Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и се ръководеше от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Дневният ред за днешното заседание е:
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 17, против и въздържал се– няма.
Дневният ред се приема.

По точка първа от дневния ред:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ УСТНИ ВЪПРОСИ, ОТПРАВЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Колеги от ГЕРБ имате ли въпроси към министър Петков?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, нямаме въпроси.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги от „БСП за България“? Не виждам.
Въпроси към министъра от „Обединени патриоти“? Не.
От Движението за права и свободи? Нямаме.
Колеги от „Воля“? Не.
На първи тур няма.
Втори тур?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: От парламентарната група на ГЕРБ, не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От „БСП за България“?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Предвид изключително тежкия дневен ред и ние няма да зададем въпрос. Не че няма въпроси, но няма да зададем в интерес на работата по Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
От „Обединени патриоти“? Не.
От ДПС – няма.
От „Воля“? Няма.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, № 802-01-41, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 18 ОКТОМВРИ 2018 Г. – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Преди това, колеги, искам да Ви запозная с няколко неща.
На първо място, Законопроектът беше внесен на 18 октомври и приет на първо гласуване, знаете, на 26 октомври. Между първо и второ гласуване организирахме една работна група, в която влизаха всички заинтересовани страни. Ако искате, мога да ги прочета и ще го направя. Това не са анонимни хора, а заинтересованите страни: Елеонора Пачеджиева, Момчил Масларов, Марин Байчев, Любомира Аршинкова – от Министерството на труда и социалната политика, Росица Спасова и Евгения Орлова – от Министерството на финансите, Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Миглена Митева, Анелия Василева, Весела Минковска, Николина Иванова – от Агенцията за социално подпомагане, Снежана Малакова, Пенка Дервенкова – от Националния осигурителен институт, Адриана Стоименова, Васил Долапчиев – от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Хюсеин Исмаил, Иван Дечев – от администрацията на Омбудсмана, Ралица Ковачева, Весела Одажиева, Мая Стоицева – представители на родителите на деца с увреждания. Заедно с народни представители в различните заседания бяха в работната група, която е предложила между първо и второ гласуване текстове, които, ако бъдат подкрепени от народните представители, ще станат предложения на Комисията.
Всички ги имате. Раздали сме ви доклада за второ гласуване и предлагам да преминем към текстовете на Законопроекта.
„Закон за хората с увреждания“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Работната група подкрепя подразделението Глава първа и наименованието „Общи положения“.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на закона и подразделението Глава първа „Общи положения“.
За – 13, против и въздържал се– няма.
Подкрепя се заглавието и наименованието на Глава първа.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция за чл. 1, която имате. Не смятам да я чета. Ще я дам после за протокола.
Изказвания?
Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Ние нямаме изказвания.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текстът на чл. 1 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
Член 1 е приет.
По чл. 2 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция, която да бъде редакция на Комисията за чл. 2.
Изказвания?
Бележки на вносителите? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 2 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
Член 2 се приема с консенсус.
По чл. 3 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 3:
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 3 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
По чл. 4 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на Комисията.
Изказвания? Не виждам.
Вносителите? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 4 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
По чл. 5 няма писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция за чл. 5.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 5 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
Член 5 се приема.
По чл. 6 няма писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 6 в редакция на Комисията.
За – 13, против и въздържал се– няма.
Член 6 се приема.
Работната група подкрепя вносителя за подразделението „Глава втора“ и наименование „Органи на управление, наблюдение и сътрудничество“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 7:
Няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подразделението Глава втора, наименованието „Органи на управление, наблюдение и сътрудничество“, в редакцията на Комисията и чл. 7 – по вносител.
За – 17, против и въздържал се– няма.
По чл. 8 няма направени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
Изказвания? Не виждам.
Бележки от вносителите? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 8 в редакция на Комисията.
За – 17 (по декларации), против и въздържал се– няма.
По чл. 9 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Вносителите? Нямат изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 9 в редакцията на Комисията.
За – 17, против и въздържал се– няма.
Колеги, искам да направя още едно уточнение: по никакъв начин не е променена философията на вносителя. Общата рамка на Законопроекта е запазена. Направени са само и единствено правно-технически бележки.
По чл. 10 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 10.
Изказвания? Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 10 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се– няма.
Член 10 е приет.
По чл. 11 няма писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 11:
Подлагам на гласуване чл. 11 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 12 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция за чл. 12.
Подлагам на гласуване чл. 12 в редакция на Комисията.
За - 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 13 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 13.
Изказвания? Не виждам изказвания и бележки.
Подлагам на гласуване чл. 13 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 14 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 14.
Подлагам на гласуване чл. 14 в редакция на Комисията.
За - 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 15 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 15.
Изказвания? Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 15 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 16 няма направени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 16.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 16 в редакция на Комисията:
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 17 няма направени писмени предложения.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
По чл. 83, ал. 5, т. 2 искам да направя предложение за промени в чл. 17, ал. 2: „Председател на Националния съвет е министърът на труда и социалната политика“. Това го предложихме по време на обсъждането на Законопроекта за хората с увреждания на първо четене в пленарна зала.
Мотивите да се представлява и да се ръководи Националният съвет за интеграция на хората с увреждания от министъра на социалната политика, както досега, е, че в оперативната работа на министъра на труда и социалната политика е и политиките за хората с увреждания.
На следващо място, в току-що приетия чл. 9, ал. 1, т. 1 от новия Законопроект за хората с увреждания е казано, че: „министърът координира дейностите на държавните органи“ – ние го приехме, в т. 4 е казано, че „министърът на труда и социалната политика организира дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания“, в т. 8, че „координира и отговаря за изпълнението на националните ангажименти по отношение на политиките за хората с увреждания“. Затова ние предлагаме председател на Националния съвет за интеграция на хората са увреждания да остане министърът на труда и социалната политика. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз смятам, че това предложение не е обосновано и не е правилно с оглед на това, че в чл. 9 работната група прави редакция на текста, свързан с ал. 1, т. 8, където въвеждаме ангажиментите на министъра на труда и социалната политика да координира изпълнението на националните ангажименти по прилагане на Конвенцията, като изключваме изцяло отговорността, такава, каквато беше зададена в чл. 9 в първоначалния вариант на Закона за хората с увреждания.
В тази връзка смятаме, че председател на Националния съвет трябва да бъде друг контролен орган с по-висока степен на отговорност, така както е въведено в текста по чл. 17, ал. 2 и предлагаме тази алинея да се запази, такава, каквато е и по никакъв начин да не предпоставяме определени личности, които заемат определени постове по отношение на това как трябва те да бъдат разположени в този или друг Законопроект. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Други реплики? Не виждам.
Госпожо Ангелова?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз подкрепям нашето предложение да остане председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания министърът на труда и социалната политика, както досега, защото той най-добре знае и може да ръководи, да координира политиките за хората с увреждания. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Други изказвания? Може и гостите да участват в дискусията.
(В залата влиза Мая Манолова – Омбудсман на Република България.)
Добър ден, госпожо Манолова!
Заповядайте, госпожо Иванова.
ВЕРА ИВАНОВА: Добър ден, уважаеми дами и господа народни представители! Не знам дали имаме право, но категорично възразяваме срещу това предложение министърът на труда и социалната политика да остане председател на Националния съвет, тъй като смятаме, че началото на реформата е точно отговорността на по-високо ниво, за да може да се координират трите министерства. Това ние го повтаряме от години – хората с увреждания не са в Министерството на труда и социалната политика. Тяхното увреждане започва от Министерството на здравеопазването и без Образованието, и без този механизъм, за който ние се борим, никаква промяна, никаква реформа не може да се получи. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83 от ПОДНС.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 12, против – няма, въздържал се– 8.
Предложението е прието.
Колеги, други изказвания по чл. 17?
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми колеги и гости! Приемайки предложението, което направи госпожа Светлана Ангелова, мисля, че е по-добре да се прецизира и текстът на чл. 9, ал. 1, т . 4 като вече се запише, че „ръководи дейността на Националния съвет, защото сега приехте, че „организира дейността“. „Организира и ръководи“ или само „ръководи“? Това, ако се подкрепя, да се стиковат текстовете.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Правя предложение чл. 9, ал. 1, т. 4 да звучи така: „организира и ръководи дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде прието предложението в чл. 9, ал. 1, т. 4:„организира и ръководи дейността на Националния съвет за хора с увреждания“, моля да гласува.
За – 16, против и въздържал се– няма.
Предложението е прието.
Други изказвания по чл. 17? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 17 в редакция на Комисията с приетото предложение по ал. 2.
За – 12, против – няма, въздържал се– 8.
Предложението за редакция на Комисията по чл. 17 е прието.
По чл. 18 няма направени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага редакция.
Изказвания? Не виждам.
Вносителите? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 18 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 19 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 19.
Изказвания?
Вносителите? Бележки някакви? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 19 в редакцията на Комисията.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за подразделението „Глава трета“ и наименование „Индивидуална оценка на потребностите“.
Няма предложения.
Подлагам на гласуване подразделението Глава трета и наименованието „Индивидуална оценка на потребностите“.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 20, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 24. Това е редакционна бележка.
Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 20.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 21 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 21, който става чл. 20.
Подлагам на гласуване чл. 21, който става чл. 20 в редакцията на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 22 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова, уважаеми гости! Най-позитивното във финалния вариант на Закона за хората с увреждания, е така наречената индивидуална оценка на потребностите. Именно затова смятаме, че трябва да бъде разписан точно на това място в Закона как и какъв да бъде статутът на този специализиран орган, който е разписан в чл. 22 към дирекция „Социално подпомагане“.
Така разписано, спорен е начинът, по който ще се изготвя тази индивидуална оценка и ние сме предложили в чл. 22 да има експерти, няма да ги зачитам сега, всички сте запознати с нашето предложение, като, разбира се, те са лекар, психолог, педагог, здравен експерт, защото една голяма част от спецификата на потребностите изискват по-широк кръг от експерти.
Един социален работник не може да бъде нито здравен експерт, нито с образователни специалности, затова ние предлагаме тази комисия да бъде, така както е разписано в нашето предложение. Също така много важно е и това, което сме определили в ал. 3 – участниците в комисията да получават индивидуално възнаграждение за всяко едно решение именно защото, съществуващата до момента социална комисия не е сработила, по наши данни, защото няма подобаващо заплащане, за което. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние сме против това предложение. Целта беше да има нова комисия. Това, което предлагате Вие, е да остане комисията в същия състав, както е в сега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания. Целта е да има нова комисия от компетентни хора, които да направят тази индивидуална оценка, защото сега тези специалисти, които Вие предлагате и които сега са включени в консултативната комисия, в определени малки населени места не могат да се съберат. Голяма част от тези индивидуални оценки, тоест сега се казва „Социална оценка“ според Закона за интеграция на хората с увреждания, са формални. Именно затова и настояването беше да има индивидуална оценка от нов тип, която да се изработва от нова комисия от хора, които са експерти, които са компетентни, да не се прави проформа.
Това, което предлагате Вие, не предлагате нищо ново. Това е копи – пейст на сега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания и няма да доведе до никаква промяна. По същия начин формално ще продължат да се правят тези индивидуални оценки на хората с увреждане, а не това е целта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
Заповядайте, за дуплика.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо Ангелова, да, донякъде дублираме една част от предишната комисия, но пак Ви казвам, че те не са работили и не са се събирали най-вече защото не е имало подобаващо заплащане. Затова тук сме предвиди те да имат заплащане. Така направената комисия, ако не е разписано, пак няма да сработи и пак няма да има реалния резултат.
Смятам да преосмислите това наше желание, може би да се редуцира, но заплащането трябва да го има. Защото, уверявам Ви, ако един социален работник или член на тази комисия няма подобаващо заплащане, пак ще е проформа и пак ще се разписват под документа само формално.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Само едно уточнение: предлагайки да има заплащане, в какъв размер? Откъде да е това заплащане? Има ли предложение в бюджета – в държавния бюджет и в бюджета на Министерството на труда? Защото да предложим само заплащане, е едно пожелание, което ако конкретно не е визирано, няма как да бъде реализирано. Ако го има, о’кей!
Госпожо Клисурска, изказване.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Понеже и трите сме работили по този текст, аз искам после изказване.
ДОКТОР НАЙДЕНОВА: За съжаление, когато един и същ състав работи и това са хора, които ще работят в специализирания отдел към Министерство на труда и социалната политика, респективно на регионално и на общинско ниво, нещо повече, аз се питам: как досега по сега действащия Закон за хората с увреждания все пак са имали лекари? Ако го оставите така, няма да има нито един лекар, който да участва пряко в тази комисия. Има и нещо друго, на което аз ще помоля да обърнете внимание: членовете, получавайки възнаграждение от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, след това на тях може да се търси и съответната отговорност. Да не говорим, че трябва да обърнете внимание на това: когато съответните хора с увреждания не са доволни, къде трябва да се обърнат със жалба? Мисля, че предложението е много по-добро – да има повече с различни специалности. Все пак се говори за конкретна индивидуална оценка, а не за хора, които са служители на едно министерство и там корупционна схема винаги може да има.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, заявихте желание за изказване.
Заповядайте за реплика.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Аз не разбирам логиката защо когато има плащане за някакъв труд – има отговорност, не е ли отговорността на един лекар, Вие сте лекар, когато се подпише, че той е счел това за правилно и нормално? Аз мисля, че специално един лекар не трябва винаги да търси обективност и истина само срещу някакви пари. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз не мога да се съглася, че ако се заплаща на тези специалисти, няма да има корупционна схема. Вие какво искате да кажете: че сега след толкова години – от 2003 г. действа този текст в Закона за интеграция на хората с увреждане, има корупционна схема ли, доктор Найденова?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики?
Заповядайте, доктор Генов
РУМЕН ГЕНОВ: Уважаеми господин Председател!
Уважаема доктор Найденова, не разбрах от Вашите мотиви какво означава, което казвате, че искате да са различни? Имате предвид тази консултативна комисия всеки път да бъде различна ли? Защото тя се състои от шест човека. В един малък град ще е доста трудно да се намерят примерно няколко комисии от по шест човека. Това не ми стана ясно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви да запазим тишина, защото не се чува.
Заповядайте, доктор Найденова.
ДОКТОР НАЙДЕНОВА: Бих изразила съмнение за компетентността на този ограничен кръг от хора, които ще взимат тази индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждания. Не могат едни и същи да имат целия поглед върху всичките видове заболявания и конкретните необходимости. Ще цитирам дори как става оценката при самата приватизация по Закона за приватизацията. Там също имаме списък…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нека да оставим Закона за приватизация настрана.
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: …от различни специалисти и на случаен принцип се определя. Това е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги, гости! Искам да задам един въпрос към министъра на труда и социалната политика и той е свързан с нашето предложение по чл. 22. От сега действащите структури на дирекция „Социално подпомагане“ и по начина, по който е формулиран текстът на чл. 22, става ясно, че специализирани състави, а не комисии, ще изготвят тази индивидуална оценка на потребностите. Такава, каквато е в момента действащата структура на дирекциите за социално подпомагане, предпоставя ли след месец и половина адекватно да започне да се извършва тази индивидуална оценка на потребностите, каквато е въведена в Закона от тези специализирани състави?
С оглед на това ние правим нашето предложение: ако не приемете текста по начина, по който ние Ви го предлагаме, аз ще предложа една редакционна поправка, защото смятам, че индивидуалната оценка на потребностите не винаги ще може да се унифицира през тези специализирани състави. Смятам, че през Закона, ако го уредим това обществено отношение по отношение на този специализиран състав, аз съм убедена, че ще има такива случаи, които ще налагат външни специалисти за конкретната специфика и за конкретния проблем.
Хубаво е в този текст да въведем възможността за привличане на външни специалисти. Аз не казвам, че те трябва да бъдат регламентирани по начина и във вида, в който бяха в сега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания, но казвам, че ние трябва в един момент да предпоставим необходимостта от такъв тип външни специалисти, защото индивидуалната оценка на потребностите е точно това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Преди омбудсмана госпожа Мая Манолова, аз искам да кажа: по-нататък в текстовете ще видите, че индивидуалната оценка от 2021 г. ще се прави от Държавната агенция за хората с увреждания. Просто искам да припомня този факт.
Госпожо Манолова, заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз смятам, че направеното редакционно предложение е разумно и моля всички да го чуят и да го осмислят. Да, би могло да се предвиди такова изключение в случаите, в които става дума за необходимост от експертиза и специални знания, да се даде възможност да се привличат експерти от други институции. Аз не мисля, че това по някакъв начин нарушава логиката на Проекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В Проекта по вносител е предвидено индивидуалната оценка да се извършва от специализирани отдели към дирекциите за социално подпомагане, които са териториалните звена на Агенцията за социално подпомагане. Те са 147 на брой. Към момента такива специализирани отдели няма. Тоест, ако бъде приет този текст и когато Законът бъде приет, предстои промяна в устройствения правилник на АСП, с което да бъдат създадени такива отдели.
Разбира се, те ще бъдат в рамките на сегашната щатна численост на Агенцията. Понастоящем има отдели, които са повечето дирекции, отдели, които са „Хора с увреждания“ и „Социални услуги“. Идеята е, това, което изкристализира и което е в основата на това предложение, да има самостоятелни организационни звена, които са бъдат специализирани в извършването на оценката, за да може те, първо, да привлекат подходящи специалисти като квалификация и дори обсъждаме с госпожа Петкова – изпълнителния директор на АСП, че трябва наистина да стимулираме назначаването и преминаването на специалисти в тези отдели, които да натрупат капацитети, експертизи и да извършват оценката. Защото това е една високоспециализирана дейност и те трябва да бъдат обучени по методиката. Наистина тук е голямото предизвикателство пред нас в кратките срокове, които предвижда Законопроектът, бъдещият Закон, всичко това да се извърши. Определено има организационен риск, който стои пред нас.
По предложението да има текст, който да позволява към отделите да бъдат ползвани при необходимост и други специалисти, аз не възразявам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Което означава, че оттегляте цялото предложение ли, защото има и други точки?
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, технологично бих желала да прочета как бихме желали евентуално да редактираме текста на чл. 22 – естествено, ако бъде приет от членовете на Комисията. В тази връзка ще предложа текст, който би могъл да удовлетвори всички в залата, след което технологично да вземете решение как процедираме, ако позволите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не, няма как да позволя и ще Ви кажа защо: защото систематичното място на този член не е тук в разпоредбата на вносителя, а е малко по надолу – в чл. 23 по вносител, където е направена нова редакция, което означава, че ако искате някакво редакционно предложение, да го направите там, защото този текст тук Комисията отхвърля.
Да разбирам ли, че там ще предложите само ал. 2?
(Редакционно уточнение.)
Само че трябва, първо, да решим какво правим с предложението Ви, защото имате внесено предложение? По чл. 22 има предложение от народните представители.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Гласуваме го.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители по чл. 22 на вносител.
За – 5, против – няма, въздържал се– 15.
Подлагам на гласуване предложението на работната група като предложение на Комисията – чл. 22 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематично място в чл. 21.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 23 няма направени писмени предложения.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми колеги, гости! Съгласно чл. 83, ал. 5, т. 2 правя предложение за редакция на чл. 23, който да придобие следната редакция:
„Чл. 23. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“, при участието на необходимите с оглед на спецификите на конкретния случай специалисти, в това число външни.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
Колеги, моля Ви!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Предлагам Ви да кажем по-просто: да си остане текстът, така както е предложен от Комисията – това е общият случай, и да се сложи една добавка: „при необходимост за извършване на индивидуална оценка на потребностите, могат да бъдат привличани външни…“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Няма нужда от „индивидуална оценка“. Ние сме в хипотезата на индивидуална…
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: „При необходимост могат да бъдат привличани.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз затова Ви казах ал. 2, която е ясна: „при необходимост се включват и други специалисти“. Само това.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това да е като второ изречение на ал. 1.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, други мнения искам да чуя по този въпрос.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз искам да попитам какви са тези „други специалисти“? Кой ще определи кои да бъдат тези специалисти? В какви случаи ще бъдат тези други специалисти и как ще ги задължим тези други специалисти да дойдат да участват в изготвянето на индивидуалната оценка?
АСП? Госпожо Петкова, Вие ще прилагате тази част от Закона поне до 2021 г.
РУМЯНА ПЕТКОВА (Изпълнителен директор на АСП): Нашето предложение е да се наемат и външни специалисти.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Колеги, може ли още веднъж да прочетете предложението? (Редакционно уточнение.)
Заповядайте. Ако ще изброявате специалистите…
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Не. Аз си мисля, че по-добрата редакция е, както казахте Вие: „при необходимост да бъдат привличани и други специалисти“, но искам да помислим по отношение на това: „с оглед спецификите на конкретния случай“. Защото тук говорим за индивидуалната оценка на потребностите, която ще наложи наемането на тези специалисти.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
АНЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА: Бих подкрепила това предложение с оглед на това, че имам едно рядко заболяване. Това би визирало и медицински специалисти.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Медицинските специалисти каква работа имат там, на мен лично не ми е ясно.
Заповядайте, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Вие ми откраднахте въпроса. Бъдещата Агенция от 2021 г. евентуално трябва да прави това нещо и задавам този въпрос: какво ще прави този лекар в тази комисия? Той какво – ще оспори ТЕЛК-а, медицинският документ или нещо друго? Всичко, което е необходимо като медицинска документация, тя е налична към документите, които се изискват при правене на оценка. Единствено може да каже дали това е фалшиво, което ми се струва смешно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Казано е „Индивидуална оценка на потребностите”, а не оценка на здравословното състояние. Нали това говорим през цялото време, че модерното мислене, това, към което се стремим, е да се прави оценка на потребностите, а не на негодността? Изговорихме тонове приказки, а сега се връщаме в изходна база.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви! Моля Ви да се концентрирате, а не да разговаряте помежду си.
Ще Ви помоля още веднъж окончателно предложението, но не веднъж едно, а след това добавка…
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Едно и също казваме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не. Добавихте след това и…
Заповядайте за предложение.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Господин Председател, предложението ми е: „при необходимост да бъдат привличани външни специалисти с оглед спецификите на конкретния случай“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Клисурска.
Който е съгласен да бъде подкрепено като редакционна бележка в ал. 1 на чл. 23, който става чл. 21, моля да гласува.
За – 5, против – няма, въздържал се– 15.
Не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 23, който става чл. 21 в редакция на Комисията, предложена от работната група.
За – 15, против – няма, въздържал се– 5.
Приема се чл. 23 по вносител, в редакция на Комисията – чл. 21.
По чл. 24 няма направено предложение.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 24, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 22.
Изказвания? Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 24, който става чл. 22 в редакция на Комисията.
За – 15, против – няма, въздържал се– 5.
Приема се чл. 24 по вносител.
По чл. 25 има предложение на народния представител Михаил Христов:
Заповядайте, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги и гости! Оттеглям предложението си по чл. 25 заради промяната, която беше направена от страна на Министъра – работещи и учащи да се ползват с по-намалени срокове при подмяна и ремонт с нови помощни средства. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания по чл. 25 по вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 25, който става чл. 22 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Член 22 е приет.
По чл. 26 няма направени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Не виждам изказвания.
Вносителите? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 26 по вносител, който става чл. 23.
За – 19, против и въздържал се– няма.
Кажете, господин Коралски, вдигнете високо ръка.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Искам да кажа, че в новия чл. 23 има определение на това, какво е „заключение“, но не е ясно какво е „направление“. Там би трябвало да има една ал. 4, която трябва да каже какво е „направление“, тъй като заключенията и направленията са съществена част от индивидуалната оценка. По този начин трябва да е ясно каква е неговата правна стойност – задължително е, не е задължително и така нататък.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Пачеджиева, обяснете за „направление“ и „заключение“.
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА (Директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в МТСП): Този проблем ще възникне и в начина на обжалване на съответните документи. Основателна е грешката. Пропуск е. Приемам предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво е предложението? Къде има предложение?
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА: Трябва да бъде определено точно що е то „направление“ и „заключение“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Направление или каквото и да е предложение за обяснение по Закона е в Допълнителните разпоредби.
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА: Да, така е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! По повод на поставения въпрос от господин Коралски предлагам да се опитаме да синхронизираме текстовете в този Законопроект с Проекта на Закон за социалните услуги, който, знаете, е в процес на обществено обсъждане. Там терминът, който се използва за социални услуги, е „насочване“. В случая, ако търсим по-добър термин, който да кореспондира и с използвания в Проекта на Закон за социалните услуги, можем да използваме за „насочване“ към социална услуга, като самият доставчик на социална услуга в другия Законопроект е предвидено, че прави конкретна оценка на лицето. Насочване към определена услуга може да бъде в прерогативите на оценяващия индивидуалните потребности, а именно въпросният специализиран отдел като част от индивидуалната оценка и като продукт, като заключение и насочване.
На практика, както мисля, че стана ясно при представянето на Законопроекта за социалните услуги в Комисията преди две седмици, или миналата седмица, ползването на социални услуги е доброволно за лицата, тоест е право и никой не може да ги застави без тяхното желание. От тази гледна точка, вземайки повод от повдигнатия от господин Коралски въпрос, смятам, че „насочване“ вместо „направление“ ще бъде по-точният термин и той ще кореспондира с терминологията на Законопроекта за социалните услуги.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще нарушим цялата конструкция на Закона. По-нататък в Допълнителните разпоредби сме дали какво е „направление“, имаха възможност представители на Министерството, и на Агенцията за хората с увреждания, в работната група да си кажат мненията. Това е конструкцията, която остана. Иначе нататък трябва да променим абсолютно всички текстове, ако приемем това. Не казвам, че е лошо.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ако не приемем, как ще се казва документът? Документът как ще се казва? „Документ за насочване“? (Реплика.) Ще остане „направление“. Има го в Допълнителните разпоредби.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Член 23 го гласувахме.
Колеги, моля Ви! Моля Ви!
Работната група предлага да се създадат нови чл. 24, 25, 26 и 27:
Някакви бележки по тези текстове?
Заповядайте, госпожо Капитанова, за чл. 25.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря Ви.
Последно на работната група беше уточнено с представители на Агенцията за социално подпомагане, че чл. 25, ал. 1, т. 3 трябва да отпадне, тъй като няма заповед за предоставяне на лична помощ за броя часове и това да бъде преместено в ал. 2 – ще я изчета как ще стане: „Въз основа на заключението на индивидуалната оценка на потребностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава направление за предоставяне на лична помощ с брой часове, социални услуги или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е синхронизиране със Закона за личната помощ.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Защото нямат заповед.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 24 по предложение на работната група като текст на Комисията, чл. 25 с редакционните бележки, които бяха прочетени току-що, чл. 26 и чл. 27 като предложение на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
Член 26 е приет.
По чл. 27 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги и гости! Предложението, което правим в чл. 27, е свързано с предходното ни по чл. 22. Аз съжалявам, че не беше приета и нашата редакционна промяна, която се опитахме да направим, такова беше нашето виждане, че след думите „отдели“ се добавя „и привличането на необходимите външни специалисти се определя с правилника”. Този въпрос, който преди малко госпожа Ангелова зададе: като как ще бъдат определени външните специалисти, такава беше нашата логика по отношение на това да сме последователни в чл. 22, след което в чл. 27 в правилника да бъде уредена тази възможност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Член 27 отпада, тъй като се казва, че отива в чл. 22. Само че в чл. 22 се говори, че редът се определя с правилника, но не и състава, а чл. 27 говори за реда и за състава. Проверете, за да видите, че в чл. 22 се говори за реда без състава.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е текст, който е коментиран в работната група и се стигна до този извод. „Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя за срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона.” Индивидуалната оценка се определя по ред.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Съставът по чл. 27 го няма.
(Редакционни уточнения.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
ЛЮБОМИРА АРШИНКОВА (Главен експерт в дирекция „Политика на хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в МТСП): В Преходните и заключителните разпоредби сме направили една препратка устройственият правилник на АСП да бъде приведен в съответствие с новите разпоредби на този закон.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това са постоянно действащи специализирани състави, това не са някакви адхок комисии. Мястото им е в устройствения правилник.
(Редакционни уточнения.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Коралски е прав, че не е пренесен едно към едно текстът на чл. 27, но не е и необходимо, защото съставът на тези специализирани отдели ще се уреди с устройствения правилник на АСП, с промените, които предстоят да се направят.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте да аргументирате предложението.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, аз не мога да разбера в момента: ние твърдим, че нещо се намира някъде и е пренесено редакционно, но не по този начин.
Според мен в момента гледаме Законопроекта, такъв, какъвто ни е предложен в Доклада. След като това нещо не е пренесено и не става ясно съставът и дейността на специализираните отдели как ще се определят…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е според Вас.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Ами, нека да ни стане ясно къде е уредено. (Реплика.) И после ще се върнем на чл. 27? (Реплика.) Няма го, както го няма, извинявам се много, но по чл. 23 господин Коралски беше абсолютно прав по отношение на направленията. Искам да Ви кажа, че нито в Преходните и заключителните разпоредби, нито в чл. 23 става ясно за какво става дума. По начина, по който са въведени заключенията в ал. 3 на чл. 23, за да изчистим Закона и да не ни се налага да го редактираме след един месец отново, да си изчистим нещата, а не да вървим, за да гоним времето, такова, каквото ни настига.
В тази връзка смятам, че можем да оставим чл. 27 без да го гласуваме, след като намерим онова систематично място, на което това е съотнесено, да прегласуваме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Представители от абсолютно всички парламентарни групи бяха поканени по време на заседанията на тази работна група. От „БСП за България“ нито един не се появи, за да може да чуете систематичното разположение на текстовете, за да може да сте наясно сега.
Господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Манолова, колеги, гости! Искам да Ви прочета дословно какво е предложението на Корнелия Нинова и група народни представители: след думата „отдели“ се добавя „и привличането на необходимите външни специалисти“. Тук аз никъде не виждам да се говори за състави и подобни работи. Аз не съм Ви прекъсвал, не ме прекъсвайте и Вие –така че спокойно можем да гласуваме чл. 27 и да продължим работата нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Господин Папашимов, прочете си чл. 27 такъв, какъвто беше на първо четене. Редакцията я правим, както виждате, след думата „отдели“, но прочетете чл. 27 такъв, какъвто беше на първо четене, за да видите логиката.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Аз логиката съм я видял много добре и сега мисля, че Вие не трябва от изказванията на гости и други колеги да правите препратки и да се мъчите да промените това, което сте предложили за промяна в Закона. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Прочитам Ви § 3 от Преходните и заключителните разпоредби. Колеги, моля Ви! Моля Ви! Там пише: „До 31 март 2019 г. включително Министерският съвет:
1. приема правилник за прилагането на този закон;
2. приема методиката по чл. 22, ал. 3;
3. привежда устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане в съответствие с този закон;“
В този устройствен правилник ще бъде съставът на тези комисии.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 5, против – 9, въздържал се– 6.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на работната група като предложение на Комисията – подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 27, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 22, ал. 4.
За – 20, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 28 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 28 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 22, ал. 3.
.
За – 19, против и въздържал се– няма.
Подлагам на гласуване подразделението Глава четвърта и наименованието „Подкрепа за социално приобщаване“, подразделението Раздел I с наименование „Медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация“.
За – 20, против и въздържал се– няма.
По чл. 29 няма направени предложения.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 29, който става чл. 28.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 29 по вносител, който става чл. 28.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 30 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 30, който става чл. 29.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 30 по вносител, който става чл. 29 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване подразделението Раздел II с наименование „Образование и професионално обучение“.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 31 има предложение на народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева, Венка Стоянова, и Галя Желязкова:
Да дам пояснение. Предложението на колегите е свързано със синхронизиране на тези текстове с Закона за училищно и предучилищно образование.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция заедно с подкрепеното току-що предложение.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 32 на вносител има предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители:
Пак същата логика.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 32, който става чл. 31 в редакцията на Комисията с приетото предложение.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 33 има аналогично предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители:
Не виждам изказвания.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване чл. 33, който става чл. 32 в редакцията на Комисията с приетото предложение.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 34 има предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители за отпадане на чл. 34 по вносител, защото вече са отразени тези текстове.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Член 34 отпада.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 34 по вносител.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 35 има аналогично предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители за висшите училища.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване редакция на Комисията за новия чл. 33 с приетото предложение.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 36 няма направени предложения.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 36, който става чл. 34.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 36 по вносител.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за нов чл. 36а
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги, гости! С един допълнителен чл. 36а правим предложение при съответното прилагане на разпоредбите на този раздел подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна, за развитие на способностите и уменията да се предостави на деца с увреждания, които поради настъпилото по-късно заболяване или поради полагане на грижи за лице с увреждания в домакинството са прекъснали обучението си за придобиване на основно, средно или висше образование. Общо взето, предлагаме да се разшири възможността тази подкрепа да получат и тези хора, които са получили увреждане по-късно и това е наложило тяхното прекъсване на обучението, съответно и лица, които полагат грижи за лица с увреждания.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, колеги.
Заповядайте, госпожо Пачеджиева.
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Клисурска! По реда на Закона за училищното и предучилищното образование процесът на личностно развитие се отнася само до задължителната училищна възраст, така е уредено. Тук излизаме извън задължителната училищна възраст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска?
Колеги, моля Ви!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: За задължителната училищна възраст в Закона за училищно и предучилищно образование ние сме наясно с текстовете, но в случая въвеждаме разпоредби в чл. 35 такава подкрепа да бъде осигурявана и по Закона за висшето образование. Така че училищната възраст не е предпоставка този текст да не бъде приет.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова, за реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: След като го няма в основния Закон за училищното и предучилищното образование, Вие го внасяте в Закона за хората с увреждания, където въобще не му е мястото и как да бъде прието? Това, което каза експертът от Социалното министерство, че важи само за лица, които са в училищна възраст. Ако едно лице е прекъснало на 48 години, какво, ще го приобщаваме пак според това, което Вие предлагате?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
Заповядайте – дуплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми колеги, нашето предложение общо взето предпоставя възможност, която аз съм убедена, че вероятно я има и потребността на хора, които поради тяхното заболяване е наложило да прекъснат своето обучение да имат тази възможност и тази подкрепа през този закон.
Действително Законът за училищно и предучилищно образование регламентира определени текстове. В случая ние говорим за подкрепа на група лица, които попадат в една социална група, в която техните потребности такива, каквито те ги търсят и те са им необходими, предпоставят други хоризонти и други хипотези. В тази връзка правим предложението по чл. 36а, такова, каквото е. От Ваша гледна точка чрез гласуване Вие ще изявите своята воля.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов чл. 36а.
За – 5, против – 9, въздържал се – 6.
Предложението не се подкрепя.
Подлагам на гласуване подразделението Раздел III с наименование „Заетост“.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 37 няма предложение.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 37, който става чл. 35:
Подлагам на гласуване чл. 37, който става чл. 35 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 38 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
Господин Поповски, заповядайте.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Оттегляме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДАМОВ: Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 38, който става чл. 33.
Изказвания по този член?
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Може ли да се изкажа?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Поповски току-що го оттегли. Сега оттегляме ли го или не го оттегляме?
Заповядайте, изказвайте се – имате думата.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с предложението, което сме направили, искам да направя следното изказване: с така предложените квоти за създаване на работни места за назначаване на хора с трайни увреждания към работодателите, това се предлага при запазване на изискването на чл. 315 от Кодекса на труда, според който работодателят е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване 4 – 10% от общия брой на работниците. В тази връзка това вече веднъж е залегнало в Закона.
Второ, ние предлагаме – в случая Вие предлагате, да има и ежемесечни компенсационни вноски в размер на 30 на сто от минималната работна заплата…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: В каква връзка го казвате?
ГЕОРГИ КОЛЕВ: …Нека да се изкажа, тъй като това касае цялото предложение, по останалите после няма да се изказвам. Ако ми разрешите, господин Председател.
След това се предлага втори път глоба – имуществена санкция за неизпълнение, от 2 хил. до 10 хил. лв. при незаето работно място. По този начин ние, уважаеми колеги, противопоставяме работодателите срещу хората с увреждания вместо да търсим начин. Ние всички сме длъжни към хората с увреждания за създаване на условия за работа, условия за живот, длъжни сме да им създадем и работна среда. Длъжни сме и можем да го постигнем, но като държава и като институции, а не като работодатели.
Работодателите изпълняват своите социални функции чрез това да си реализират добри печалби, да си платят данъците, да влязат в бюджета тези средства, сега вече ние им прехвърляме една социална функция, която те трудно ще могат да изпълняват.
Искам да Ви подчертая нещо: давам Ви пример – ние трябва да създадем условия за работа, какво пречи на незрящия да бъде изнесено работното място в дома му – да работи за колцентър, какво пречи на хората с трайни двигателни увреждания работното място да бъде изнесено в дома му и да прави видеонаблюдение към МВР или към някоя фирма? Тоест, ние държавата, трябва да създадем стимули, а не санкции, трябва да търсим обединение между работодатели и хора с увреждания, а не да ги противопоставяме.
В тази връзка молбата ми е да предвидите – в Заключителни разпоредби, варианти, в които да стимулираме бизнеса в този вид дейност, в който могат…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Колев, моля Ви! Моля Ви! Това изказване въобще не кореспондира с текстовете на Закона. Такива стимули има. Ако искате да направите предложение, можехте да го направите писмено, можете да го направите сега, но такива хипотези: ние да вкарваме някакви текстове някъде, без да е ясно какви, няма как да коментираме в тази комисия. Това е Комисия, която коментира точни неща. Има предложение – един го оттегля, друг не го оттегля. Какво да правим сега с това предложение?
ГЕОРГИ КОЛЕВ: В случая тази част на предложението ние не сме го оттеглили. Ако прецените Вие, тъй като не сме членове на Комисията, аз не съм член на Комисията, Вие гласувате, Вие решавате в случая. Ние не можем нищо да кажем – само се изказах.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Призивът не е въобще в хипотезата да се решават сега проблемите на народните представители в „Обединени патриоти“. Какво да направим ние сега – единият го оттегля, другият не го оттегля? Като не го оттегля никой, тогава ще го подложа на гласуване, няма проблем.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз като член на „Обединените патриоти“ и член на Комисията не се припознавам и не подкрепям това предложение. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Колев, извинявайте.
Продължете.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Нищо не мога да кажа. Аз не съм член на Комисията. Нищо не мога да кажа. Благодаря Ви, господин Председател, благодаря Ви, колеги!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
След като не е оттеглено от народните представители, независимо дали са от Комисията, или не, аз го подлагам на гласуване.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители, моля да гласува.
За – няма, против – 18, въздържал се – 2.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване подкрепеният по принцип текст на вносителя и редакция на Комисията за чл. 38, който става чл. 36.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 39 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Християн Митев и група народни представители.
За – няма, против – 18, въздържал се – 2.
Предложението не се подкрепя.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 39, който става чл. 37.
За – 20, против и въздържал се– няма.
По чл. 40 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
Изказвания?
Госпожо Желева, заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Манолова, уважаеми колеги, гости! В чл. 40 е описано едно ново предложение, касаещо гарантиране заетостта на хората с увреждания. Адмирирам това предложение, но за да бъде то работещо, предлагаме една от хипотезите, в които се освобождават работодателите да наемат хора с увреждания, да отпадне.
Искам да Ви цитирам преди това и данни от Агенцията по заетостта: средно месечният брой на регистрираните безработни лица с увреждания за 2017 г. са 13 466, от тях: започнали работа – средномесечно едва 752, като една голяма част от тях споделят, че близо 60% са срещнали дискриминационни обстоятелства при кандидатстването им.
В тази връзка искам да споделя, че за да може да бъде работещ този закон в тази си част, в чл. 40, ал. 6 предлагаме да отпаднат хипотезите, свързани с алтернативните мерки. Така споменати тук, звучи много витиевато. Да, предполагам, че по-нататък в разработването на правилника те ще бъдат определени какви да бъдат, но има две разпоредби преди това, които също могат да освободят един работодател спрямо потребностите на безработни хора с увреждания в момента и ако няма такива, също да не бъдат назначени. Така че смятам, че първите две хипотези са достатъчни и така наречените „алтернативни мерки“ трябва да отпаднат, за да бъде работещо това предложение.
Искам също да кажа, че в една голяма част от европейските страни такива квоти също се водят и ние като европейска страна трябва да покажем своята солидарност и работодателите също към хората с увреждания. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 „работодатели с 50 и до 99 работници и служители – две лица с трайни увреждания“. Искам да насоча Вашето внимание, че ние предложение не можем да направим, но Вие можете.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие сте направи предложението за отпадне.
(Редакционно уточнение.)
Колеги, моля Ви!
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Наистина чл. 40 по вносител беше един от най-дискутираните и на предходните етапи по разглеждане на Законопроекта. Включването на различни обстоятелства, при които работодателят се освобождава от задължението си да попълни квотата за хора с увреждания, целят наистина една гъвкавост и съобразяване на законовите норми с реалността, защото наистина може да има – в процеса на обсъждане бяха давани производства, в които е невъзможно наемането на хора с увреждания, или пък съответно може да няма предлагане. Тоест хора с увреждания, които да бъдат насочени. Пак на база на чуждо законодателство и опит беше предвидено това, което наистина не е дефинирано изцяло в Закона още едно обстоятелство, тоест алтернативно работодателят би могъл да прилага други мерки, като примерно – стана дума да купува от специализирани предприятия на хора с увреждания, те ще бъдат дефинирани в правилника, които също го освобождават от задължението да попълни квотата.
Тъй като една от критиките беше, че при средните предприятия, които са над 50 лица щатен състав, реално в интервала от 50 до 100 при двама човека квота, процентът е по-висок, тоест той е от 4% и намалява, затова в редакцията на работната група е предложено от 50 до 99 да бъде едно лице, тоест реално не е повече от 2%, не се натоварват тези предприятия с по-голяма квота, а вече от 100 нагоре е 2%. Това изравнява на практика процентът на квотата за всички работодатели. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Госпожо Манолова, заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Подкрепата за трудова заетост на хората с увреждания и въвеждането на квоти са едни от най-важните достойнства на този закон. Това е модерното разбиране включително за социалната отговорност на бизнеса. Мисля, че в резултат и на подобряването на текстовете бяха направени много компромиси, даже прекалено много компромиси, но тук идеята, каузата е тези квоти да тръгнат. Аз съм абсолютно убедена, че социално чувствителният и отговорен бизнес ще въведе квотите, ще ги въведе и в плюс, защото това е един необятен ресурс, ценен ресурс. При положение че се плаче за квалифицирани кадри, да се пренебрегва ресурсът на хората с увреждания, наистина е недалновидно. Мисля, че с течение на времето, с практиката ще стане ясно колко полезни за абсолютно всички са били тези текстове – и за хората с увреждания, и за бизнеса, и за икономиката като цяло.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги, гости! Нашето становище е, че в момента работната група прави отстъпление от това, което беше в първоначалния вариант на първо четене на Законопроекта за хората с увреждания. Смятаме, че много по-целесъобразно с оглед на това, което и преди малко госпожа Манолова сподели, необходимостта от квалифицирани кадри на пазара на труда се увеличава и че хората с увреждания са един необходим ресурс на държавата и ще отговорят на потребностите на работодателите, да отстъпваме по отношение на квотите. Смятам, че това е грешно отстъпление и че предишната редакция на текста – предишният чл. 40, а сега чл. 38, беше по-добър вариант по отношение на квотите.
Другото, което искам да спомена: работната група прави ревизия или редакция на алтернативните мерки такива, каквито са въведени. На първо четене бяха въведени по един начин, сега са въведени и ще бъдат определени с правилник за прилагане на закона. Смятам, че наистина алтернативните мерки също са едно отстъпление от конкретните позиции за това какво работодателите трябва да направят по отношение на своите предприятия и възможността да осигурят работа на хора с увреждания. Член 315 от Кодекса на труда е категоричен и той не се променя. В тази връзка смятам, че наистина алтернативните мерки не намират отражение в цялостната конструкция на тази разпоредба. Просто смятаме, че наистина е по-адекватно те да отпаднат и работодателите да си запазят ангажиментите такива, каквито са въведени в предходните алинеи, независимо дали алтернативните мерки ще бъдат въвеждани чрез правилник за прилагане или по другия ред.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група нарони представители за отпадане на чл. 40.
За – няма, против – 19, въздържал се – 1.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 5, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията, предложена от работната група за новия чл. 38.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 41 и 42 по вносител няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 41 и чл. 42 по вносител, които стават чл. 39 и 40.
За – 15, против и въздържал се – няма.
Приемат се.
По чл. 43 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, редакцията на ал. 5, такава, каквато я видяхме в чл. 38 сега по новия текст на Доклада, общо взето кореспондира с това, което се въвежда с чл. 43. Единственото ни желание е да отпаднат алтернативните мерки такова, каквото беше предложението ни по чл. 40, а сега действащите текстове – 38.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 5, против – 1, въздържал се – 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Християн Митев и група народни представители.
За – няма, против – 18, въздържал се – 2.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението за нова редакция на чл. 41 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се– няма.
По чл. 44 на вносител няма направени предложения.
От работната група има предложение за редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 44, който става чл. 42 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 45 по вносител няма предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 45 по вносител, който става чл. 43.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 46 на вносител няма направени писмени предложения.
Заповядайте, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Уважаеми господин Адемов, в старата редакция се говори за Национална програма в подкрепа на работодателите, посочва се как тя се подкрепя. В новата редакция обаче изведнъж се появява Национална програма по заетост. Вероятно някой е имал предвид Националния план по заетостта. Той се финансира и осъществява от Агенцията по заетостта и сега – това е една от най-добре работещите програми. Така че, тук би следвало да отпадне, освен ако някой не е имал нещо друго предвид и ние да дублираме дейността на Агенцията по заетостта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това беше детайлно обсъдено по време на заседанията на работната група и е един от новите моменти. Изключително важни моменти в Проекта. Става дума за Националната програма в подкрепа на заетостта на хора с увреждания включително беше допълнена тази възможност на Агенцията за хора с увреждания освен с традиционните форми за стимулиране на заетост чрез осигуряване на достъп, финансиране на работодатели, да създадат възможности включително за квалификация и преквалификация и други дейности, които ще бъдат доуточнени в правилника. Става дума за разширяване на възможностите на Агенцията да подкрепя заетостта на хора с увреждания. Аз се изненадвам, че Вие сте против това?
МИНЧО КОРАЛСКИ: Не съм против. Просто казах, че ние ще дублираме дейността на Агенцията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Националният план по заетост се отнася до всички български граждани. Тук става дума за хората с увреждания. Това е допълнителен финансов ресурс, това са допълнителни възможности, това е допълнително финансиране, което ще получавате включително през събиране на глоби от „Инспекцията по труда”. В крайна сметка беше възложено на Вас, защото се прецени, че имате опит в тази работа. Просто ще трябва да погледнете с нови очи към този ангажимент и да разширите възможностите. Ще имате повече пари и ще вършите повече работа, по-полезна за хората.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Аз Ви разбирам, госпожо Манолова, само че това нещо сега се прави. Господин Министърът ще Ви каже, че по сегашния план бяха пренасочени близо 500 млн. лв. към политики за хора с увреждания. Така че това и сега се прави. Ето, господин Адемов като бивш министър най-добре знае, че това дублира функциите на Агенцията по заетостта, която си има изградени структури.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не се дублира.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Квалификацията, преквалификацията, обучението и всичко останало. Аз на това обръщам внимание. Ако смятате, че трябва да го правим…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на работната група за новата редакция за чл. 44 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 47 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 47 в редакция на Комисията, който става чл. 45.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 48 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги, гости! В чл. 48, така както е въведен текстът, става въпрос, че „Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона”. Нашето предложение е след думата „хората с увреждания” в нейната втора употреба преди „по условия и ред, определени с правилника за прилагане на закона“ да поставим запетая и да се добавим „ възможността на това родител на хората с увреждания, член на домакинството им, който не е зает с предоставянето на лична помощ” да има също такава възможност за създаване на такава самостоятелна стопанска дейност. Нашето предложение – разширяваме обхвата и възможността на хората, които се грижат за лица с увреждания извън обхвата на личната помощ да имат възможност на стопанска дейност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Коралски, заповядайте.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Аз имам само едно съображение, че ние сега изискваме това нещо да се върши от човека с увреждане и не виждам как майка, която трябва да се грижи за детето си ще върти и бизнеса едновременно, но както прецените. Това не означава, че някой друг в семейството евентуално ще прави бизнес. Няма лошо. Както решите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Това като реплика ли беше, защото аз не разбрах реплика ли е, или изказване? Взимам думата като дуплика.
Нашето становище е такова: разширяваме обхвата и възможността, защото наистина хората, които се грижат за лица с увреждания не могат и всички сме наясно с това, че адекватно те не могат да участват в стопанския оборот такъв, какъвто може да им се предложи и такъв, какъвто те го искат. В тази връзка ние искаме да разширим възможностите те да могат да развиват някаква самостоятелна стопанска дейност, ако полагат грижата извън личната помощ такава, каквато е регламентирана в другия Закон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз бих подкрепила такова предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз ще Ви дам думата за изказване.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз бих подкрепила такова предложение, защото наистина идеята е по всякакъв начин да бъдат стимулирани хората и с увреждания, и техните семейства да участват активно в произвеждането на брутен вътрешен продукт. Това е една от възможностите. Защо не?.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
Други изказвания?
Колегите са направили коректно предложение. Коментирано е. Всеки има право на изказване.
Други изказвания не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 5, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 48, който става чл. 46 в новата редакция.
За – 15, против и въздържал се – 5.
Приема се.
По чл. 49 няма направени писмени предложения.
Има предложение за редакция от работната група.
Изказвания по чл. 49 на вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 49 в редакция на Комисията, който става чл. 48.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 50 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на Комисията за новата редакция на чл. 50, който става чл. 49.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 51 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на работната група за чл. 51, който става чл. 47 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 52 по вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания?
Заповядайте.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин Адемов, аз предлагам след думата „дължими”…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие не може да предлагате.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Не, не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Казвате „предлагам” и след това казвате „не”. Предлагат народните представители. Такъв е Правилникът. Може да се изкажете по тази разпоредба.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Става въпрос, че думата „дължими” вероятно е целесъобразно да се замени с думата „изплатените”. Защото се получава така, че се чака да се преведат тези 50 на сто, за да може да се изплатят осигурителните вноски и всичко останало, което забавя плащания. Това сме го констатирали. Затова не „дължимите”, а „изплатените” – хем е по-лесно за контрол, хем е по-често от финансова гледна точка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, колеги, от Финансите.
Този текст, който е предложен от работната група, според Вас коректен ли е, или е това, което каза господин Коралски?
ЕВГЕНИЯ ОРЛОВА (Държавен експерт в дирекция „Държавни разходи”, МФ): Ние държим на текста, който е предложен в работната група. Съобразен е със Закона за корпоративното подоходно облагане заедно с НАП и с Данъчно-процесуалния кодекс. Така че държим на този текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОЛ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на чл. 52, който става чл. 50.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 53 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на работната група за редакция на чл. 53, който става чл. 51.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 54 по вносител, няма направени писмени предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 54, който става чл. 52 като предложение на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване подразделението Раздел IV с наименование „Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична мобилност”.
За – 19, против – 1, въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 55 няма направени предложения.
Изказвания?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Омбудсман, колеги, гости! Направихме едно предложение с Преходните и заключителните разпоредби – Вие ще го видите след това, но то касае достъпната среда и инвестиционните проекти такива, каквито трябва да бъдат одобрявани, така както са въведени в ал. 3 от предлагания текст на чл. 55. Правилата, нормите и нормативите на елементите за достъпна среда, както знаем, в момента имат един изключително пожелателен характер и за нас е изключително важно по някакъв начин в този закон да намерят санкционно административнонаказателни разпоредби по отношение неспазване на разпоредбите за достъпна среда такива, каквито са регламентирани в ЗУТ.
Ние приветстваме чл. 55 по начина, по който е въведен и изключително много се надяваме да преразгледате Вашето решение по отношение на това, което правим като предложение в Преходни и заключителни разпоредби, защото смятаме, че наистина достъпната среда няма пожелателен характер. Добър е текстът на Законопроекта, важно е да се спазва, но да има и административнонаказателни разпоредби, които да санкционират неспазващите го.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания по чл. 55? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за чл. 55, който става чл. 53.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 56 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на чл. 56 по вносител, който става чл. 54.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 57 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 57 по вносител, който става чл. 55 като редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържали се – няма.
.
Приема се.
По чл. 58 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 58 по вносител, който става чл. 56 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 59 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 59 по вносител, който става чл. 57 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
Има предложение на народните представители Михаил Христов и Димитър Данчев за създаване на нов чл. 59а.
Заповядайте, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Манолова, гости! Искам първоначално да Ви зачета раздела: „Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична мобилност”, а нашето предложение с колегата Данчев е: органите на изпълнителната власт и местното самоуправление са длъжни да осигурят предоставяне по електронен път на всички услуги, касаещи хората с увреждания, с изключение на тези, които не го изискат. Органите осигуряват достъп на своята електронна страница на всички необходими документи за съответната услуга и Министерският съвет осигурява целево финансиране за изпреварващо създаване на е-Управление в Агенцията за хората с увреждания.
Виждам, че работната група е отхвърлила предложението. Аз лично съм изумен от това. Опитваме се да улесним хората с увреждания, в същото време отхвърляте предложението. Давам Ви конкретен пример отпреди два дни: бях гост в радио „Браво ФМ“. Там един от водещите беше незрящ на 100% и в инвалидна количка. Той ми каза, че няма проблем с асистента, ако трябва да подаде документи на първия етаж. Трудно му е, но успява. Обаче ме попита: какво се случва, ако трябва да се качи на третия етаж?
В крайна сметка, могат да се теглят кредити през мобилните телефони, да се подписват договори с електронни подписи. Мисля, че това е едно разумно улеснение за всички хора с увреждания. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ако позволите, едно пояснение по въпроса, който основателно поставя господин Христов. Въпросът за осигуряване на достъп на хората с увреждания до интернет страниците, до сайтовете, както ги наричаме, и до мобилните приложения наистина е важен, но за транспониране на Директивата, която съществува в тази област, има създадена работна група. Тя е междуведомствена и становището на тази работна група е Директивата да бъде транспонирана чрез съответните промени в Закона за електронното управление. Така че в тази посока се работи.
Имаше на някакъв етап коментари и обсъждания, но в крайна сметка решението, което днес и на оперативно заседание на Министерския съвет се обсъждаше, и съответно са взети съответните мерки, е в Закона за електронното управление с активното участие на Държавна агенция „Електронно управление” и помощта на Министерството на труда и социалната политика за начините за контрол за осигуряване на тази достъпност е предвидено да се реши този въпрос. Така че се работи по въпроса. Съответно казах къде е предложено да намери решение – в Закона за електронното управление. Просто като пояснение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Министър, радвам се, че всъщност се работи по този въпрос. В крайна сметка, ако ние не заложим това нещо в Закона за хората с увреждания, не ми звучи логично. Знаем как се работи – в какво време и в какви срокове. Според мен мястото на това предложение е тук. Следващият етап вече е хората с увреждания да могат чрез електронен подпис да си подават и молби, декларации, жалби.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Пачеджиева, ще кажете нещо различно от господин Бисер Петков ли?
Заповядайте.
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА: В Законопроекта са предвидени възможности за електронно подаване на документи и на всякакъв тип услуги, така че аз не виждам, че този проект е пречка за поставяне на началото на изпълнение на ангажиментите и програмата на правителството. Още повече, всички сме на едно мнение, че това не е обект на този закон, за което говорите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Предложението е направено коректно.
Други изказвания по този текст? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Христов и Димитър Данчев.
За – 5, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
По чл. 60 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 60 по вносител, който става чл. 58 като предложение на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 61 няма направени предложения – за Министерството на младежта и спорта.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 61 по вносител, който става чл. 59 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 62 няма писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 62, който става чл. 60 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 63 и чл. 64 няма предложения:
Някакви бележки, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 63 и 64 в редакция на вносителя, които стават чл. 61 и чл. 62.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 65 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 65 по вносител, който става чл. 63 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Предложение на народната представителка Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов чл. 65а.
Госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми дами и господа, нашето предложение е свързано с възможността на хората с увреждания да им бъде осигурена такава възможност, че те да ползват административни услуги по електронен път. В тази връзка предлагаме нов чл. 65а, в който за всички административни услуги в страната, с изключение на тези, чието естество не позволява това, да е осигурена възможността да се ползват и по електронен път от лице с увреждания. Министерският съвет – в ал. 2 - да осигурява целево финансиране за изпреварващо създаване и внедряване на ресурси за електронно управление в Агенцията за хората с увреждания.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Изказвания?
Реплики? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов чл. 65а по предложение на народната представителка Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 4, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
По чл. 66 няма направени предложения.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 64.
Подлагам на гласуване чл. 66 по вносител, който става чл. 64 в редакцията на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване подразделението Раздел V с наименование „Достъп до правосъдие и правна защита”.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 67 няма предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 67 по вносител, който става чл. 65 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 68 няма направени предложения.
Подлагам на гласуване чл. 68 по вносител, който става чл. 66 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 69 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 69 по вносител, който става чл. 67 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване подразделението Раздел VI с наименование „Финансова подкрепа”.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 70 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 70 по вносител, който става чл. 68 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По чл. 71 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 71 по вносител, който става чл. 69 в редакцията на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 72 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги, уважаема госпожо Манолова, гости! В частта „Финансова подкрепа” едно от нашите предложения в ал. 1 е да се промени процентът, който се определя за хората с увреждания от 50 до 70,99 на сто от „7%” на „10%” от линията на бедността.
Тук искам да мотивирам това предложение, защото в първоначалния формат на Проекта на Закон, беше 10%. Видно е от общественото обсъждане, че и там дори е упоменато, че тази финансова подкрепа е твърде малка. Във финалния му вариант ние виждаме намаляване дори на тази малка сума с още 3% и остава 7%.
Тук искам да попитам министъра: кое наложи определянето на тази база, на определяне на финансовата подкрепа на тази група от хора? И така предложена е съвсем малка, не че 10% ще окаже кой знае колко влияние, но искам да ми отговорите на въпроса: защо беше намалена базата от 10% на 7?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа присъстващи! С така въведения текст в чл. 72 от т. 1 до т. 5, се изброяват групите на лица с увреждания, които според степента на своето увреждане, биха получили финансова подкрепа. Съответно изброени са групите лица с увреждания, които по общия ред от т. 1 до т. 3 получават съответната финансова подкрепа, като тук по никакъв начин не са въведени и лицата, които са над 90% с чужда помощ.
Хипотезите, въведени с т. 4 и 5, включват едни определени ангажименти и са свързани, от една страна, с получаването по т. 4 пенсия за инвалидност поради общо заболяване, или поради трудова злополука, или професионална болест, а с другите по т. 5 е въведено изискването да получават социална пенсия за инвалидност.
Считаме, че лицата с над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които не получават социална пенсия за инвалидност и не отговарят на условията по т. 4 и 5 не трябва да са приравнени с лицата, които са по т. 3 на 90% степен на увреждане. В тази връзка правим това предложение в т. 3 тези лица, които са определени с чужда помощ да получават 57 на сто от линията на бедност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други?
Реплики има ли? Не виждам.
Заповядайте за изказване.
СВЕТЛА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и народни представители, уважаеми господин Министър! Параметрите в чл. 72 на Законопроекта за хората с увреждания са такива като цифри, защото това е в резултат на дълги обсъждания в работната група и е част от Плана за действие по приемане на законодателството за хората с увреждане, точно така е написано, който е скрепен с подписите на министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, на Омбудсмана, Мая Манолова, на национално представителните организации, и не на последно място – на представители на инициативата „Системата ни убива”. Така че, както е записано в Плана за действие по приемане на законодателството, както са се разбрали, така е и в чл.. 72, тези параметри са прехвърлени по същия начин.
Също така не трябва да се забравя, че ресурсът, който допълнително е отпуснат в бюджета на Социалното министерство за обезпечаване на тази месечна финансова помощ, е изчислен точно по този начин. Ако приемем Вашето предложение, това са допълнителни средства, които не са предвидени в бюджета на Социалното министерство.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Ангелова, правя реплика с оглед на това, че Вие казвате, че параметрите и бюджетът е съобразен с това, което сте съгласували – работната група и национално представителните организации, министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика. Само че тук има едно „но“ и то е изключително голямо със съответните въпросителни след него. Защо? Защото аз съм убедена, че никой в тази държава не може да предпостави, да предопредели бройката на хората с увреждания такава, каквато евентуално някога би възникнала и съществувала още от следващата година. Нали е така? Това не е валентна величина, която да е сигурна.
В момента уреждаме Закон, в който се уреждат обществени отношения, свързани с уязвима група, която няма как да бъде вкарана във формула – толкова пари даваме, по толкова, затова този процент трябва да бъде 57, а този трябва да бъде 30. Това няма как…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Може да стане през буфери.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Това няма как да се случи, защото ние тук на фокуса слагаме, от една страна, финансовата подкрепа, но, от друга страна, слагаме индивидуалната оценка на потребностите. Аз отсега съм убедена, а и всички хора в тази зала, че това, което като финансова рамка е съгласувано и параметрите по този законопроект, далеч няма да са тези, които в следващата година когато Законът влезе в сила и тръгне да се изпълнява, те ще бъдат тези.
В тази връзка аз не смятам, че ние тук в момента трябва да ограничаваме или да слагаме в математически рамки някакви параметри, които са добри или лоши. Това е според преценката на всички членове в Комисията. Аз не смятам, че ние тук като членове на Комисията трябва да се съобразим с това, а по-скоро с потребността на хората такава, каквато им е необходима и такава, каквато е реално социално-икономическата обстановка в България, за да може тези хора реално да се почувстват равнопоставени български граждани. Това е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря за тази реплика.
Заповядайте – дуплика искате ли?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да. Ще кажа, че зад тези параметри стоят финансови средства, които трябва да бъдат разчетени в самия бюджет. И не на последно място, още един път повтарям, че това е в резултат на преговори и съгласуване със съответните групи на протестиращите майки на деца с увреждания, на национално представителните организации на и за хора с увреждания, така че няма разлика между подписания План за действие по прилагане политиките за хората с увреждания и това, което е в чл. 72 на Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Поповски, заповядайте за изказване.
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова, гости! В защита на Министерството защо аз съм съгласен с тези цифри? Защото това е бившата III-та група, която е от 50 до 70%. Знаем, че все пак това са хората с най-леки заболявания. Те освен че са няколко стотин хиляди – ние не ги знам колко са в момента, но все пак са хора, повечето от които работят и може би финансовите изчисления горе-долу водят към тези параметри. Така че наистина трябва да се поеме от буфери в бюджета, може да станат и повече, но тук е изчислена и финансовата предиспозиция, и пак казвам, това наистина са хора с най-леките заболявания, които са попаднали между 50 и 70%. Пак казвам, това е бившата III-та група, повечето от тях наистина работят и в момента. Аз съм клиничен специалист и познавам доста такива хора. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 5, против – няма, въздържал се – 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 72 в редакция на Комисията, който става чл. 70.
За – 15, против – няма, въздържал се – 4.
Предложението се приема.
По чл. 73 няма направени писмени предложения.
Работната група предлага да бъде подкрепен текстът на вносителя по принцип и предлага редакция.
Изказвания по чл. 73 на вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 73 по вносител, който става чл. 71 в редакция на Комисията.
За – 14, против – няма, въздържал се – няма.
По чл. 74 на вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 74 по вносител, който става чл. 72 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 75 няма направени писмени предложения.
Изказвания по чл. 75 на вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 75 по вносител, който става чл. 73 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 76 има предложение на Михаил Христов и Димитър Данчев:
Заповядайте, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Манолова, колеги и гости! Мога ли да направя допълнителна редакция?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: На предложението или на текста на вносителя?
МИХАИЛ ХРИСТОВ: На моето предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: „Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка или приспособяване на МПС до четирикратния размер на линията на бедността, ако доходът на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък на 70%“ – това го премахваме и остава само „минималната работна заплата.“ Ще обясня защо?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво предлагате?
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Да премахнем и процента, а да остане само минимална работна заплата.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Къде има минимална работна заплата? Във Вашето предложение?
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Да, в моето предложение.
Причината за това е, че така поднесена разпоредбата не могат хората да се възползват от тази помощ. За миналата, по-миналата година са примерно 4 – 5 човека, които са се възползвали от тази помощ. Не е логично, първо, човек да е под прага на бедността, да има автомобил, да му сипва гориво, да му плаща данъци, „Гражданска“. Знаем какво се случва в момента с „Гражданската“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: 1392 лв. е четирикратният размер на линията на бедност.
Доктор Данчева, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Благодаря.
От името на Асоциацията на шофьорите инвалиди, работя и в Център за протезиране, така че много от моите пациенти са шофьори инвалиди с протези.
От 1995 г. съществува този текст в Закона. Той е неработещ – абсолютно, 23 години. Много такива текстове има и няма да се спирам на тях, но специално този текст съм го следила. В Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, който беше 2010 – 2011 г., беше направен анализ на цялото законодателство в различните министерства и специално за текстовете за хората с увреждания беше установено, че тези текстове са неработещи, защото примерно през 2010 – 2011 г. от тази помощ са се възползвали само 4 души за цялата година. Очевидно е неработещ този текст, защото няма как един инвалид хем да работи…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Дайте да видим как ще работи текстът?
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: …хем доходът му да не надвишава, както сега е казано 243 лв., защото толкова е 70% от линията на бедността. Няма как да изпълни тези условия. Те се повтарят в годините, повтарят си ги, ние си повтаряме. Даже Министерският съвет направи този анализ, каза им, че това не работи и пак, и пак, и пак.
Този член трябва да отпадне. Това е! Или трябва да седнем и да помислим какви да бъдат критериите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Когато мислихме, къде бяхте доктор Данчева? Имахме възможност за публично обсъждане, предложения и така нататък. Изведнъж се появява някаква теза, идея на финала на приемането на Законопроекта.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Не е изведнъж. Аз съм дала предложение да отпаднат тези членове – 75 и 76 да отпаднат. Член 76 касае преустройството на жилището на инвалиди, където абсолютно аналогичен е случая. Аналогичен е и в анализите на Министерския съвет, неизпълними критерии, неработещи критерии от 23 години. Тези текстове трябва да отпаднат. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз не разбирам: защо да не чуем разумните предложения? В крайна сметка аз си признавам, че не съм била наясно, че тези текстове са…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разумното предложение се явява в момента, как да го чуете.
МАЯ МАНОЛОВА: Вие сте хората, които вземат решенията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ние вземаме решения. Имало е публично обсъждане, имало е възможност за предложения по съответния ред. Какво да направим сега?
МАЯ МАНОЛОВА: Да вземем предвид някои от предложенията. Те са възможни тези решения. Седемдесет процента от минималната работна заплата, линията на бедност или минималната работна заплата.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тези финансови разчети как да ги направи Комисията в момента?
МАЯ МАНОЛОВА: За 4 души става дума сега. И другата година ли 4 души да се възползват от тази възможност?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, имали сте възможност в рамките на 3 – 4 месеца да предложите текстовете. Имаше работна група, в която имаше Ваши представители, сега как…
МАЯ МАНОЛОВА: Ние водихме битки по всички текстове там.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз разбрах, че водите битки, и ние водим битки, какво да направим сега?
МАЯ МАНОЛОВА: Какъв е проблемът в момента да…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Проблемът е, че финансовата рамка не знаем. Как да кажем каква е финансовата рамка на това предложение?
МАЯ МАНОЛОВА: Каква е финансова рамка? Идеята е да бъдат подкрепени хората, а не просто да се пишат кухи текстове, които не работят. След като ни се обяснява, че това не работи, най-нормалното нещо е да се направи така, че да работи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: В последния момент.
МАЯ МАНОЛОВА: Какво значение има? Защо да е в последния момент? През следващата седмица ще се гледа Законът за личната помощ. Двата закона ще влязат след три седмици.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз Ви казах, госпожо Манолова, ако Вие ми кажете финансова рамка – за колко човека става въпрос, за какви пари става въпрос, тогава да приемем този текст.
МАЯ МАНОЛОВА: Мога ли да направя предложение? Предлагам да отложите този текст. Така или иначе двата закона – този и Законът за личната помощ – ще вървят заедно, до следващата седмица, до Социална комисия, Финансовото министерство ще предложи разчети и евентуално каква би била финансовата поносимост на това предложение и да приемем текстове, които имат смисъл.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Финансовото министерство, имате думата.
РОСИЦА СПАСОВА: Мисля, че ние трябва да се придържаме към споразумението, което е сключила госпожа Манолова за средствата, които са определени и са разпределени от Министерството на труда при внасянето на Законопроекта в Министерски съвет, и в Народното събрание. Всички средства, предвидени по неговото изпълнение, са уплътнени, мисля.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Тогава нека да отпаднат текстовете. Аз няма да участвам в това да лъжа хората, че ще им дадат пари за преустройство на МПС, при положение че няма да им дадат. Защо да ги лъжем? При това, извинявайте, тези 150 милиона не са догма. Обясни Ви министър Адемов, че така или иначе е възможно компенсирането през буфери. Още повече, че ние не сме се заклели в тези 150 милиона. Става дума за реална подкрепа за хора, които ще работят.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз мисля, че се създаде проблем и всички се замислихме, тоест убедени сме, че нещата могат да се оправят. Какво споразумение е било подписано досега, винаги съм бил скептично настроен към подобни споразумения, нещата ги правим тук на място, сега ги творим. Понеже има някои неясноти относно финансовата рамка и необходимост, много просто – можем да го отложим, правили сме го много пъти този текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие предлагате да се отложи.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, да го отложим. Знаете, има практика преди внасяне, ако щете на подпис, има си начин. До тогава ще го оправим. Има рамка. Като виждаме, че има проблем, защо да правим нещо, което не е работещо, з
ащо да насилваме нещата само защото досега това някой е трябвало да го внесе да го гледа, а пък то не е било внесено. Това не са аргументи. Включително и за тези 150 милиона, които са гласувани плюс, минус…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
Заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожо Манолова! То има решение на проблема и е записано в текста, както го предложих с редакционната поправка – премахват се „70%“, премахва се „линията на бедност“ и се заменят с „минимална работна заплата“. (Реплика.) Защо да нямат право, много ми е интересно? По какъв критерий тогава ще ги разглеждаме?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви! Моля Ви!
Заповядайте.
Доктор Данчева, и господин Коралски.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Помощи за приспособяване на автомобили за инвалиди и в момента се изплащат. Това е един работещ механизъм. Той е по Правилника за прилагане на закона – Приложение № 7, абсолютно работещ механизъм. Доколкото си спомням от справката, която направих за първите три тримесечия на годината, там са изплатени 57 хил. лв. за приспособяване на автомобил за инвалиди, 1400 лв. се изплащат. Там критериите са нормални, както за отпускане на другите медицински изделия – на инвалидна количка, на протези и така нататък. Там ги няма тези абсурдни критерии за работещ, неработещ, доход и така нататък. Така че ние имаме механизъм за отпускане на помощ за приспособяване на автомобили за инвалиди, който работи, хората се възползват от него. Между другото, тези текстове само объркват даже социалните работници. Те много често не знаят и връщат хората, не знаят как да работят, защото те се дублират. Този текст се дублира с другия.
Затова аз предлагам този текст да отпадне. Помощ за приспособяване на автомобил за инвалиди има, а помощ за покупка на автомобил не е нужно да има. По-скоро бихме помислили по-нататък в друг закон, както е навсякъде по света – и в Италия, и в Германия, и на други места, инвалидите със затруднения в придвижването – не всички инвалиди, а само те, да бъдат освободени от ДДС при покупка на автомобил. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин Адемов, голяма част от моите аргументи са за госпожа Данчева. Да, сега приспособяването на автомобила е отделно право. То не е свързано с дохода. На практика обединяването на покупката с адаптирането води до това, че ще отпадне адаптирането на тези автомобили, което на практика ще влоши окончателно проблема с мобилността. Така че, ако се счита за необходимо, този текст трябва да се раздели, както е сега, че за адаптирането се предоставя помощ отделно, а закупуването да си върви по друг ред. Сега е така и то работи. Аз не знам защо е обединено накуп, но аз Ви казвам каква е сегашната практика. Парите са предвидени в бюджета за адаптиране. Няма проблем! Формулата е работеща.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Ангелова?
Колеги, моля Ви! Престанете с движението. Моля Ви!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз имам въпрос към господин Христов: Вие предлагате без подоходен критерий всички, които имат ТЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане – да имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство. Без доходен критерий. Така ли предлагате?
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Така предлагам, госпожо Ангелова. Защото обясних, че този текст не работи в този вариант, който е в момента. Не става въпрос и за толкова много шофьори. Не съм убеден, че сега всички ще се втурнат да си приспособяват автомобилите, защото повечето хора вече са го направили.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, но ще си купят – без доходен. Ако няма доходен критерий, защото става въпрос за работещи. Ако ние премахнем доходния критерий за тази целева помощ за покупка или приспособяване, ще започнат да си купуват всички.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: С 1200 лв. не знам какво точно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Пачеджиева.
Моля Ви, колеги! Моля Ви!
МАРИН БАЙЧЕВ (Държавен експерт в Дирекция „Политика за хората с увреждания. Равни възможности и социални помощи“, МТСП): Здравейте! Става въпрос за два различни вида помощ. Тук не става въпрос за обединяването на една помощ. Едното право, за което госпожа Данчева говори, е чрез Приложение № 7 към действащия Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. То е свързано с приспособяването на автомобил за хора, които го шофират, тоест, които са със затруднение и дефицити в горни и долни крайници.
Докато текстът, който в момента коментираме, е за покупка и приспособяване на автомобил за лица с увреждания и семейства, които отговарят на тези критерии. Тоест за майка, отглеждаща дете, което има увреждане, което отговаря на тези критерии може да закупи автомобил или да го приспособи за нуждите да вози детето с увреждане в него. Това са два различни вида. Тоест две различни помощи са и към настоящия момент и в Закона също се предвижда да са две различни.
Другата помощ е по чл. 73, тоест тя е част от приспособленията и съоръженията, които се заплащат като целева помощ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
Има предложение за отпадане. Трябва да гласуваме първо предложението за отпадане.
Заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Може би повечето ще се обединим около прецизиране на този член, но в тази връзка искам да Ви кажа и другото предложение, което трябва да се вземе предвид: ограничаване на обхвата. С т. 2 – да са работещи учащи – страшно много се ограничава обхвата. Какво искаме ние всъщност? По тази логика те няма да са четирима, а двама човека в крайна сметка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Искаме мобилност.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Да, аз разбирам какво искаме, но надали ще се получи. При разглеждането – дали сега ще се гласува, или малко по-късно следващата седмица, моля да се вземе предвид т. 2 от ал. 2 да отпадне „работещи или учащи“, тъй като работещи, ами ако са търсещи работа и трябва да се придвижат, имат нужда от приспособяване на такова моторно превозно средство? Да го имаме предвид след това в разискване на дебата. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, по предложението за отлагане на този текст.
Който е съгласен да бъде отложен, моля да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Без натурални показатели, без финансова рамка не мога на второ четене да приемам предложения, които са свързани с допълнителен финансов ресурс. Съгласете се, че трябва да има все пак някакви правила.
По чл. 77 по вносител, няма предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 77 в редакция на Комисията, който става чл. 75.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 78 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 78 по вносител в редакция на Комисията, който става чл. 76.
За – 20, против и въздържал се – няма.
По чл. 79 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 79 по вносител, който става чл. 77 в редакция на Комисията.
За – 20, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 80 няма предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за подкрепа по принцип на текста на вносителя за чл. 80, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематично място в чл. 23 и 24.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 81 няма направено писмено предложение.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на този текст, защото систематичното му място е в чл. 25.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 82 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 82 по вносител, който става чл. 79 в редакция на вносителя.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 83 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 83 по вносител, който става чл. 81 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 84 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 84 по вносител, който става чл. 80 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 85 на вносител няма направени писмени предложения.
Работната група предлага той да бъде отхвърлен, тъй като систематичното му място е в чл. 27.
Подлагам на гласуване предложението на работната група за отхвърляне на чл. 85 по вносител.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 86 няма направени предложения.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 86, който става чл. 78.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за подразделението Раздел VII и наименованието „Информационна система и регистри“.
За – 18, против и въздържал се– няма.
По чл. 87 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 87 по вносител, който става чл. 82 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 88 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 88 по вносител, който става чл. 83 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 89 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 89, който става чл. 84 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 90 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 90, който става чл. 85 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 91 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 91 по вносител, който става чл. 86 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се– няма.
По чл. 92 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 92, по вносител, който става чл. 87 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 93 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 93 по вносител, който става чл. 88 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 94 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 94 по вносител, който става чл. 89 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 95 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 95 по вносител, който става чл. 90 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 96 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 96 по вносител, който става чл. 91 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се– няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за подразделението „Глава пета“ и наименованието „Критерии за национална представителност“.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 97 на вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 97 по вносител, който става чл. 92 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се– няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за подразделението „Глава шеста“ и наименованието „Финансиране“.
За – 18, против и въздържал се – няма.
По чл. 98 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 98 по вносител, който става чл. 93 в редакция на Комисията.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 99 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 99 по вносител, който става чл. 94 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 100 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 100 по вносител, който става чл. 95 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 101, който става чл. 96, подразделението „Глава седма“ с наименование „Административнонаказателни разпоредби“.
За – 19, против и въздържал се– няма.
Приема се.
По чл. 102 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – няма, против – 2, въздържал се – 16.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 4, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя по чл. 102, който става чл. 97 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По чл. 103 на вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 103 по вносител, който става чл. 98 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 104 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 104 по вносител, който става чл. 99 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 105 няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 105 по вносител, който става чл. 100 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По чл. 106 има предложение на народните представители Милена Дамянова и Галя Желязкова, което е във връзка със синхронизиране със Закона за училищното и предучилищно образование.
Подлагам на гласуване предложението по чл. 106 на народните представители Милена Дамянова и Галя Желязкова.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване чл. 106 по вносител с приетото току-що предложение в редакция на Комисията за новия чл. 101.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Манолова, колеги! В т. 24 от § 1 „Доходи за отпускане на целеви помощи“ са изброени приходите, които произхождат от различните видове дейности за едно лице. Ние предлагаме да отпаднат: премии и награди от спортни състезания; стипендии, месечни добавки и целеви помощи за деца, и други, като съответно се преномерират обозначенията.
Едно лице с увреждане, ако се е явило на спортно състезание и има награда от 200 лв., това няма как и не би трябвало – да, вярно, приход е, но не трябва да се взима под внимание, защото то е еднократно. В следващия месец може да няма такава награда или пък стипендия – следващата буква „л“. Месечните добавки според нас също не би трябвало да влизат, а „други“, изобщо няма да го коментирам, защото „други“ може да е всичко, което си измислим. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По това предложение?
Госпожо Пачеджиева?
ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА: Все пак при отпускането на тези целеви помощи е възприет доходен критерий. Настояваме текстът да остане в този вид.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Министерството на финансите?
РОСИЦА СПАСОВА: Подкрепяме текста на работната група.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания.
Госпожо Манолова, заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Според мен трябва да има чуваемост по повод на направените предложения. Никой не е идеален. Вярно е, че няколко месеца работим, но така или иначе е вярно, че текстовете са в резултат на компромис и от двете страни, но в крайна сметка, когато се правят разумни предложения, би следвало да има чуваемост.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 4, против – няма, въздържал се– 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 от Допълнителната разпоредба като предложение на Комисията.
За – 14, против – няма, въздържал се – 4.
Приема се предложението за § 1.
Заповядайте.
МИНЧО КОРАЛСКИ: За § 1 искам само да обърна внимание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да сте обърнали навреме, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Аз се обърнах в работната група.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Работната група приема едно, тук приема Комисията.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Да, аз затова искам да информирам Комисията за какво става на въпрос. Точка 1 говори, че „хора с увреждания“ включва „лица с трайни физически увреждания“. Това е изречение второ от т. 1. Тоест става въпрос за хора с трайни увреждания. Според така записаният сега § 1, т. 1 „хора с увреждания“ човек със счупен крак, със счупена ръка или с продължителна временна нетрудоспособност може да ползва абсолютно всички права, с изключение на финансовата подкрепа и там, където се иска вид и степен на увреждане над определен процент. По същество това означава вкарване на един ресурс, който нито Финансите са го има предвид, нито Министерството го е имало предвид, тъй като досега винаги правата са свързани с вид и степен на увреждане над 50%. Аз съм длъжен да го кажа това нещо. Следващото, което искам да кажа, е по повод на чл. 23, че няма определение за „направление“ и това продължава да виси в Закона.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Как ще виси? Вие не прочетохте ли целия текст на чл. 21.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Моля Ви, госпожо Манолова! В тази Комисия всеки има думата, когато е предоставена от Председателя. Това е положението. Така пише в Правилника.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Мога ли само да кажа къде са дефинирани направленията?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз преди малко казах това.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не, това е в чл. 25. Подробно са описани, включително и факта, че те подлежат на обжалване – това е на страница 22 – 23. Едно и също се повтаря до без край. Така изкарахме пет месеца.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре, разбрахме.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“.
За – 18, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По § 2 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря.
Уважаеми дами и господа! Този закон е на финала си благодарение, мога да кажа съвсем отговорно, на няколкото национални протеста. Чакан е от дълги години и смятам, че времето, което е зададено – две години, да влезе в сила една голяма част от предложенията, всъщност от 2019 г. влиза само финансовата подкрепа, по този начин реформата ще се забави, нужната реформа, която всички хора, които досега с толкова много сили и борбеност успяха да финализират тези предложения и този закон да бъде факт.
Ние предлагаме годината „2021“ да бъде заменена и да е „2020 г.“ Една година според нас е достатъчно агенциите и специализираните органи, които ще се създадат, да заработят. Все пак това е и отговорност на Министерството за една година да свърши нужната работа. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 4, против – няма, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
По § 3 няма направени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на Комисията за § 3, който става § 2.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 3 по вносител в редакцията на Комисията за § 2.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 4 по вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 4 по вносител, който става § 3 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По § 5 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 5 по вносител, който става § 4 в редакцията на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 6 няма направени предложения.
Изказвания?
Работната група предлага този текста да бъде отхвърлен.
Подлагам на гласуване § 6 да бъде отхвърлен, защото е отразен в § 3.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 7 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 7 по вносител, който става § 5 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По § 8 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 8 по вносител, който става § 6 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на неподкрепените § 9 и 10 по вносител.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 11 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 11 по вносител, който става § 7 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се– няма.
По § 12 работната група предлага да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на неподкрепения § 12 по вносител.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 13 по вносител няма направени писмени предложения.
Изказвания?
Заповядайте, доктор Данчева.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Благодаря, господин Адемов.
В моята работа като ръководител на Центъра за протезиране, където минават десетки пациенти от цялата страна, на които правим протези за горни и долни крайници и медицински изделия по индивидуална поръчка, пряко ме касаят тези текстове. Както Вие знаете от минали години, аз самата съм била радетел, още отпреди 2000 г., за това медицинските изделия да минат към Здравната каса, както е навсякъде по света – Германия, Чехия, Франция и така нататък, но това ще изисква един огромен административен ресурс и подготовка. Това не може да стане в тези срокове. През 2010 г. Здравната каса направи опит, имаше комисия, видяха, че не могат да се справят и остана този въпроси нерешен.
Тук конкретно по тези текстове: ал. 1 – какво значи „натурален механизъм“? Връщаме се в натуралното стопанство ли, или протеза срещу кило картофи – не мога да разбера – натурално измерение, тяхното отпускане в натурално измерение? (Реплики.) Искате да кажете, че това въобще отпада? Добре. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, доктор Данчева.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 13, който става § 18 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 14 предложението на работната група е да бъде отхвърлен.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на неподкрепения § 14 по вносител.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 15 предложението на работната група е да бъде отхвърлен.
Подлагам на гласуване отхвърляне на неподкрепения § 15 по вносител.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По § 16 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 16 по вносител, който става § 9 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По параграфи 17 и 18 работната група подкрепя текстовете на вносителя.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 17 и 18 по вносител, които стават параграфи 10 и 11 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приемат се.
По § 19 няма направени предложения.
Изказвания?
Заповядайте, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин Адемов, аз мисля дали не е добре още тук да се каже, че сформираните екипи – тези, които преминават към Държавната агенция за хора с увреждания, това да бъдат отделите за оценка, които са към Агенция социално подпомагане, тъй като там е изграден капацитетът, информация и всичко. Това трябва да премине и евентуално да се каже, че това са екипите по чл. 20, ал. 4 от настоящия закон?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Не виждам.
Подлагам на гласуване § 19 по вносител, който става § 12 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
По параграфи 20 и 21 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя?
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 20 и 21 по вносител, които стават § 13 и 14 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приемат се.
По параграфи 22 и 23 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 22 и 23 по вносител, които стават параграфи 15 и 16 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 23а.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожо Омбудсман, колеги, гости! Нашето предложение е продиктувано от това, че по начина, по който е въведен текстът в чл. 100 по сега действащия Доклад – преди беше чл. 105 там, където регламентираме извършените нарушения по чл. 55 преди, сега чл. 53, регламентираме, че административнонаказателните разпоредби препращат към Закона за устройство на територията. Аз го споменах при чл. 55, но правя и една редакционна поправка: чл. 232а касае териториите, които са свързани с културно-историческото наследство. Точната редакция на текста намира правното приложение в чл. 232, ал. 1, т. 2 и сега ще Ви зачета, защото така както ние сме ги въвели в чл. 100 и препращаме към ЗУТ, в ЗУТ разпоредбата, ако не е категорична и не включва Закона за хората с увреждания, аз съм убедена, че административнонаказателните разпоредби няма как да бъдат препратени, така както са регламентирани в чл. 100.
Затова предлагаме – запитам Ви чл. 232 от ЗУТ: „Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание длъжностно лице, което – и т. 2 на ал. 1 – съгласува одобри или издаде строителни книжа в нарушение на този закон, на актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на действащите устройствени планове, както и в нарушение на изискванията на Закона за хората с увреждания“, за да бъде пълен текстът и за да няма хипотеза, в която няма как да се приложи административнонаказателната разпоредба.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Вносителите по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Само ще кажа, че на определен етап бяха предвидени санкции за неспазване на Закона за устройство на територията, но МРРБ възразиха срещу това. Тук юристите ще бъдат по-категорични, но не знам дали можем да въвеждаме санкции, тоест това са санкции за неспазване на ЗУТ, а ние прибавяме и за неспазване на Закона за хората с увреждания. Може би тук и референтите трябва да кажат.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожа Манолова и след като чуете и нея, тогава ще Ви дам думата.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Въпросът има своя практически смисъл, но имаше яростна съпротива от страна на МРРБ и затова текстовете придобиха този вид, а, от друга страна, е факт, че с минимални глоби срещу инвеститори, които газят правилата и изискванията за достъпна среда, не се постига ефект – 5 хил. лв., 10 хил. лв. за обект, който струва 5 , 10 милиона, е смешно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз съм от доста години в Народното събрание, знаете, този текст за достъпната среда, тези текстове в Закона за устройство на територията сме ги променяли, отлагали сме срокове и така нататък и не сме го решили този въпрос. Едва ли с такива санкции ще го решим, но това е друга тема.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Решението тук е, че просто не се пуска в експлоатация сграда, която не отговаря на изискванията, но не можахме да се преборим с МРРБ по тези въпроси, което не значи, че Вие не може да ги приемете. В крайна сметка тук се решават нещата, както каза господин Шопов, а не в някакви комисии и работни групи.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Аз искам да благодаря за търпението, но просто искам да Ви зачета текста на чл. 100, така както ние го приехме в сега действащата редакция по този доклад.
В чл. 100 казваме: „За извършени нарушения по чл. 53 при изработването на проектите, съгласуването, одобряването, издаването на строителните книжа изпълнението на строежите в съответствие с издадените строителни книжа и неизпълнение на разпорежданията на компетентните органи при проектирането и строителството се прилагат административнонаказателните разпоредби и се издават актове за създаване на нарушения по реда на Закона за устройство на територията“.
Уважаеми колеги, в момента така както общо сме въвели текста в чл. 100 без да конкретизираме Закона за хората с увреждания такъв, какъвто трябва да го конкретизираме в административнонаказателната отговорност по ЗУТ – по чл. 232, ал. 1, т. 2, тази разпоредба на чл. 100 остава пожелателна. Аз не виждам какъв е проблемът в момента, не знам какви са били аргументите на Камарата на строителите и други, които са участвали в дебатите – аз съжалявам, че не съм участвала в работната група, но смятам, че изричното споменаване на Закона за хората с увреждания и тези административнонаказателни санкции биха били работещи. Иначе оставаме пак в сферата на пожеланията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 23а от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 4 против – не виждам, въздържал се – 15.
Предложението не се приема.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: Да се добави нов § 24.
Аз предлагам да го гласуваме, защото един предлага да отпадне, друг да остане.
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми колеги, аз бях информирана от всичките вносители, че са отправили писмено предложение за оттегляне на направеното предложение в Кодекса на труда. Може би трябва да го проверим в деловодството.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Има ли такова постъпило предложение?
Ако в Комисията постъпи официално предложение от деловодството, че е оттеглено, ще го запишем в Доклада, че е оттеглено, ако не – ще го гласуваме.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – няма, против – 19, въздържал се – няма.
Не се приема.
Предложение на Работната група за създаване на нови параграфи 17 и 18 – промени в Закона за здравното осигуряване.
Изказвания по тези параграфи? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нови параграфи 17 и 18 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По § 24 предложението се подкрепя от вносителя, който става § 19.
Подлагам на гласуване § 24 по вносител, който става § 19 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Предложение на работната група да се създаде § 20.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 20 в редакция на Комисията.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Колеги, благодаря за участието и търпението.
Благодаря на гостите, на тези, които участваха в дискусията, на тези, които слушаха внимателно.
Приехме този закон на второ четене в Комисията. Тази седмица продължаваме работата по Закона за личната помощ, съответно по предложенията, за да може следващата сряда да разгледаме и това предложение по този закон и ако в хода на обсъждането възникнат противоречия между законите, защото е много сложно да ги насложим един върху друг, ще се върнем към този закон. Надяваме се това да не се случи.
Предложението ми е когато и Законът за личната помощ, и Законът за хората с увреждания бъдат приети в Комисията по труда, тогава да ги внесем в Народното събрание.
Благодаря Ви още веднъж за участието.
Закривам заседанието.

(Закрито в 16,41 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума