Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 35

от проведено извънредно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 27 ноември 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане за второ гласуване на Общ законопроект за личната помощ, № 853-08-37, изготвен на основание приетите на първо гласуване на 26 октомври 2018 г.: Законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и Законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
2. Разни.
Списъци на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 10,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги. За днешното извънредно заседание на Комисията предлагам следния дневен ред:
1. Обсъждане за второ гласуване на Общ законопроект за личната помощ, № 853-08-37, изготвен на основание приетите на първо гласуване на 26 октомври 2018 г.: Законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и Законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
2. Разни, като по тази точка искам да разгледаме чл. 76 по вносител от Закона за хората с увреждания.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
Колеги, разполагате с чл. 76 по вносител, който става чл. 74.
Има предложение на народните представители Михаил Христов и Димитър Данчев, което работната група не подкрепя.
Има предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители в чл. 76, ал. 2 точка 2 да отпадне.
Предложението на работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76, който става чл. 74. Ще го прочета за протокола:
„Чл. 74. (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратен размер от линията на бедност за съответната година, ако средномесечния доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или е по-нисък от линията на бедност.
(2) Хората с трайни увреждания получават целева помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1. Да имат определена от ТЕЛ (НЕЛК) над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. Да са работещи или учащи.
(3) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното получаване, при установена потребност от това.“
Това е текстът, който предлага работната група, а господин Михаил Христов коментира предложението на предишното ни заседание.
Предложението на народния представител Корнелия Нинова и група е точка 2 по вносител да отпадне, като става въпрос за работещи или учащи.
Някой ще коментира ли това предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Христов и Димитър Данчев, което не е подкрепено от работната група.
За – 3, против няма, въздържали се – 11.
Предложението не се подкрепя.
Предложение на народните представители Корнелия Нинова и група в чл. 76, ал. 2 т. 2 да отпадне. Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 3, против няма, въздържали се – 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакцията на Комисията за чл. 76, който става чл. 74.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Предложението е прието.
Колеги, с това приключваме Закона за хората с увреждания и предлагам, понеже има няколко препратки към закони и понеже отменяме Закона за интеграция на хората с увреждания, а там има препратки към други закони, референтите и Правният отдел да ги допълнят към Преходните разпоредби и редакционните бележки, които съответно трябва да бъдат нанесени.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
Преминаваме към ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ.
Работна група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона и Глава първа „Общи положения“.
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъдат подкрепени предложенията на работната група и текстовете на Комисията, моля да гласува наименованието на Закона и Глава първа.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приемат се.
По чл. 1 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакцията на Комисията за чл. 1.
За – 16, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 2 също няма направени писмени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакцията, която работната група предлага, като редакция на Комисията за чл. 2.
За – 16, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 3 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на Комисията за чл. 3.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 3 в редакция на Комисията.
За – 16, против и въздържали се няма.
По чл. 4 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания? Не виждам.
Вносителите също имат право на изказване. Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакция на Комисията за чл. 4.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 5 няма внесени предложения.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 5 да бъде отхвърлен. Систематичното му място е отразено на друго място.
Изказвания? Не виждам.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 5 да бъде отхвърлен.
Който е съгласен чл. 5 да бъде отхвърлен, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
Глава втора – „Органи по предоставяне на личната помощ“.
Работната група по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага редакция.
Редакцията е: „Глава втора – „Органи за предоставяне на лична помощ“.“
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакцията на Комисията за наименованието на Глава втора.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 6 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания? Вносителите? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакция на Комисията за чл. 6, който става чл. 5.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 7 има направено предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, гости! Предложението, което правим във връзка с чл. 7, е да се създаде нова точка 5а, в която изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или Агенцията за хора с увреждания, или новата Агенция за правата на хората с увреждания, освен ако т. 6 и това, което е регламентирано – „да водят и поддържат публичен регистър на юридическите лица, които изпълняват дейности по предоставяне на лична помощ“, правим предложение – „да се поддържа и Национална електронна информационна система за кандидати за асистенти“. Смятаме, че по този начин е възможно обхващането на всички желаещи да бъдат такива и е най-добрият вариант – през такава Национална електронна информационна система.
Аз не мога да разбера аргументите, по които работната група не се е съгласила с това предложение, но смятам, че по този начин могат да бъдат обхванати всички, които желаят да бъдат асистенти.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики имате ли, колеги?
Искам да задам, госпожо Клисурска, един такъв въпрос: как ползвател на лична помощ от София ще може да си избере асистент от Пловдив, за да може да се възползва от Националения регистър, за който Вие говорите? По-нататък в Законопроекта има задължения на общините да водят такива регистри.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, наясно сме с предложенията по отношение на регионалните регистри, но смятаме, че, за да има по-голяма гъвкавост, по-голяма възможност, по-голяма достъпност до възможността на хората да ползват лични асистенти, е през такъв Национален регистър. Това не изключва необходимостта от създаване на такива регистри на регионално ниво и в тази връзка е нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Факт е, че това предложение не е обсъждано от работната група. Ние се обединихме около текстове, които сега се предлагат от председателя на Социалната комисия, но това не означава, че разумни предложения не могат да бъдат чути и съответно отразени. По тази начин би се дал отговор на въпроса, че в хипотеза на малко населено място, малка община, в която не може да бъде намерен асистент, не може да бъде посочен от лицето, което има нужда от такъв, ако има такава система, би могъл да бъде посочен такъв асистент от съседно населено място.
Аз наистина апелирам към депутатите в Социалната комисия: ние работихме месеци наред по този проект, много интензивно през последните дни, обединихме се около текстовете, но всички разумни предложения и забележки, които бъдат изказани по време на заседанието на Комисията, сега би следвало да бъдат чути и подкрепени. Аз лично бих подкрепила това предложение, защото то е абсолютно резонно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, ще го подложа на гласуване.
Други изказвания, колеги, по този член? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
За – 4, против няма, въздържали се – 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен по принцип с редакция на Комисията за чл. 7, който става чл. 6.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 8 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 8, който става чл. 7.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 8, който става чл. 7 в редакция на Комисията.
За – 18, без против и въздържали се.
Приема се.
Глава трета – „Ползватели на личната помощ“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
Който е съгласен да бъде подкрепено наименованието на Глава трета, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 9 по вносител има предложение на народния представител Милко Недялков, което е подкрепено от работната група.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 9, който става чл. 8.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков.
За – 18, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя в редакция на Комисията за чл. 9, който става чл. 8.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 10 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 10, който става чл. 9.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя в редакция на Комисията за чл. 10, който става чл. 9.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 11 няма направени писмени предложения.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 9, ал. 3.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отпадането на чл. 11 по вносител.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Работната група предлага нов чл. 10.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: И по време на заседанието на работната група аз изразих моето становище за този текст, което е против. На практика би създал проблеми в някои случаи, тъй като е ясно, че през първите две години ползването на личната помощ ще бъде лимитирано, а има таван на часовете даже и за най-тежките случаи. Този таван е по осем часа на ден.
В случай, че дадена община чрез своя общински съвет реши да подкрепи дадени семейства, деца, лица с тежки увреждания, които имат нужда от лична помощ повече от осем часа, хора, които са абсолютно в тежко състояние, то този текст би изключил възможността даден общински съвет и кмет да подкрепи конкретно лице и неговото семейство, защото ще се получи двойно финансиране по смисъла на този текст. Тъй като е ясно, че националните програми „личен асистент“ и „независим живот“ ще действат до 1 септември, че няма да има други програми, които да предоставят същата услуга, по този начин текстът се явява излишен. Той ще бъде реалната преграда пред опита на други институции с публични пари да подкрепят семейства, които имат нужда от повече часове от тези, които са им предоставени по този закон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението Ви какво е?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз предлагам да не се приема този текст.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ако народен представител го предложи, тогава мога да подложа на гласуване отпадането.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Няма ли някой да го предложи?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Георги Гьоков няма ли да го предложи?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Министър, да чуем мнението на Министерството на труда и социалната политика или Министерството на финансите.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми колеги и гости! Този текст е принципна разпоредба, която не допуска двойно финансиране, тоест ограничава ползвателите на лична помощ, които евентуално получават друга подкрепа за същите потребности. С колегите от Министерството на финансите коментираме случаите, в които лицето получава добавка за чужда помощ по КСО или пък съответно семейна помощ по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца, които хипотези са уредени и по-нататък. Това, което отбеляза и госпожа Манолова, е, че на практика не би трябвало, ако действа тази разпоредба, лицата да ползват подобна услуга, която някои общини в България предоставят. Пример – Столична община. Принципният замисъл и разбиране на този текст е, че той не позволява дублиране и двойно финансиране за едни и същи услуги.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нека да чуем и други мнения и тогава ще Ви дам думата, госпожо Манолова.
Други изказвания? Финансите?
Ще Ви дам думата, моля Ви.
Заповядайте, госпожо Манолова сега.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз бих перефразирала моето предложение: да се сложи запетая и да се добави „освен ако финансирането е за предоставяне на подкрепа с лична помощ“. Просто за този конкретен случай, който Ви представих, ще има такива случаи на хора, които имат нужда от повече от осем часа, и ако някой друг орган реши да предостави добавки, защо да го изключваме чрез Закона. Аз приемам иначе аргументите и на Финансите, и на социалния министър.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, извинявайте, че Ви прекъсвам. По-нататък в чл. 30 има ал. 3, ще стигнем до нея. Ако приемем Вашата логика и отпадне ал. 3, няма да има никакъв проблем за казуса, за който Вие говорите. Нали така, колеги от Министерството на финансите?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Оставам си с правото, ако там това не стане ясно с формулировката в чл. 29, да Ви помоля да се върнете обратно на чл. 10
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбирам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на работната група да се създаде нов чл. 10, като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен новият чл. 10 с уговорката евентуално да се върнем при чл. 30, ако приемем друго решение.
Който е съгласен да бъде подкрепен новият чл. 10 в редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 15, против, въздържали се 3.
Предложението е прието.
По чл. 12 по вносител има предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 12 да бъде отхвърлен.
Вносителите на Законопроекта – искам да предупредя, бяха поканени надлежно на многобройните заседания на работната група, когато обсъждахме всички тези спорни въпроси, но за голямо съжаление нито един от вносителите не се появи. И сега да се връщаме към основни неща, които сме ги коментирали многократно, може да се случи единствено и само в рамките на Правилника.
Заповядайте, госпожо Клисурска, да мотивирате Вашето предложение.
Просто припомням като коментар към това, което се случи през тези последни три-четири седмици.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, не искам да коментирам това, което казахте преди малко по отношение на уведомяването. Аз лично не съм била уведомена, но това не е темата в момента, която да става достояние на всички тези хора в залата.
Конкретно по въпроса. Предложението, което правим в чл. 12, ал. 1, е, че въвеждаме една редакция и ползвателят на лична помощ да има право на обучение за управление на личната помощ, а ако неговото състояние не позволява това, както и във всеки случай на изразено желание, обучението да се предоставя съответно на лицето по чл. 9, ал. 2.
Защо правим това предложение? Защото има случаи на хора и това зависи от индивидуалната оценка на потребностите, а има лица и хора, които няма как да се възползват от това индивидуално обучение, а в тази връзка прехвърляме възможността това обучение да бъде изразено и да може да се предостави на лицата по чл. 9. Това ни е мотивът. Много често случаите са за такива лица, които не разбират свойството и значението на това, което правят. Не искам да влизам в хипотезите на тези лица с увреждания, но в тази връзка разширяваме възможността обучението да бъде предоставено и на лицата, които са описани в чл. 9, ал. 2.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, стига да посочите източника на финансиране за това обучение, но това е друга тема.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Вижте, ясно е, че последният вариант, който се коментира сега на заседанието на Социалната комисия, беше оформен и беше постигнато съгласие с оглед на абсолютно ограничените финансови средства, с които се разполага, на парите, които са заделени за лична помощ. Но според мен това не би следвало да се отразява върху текстовете на Закона.
Сега, ясно е, че през първите две години, когато говорим за лимитирани средства, едва ли ще има пари за обучение, за транспорт, не знам какво ще стане и с искането на общините за предоставяне на средства за администриране и за друга логистика, но това не означава, че тези текстове просто не трябва да фигурират в Закона.
Аз Ви предлагам да преосмислим изобщо нашето становище по този въпрос и, ако не е текстът, който предлага колегата от парламентарната група на БСП, то поне да се върнем към текста на вносителя, който също предвижда обучение. Ясно е, че това обучение няма да се предостави през първите две години или поне през първата една година, защото няма пари.
Да го махнем изобщо като възможност от тялото на Закона, би било недалновидно поведение. По начина, по който текстът на вносителя е записан, той не задължава обучението да бъде предоставено сега и веднага, така че аз апелирам да бъде приет текстът на чл. 12.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги от Министерството на труда по този текст имате ли коментар – да или не? Не. Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Който е съгласен това предложение да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 5, против няма, въздържали се – 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на работната група чл. 12 да бъде отхвърлен. (Реплики от Мая Манолова.)
В процедура на гласуване сме, моля Ви!
Подлагам на гласуване чл. 12 по вносител да отпадне. Който е съгласен, моля да гласува.
За – 13, против – 5, въздържали се няма.
Приема се.
Госпожо Манолова, моля Ви, работим три месеца, а майките, които бяха на обсъждането, подкрепиха този текст на вносителя. Нямам намерение да влизам в спор с Вас.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Подкрепиха го, защото не се предвижда плащане на обучение през 2019 г., защото няма пари, но не са се отказали да има обучение. Коя дейност се извършва като се изключи изобщо обучението? Те се съгласиха в стандарта на личната помощ да не се залага обучение. Какво пречи в Закона да се предвиди, че такова може да се осъществява?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Уважаеми господин Председател, след като едно нещо е включено в Закона, то трябва да се изпълнява, а ри положение че няма финансиране в следващите две години, значи ще го включим в Закона след две години.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Първо, след две години няма да сте Вие, а ще са други, и второ, това не отменя отговорността. Съгласен съм, че обучението има смисъл и е важно. Целият смисъл на Закона е – добре, ще отменим, доколкото разбирам, цялата система на индивидуалната оценка и ще я прехвърлим към другия закон, с който лично аз съм съгласен. Но, когато махнете оценката, когато махнете и обучението, когато махнете възможността за решаение от страна на хората с увреждания кога и каква помощ да получат – защото на практика това правим с този закон, то не остава нищо от Закона.
Това, че някой друг после може да го отмени, не измива съвестта на нас, които го отменяме в момента. Някой друг може да направи всякакви глупости, каквито са правени в законодателството, но защо ние трябва да правим такива. Аз мисля, че логиката е, че обучението по принцип може да остане. Ако доводът Ви е, че понеже няма пари, трябва да го отменим, искам да Ви кажа, че финансово изобщо не сте осигурили този закон. Надявам се да ме опровергаят от Министерството на финансите.
Този закон няма как да се задвижи през тази година, защото няма да му стигнат парите за това, така че, ако това е логиката Ви, не трябва да приемате Закона изобщо. Аз също призовавам към това да остане обучението по принцип и независимо от това, че приемаме, че през 2019 г. няма да има достатъчно средства.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Аз няма какво да направя, освен да подложа на гласуване предложението на работната група за отпадането на този текст.
(Реплика от Мая Манолова: „Защо мълчите, а бяхте толкова активни през цялото време, какъв е проблемът?“)
Колеги, моля Ви, не блокирайте придвижването на Закона.
Подлагам на гласуване чл. 12, който да бъде отхвърлен по предложение на работната група.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 13, против – 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Глава четвърта. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен наименованието на Глава четвърта да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се наименованието.
За член 13 по вносител работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакция.
Изказвания по чл. 13? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложениетоза подкрепа по принцип за нов чл. 11 по вносител, в редакция на Комисията.
Който е съгласен с редакцията на Комисията за новия чл. 11, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 14 има предложение на народните представители Надя Жекова и Милко Недялков, което е подкрепено по принцип.
Работната група предлага редакция на базата на подкрепените предложения.
Изказвания по член 14 по вносител?
Заповядайте, господин Коралски.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Благодаря, господин Адемов.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Тъй като се предлага да се създаде нов чл. 12, се пораждат няколко въпроса. Първият въпрос е, че личната помощ се определя въз основа на индивидуалната оценка, направена по друг закон, което означава, че един друг закон трябва да приложи критериите на този закон, за да се определи правото на лична помощ. Подобна правна техника не зная как се използва, но това ще го прецените Вие.
Също е проблем, че броят на часовете в направлението се определя по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, а въз основа на четири степени се се изследват степените и се определя правото на помощ.
Бяхме направили предложение, че по тази оценка трябва да има методика – нещо, което липсва в Закона, а после, особено при ограничен ресурс, ние бяхме предложили: да се отчита видът и степента на увреждане; семейното и материално положение на ползвателя; средствата за лична помощ, включени като елемент на други права и услуги; информация относно това дали лицето е ползвало асистентска услуга и какъв е размерът й; поредност на подадените заявления; капацитет на услугата „личен асистент“.
Всичко това, ако не се вземе предвид, а ме помолиха от Финансовото министерство да не се обаждам, но се обаждам все пак, тъй като тези неща ще се вземат предвид при ограничения ресурс – забележете, че той е само за 2019 г., за 2020 г. всички тези ограничения отпадат, това означава, че към тези хора ще се добавят и хора със счупени крака. При един човек със счупен крак се среща същата потребност, която има човек с увреждане, то средствата ще нараснат взривоопасно – от 86 хиляди ще надхвърлят 100 хиляди. Затова, като експерт и като човек, който е длъжен да дава становища по тези закони, обръщам внимание на Народното представителство, че само по четири степени е трудно да се определи правото на помощ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз така и не успях да разбера господин Коралски като защитник на хората с увреждания ли се изказва, или като агент на Финансовото министерство. Финансовото министерство беше добре представено от двама високопоставени експерти, които участваха в изработването на крайните предложения.
Моят законодателен опит – 10-годишен, не помни друг случай, в който народни представители да са се опитвали да вкарат един законопроект в обувките на някакъв минимален финансов ресурс. Ние ще предоставяме ли лична помощ на хората, или ще се опитваме да нагодим личната помощ в някакви несъществуващи финансови рамки? Още повече, Вие не сте прочели текстовете докрай, а ограниченията са предвидени не само за 2019 г., но и за 2020 г. Общата воля на работната група беше извършването на анализ и реално осем месеца, след като Законът влезе в сила, когато личната помощ започна да се предоставя, което ще се случи от 1 септември 2019 г. , някъде…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви да не преразказваме Закона. Задължение на всеки, който се интересува, е да прочете Закона. Разбирам, че разяснявате на господин Коралски какво е записано в Закона.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ами като не го е прочел, а се изказва?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво да направим – в рамките на това заседание да се обясняваме по другите текстове на Закона?!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Ммоля Ви, престанете с този подход колко щяло да струва и как да влезем в някакви финансови параметри. Ние ги смятахме тези финансови параметри стотици пъти. Финансите ги гледаха. Сега се оказва, че Агенцията за хората с увреждания се грижи повече за финансите от самите Финанси. Айде, не се престаравайте!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Недялков пожела думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми колеги, уважаеми гости, съвсем кратко изказване. Моето предложение е свързано с това наистина индивидуалната оценка на потребностите да бъде правена по един закон и хората с увреждания да бъдат подвластни на този закон. В случаите, които господин Коралски посочи, които са допълнителни, за тях има други …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Дайте по текстовете, а не това което каза господин Коралски.
МИЛКО НЕДЕЛЯКОВ: Да, по моите текстове, защитавам моя текст, защото хората с увреждания трябва да имат индивидуална оценка, комплексна, по един закон, направена от най-добрите специалисти. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението по принцип, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията текстът на вносителя да бъде подкрепен по принцип в редакция на Комисията за чл. 14, който става чл. 12.
Който е съгласен да бъде подкрепена редакция на Комисията за чл.14, който ставата чл. 12, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има предложение на народния представител Милко Недялков – чл. 15 да отпадне.
Има предложение на работната група за редакция на чл. 15, който става чл. 13.
Изказвания – госпожа Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това, за което се договорихме в работната група, не е коректно отразено в този текст. Аз не разбирам това упорство, тоест след приемането на този закон, хората, които имат най-голяма нужда от лична помощ, най-тежките случаи да бъдат ощетени. Не разбирам това упорство от страна на Финансите, които очевидно са взели превес при изработването на крайните текстове.
За какво става дума? Знаете, че в момента децата с увреждания, които са с над 90% увреждания, получават помощ в размер на 930 лв. по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца. Съвсем коректно и добросъвестно протестиращите майки, изобщо майките на деца с увреждания, се съгласиха, че тази подкрепа, която не е дефинирана и какво точно се обсъжда, е честно да бъде разделена на такава за „лична помощ“ и на такава за социална подкрепа на семейството за други нужди. Те се съгласиха, че сумата, която би следвало да бъде отделена за лична помощ, би могла да бъде до 380 лв., а в случаите,когато на лицето се предоставя лична помощ в часове, които надхвърлят или стигат до 380 лв., би следвало семейството да приспадне тези пари.
Става дума за случаите, когато през първите две години, пак повтарям, личната помощ е лимитирана, а лимитите са в „Преходните разпоредби“, то е много възможно семействата на деца с тежки увреждания да получат не осем часа, не шест часа, а по-малък брой часове лична помощ. Тогава е нормално да се приспадне сумата от тези 930 лв., която отговаря на определената сума за лична помощ, а не да им се отнемат целите 380 лв. Не знам колко ресурс ще спести Финансовото министерство от децата с най-тежки увреждания, но наистина това упорство ми изглежда необяснимо.
Правя конкретно предложение по текста. Разбирате ли, че след всичко, което направихме, накрая ще има няколкостотин случая на деца, които в резултат на този закон ще получат по-малко, отколкото получават в момента, защото Финансите не искат да слушат аргументи? Вие ги чуйте, това е Социалната комисия, не става дума за някакъв ресурс, бог знай какъв, който ще се спести, а ще вземем от хората с най-тежки увреждания. Това ли искаме?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво е конкретното предложение?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Конкретно предлагам по чл. 13, ал. 2: „Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие“ и сега тук предлагам не 380 лв., а „сумата, определена за лична помощ до 380 лв., да се превежда на кмета“. Тоест, ако има някой, който не разбира какво казвам – ако на това дете се дадат примерно два часа дневно, тези два часа дневно лична помощ ще бъдат под 380 лв., например 280 лв. Защо да го лишаваме от другите 100 лв.?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Някой припознава ли това предложение, което между другото, макар че няма никакво…
Заповядайте, колеги от Финансите.
РОСИЦА СПАСОВА: Искам да кажа, че в работната група предложението в окончателния си вид е, че отпада думата „до 380 лв.“ и е съгласувано изцяло с майките на деца с увреждания. (реплика на Мая Манолова)
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Има един принцип в социалната сфера…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Знам, че има принцип, знам.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Точно от тези ли да ги отнемаме, които…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, аз не искам да се връщам към онова споразумение, което е подписано и от Вас, което няма никакво значение, но все пак е споразумение, в което са записани тези неща, които влизат в този текст.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Начинът, по който аз Ви ги обяснявам, да, аз не се отричам от сумите до 380 лв. Ако се предоставя лична помощ за повече от 380 лв., се приспадат 380 лв., нека хората си получават парите, и в същото време …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме аргумента, разбрахме.
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ: Първо, тъй като чисто формално трябва да се потвърди текста на Мая Манолова, аз бих го потвърдил, а и да се подложи на гласуване.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така беше в Правилника.
АНТОН КУТЕВ: Защо само в Комисията? Не виждам логика в това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така пише в Правилника.
АНТОН КУТЕВ: Законопроект е все пак. Аз съм вносител на Законопроекта все пак. Защо само членовете на Комисията, но това е друг въпрос.
Но искам още нещо да кажа: майките в рамките на работната група са се договорили, това не е същинската част от законодателния процес и нека да не превръщаме всички в работната група.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така е.
АНТОН КУТЕВ: Тези, които взимат решения в момента, са народните представители, комисиите, залата, а не майките. Това е за сведение, че уважаваме тяхното мнение, но има неща, които трябва да има и извън това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, други изказвания? Някой подкрепя ли предложението на госпожа Манолова?
Господин Гьоков, моля Ви да го дефинирате.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз подкрепям предложението на госпожа Мая Манолова и ще го изчета цялото внимателно:
„(2) Когато ползвател на личната помощ е дете с увреждане, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларация по ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка и ежегодни и са определени със Закона за държавния бюджет на Република България в размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието Агенцията за социално подпомагане превежда сумата в размер до 380 лв. на кмета на общината.“
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Само да се добави „сумата съответна на определената лична помощ“, за да е ясно, че тя не е произволна. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
(Реплики на Мая Манолова.)
Моля Ви, аз по правилата трябва да работя, няма друг начин.
Подлагам на гласуване предложението на господин Гьоков, което беше прочетено преди малко.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 6, против няма, въздържали се – 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков – чл. 15 да отпадне.
Който е съгласен, моля да гласува. По вносител.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 15, който става чл. 13.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на чл. 13, моля да гласува.
За – 13, против – 5, въздържали се няма.
Член 13 е приет.
Работната група предлага да се създаде нов чл. 14.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов чл. 14 в редакция на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има предложение на народния представител Милко Недялков за отпадане на чл. 16. Работната група подкрепя предложението.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
Предложение, изказване?
Подлагам на гласуване предложението на Милко Недялков.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По следващия чл. 17 на вносителя има предложение на народните представители Надя Клисурска, има предложение на Милко Недялков за отпадане на чл. 17.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги, гости! Предложенията, които сме правили във връзка с чл. 17 и с чл. 18, кореспондират с тези, които направихме във връзка и с чл. 14. Но по простата причина, че в момента е направена редакция от работната група, която препраща индивидуалната оценка на потребностите към другия закон, е видно че нашите предложения логично няма как да бъдат приети, защото не кореспондират с това, което е прието от работната група. Така че оттеглям и двете предложения. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 18 има предложение на народния представител Надя Клисурска. Моля да гласувате.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Предложение на народния представител Милко Недялков за отпадане на чл. 18.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 19 също има предложение за отпадане.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 19 и предложението на народния представител Милко Недялков за отпадане на чл. 19.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 20 има предложение на народния представител Милко Недялков – за отпадане.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има предложение на Милко Недялков за отпадане на чл. 21 и чл. 22, по същия начин.
Който е съгласен да бъдат подкрепени предложенията на народния представител Милко Недялков за отпадането на чл. 21 и чл. 22, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 23 има предложение на народния представител Надя Клисурска-Жеков и група народни представители.
Има предложение на народния представител Милко Недялков за отпадане на този член.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков за отпадане на чл. 23.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 24 по вносител има предложение на Надя Клисурска Жекова.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Милко Недялков, което не се подкрепя от работната група.
Работната група предлага редакция.
Изказвания – господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Оттеглям предложението си.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Милко Недялков оттегля предложението си.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Жекова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията по принцип за подкрепа на текста на вносителя и за нова редакция на чл. 24, който става чл. 15. За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 25 по вносител има предложение на Надя Клисурска Жекова и на народния представител Милко Недялков.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Оттеглям го, господин Председател.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, а Вие?
НАДЯ КЛИСУРСКА: В предходни текстове видяхме как са регламентирани нещата, свързани със заявленията, така че те са регламентирани в по-предходни текстове. В стария текст, на първо четене беше уреден въпроса със заявленията. В тази връзка разбирам защо работната група не подкрепя предложението, то е съотнесено в чл. 14, доколкото си спомням.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на Комисията чл. 25 по вносител да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 13.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 26 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 8.
Трябва да подложим на гласуване предложението на госпожа Клисурска, което е подкрепено по принцип, и е отразено в чл. 8.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на госпожа Клисурска и група, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 26 по вносител, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 8.
Който е съгласен да бъде отхвърлен чл. 26 по вносител, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По следващия чл. 27 има предложение на народния представител Милко Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ : Оттеглям го, господин Председател.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на Комисията и подкрепеното по принцип предложение на вносителя за чл. 27, който става чл. 15.
Който е съгласен чл. 27, който става чл. 15, да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има предложение за създаване на нов чл. 16.
Министърът на труда и социалната политика издава наредба по прилагането на тази глава.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Поисках думата, защото ако не греша, ми се струва, че има техническа грешка в номерацията, защото преди малко чл. 24 стана чл. 15, а сега всъщност чл. 27 също става чл. 15. Обръщам внимание, че може би номерацията не е съвсем коректна.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър, тези неща ще ги огледаме допълнително, защото са технически неща.
Който е съгласен да бъде подкрепен новият чл. 17, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По наименованието на Глава пета – работната група подкрепя текста на вносителя.
Който е съгласен да бъде подкрепено наименованието на Глава пета – „Доставчик на лична помощ“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 28 по вносител има предложение на народния представител Антон Кутев.
Има предложение на народния представител Надя Жекова.
Замислих се, защото регистърът, за който говорихте, мястото му е тук. Това са различни неща и Вие ще ги аргументирате.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Колеги, нямам идея на какви основания не е подкрепено моето предложение за това. Всъщност да Ви обясня защо това е важно – Законът, независимо дали в стария си текст, или в новия, предвижда аутсорсването на услугата от общините.
По принцип аз съм съгласен, че има общини, които няма да могат и няма да имат капацитета да поемат тази услуга. В същото време услугата „лична помощ“ е парекселанс по определение обществена услуга. Тоест съвсем нормално е обществените функции да бъдат поети от общините и от държавата, а не от частните субекти, а в това има няколко логики. Първата логика е, че частният субект – със сигурност ние вече говорихме за това, че за администрирането на тази услуга не е осигурен или не е достатъчно ясно как е осигурен финансовият ресурс, тоест от гледна точка на чистия обществен интерес е по-добре да няма частни фирми като посредници в дейността на общините, които да доставят услугата на личната помощ.
В същото време аз си давам сметка, че не може изцяло да бъде спряна услугата. Изобщо идеята за аутсорсването на тази услуга трябваше да бъде махната, но единственият проблем, заради който не предложих отпадането на текста, е, че има общини, които най-вероятно няма да имат капацитета да осигурят самата услуга и затова го оставяме текста. Забележете, че не е едно и също дали тази услуга ще се взима по решение на кмета, или на общинския съвет. Много по-вероятно е да бъде защитен общественият интерес, когато решението е на общинския съвет.
Аз подкрепям новия текст, предложен от Комисията, но тази промяна може съвсем спокойно да влезе в чл. 17, ал. 2. Имайте предвид, че за това нещо аз не знам дали тук има представители на Профсъюзите, но така или иначе говорихме с „Подкрепа“ и те бяха категорично „против“ аутсорсването. Не знам дали са си сменили позицията, но има логика в тяхното „против“ аутсорсването. Просто Ви казвам, че този текст е смислен и според мен си струва, като депутати, да го подкрепим.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Мога ли да кажа един аргумент, ако сте приключили, господин Кутев? Страшно продължителна дискусия имаше по това предложение в работната група. Искам да Ви кажа няколко аргумента. Какво се случва в случаите, в които общинският съвет не може да вземе решение? Нали знаете, че има много такива случаи – първо?
Второ, вижте в ал. 6 на редакция на Комисията какво е разписано – за реда за избор на доставчик. Абсолютно прозрачна процедура по ал. 2. Законът за социалното подпомагане изцяло разглежда този въпрос от гледна точка на прозрачността на процедурите, за която Вие настоявате. Аз съм съгласен, че има аргументи, които са в подкрепа на това общинският съвет да взима решения.
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ: Само още една дума. Вижте, аз не се опасявам от непрозрачността на процедурата. Аз се опасявам, че в големите общини, където всъщност общината – говоря за София, за Пловдив, за Варна, има възможност да свърши тази дейност, но ще й е безкрайно по-лесно да я аутсорсвана. Резултатът от цялата работа ще бъде, че огромната част от тази дейност ще си отиде, просто защото общинските служители ще ги мързи да си свършат работата.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Без да изпадам в спор за полезността – „за“ или „против“ аутсорсването, разбира се. Настоявам да бъде подкрепено предложението на Антон Кутев поради естеството на самия Закон за местната власт и местното самоуправление, защото когато се вземат решения от по-голяма група хора, в случая е общинският съвет, те носят отговорност. Така че аз подкрепям предложението на Антон Кутев.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От Националното сдружение на общините – имате думата.
ДАНИЕЛА УШАТОВА: К ъм момента редица общини възлагат управлението на социалните услуги, но тъй като личната помощ не е типична социална услуга, затова коментарът ми е: възможността да се възложи на външен доставчик предоставянето на услугата ще даде възможност за по-голям избор на повече асистенти, и въпреки това ще има критерии и стандарти за предоставяне на услугата, те ще работят по по-модерни системи.
Мисля, че режимът на външно възлагане на услугата – на доставчик и извън общината, ще позволи да се разшири възможността за набиране на качествени асистенти. Този коментар, който направихте за общинския съвет, е резонен, но процедурата за възлагане на социалните услуги в момента не включва този ред. Общините питат общинския съвет, но в случая законодателят може да определи процедурата, без взимане на решение на общинския съвет.
Освен това има една неравнопоставеност за административния ресурс, която е в чл. 32, и после ще ми позволите да я коментирам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Използвайки аргументите на представителя на Сдружението на общините, то това е една полза и общинските съвети трябва да се произнасят по аутсорсването на този механизъм.
Сама забелязахте, че това не е точно социална услуга, която да върви по досегашния ред. Сега гледаме всичко да го направим като социална услуга и по досегашния ред, и затова бяха отхвърлени някои членове. Това е някакъв механизъм и нека повече хора да бъдат запознати със същността и ролята на механизма, а това може да стане само чрез обсъждане в общинския съвет.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания, други мнения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Антон Кутев.
Който е съгласен да бъде подкрепено, след като чухме цялата дискусия, моля да гласува.
За – 5, против няма, въздържали се – 13.
Не се приема предложението.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията да бъде подкрепен по принцип текста на вносителя и новата редакция на Комисията за чл. 28, който става чл. 18.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 29 по вносител няма предложения.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Процедурата е такава, каквато е, но с риск, че вече гласувахме редактирания чл. 17, моля Ви, това, което правим като предложение по чл. 28 – виждаме, че работната група подкрепя нашето предложение, но по принцип не виждам къде е съотнесено, то предлагаме общините да водят такива регистри за кандидатите за асистенти.
Къде в чл. 17 това нещо е регламентирано? Ако не е в чл. 17, молбата ми е да видим какъв е този принцип и къде е това съгласие. Говорим за лицата по ал. 2 и по никакъв начин това наше предложение не кореспондира с лицата по ал. 2, защото това са аутсорсваните дейности, които могат да бъдат предоставяни на физическите лица, регистрирани по Търговския закон.
Господин Председател, ако зачетем ал. 3 от чл. 17, ще видим, че тя регламентира лицата, които са вписани по…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Клисурска, не ме карайте да нарушавам процедурата, имахте възможност.
Попитах дали има изказвания? Имате възможност за редакционни предложения в залата. Вижте по-нататък в чл. 20.
По чл. 29 на вносител няма направени предложения.
Има ли изказвания по чл. 29 на вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 29 по вносител, който по принцип е подкрепен.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и за нова редакция на чл. 29, който става чл. 19.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
За чл. 30 по вносител има ли изказвания? Няма направени писмени предложения. Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редакцията на Комисията за чл. 30, който става чл. 20.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 31 по вносител има предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и на работната група.
Госпожо Клисурска, изказване?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Господин Председател, нашето предложение е свързано с предишния чл. 31, който регламентира доставчика на лична помощ по чл. 28, алинеи 1 и 2.
Нашето предложение беше това, че след думата „помощ“ в точка 5, където регламентираме обучението – „обучава ползвателя на лична помощ за управление на личната помощ“, в нейната първа употреба да добавим „и лицето“, както в предходните членове, където ставаше дума за малолетни и поставени под пълно запрещение лица, такова обучение да бъде предоставено.
С оглед на това – че отпадна изцяло чл. 12, доколкото си спомням, който е свързан с обучението, няма как нашите предложения в момента да си кореспондират с новите редакции, които са направени, и оттеглям това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението за текста на вносителя да бъде подкрепено по принцип и за новата редакция на чл. 31 по вносител, който става чл. 21.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на чл. 2, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 32 работната група подкрепя по принцип вносителя и предлага редакция на текста.
Изказвания има ли?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги, гости! С риск да повторя някои от нещата, които казах по отношение на регистъра и по чл. 28, ал. 1, и за възможността и задължението общините да водят регистри за кандидати за асистенти – както е направено в момента в чл. 20, който преди това беше чл. 31, въвеждате възможността това да се случва чрез списък на кандидатите за асистенти и професионалния им опит.
Одеве, когато ставаше въпрос за регистрите, които да водят общините и тези регистри да са публични, и предложението, което правихме по чл. 28, където ставаше въпрос, че Комисията по принцип подкрепя предложението, то предложението ни е съотнесено в чл. 20, ал. 2, т. 7.
В т. 7 – така, както работната група е подготвила този текст – „поддържа списък на кандидатите за асистенти и професионалния им опит“, правя предложение да бъде извършена редакция на този текст, с която да регламентираме…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Сега сме на чл. 32, госпожо Клисурска. Ние този текст го гласувахме и Вие го подкрепихте. Имате право на редакционна поправка в залата. (Реплики.)
От Националното сдружение на общините ни казаха, че поддържането на регистър изисква допълнителен финансов ресурс. Това беше аргументът, с който написахме това, което е написано.
По чл. 32 на вносител има ли предложения, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за чл. 32 и новата редакция на чл. 32, който става чл. 22.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията за чл. 21, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има предложение на работната група за създаване на нов чл. 22:
„Чл. 22. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за социално подпомагане.“
Предложения? Мнения? Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 22, който става чл. 23.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 13, против – 1, въздържали се – 4.
Приема се.
За наименованието на Глава шеста – „Асистенти“ работната група подкрепя текста на вносителя.
Който е съгласен да бъде подкрепено наименованието на Глава шеста, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има ли изказвания по чл. 33 по вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя в редакция на Комисията за чл. 33, който става чл. 24.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Искам да попитам: къде е уловката относно промените чл. 22?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тези неща не са уредени в Глава пета. Тук става въпрос за неуредените в Глава пета, а не за всички промени. Тънката разлика е там.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз лично виждам за първи път подобна препратка – урежда се изчерпателно и е предвидено министърът да пише наредба. Какво означава да прехвърляме към друг закон? Кое налага това? Особено към Закона за социалното подпомагане. Има разлика, защото има такива минимуми, които са много минимални, и ние бягаме от тях, защото подкрепата за хората с увреждания не е равна на социално подпомагане.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания по този въпрос?
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Има колеги от Агенцията за социално подпомагане – госпожо Митева, аз ще помоля и Вие да вземете отношение, но за да отпаднат притесненията на госпожа Манолова, ще кажа, че препратката към Закона за социалното подпомагане е по-скоро в Глава четвърта – „Социални услуги“. Тоест, ако нещо не е уредено в тази глава, която разглеждате, съответно да се препрати към Глава четвърта – „Социални услуги“, където се уреждат въобще социалните услуги. Глава четвърта от Закона за социалното подпомагане. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, добре. Връщаме се към новия чл. 22, като в Глава глава се прилага Закона за социално подпомагане.
Който е съгласен да бъде подкрепен този текст, моля да гласува, за да избегнем хипотезата, за която се притесняваше госпожа Манолова.
За – 13, против – 1, въздържали се – 4.
Приема се.
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми колеги, господин Министър, господин Председател, в скоро време точно тази глава от Закона за социалното подпомагане ще бъде отменена.
За кога да прехвърляме точно към тази глава от закона? Няма смисъл. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви да не давате оценка от камбанарията на Вашата институция към други институции, както преди малко подчертахте Вие.
Подлагам на повторно гласуване текста на вносителя на работната група за нов § 22, който става § 24.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 13, против – 1, въздържали се – 4.
Приема се.
Гласувахме новия чл. 24.
Сега преминаваме към чл. 34 по вносител.
Предложения, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на текста на чл. 34 по вносител, който става чл. 25.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 35 по вносител няма предложения и изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 35 по вносител, който става чл. 26.
Който е съгласен новата редакция да бъде подкрепена, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 36 на вносител има предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група. Работната група го подкрепя.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на текста на чл. 27.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на чл. 27, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 37 по вносител има предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова – за отпадане на ал. 3.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага нова редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Надя Клисурска Жекова и група народни представители.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 28.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на чл. 28 – преномериран, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 38 по вносител има ли предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 38 по вносител, отразен систематично в чл. 25.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за отпадане на чл. 38, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 39 има ли изказвания? Не виждам.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 39.
Който е съгласен да бъде подкрепена редакцията на вносителя, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за наименование на Глава седма, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 45 няма направени писмени предложения и сега е мястото му в ал. 3.
Заповядайте, колеги от Министерство на финансите да аргументирате тази ал. 3 и за какво казва всъщност.
В чл. 40 по вносител, ал. 3 се казва: „Личната помощ по закона не се финансира със средствата по ал. 1, ако се финансира с други публични средства“. Това е притеснението Ви, което беше в чл. 10.
Заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Искам да Ви кажа, че това е един абсурден член, който не е в резултат от работата на работната група. Ако този текст бъде приет, аз ще подам жалба в Конституционния съд. Това е първият случай, в който един закон ще се поставя на колене от Финансовото министерство…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не, няма да се поставя, госпожо Манолова, Финансовото министерство не подкрепя този текст.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Значи, че текстът на чл. 29 трябва да отпадне. То е ясно, че се финансира от държавния бюджет. Откъде се финансират социалните дейности по останалите закони?
Пише ли го това в Закона за социалното подпомагане, който давате за пример – че ще се дават социални помощи, доколкото има пари в бюджета. Какви са тези абсурди, какво е това ноу-хау? За първи път се прави това, прави се опит в Закона да се включат такива текстове. Казвам Ви, че ако не се чуят аргументи, още сега сядам да пиша конституционна жалба! Какъв е този абсурд!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, кажете аргументите си.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Първо, да сме наясно, че Финансите не дадоха една стотинка отгоре за този закон. Второ, с допълнителните средства се прави опит, успешен, да се вземе от хората с най-тежки увреждания и да се събере малко финансов ресурс. И трето, целият закон се минира с текст, който за първи път се включва в закон. Тоест, този закон ще действа дотолкова и доколкото финансовият министър реши да определи средства в държавния бюджет. Това е абсурдно!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Чухме аргументите на госпожа Манолова.
Госпожо Манолова, моля Ви, предложението е на майките, не е мое предложение, не е на Финансите. Това го казвам категорично.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Кое предложение е на майките? Не си мийте ръцете с майките!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението беше личната помощ да се финансира изцяло за сметка на държавния бюджет.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Откъде да се финансира по закон? Много е ясно: пишем закон, който се финансира от дарения сигурно, или от волни дарения?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Предложението е на Министерство на финансите.
Заповядайте, колеги, да го мотивирате.
РОСИЦА СПАСОВА: Не виждам какво е необходимо да мотивираме – госпожа Манолова прави внушения. За предишния текст, по който стана въпрос за социалните помощи по 8д, и за сегашния текст, Вие като председател знаете, че формулирането му по този начин е по предложение на работната група, но не на частта на Министерството на финансите.
Правят се внушения. Министерството на финансите дори е против въпросната ал. 3. По принцип този текст, както и цялата глава казва: финансиране, и се казва, че Закона за личната помощ се финансира от държавния бюджет. Какъв проблем има в това?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това е най-важното бе, господин Адемов. Аз не мога да позволя те да продължават, да подвеждат и да говорят неистини. Какво пише в ал. 2?

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Размерът на парите за лична помощ ще се определя от държавния бюджет, което означава, че от този закон няма никакъв смисъл?
Къде в кой закон го пише това? В кой друг закон, който осигурява социална подкрепа? Текстът е предложен от Министерството на финансите, който ако бъде приет, ще го атакувам в Конституционния съд и ще заявя, че Вие се подигравате с този закон!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Единствената ми молба е да не се подигравате с труда на работната група и с членовете на Комисията.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това не е труд на работната група. Това предложение – да влезем в 68 милиона, кой от работната група го предлага? Вие ли, уважаеми господин Адемов, като член на работната група стоите зад това? Кой стои зад това? Кой от работната група – освен Финансите? И социалният министър ли, който подкрепя Финансите?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво е предложението Ви?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: То е да отпаднат ал. 2 и ал. 3.
Няма подобен опит в никой закон, иначе Вие ще понесете отговорност, господин Адемов, ако стоите зад това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме. (Реплики.)
Госпожа Клисурска.
Моля Ви, да престанете с движението в залата!
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги, гости! Ако прочетем внимателно редактирания чл. 29, ал. 3, аз не виждам защо изобщо текста по ал. 3 трябва да фигурира в този законопроект? След като сме регламентирали в ал. 1 по този закон как се финансират средствата, какво прави ал. 3? Алинея 3 в момента по никакъв начин не си кореспондира с това, което е регламентирано в ал. 1. (Реплики от мая Манолова.)
Изрично в ал. 1 казваме, че Законът се финансира със средства от държавния бюджет. Това, което въвеждаме в ал. 3 и пишем, че не се финансира… Ние вече сме казали как се финансира. Защо трябва да пишем как не се финансира? Аз не виждам логиката на ал. 3?
Може ли да се върна по отношение на чл. 10, когато коментирахме подкрепата и ползвателя на лична помощ – че не може да бъде лице, което получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирани със средства от държавния бюджет или с други публични средства, както ние го гласувахме. Ако си спомняте, когато гласувахме чл. 10, ние коментирахме, че ще се върнем на този текст, защото до някъде смятаме, че с ал. 3 Вие уреждате въпроса, който да си кореспондира с чл. 10. Да, ама не! В момента… (реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, ще прекъсна заседанието, ако продължавате така! Искам да чуем госпожа Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: В момента изцяло Закона за личната помощ има финансова рамка, а на всички нас ни е ясно, че няма как на база на индивидуалната оценка на потребностите от лична помощ, тя ще бъде индивидуализирана и осъществена по начина, по който ние смятаме, че ще бъдат задоволени потребностите на лицата. Ако видим в момента как действа Националната програма за лична помощ… (реплика от Мая Манолова)
Може ли да кажа няколко неща, които искам да обоснова по отношение на чл. 10? Уважаема госпожо Манолова, смятам, че донякъде ще допълня това, което Вие казахте по чл. 10, но тъй като не сте ме чули, просто ме прекъсвате. Изслушайте това, което искам да кажа и тогава коментирайте! Нека диалогът нека да бъде конструктивен.
Какво имам предвид? В момента всички желаещи лица, които искат да ползват лична помощ по Националната програма, са вкарани в тази финансова рамка. Едно лице се нуждае, на база на индивидуалните му потребности, не от шест, а от осем часа лична помощ, но финансовата рамка вкарва тези ограничителни възможности. Защо ние да отнемаме възможността на лицата, които не нуждаят от лична помощ да бъдат подкрепяни по друг начин с друг инструмент, ако не бъде подкрепена тяхната индивидуална потребност?
Ако въведем тази хипотеза, защото аз съм убедена, че преди два месеца, три месеца на въпроса – дали всички лица, желаещи лична помощ са обхванати заради финансовата обусловеност на всичко и министърът ми отговаря, че има 3000 лица, които в момента се нуждаят от лична помощ, но не могат да бъдат обхванати, то какво правим в тази хипотеза, когато не можем да отговорим на потребностите? Защо ограничаваме възможността ползвателите по Закона за личната помощ, ако се нуждаят от допълнително друго финансиране, ако е индивидуализирано това в индивидуалната оценка?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
Ще Ви моля да запазим коректния тон.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Адемов, всъщност най-голямата беда е в ал. 2 на този текст.
Текстът казва: „лична помощ ще се предоставя само и доколкото финансовият министър е решил да предложи в държавния бюджет“. Това означава, че от този закон няма абсолютно никакъв смисъл и е абсолютно непълен при това положение.
Аз Ви питам: когато въпросните 70 милиона приключат, които дава министърът, какво правим с най-тежките случаи, например? Какво правим? Не им даваме асистент?!
Това е първият по рода си случай, в който се приема Закон, който се поставя във финансова рамка по този начин!Отивам да пиша конституционна жалба, защото на практика с този текст на ал. 2 абсолютно се обезсмисля приемането на този закон. Не го приемайте тогава! Той така или иначе ще действа по сакатия начин, по който действат в момента програмите на Социалното министерство.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, имам само един въпрос. Вие сте изготвили този закон и в ал. 2 по вносител сте написали: „размерът на средствата по ал. 1, т. 1“ – тоест средствата от държавния бюджет – „се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и не може да бъде в размер по-малко от предходната година.“
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това беше компромисен текст. Казвам Ви, че този текст не трябва да бъде приеман по този начин и Ви обяснявам защо. Това, което се внесе в парламента, беше в резултат на компромис.
Но след всичките дискусии, дебати, всичко, което беше изложено, аз Ви обяснявам защо този текст ще минира Закона, по начина по който е написан.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По начина, по който е предложен и записан!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Коралски, заповядайте.
МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин Адемов, на предното заседание Вие казахте, че трябва внимателно да гледаме приетия на второ гласуване от Комисията Закон за хората с увреждания и този закон.
В Закона за хората с увреждания и част другия закон, както се разбира по току-що утвърдените глави, е записано: „финансирането е от държавния бюджет, общински бюджети, национални проекти и програми, финансирани, съфинасирани от европейски структури, инвестиционни фонове, дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, други източници.“ Следователно, ако става въпрос за допълнителни средства, би могло да се възпроизведе този текст, тъй като личната помощ е част от Закона за хората с увреждания, а те имат право на финансиране и помощ по силата на Закона за хората с увреждания. А тук възможностите са много по-големи от предложените в Закона за личната помощ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Коралски.
Заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Още повече текстът по вносител беше, че когато финансовите разчети, които бяха изготвени, показваха, че трябва да бъдат отпуснати плюс 155 милиона по този закон, а като се приспаднат здравни осигуровки – оставаха 105. Сега на практика няма една стотинка отпусната по този закон. Така е и тези 150 милиона са за другия закон. (реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
Има две предложения – за отпадане на ал. 2 и ал. 3.
Да, трябва да ги подложа на гласуване поотделно.
Други мнения?
Подлагам ги на гласуване отзад-напред.
Подлагам на гласуване ал. 3 да отпадне.
За – 8, против няма, въздържали се – 11.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Клисурска в редакцията на Комисията – отпадане на ал. 3.
За – 19, против въздържали се няма.
Алинея 3 отпада.
Подлагам на гласуване отпадането на ал. 2, моля, гласувайте.
За – 6, против няма, въздържали се – 13.
Не се приема.
Да се върнем ли към чл. 10? Не.
Подлагам на гласуване предложението в редакция на Комисията за чл. 29 за ал. 1 и ал. 2.
За – 13, против няма, въздържали се – 6.
Приема се.
Преминаваме към следващия чл. 41.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага той да бъде отхвърлен.
Изказвания по чл. 41 на вносител? Не виждам.
Който е съгласен чл. 41 да отпадне по предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 42 има предложение на народния представител Антон Кутев.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Първо, от моето предложение още сега ще изтегля първата част – числото 1.1 се заменя с 1.3, по простата причина не че това не е необходимо, а че очевидно има готова финансова рамка за тази година. Както казах още преди няколко месеца, накрая бюджетната процедура и приемането на Закона ще се разминат, и всъщност се случва точно това – утре приемаме бюджета или вдругиден, а този закон на практика не е включен в бюджета.
Друг е въпросът, че има някакви средства, които по някакъв начин ще стигнат, и мисля, че и по предишната точка спорът идва именно оттам. Това е очевидно за всички и средствата, които са необходими за този закон, са недостатъчни в това, което предвижда Министерството на финансите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме, господин Кутев.
Само да обясня за какво става въпрос, защото отзад в следващите текстове на Закона са посочени 1.1, 1.3, 1.5. Тъй като това са „Преходни разпоредби“ и там сме разписали за годините 2019, 2020 и 2021 г., остават в основното тяло на Закона, а тези двете разпоредби са преходни. Тоест в основното тяло на Закона чл. 30 или там, който е, ще действа след 2021 г. включително, а останалите за 2019 и 2020 г. са определени отзад в другите текстове.
АНТОН КУТЕВ: Разбрах Ви логиката. Пак казвам каква е логиката да поискам качването на 1.8. Друг е въпросът, че аз съм сигурен, че няма да се приеме. Имайте предвид, че голяма част от хората с увреждания на практика и при тези ставки няма да успеят да си наемат личен асистент.
В момента правим това – едната част от хората, които са засегнати от Законопроекта, между другото не много голяма част ще бъдат удовлетворени от този закон, но само след няколко месеца вероятността пред Народното събрание да дойдат други хора с увреждания, за които Закона не е сработил, е много голяма.
Желанието ми да вдигнем тези числа с ясното съзнание, че Министерството на финансите ще е рязко „против“, но може да се окаже чисто политически, че ще хвърлим много усилия, ще приемем Закона и ще осигурим милиони, а накрая всичко това ще доведе до нови протести.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Антон Кутев. Моля, гласувайте.
За – 6, против няма, въздържали се – 13.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението текстът на вносителя да бъде подкрепен по принцип в новата редакция на Комисията.
Моля, гласувайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Да, но 1.4 от минималната плюс осигурителни и здравни…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, само за информация. Тъй като едно лице може да работи на основен трудов договор осем часа, а на друго място може да предостави четири часа или два часа лична помощ и, ако е осигурено, няма смисъл да се осигурява на допълнителното основание.
Гласувахме ли го това?
Подлагам на гласуване новата редакция на чл. 30 или там, както е по номерация в редакция на Комисията.
За – 19, против няма, въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 43 има предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги, гости! Това, което правим като предложение, е свързано с възнаграждението на асистента.
В предишните текстове на чл. 43, тогава действащата ал. 3 регламентираше възможността за представянето на отчета след изтичането на срока по ал. 2, но не по-късно от един месец асистентът и ползвателят или лицето да представят писмени обяснения за причините за забавянето.
Ние направихме предложение този текст от един месец да отпадне, защото понякога има изключително основателни причини, които възпрепятстват подаването на такъв отчет. Нека да си представим реалността и практиката. Ако едно лице, което изпълнява съответната услуга и е родител на лице с увреждане, изпадне в невъзможността – в болнично заведение или нещо подобно, и не може да представи такъв отчет, в момента намаляваме срока от един месец и го редактираме на 10 дни, и понякога има обстоятелства, които налагат забавянето на администрирането на подобна услуга, то в тази връзка предлагам да отпадне този срок от един месец.
Когато има основателни причини, нека да се приемат като основателни в писмените обяснения – каквито са дадени, за да може лицето надлежно да си получи съответното възнаграждение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Искам да Ви информирам, че тази процедура за възнаграждението за отчета и така нататък беше съгласувана с тези, които ще изпълняват Закона – Агенцията за социално подпомагане, и тази процедура е разписана изцяло по тяхно предложение.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова.
За – 6, против няма, въздържали се – 14.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за подкрепа на текста на вносителя по принцип и редакцията на чл. 43 по вносител.
За – 19, против и въздържали се няма.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Извинявам се много. Разбирам и напрежението, и важността на работата ни, но нека да се отчита гласуването докрай. По този текст щяхме да се въздържим и да не се отчитат нашите гласове като „за“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво променя това, господин Иванов?
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: На практика нищо, но нека да го направим, както трябва.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Подлагам на гласуване новата редакция на Комисията за чл. 32.
За – 13, против няма, въздържали се – 6.
Предложението е прието.
По член 44 по вносител няма направени предложения.
Заповядайте, ще Ви помоля малко по-близо до микрофона.
ДАНИЕЛА УШАТОВА: Тъй като общините Ввмомента предоставят услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ и говорим за обслужване на около 24 хиляди потребители, искам да помоля, ако е възможно, текстът в чл. 32 да стане ал. 1 и да се добави нова ал. 2, която казва: „средствата за осигуряване на административно-техническите разходи за обслужване на механизма за лична помощ се осигуряват от държавния бюджет в размер на три на сто от отчетените средства по ал. 1“.
За да се случат нещата, за да получат истинска грижа и обслужване хората, които ще бъдат обхванати в механизма за личната помощ, трябва да осигурим адекватно финансиране на общините и екипите, които ще подготвят споразуменията, изпълняват всички ангажименти по чл. 20 и всички останали описани в Закона. Трите процента не са взети от въздуха, а 3% са усреднените разходи по досега действащите стандарти, по които работим.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме.
Колеги, изказвания по това предложение?
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ: Имам въпрос: не е ли всъщност предложение между първо и второ четене? Не разбирам как става сега?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, колеги от Министерството на финансите. Добре.
Други изказвания? Не.
Някой припознава ли го? Ако го припознае, тогава го подлагам на гласуване.
Изказвания по това предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 33.
За – 19, против и въздържали се няма.
За следващия чл. 45 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новата редакция на Комисията за чл. 34.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По член 46 по вносител няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 46 по вносител, който става чл. 35.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Глава осма. Наименованието на Глава VIII.
Който е съгласен да бъде подкрепена Глава VIII и наименованието й, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По член 47 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 47, който става чл. 36, в редакция на Комисията.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
По чл. 48 няма направени предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 48 по вносител в редакцията на Комисията, който става чл. 37.
Който е съгласен да бъде подкрепена редакцията на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Член 49 по вносител – изказвания? (Реплики.)
Има ли предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване новата редакция на чл. 38 в редакцията на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 50 няма направени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепен текстът на вносителя за чл. 50, който става чл. 39, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 51 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 40.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Член 52 по вносител – работната група не подкрепя текста вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 52 по вносител.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.
Член 53 по вносител – изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 53 по вносител, който става чл. 41. (ще го уточним допълнително.)
Който е съгласен да бъде гласуван текстът на Комисията за новия член, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
„Допълнителната разпоредба“ – наименование на подразделението.
Който е съгласен да бъде подкрепено наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 1 се приема.
Предложения и изказвания по § 1?
Заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, прегледах отново целия Закон и мисля, че трябва да отпадне т. 3 въз основа на нашите гласувания досега. Ако го няма някъде напред, (реплики: вижте член 10.) не съм забелязал.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 1 от Преходните разпоредби.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се няма.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени в Преходни и заключителни разпоредби.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
По § 2 има предложение на народния представител Антон Кутев. След уговорката, която направихме, за текста на вносителя, който го има.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Съвсем накратко. Пак Ви казвам, аз разбирам, че в работната група тази договорка е постигната. Разбирам, че в момента и в рамките на този бюджет няма как да бъде променена, а честно казано, според мен, няма как да бъде изпълнена. Това е едното, което сме записали тук в рамките на ал. 2 – мисля, че ще бъде трудно изпълнимо.
Аз от моето предложение махам т. 1, защото ми е ясно, че на този етап това не може да се случи. Но за другите две точки и съответно би трябвало във Вашия текст, който сте направили като предложение на работната група, тоест в § 2, ал. 2, т. 2 , да стане 1,5 за 2020 г., а друг е въпросът, че ние всъщност сме махнали възрастта да стане 1,8, защото в предишния параграф го гласувахме по друг начин.
Още веднъж се обръщам към Вас и ви казвам каква е логиката на предложението. На практика ние удовлетворяваме с тези числа, хората, които сме записали, и по моя преценка са една трета от хората, които имат нужда от лична помощ. Ще се окаже, че огромна част от хората и особено в големите градове няма да имат възможност при тези ставки да си наемат личен асистент, в резултат на което целият ни труд ще се окаже безсмислен. Аз съм абсолютно убеден, че съвсем скоро ще ги видим на площадите, ако се приеме така законът.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Кутев.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложенията, които оформи господин Кутев.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 6, против няма, въздържали се – 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 2.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 13, против – 5, въздържал се – 1.
Предложението се приема.
Работната група предлага да се създаде нов § 3.
Изказвания по § 3? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 3 по вносител в редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против няма, въздържал се – 1.
Работната група предлага текст по вносител за § 3, който става § 4.
Изказвания?
Заповядайте.
ДАНИЕЛА УШАТОВА: Това, което искам да кажа, е, че в ал. 3 на § 4 се предлага срокът, в който ще важат досегашните услуги „личен асистент“ и „социален асистент“, които се осигуриха като устойчивост на редица европейски проекти от държавния бюджет за последната една година и половина, ще се използват по досегашния ред до 1 септември. Извън Закона за личната помощ, но са включени в тези услуги и 7000 възрастни хора в невъзможност от самообслужване….
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изпреварихте просто господин министъра, понеже знам горе-долу какво ще каже.
ДАНИЕЛА УШАТОВА: Просто, ако е възможно, да се оцени в каква степен от 1 септември ще лишим тези хора или ще останат по някакъв друг ред.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Предложението, което правя по ал. 3, е да се конкретизира, че става дума за социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“, защото това са трите социални услуги, които сега се финансират.
Тоест социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“, са финансирани със средства от държавния бюджет и продължават да ги ползват по досегашния ред.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Нали разбирате какво правите с този закон? От 1 септември хората с увреждания няма да имат никаква лична помощ!
За какви пари става дума в момента? По програмите, ако не се добави и лев отгоре, на практика ще изконсумират ресурса до 1 септември. Нали разбирате, че хората, които имат нужда от личен асистент, и тези над 90%, които са в абсолютно тежко състояние, които не могат да се обслужват сами, които са в тотална зависимост Вие, ще ги оставите без личен асистент от 1 септември?
Ясно е какво искат Финансите – те искат точно това. Аз не разбирам поведението на Социалното министерство, което би следвало да си дава сметка, че този закон след 1 септември няма да работи, а просто ще оставите хората без подкрепа! Как е възможно по такъв начин и с това поведение да се опорочи изобщо смисълът от приемане на този закон? Просто, за да се угоди на Финансите, защото те са решили да проведат наказателна акция. Е, успешно я провеждат? Това е за сметка на хората…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах Ви, госпожо Манолова.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз възразявам срещу това отгоре да пишете, че работната група предлага. Не, работната група не предлага такива неща – предлагат ги Финансите.
Ако Вие искате да носите отговорност, господин Адемов, ще е ваша.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, аз не искам да нося отговорност за решаване на Вашите деликатни отношения с Министерството на финансите на територията на Комисията.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не са мои, а са на хората с увреждания. Сложете си името, ще ги оставите без лична помощ на 1 септември догодина.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това го разбрах.
Други изказвания?
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Вземам думата, за да уточня, че ал. 3, § 4 има за цел да осигури непрекъсваемост на услугите „личен асистент“, социален асистент“ и „домашен помощник“, които сега се предоставят. Тоест на 1 януари, тъй като в момента предоставянето на тези услуги става на база споразумения, подписани между Агенция „Социално подпомагане“ и общините да има запазване и продължаване на услугите, а след 1 януари е с ресурс, който е предвиден в държавния бюджет и, който с ал. 4 казва, че ще отиде по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, защото сега го няма в Проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Съгласно приетото по-рано, оценката за право на лична помощ съответно би трябвало да е извършена и от 1 септември да се предоставя лична помощ по този закон. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви дам думата, моля Ви.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Аз казах, че този текст на ал. 3 на § 4 – не виждам тук, къде е възражението, което госпожа Манолова прави, но ал. 3 има за цел да осигурим хората, които и сега получават асистентска подкрепа – трите ѝ форми, които са регламентирани.
Те са над 23 – 24 хиляди по данни на АСП и ще продължават да я получават след 1 януари, защото по този закон, макар и да е влязъл в сила няма да има осъществени оценки по личната помощ и няма да има хора, които да им е оценена потребността от лична помощ и съответно да имат направление за определен брой часове лична помощ, които да ползват.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин министър.
Думата пожела госпожа Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, гости! (Реплика от Мая Манолова.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ:Моля Ви, госпожо Манолова!
НАДЯ КЛИСУРСКА:Уважаеми господин министър, към Вас е коментарът ми И е свързан изцяло с § 4, както е редактиран от работната група. (реплика)
Госпожо Манолова, може ли да задам въпросите си към господин Министъра? Това, което се коментира, е свързано с ал. 2 и в никакъв случай не свързано с ал. 3 и 4. По този начин финансирането на личната помощ ще се осъществява от 1 септември така, какот е въведен от ал. 2 и следващите.
Задавам въпрос: чисто технологично, след като от 1 април в § 4 въвеждаме възможността, както и в момента сме го въвели, документите да се подават за индивидуалните оценки на потребностите, не може ли поне технологично от 1 юли този закон да започне да действа? Наясно сме, че с общините е подписано споразумение по Националната програма за осигуряване на лични асистенти, домашни помощници и …
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво предлагате, госпожо Клисурска?
НАДЯ КЛИСУРСКА: Господин Адемов, обосновката е, че в момента не са обхванати всички общини. По отношение на тези услуги не всички 265 общини в България са обхванати от тази услуга, както има и лица, чакащи за предоставяне на такава услуга – „личен асистент“, „домашен помощник“ и „социален асистент“, но не могат да бъдат обхванати по сключените с общините договори.
Можем ли да дръпнем малко по-напред срока, за да може хората да се възползват от новия действащ Закон за личната помощ и в крайна сметка да бъдат обезпечени техните потребности? Това е въпросът ми към министъра: можем ли да съкратим сроковете, независимо че по ал. 3 са сключени договорите с общините?
Предлагам да дръпнем срока, като искам да чуя министъра и тогава да обоснова срока.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: По въпроса, поставен от госпожа Клисурска – доста време обсъждахме сроковете.
Те са част от плана за действие, който е подписан, и това е възможно най-краткият срок, и с ресурса на Агенцията за социално подпомагане да бъдат извършени оценките. Знаете, че трябва да се приеме методиката, трябва да се преструктурира Агенцията за социално подпомагане, да се обособят специализирани отдели, да извършват оценките и тези звена да имат време да оценят потенциалните потребители на личната помощ. Това е най-краткият срок, за да се извърши оценката. Пак подчертавам, че датата 1 септември е част от плана за действие, който беше подписан на 9 октомври.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Манолова, сега имате думата.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Всъщност истинският въпрос е: какво ще се случи на 1 септември? Това, което ще се случи на 1 септември, госпожо Клисурска, е, че на 1 юли хората могат да останат без всякаква лична помощ, защото министърът удобно бяга от един въпрос от няколко месеца.
Въпросът е: какво финансиране ще остане със Закона от 1 септември? Какво финансиране, колко пари ще останат на 1 септември, господин Министър?
Ще го кажа ясно на хората: на 1 септември 2019 г. в резултат на работата на Министерството на труда и социалната политика и на Финансовото министерство те ще останат без лични асистенти, така че не искайте да останат без тях още от 1 юли. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Такъв ще бъде резултатът от работата на Финансовото министерство и на Социалното министерство. Ще го кажа на глас, за да е ясно: министърът на труда и социалната политика и финансовия министър чрез начина, по който изкривиха този закон, ще оставят хората, които имат нужда, от 1 септември без личен асистент – министър Петков и министър Горанов.
Аз няма да нося отговорност срещу това посегателство спрямо хората с увреждания, защото министърът не може да сметне една проста сметка и да каже истината!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, моля Ви, без лични нападки.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Не, не са лични нападки. Той пое анганжимента и това, което може да направи, е Министерството на труда и социалната политика да осигури на възрастните хора подкрепа по друга програма, за да се освободи някакъв ресурс за личен асистент. И това няма желание да направи!
До 1 септември ще повтарям това: ето, този социален министър и екипът на финасовия министър ще оставят хората без лична помощ от 1 септември!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрахме, госпожо Манолова.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Ще ви кажа, че ресурсът за хората с увреждания в Проектобюджета, който утре ще се гласува от НС, е със 150 милиона повече. От тях 82 млн. са в бюджета Министерството на труда и социалната политика, а другите 71,5 млн., които тук са записани, са в централния бюджет.
С алинея 4, която е предложена, и на базата на последващо постановление на МС, което би трябвало също да бъде по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, да се финансират услугите личен асистент, домашен асистент и домашен помощник, при запазен обхват от 1 януари следващата година. (Реплика от Мая Манолова: „Колко пари има за личната помощ?“)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Манолова, не съм Ви дал думата.
Заповядайте, госпожо Иванова, имате думата.
ВЯРА ИВАНОВА: Уважаеми народни представители, господин Председател!
Уважаеми министър Петков, въпросът ми е: от тези 150 милиона колко пари има за Закона за личната помощ? Има ли допълнителни 105 млн., които ги поискахме като финансова рамка за Закона за личната помощ? Ние искаме да знаем колко милиона, какви пари са определени за личната помощ?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Мисля, че отговорът е ясен, защото многократно сме коментирали този въпрос. Допълнителните 105 милиона са: за мерките, предложени в Законопроекта за хората с увреждания, за месечната подкрепа, за две целеви програми по този законпроект.
Законопроектът за личната помощ ще разчита на тези 71,5 милиона, посочени в § 4, и средствата, добавките за чужда помощ, които се изплащат от бюджета на ДОО, и част от семейната помощ по чл. 8д, която също е предвидена. (Реплика.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви дам думата, но не може по този начин да продължаваме! Защо ме принуждавате да повишавам тон?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Отговарям честно и конкретно на въпроса, която ми беше зададен, а квалификациите оставям на останалите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Давам Ви думата, сега.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Нали разбирате, че финансирането на личната помощ ще стане за сметка на хората с най-тежки увреждания и на ония 380 лв., които ще им бъдат отнети от сумите по чл. 8д? Това е въпросът, от който министърът бяга от месеци, но мисля, че трябва да отговори – когато направи всички еквилибристики с тези 71 милиона, от 1 септември колко пари ще останат? Отговорете, господин Министър!
Колко пари ще има на 1 септември?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, има ли други изказвания?
Господин Недялков, имате думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Предлагам малко да успокоим нещата. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, когато обсъждаме този параграф от Преходните и заключителните разпоредби, трябва да разберем, че Законът ще започне да се прилага едва през следващата година. Той няма нито финансово обезпечаване – отделно, ясно, точно, нито пък има достатъчна подготовка.
Затова, господин Председател, предлагам отделните алинеи на този параграф да се гласуват поотделно. Съгласен съм с някои от мненията и поне до 1 септември да бъдат осъществявани дейности по личен или социален асистент, без да се предизвикват сътресения в други неща. Тук ще вляза в противоречие с някои колеги от парламанетарната група. Защо го казвам? Не говоря за европейските избори, че приехме закони за хората с увреждания, социални закони, че ще се бием в гърдите, а мисля за нещо друго – отлагайки Закона за 1 септември, изпадаме в кръговрата на общинските избори.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Знам, господин Председател, но с този параграф ние отлагаме неговото започване и кметовете на общини няма да вземат участие в неговото осъществяване.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, припознавам това, което каза министърът на труда и социалната политика, че в § 4, ал. 3 след „личен асистент“, „социален асистент“ да се добави „и домашен помощник“. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен с това предложение за ал. 3, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване § 4 в редакцията на Комисията и заедно с току-що приетото предложение.
За – 13, против – 1, въздържали се – 4.
Приема се.
Предложение за създаване на нов § 5.
Подлагам на гласуване новия § 5, като предложение на Комисията.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
За § 4 работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Работната група предлага да се създадат нови § 6 и 7.
Има ли изказвания? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен новият § 6, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 7.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Има ли изказвания по § 6?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Предвидено е Законопроектът да влезе в сила от деня на обнародването му, но с оглед на синхрон със Закона за хората с увреждания, предлагам да обсъдите влизането му в сила от 1 януари 2019 г.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Има ли други изказвания?
Подкрепяте ли това предложение?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, дами и господа, припознаваме това предложение да влезе в сила от 1 януари 2019 г.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен с предложението на народния представител Светлана Ангелова, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Колеги, с това приехме редакцията на Закона за личната помощ – на второ четене.
Ако се наложи, ще разгледаме отново проектите и ще организираме ново заседание на Комисията.
Благодаря Ви за участието.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,20 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-Р ХАСАН АДЕМОВ


Стенограф:
Мария Петрова
Форма за търсене
Ключова дума