Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 34

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика на 21 ноември 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографска политика и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията Хасан Адемов.


* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Дневният ред за днешното заседание е с точка единствена:
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Приема се дневният ред.

Преминаваме към първа и единствена точка от дневния ред:
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

Давам думата на вносителя господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на колегите, които присъстват.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! Искам да представя на Вашето внимание Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи.
Законопроектът касае срока на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство от хора с увреждания. Обичайният срок за подобно свидетелство е 10 години, освен ако човекът не е с увреждане.
Има списък със 77 заболявания, по които човек трябва да премине първоначално преглед от комисия ТОЛЕК и тя да му даде разрешение дали може да управлява моторно превозно средство или не. Тук е мястото да спомена, че освен, да кажем, ампутация на горни и долни крайници и неврологични заболявания, в това число влизат и прекарани заболявания на сърцето, инсулти, инфаркти и така нататък. Голяма част от заболяванията нямат прогресия, не са прогресивни, затова ние искаме да увеличим максималния срок на „до 10 години“ – държа да подчертая на „до 10 години“, като компетенциите на лекарските комисии остават. Те преценяват какъв индивидуален срок да дадат на човека с увреждане, но в духа и на предстоящото приемане на Закона за хора с увреждания мисля, че това е една положителна стъпка. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Колеги, преди да дам думата на нашите гости вносители на становища по предложения законопроект, искам да Ви представя списък на гостите: господин комисар Росен Рапчев – началник-отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „национална полиция“ в МВР, Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз4 в дирекция на МВР, Любомир Димитров – началник-сектор „Регистрация“, отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, Надежда Харизанова – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания“ в МТСП, Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, д-р Даниела Данчева – представител на Асоциацията на шофьорите инвалиди.
Ако съм изпуснал някого, моля да бъда извинен.
По настоящия законопроект искам да Ви припомня, че водеща не е нашата комисия, а Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, но участието на нашата комисия в обсъждането на този законопроект по естествени причини е много важно. Искам да припомня, че в Комисията са получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, от Агенцията за хората с увреждания, от Центъра за психологически изследвания, дано не съм пропуснал някого.
Моля колегите, които са вносители на становища, да ги представят накратко с разбирането, че становищата са внесени и народните представители разполагат с тях.
Заповядайте!
Господин Коралски, докато се концентрират останалите колеги, имате думата.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Благодаря, господин Адемов.
Уважаеми госпожи и господа, Агенцията за хората с увреждания изказа положително становище за това срокът за свидетелствата на хората с увреждания да бъде удължен до 10 години, като изхождахме от следните съображения. На първо място, има различни видове увреждане – едни, които прогресират, и други, които не прогресират. Примерно в случая с мен, като изключим това, че не мога да ходя, иначе общо взето всичко ми е наред. В този смисъл са някои разпоредби на регламенти на Европейския съюз, които препоръчват когато има такива състояние, които не подлежат на развитие, да бъдат предоставени по-дълги срокове за упражняване правото на шофьори водачи.
На следващо място, ние съобразихме с капацитета на ТОЛЕК, тоест по-скоро намаления капацитет на ТОЛЕК, и това, че хора трябва да идват от далечни разстояния, за да могат да се освидетелстват пред тази комисия, тъй като само там, където има транспортни болници, са тези комисии. От тази гледна точка, а, разбира се, не го крия, самият аз управлявам колата си – рали състезател съм в Шампионата за хората с увреждания, и съм в конфликт на интереси, така че искам да го заявя, за да не кажат защо толкова подкрепяме това становище. Още повече думата „до“ предполага, че когато се минава през една толкова сериозна комисия, те би могла да прецени в кои случаи би могла да даде за 2, за 3, за 5 години и кога може да даде на хора, за съжаление, както на вносителя, така и аз – има неща, които няма да се случат, и с това приключвам, за да е ясно какви са възможностите. Госпожа Данчева, която е тук, тя е четворно протезирана и въпреки това тя самата управлява колата си, всичко, общо взето, с технологии, които са на това ниво и не е необходимо тази жена да се явява на пет години, при условие че тя вече се е адаптирала и не е необходимо и очевидно няма да настъпват други промени. Изключвам тези промени, които могат да настъпят с всеки един здрав човек.
Благодаря за предоставената ми възможност. Разбира се, нашето становище беше малко по-кратко, но аз трябваше да изложа всички тези неща, тъй като това са аргументите, които ни водеха, за да подкрепим Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Коралски.
Възползвам се от възможността да представя и д-р Тодор Юнаков, който е експерт в дирекция „Медицински дейности“ в Министерството на здравеопазването и госпожа Христина Гетова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на здравеопазването.
Заповядайте, госпожо Гетова.
ХРИСТИНА ГЕТОВА: Добър ден!
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на здравеопазването подкрепя по принцип, разбира се, предприемането на мерки за облекчаване на процедурата по медицинско освидетелстване на лицата, на които ще бъде издадено свидетелство за управление на МПС.
Бихме искали да обърнем единствено внимание на медицинската целесъобразност на въпроса, тъй като когато транспортната областна експертна лекарска комисия освидетелства лицата, тя го прави въз основа на данните за здравословното състояние на лицето в миналото, в настоящото и в бъдещето. В този смисъл считаме, че лекарите биха били затруднени да направят оценка на едно бъдещо състояние и бъдещото развитие на заболяването за дълъг период в рамките на 10 години. Разбира се, само обръщаме внимание на това, така че от правна гледна точка нямаме забележки. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други колеги?
Госпожо Стойкова, заповядайте.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Благодаря, господин Председател.
Госпожи и господа народни представители, МВР е депозирало своето становище по така внесения законопроект и изразява подкрепа. Това е стъпка напред към облекчаване на хората с увреждания и по-специално на водачите на моторни превозни средства. Само да отбележа, че сме дали чисто правна бележка да се съобрази, че и в Директива 2006/126 срокът е категоричен, Вие знаете – той е 10 години за едната категория и 5 години за други категории. Просто сме дали чисто такава бележка, която да бъде отразено да не се допусне колизия на новите. Като цяло подкрепяме Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други колеги?
Заповядайте!
НАДЕЖДА ХАРИЗАНОВА: Благодаря, господин Адемов.
Уважаеми госпожи и господа, бих искала да кажа, че Министерството на труда и социалната политика депозира своето становище, което е положително, имайки предвид, че Законопроектът отчита различия и динамиката в проявлението на различните видове увреждания и в същото време запазва възможността за индивидуална преценка на всеки отделен случай и запазва компетенциите и отговорностите на комисиите да предложат и определят индивидуален срок за всеки конкретен случай.
В допълнение бих искала да кажа, че този законопроект бе обсъден и на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, където също бе подкрепен от членовете на Съвета. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други колеги?
Доктор Данчева! Да ни кажете разликата между заболяванията на опорно-двигателния апарат, на сърдечно-съдовата и централната нервна система, защото това е важно.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Добър ден!
Основен аргумент от моя страна е Европейската директива за шофьорските книжки. Това правистите би трябвало да го знаят – от 2006 г. е тази директива, добре е да прочетат Приложение № 3, а не само да цитират това, което им е угодно. Точка 8.2. от Приложение № 3 на директивата изрично казва – когато увреждането е статично, свидетелствата за управление на МПС може да се издават или подновяват без кандидатът да се подлага на редовни медицински прегледи. Така че това, което в Министерството на здравеопазването е изтъкнало в становището си…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Доктор Данчева, ще Ви помоля за Вашето становище, да не тълкуваме становищата на министерствата.
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Добре, но основният им аргумент, защото те изтъкват Европейската директива, а аз изтъквам Приложение № 3 от Европейската директива, т. 8.2., която изрично казва, че в такива случаи шофьорската книжка може да се издава в максималния срок, значи без подлагане на редовни медицински прегледи. А ако има съмнение как точно ще бъде удостоверявано кой е със статично заболяване на опорно-двигателния апарат и кой – не, може да се полза дефиницията от медицинската експертиза за работоспособността, където е казано в чл. 69, ал. 4, че при дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността. Вие знаете, че хора с ампутации примерно или хора с параплегии, или други заболявания на опорно-двигателния апарат, те изключително попадат в тази група – дефинитивните или статични състояния, както са по Европейската директива, това са заболявания на опорно-двигателния апарат. Така че тази дефиниция може да се ползва, това го позволява медицинската експертиза – ето, има дефиниция „пожизнен срок“, и предлагам да се вземе предвид именно Европейската директива, която разрешава на този вид кандидат-шофьори да се определя максималният срок.
Предлагам това наистина да се запише категорично. Само ще Ви дам един пример. Ако пак оставим прочутите ТОЛЕК да определят от 1 до 10 години, ще се случи това, което ми се случи на мен преди няколко години – един от членовете на тази ТОЛЕК комисия ми даде за една година без никакви мотиви. Аз, разбира се, го осъдих, осъдих цялата болница, осъдих да ми платят и компенсациите и всичко, но оставяйки в ръцете на тези хора, които казват „по индивидуална преценка те да преценяват“, ще се повтаря същата история до безкрай. Защото те и сега имат възможност от една до пет години, но дават една година, при това без никакви мотиви.
Друга наша пациента, която е с ампутация на едната ръка по рождение, даже първоначално й беше отказано, след това и на нея й дадоха за една година, на едно 20-годишно момиче интересно защо без никакви други придружаващи заболявания – за една година?
Основно, моля Ви, имайте предвид Европейската директива. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, доктор Данчева.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи Законопроекта, но може би трябва да има някаква промяна между първо и второ четене. Законопроектът говори за увеличаване максимално „до 10 години“, аз не съм съгласен с преждеговорившата, че трябва да кажем, че срокът е 10 години. Все пак лекарските комисии трябва да преценят кое заболяване за колко години може да е, защото то може да прогресира и ние не можем да вземем такова според мен безотговорно решение и да кажем: „Давате им 10 години“. Всяка от комисиите има право да си прецени заболяването и да реши в този максимален срок за колко време ще бъде.
Законопроектът е добър за хората с увреждания, защото знаем, че в България има само три транспортни болници – в София, Пловдив и Горна Оряховица. Действително има възможност да облекчим тяхното положение, за да не се разкарват толкова често към тези болници.
Искам само да подчертая, че аз поддържам становището, което е дало Министерството на вътрешните работи, защото в момента действащият Закон за българските лични документи, чл. 51, ал. 3 горницата на срока е 10 години, но до категория Б, а по ал. 4, където са по-горните категории, той е до 5 години. Аз мисля, че между първо и второ четене трябва да направим тази промяна, която я има в становището на Министерството на вътрешните работи. Може би § 1 да стане в чл. 51, ал. 5 – до 5 години, се заменя за категория по ал. 3 – до 10 години, а за категорията по ал. 4 – до 5 години. Мисля, че така много по-точно ще бъде избистрен законът. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Доктор Поповски!
КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Групата на „Обединени патриоти“ – съжалявам, че другите двама колеги ги няма днес, те са в други комисии, но аз съм тук – ще подкрепя и на Комисията, и в залата Законопроекта безапелационно. Разгледал съм и становищата.
С напредването на новите технологии на хората с увреждания и тези с вродените, които фокуло-хеми-мелиите и еднократните травми, има нови технологии за протези, които помагат и тези хора наистина няма нужда да актуализират документацията на 5 години и е в синхронизация с Европейската директива изобщо, така че ние безапелационно ще подкрепим Законопроекта. Ако другите колеги имат между първо и второ четене някакви поправки, можем да ги чуем и тях. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги?
Господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Господин Папашимов, съгласен съм с Вас, има професионални категории, за които срокът е до 5 години, така или иначе. Примерно при повечето служещи в Министерството на вътрешните работи, които имат професионални категории, срокът е до 5 години. Но тях не ги пипаме. По становището от МВР – ще внесем нужните поправки.
Но искам само да уточня нещо. Самият процес на преглед на човек с увреждане в тези транспортни комисии ТОЛЕК представлява следното нещо. Мисля, че са около 7 специалиста – хирург, психиатър, ортопед, очен доктор. Аз съм присъствал на подобен преглед. Както виждате, аз нямам две ръце, но мога да карам и коли с ръчни скорости. Прегледът представлява – отиваш, слагат ти един печат, преглеждат те, най-общо казано, и си тръгваш. Те там не виждат реално дали можеш да управляваш и това наистина е вече сериозен проблем – че те не виждат реално дали можеш да управляваш моторно превозно средство. В Наредбата са записани 77 заболявания, като според мен е възможно някои от тях да се изключат. Няма да ги спомена, защото на мен лично ми е неудобно да кажа кои са точно те в момента. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Аз нямах предвид това. Имах предвид да се уточнят годините, както са в сегашния чл. 51, по ал. 3 – да бъдат до 10 години, а по ал. 4 – да бъдат до 5 години. Вие с Вашия законопроект, както го внасяте, давате възможност за всички категории да бъде до 10 години. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
С уточнението, че детайлите за второ четене ще бъдат във водещите комисии, тук в нашата комисия е философията на първо четене на предложения законопроект.
Желаете ли дуплика, господин Христов? Не.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Много кратко. Изрично е да казвам, че ние ще подкрепим Законопроекта. Отчасти се съгласявам с това, което каза д-р Папашимов, може би така трябваше да внесем и ще се погрижи да внесем необходимите корекции.
Аз обаче искам да повдигна един друг въпрос, извън обхвата на това предложение. Това са специализираните транспортни комисии, които ги има само в три града. Например в Стара Загора няма такава комисия след закриването на Транспортната болница. Аз ще повдигна въпроса, защото в приемната ни идват изключително много хора и поставят въпроса, че имат облекчения и намалени такси при изкарването на документи за получаване на книжката или за удължаването на срока на книжката, само че те харчат много повече пари, за да отидат до специализираната болница, отколкото са им се дава облекчението.
Аз знам, че не е предмет на този законопроект, но трябва да мислим като народни представители и да облекчим и това нещо, защото иначе не правим нищо за тези хора с тези облекчения, които имат от основните такси. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Реплики към изказването на господин Гьоков? Не виждам.
Други колеги? От гостите някой? Не виждам.
Закривам дискусията.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г.
Гласували 20 народни представители: за 20, противи и въздържали се няма.
Законопроектът е приет с консенсус.
Колеги, благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,52 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума