Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
10/04/2019
  ПРОТОКОЛ
  № 11


  от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 10 април 2019 г.
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г., първо гласуване.
  2. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Хасан Адемов.


  * * *

  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  Предлагам дневният ред на днешното заседание:
  1. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с вносител Министерският съвет.
  2. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г., внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.

  Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, № 902-01-16, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 АПРИЛ 2019 Г., ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
  Заповядайте, за да представите Законопроекта.
  ЕЛИЦА ПОПОВА: Директор на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“ съм в Министерство на отбраната.
  Тук е и началникът на отдел „Нормотворчество“ в Министерството – госпожа Нина Чебишева.
  С този Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили се представят няколко предложения, съвсем разнопосочни, различни, но тяхната спешност и неотложност във времето налагат да се комбинират в един законопроект.
  На първо място е необходимостта, произтичаща от поетите ангажименти към Алианса, да се доразвият силите за специални операции и това налага изменение точно в този вид военно формирование, което е част от Българската армия. Касае се за неговия статут и се предлага да се създаде едно съвместно командване на специалните операции. Заради това се правят изменения в няколко от разпоредбите на Закона. Той и сега си е самостоятелно юридическо лице, разпоредител с бюджет, предвижда се да има подчинени военни формирования.
  Другите изменения касаят изменения в разпоредби, отнасящи се до военнослужещи и цивилни служители по Закона за отбраната и въоръжените сили, свързани с изпълнението на Закона за противодействие на корупцията.
  С приетия Закон за противодействие на корупцията се измениха и други специални закони, включително Закона за отбраната и въоръжените сили, с което обаче текстът, който се въведе, се даде една недотам ясна редакция, по силата на която всички военнослужещи и цивилни служители във въоръжените сили попадат в обхвата на този закон. Това обаче е неприемливо.
  Неприемливо е от различни гледни точки – от една страна, това означава, че всички те се приемат като администрация на държавен орган, което няма как да се случи, тъй като това е целта и духа на Закона за противодействие на корупцията, именно тези длъжности да попаднат в неговия обхват. Обхватът е огромен – всички те, целият числен състав подават декларациите и изпълняват всички разпоредби на този закон.
  Освен всичко останало, поради спецификата на военната служба и необходимост да се знае, както и разбира се и Закона за защита на класифицираната информация, няма как дори регистрите на подалите декларации да са публични, защото по този начин правим явен личния състав, тоест многото противоречия и неудобства, които възникват от това прилагане в цялост на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията наложиха да дадем една по-стеснена редакция на тези разпоредби и неизменно в неговото приложно поле да попадат всички военнослужещи и цивилни, които са в административни структури, както и такива, които евентуално за тях би възникнал корупционен риск, които с методологията, която ще се приеме по този закон в изпълнение на този закон, ще станат ясни. Примерно, в звена за обществени поръчки или други такива. Още не е излязла методологията, за да мога да дам примери, но това е идеята – там, където би възникнал корупционен риск, тези длъжности и служителите да бъдат задължени и да попадат в обхвата на Закона.
  Предлагат се и се правят изменения в разпоредбата на чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили, в която т. 3 разпорежда в момента задължение да се осигурява безплатна храна на военнослужещите по време на тренировки, учения и други мероприятия.
  Обективната невъзможност обаче да се изпълни това задължение в цялост и във всеки един момент – безплатна храна и напитки, налага потребността да го дадем в алтернатива с възможността да се предоставя левовата им равностойност, защото ако липсва тази възможност, както е в настоящия момент, дори да има обявена обществена поръчка, за да им осигурим тази храна, но при неизпълнение, да речем, в един конкретен момент за конкретното учение от страна на изпълнителя, тези хора остават необезпечени. При наличие все пак на възможността за левова равностойност, така може да се компенсира неудобството на този военнослужещ да участва в учението и съответно да бъде обезпечен с едно хранене, затова се предлага и добавка в този текст на Закона.
  Предлага се изменение на чл. 291 от Закона за отбраната и въоръжените сили в два аспекта. От една страна, в Кодекса на труда е дадено определение на работодател, дадено и определение на възможността да се делегират работодателски правомощия само в едни определени и тесни хипотези. Въоръжените сили обаче се състоят от множество военни формирования с различна подчиненост и се оказва, че невинаги и не във всеки случай отделните военни формирования са икономически и организационно обособени, а и не е целесъобразно всяко едно от тях да бъде, особено пък икономически обособено, тоест да е разпоредител с бюджет, но пък в тези военни формирования се налага, поради тяхната отдалеченост, дислокация, да се създаде една възможност работодателска власт да притежават и командирите на тези по-малки военни формирования, които не са разпоредители с бюджет, поради което предлагаме в Закона да се предвиди възможност работодателите да делегират свои правомощия като работодател именно и даже сме предвидили в разпоредбата, на командирите, на длъжностни лица с ръководни функции, за да може да се облекчи този процес и съответно те да имат например възможността да си назначават личния състав, което е важно за изпълнение на ежедневните им задачи.
  Друга разпоредба, която се изменя и се предвижда нова редакция, е, че се предвижда възможност цивилните служители, за които се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили по смисъла на този закон, да имат възможност пак в отклонение на трудовото законодателство, максималната продължителност на техните дежурства да надвишава 12 часа, но не повече от 24.
  Това си позволяваме да предложим, защото считаме, че е в съответствие с Директива 203/88 на ЕС, съответно чл. 1, т. 3 от нея във връзка с чл. 2, т. 2 от Директива 89/391 за въвеждане на мерки за насърчаване и подобряване на безопасността и здравето на работниците на работното място.
  В нея се предвижда възможност, когато специфичен характер на работа на отделни структури и е даден пример с въоръжените сили налага това, да има възможност в националното законодателство да се прави отклонение и това отклонение произтича от потребността военното формирование да действа екипно. В него има военнослужещи и цивилни, които при изпълнение на бойни дежурства, например, работят съвместно. Военнослужещите дават такива дежурства – по-големи от 12 часа, и се налага и цивилните да ги съпортват в дейността им.
  Въз основа на това предложение сме изискали и получили положително становище от Работна група 13 към Министерството на труда и смея да отбележа, че за предложението в работната група, която е работила сме поканили и са участвали и представители на Министерството на труда и социалната политика, за да го предложим, като такова.
  Допълнителни изменения се предвиждат в разпоредбите, касаещи възможността военнослужещи, които заемат длъжности извън територията на страната, международни длъжности или на територията на страната, отново международни длъжности, да се ползват от същите разпоредби, от същите права и задължения, каквито са и за военнослужещите, които са във Въоръжените сили, назначени в обикновените военни формирования.
  Предлага се и едно изменение в Кодекса за застраховането. Тук се предвижда, и това предложение е въз основа на конкретна редакция, дадена ни от Министерство на финансите, една възможност да се обезпечат пребиваващите чуждестранни военнослужещи и цивилен компонент на основание чл. 43 от Закона за преминаване през и пребиваване на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, на тяхната потребност и ангажимент на българската държава за целия им престой за изпълнение на задълженията им, да ми се гарантира да влизат с личните си моторни превозни средства и да им се обезпечи този престой.
  Засега редакцията на съответната разпоредба от Кодекса за застраховането налагаше след 90-ия ден те да излизат извън територията на страната, да си правят гранична застраховка и пак да влизат. За да не се налага това неудобство за тях, предлагаме нова редакция, която малко или много да ги облекчи.
  Последното изменение, то е свързано с предходното, за което говорих, в Закона за предучилищното и училищно образование, една редакция. Министерството на отбраната има детски градини, които се финансират от Министерството на отбраната. Там редакцията е семпла. Само онези военнослужещи, които са назначени в международни организации, една е извън територията на страната, да могат да ги ползват, защото досегашната редакция ограничаваше тази възможност. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
  Колеги, имате думата за въпроси, изказвания.
  Заповядайте, госпожо Желязкова.
  ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА: Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми представители на Министерството на отбраната, гости! Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ подкрепяме предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Считаме, че с предложенията, които са направени, би се улеснило наистина в много голяма степен работата на въоръжените сили, на Министерството, както и самите предложения, които засягат по-специално Кодекса на труда, биха улеснили следващата работа, защото, както казахте, много е важно служителите, които са и цивилни, които не са цивилни, да работят в екип, а това е една добра възможност, която им се дава. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
  Реплики?
  Моята реплика е под формата на изказване, но ще я направя малко по-късно.
  Доктор Поповски, заповядайте.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, която е свидетел и на първата точка! Уважаеми колеги от Военно министерство! Депутатите от „Обединени патриоти“ ще подкрепят Законопроекта.
  Чухме чисто експертното мнение по различни точки, наистина са актуални. Наистина ще се улесни доста работата в законодателен, и в организационен план, така че нашата подкрепа ще я имате. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
  Други колеги?
  Аз искам да кажа няколко думи по предложения проект.
  Първо, предлагате промени в Закона за противодействие на корупцията, да не казвам цялото му име…
  ЕЛИЦА ПОПОВА: Извинявайте, в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. То е във връзка със Закона за противодействие, не си позволяваме в другия да правим промени…
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах, но стеснявате обхвата на лицата, които са задължени да декларират обстоятелства.
  ЕЛИЦА ПОПОВА: Опитваме се да ги конкретизираме, тъй като…
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ето, това е моят въпрос – това е проект, внесен от Министерския съвет, което означава, че по Устройствения правилник на Министерския съвет е минал на съгласувателна процедура, както и през Вашето министерство, което пък означава, че Вие е трябвало да направите предложения, които сега променяте. Защо?
  ЕЛИЦА ПОПОВА: Защото не бяха отразени нашите предложения… (Весело оживление.)
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре. Като стил това не ми харесва, но това е друга тема.
  Още един въпрос – вярно е, че тази Директива 2003/88 на Европейския съюз дава възможност за изключение, но Вие правите страхотни изключения.
  Първо, работната седмица става 56 часа. Това означава седем дни по осем часа! Това сте записали, което означава, че между дневната почивка и между седмичната почивка, които са регламентирани в Кодекса на труда, отпадат, защото в действащия Кодекс на труда, когато става въпрос за трудово-правни отношения задължително има между дневна почивка 12 часа и между седмична почивка от 24 часа, тоест отпадат всички тези неща и омбудсмана си записа, защото оплакванията ще дойдат при нея.
  Независимо от целите, за които предлагате тези промени, това е сериозно отклонение от действащото трудово законодателство, нищо че Директивата дава възможност за такъв тип отклонения.
  Искам да чуя Вашия коментар. Това е изключително сериозна, драстична промяна. Ето, Вие казвате „работното време да не надвишава 12 часа“ и в същия момент казвате „но не повече от 24“, е как да не надвишава 12 часа, пък да не бъде повече от 24?!
  ЕЛИЦА ПОПОВА: Може, може да надвишава…
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ама, нека аз да свърша и тогава Вие ще кажете. Какво значи „може“? Това значи, че между дневна почивка не трябва да има – това означава!
  Записали сте го. Ето: „работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа“, тоест отново нарушавате този принцип, който е залегнал в трудовото законодателство.
  Пак казвам: изключения, но по време на мисии, по време на война, по време на бедствия, на аварии, катастрофи, разбирам, ама…
  Освен това, длъжностите на тези цивилни, бившите служители, ще се определят с ежегодна заповед на съответните командири. Командирите могат да направят длъжности и абсолютно всички да включат. Не можете ли да вдигнете малко по-високо нивото, например началник щаб или нещо друго?! Не познавам структурата на Министерството на отбраната, но да вдигнете малко по-високо нивото, за да не се променя всяка година този числен състав, който ще има такива права.
  Недостигът на хора, недокомплектът може да бъде мотивиран с увеличаването на часовете за останалите. Разсъждавам на глас.
  И още нещо – казвате „левовата равностойност на храната, която се полага“. Ок, но ако са по време на мисия, ако са по време на занятия, учения, не знам какво още, каква левова равностойност, с какво ще се хранят тези хора? Има обучение, примерно, някъде в Ново село и така нататък. Давате им парите, а те какво ще ядат? С какво ще се хранят? Просто задавам въпроси.
  Заповядайте, д-р Поповски.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Моят коментар по-скоро и под формата на реплика към д-р Адемов и във Ваша защита – може би Вие имате предвид 24-часовите дежурства. Те са интермитентни. От нас половината са служили в казарма и знаем за какво става въпрос. Там има 2 часа караул, 2 часа бодърстваща смяна и 2 часа друга почивка, но целият караул е 24 часа, тоест тук става въпрос наистина за сборно дежурство между 12 и 24 часа, вероятно това сте имали предвид, защото са до 24 часа, но са повече от 12, като те са в интермитентна 2-часова схема на промяна. Вероятно това сте имали предвид.
  За храната, което чухме преди малко – имаше един коментар от министъра преди известно време, че има такива инцидентни случаи, когато се налага на войниците да се дават тези пари. Аз като войник също съм бил и лекар тук, в ЦСКА и беше по същия начин. Понеже всеки ден ходех на различни обекти като лекар-войник и затова получавах парите на ръка още в онези години. Тази практика е стара, тя не е нещо ново, което трябва да прави впечатление, че нещо не спазва законът по някакъв начин. Това го има в българската армия от много време. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
  Вероятно става въпрос за сумирано работно време, но дори и да е сумирано работно време и при него тези основни трудови стандарти, които са залегнали в директиви на Международната организация на труда и така нататък, трябва да има изключение от тях, да има отклонение от тях само по изключение. Не е казано при какви случаи, тук „изключение“ – хубаво, но при кои случаи?
  И за храната ще искам да ми дадете информация, защото какво означава това? Да им увеличите заплатите – ок, но увеличете ги по друг начин, а не с храната.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Прощавайте много, но аз тук нещо не разбирам. Преди малко говорих за конституционност и за взаимодействие между институции, ведомства и това, че Вие говорите по същество, д-р Поповски, аз не съм съгласен с Вас.
  Тук става въпрос… (Реплики.)
  Тези въпроси на какво основание да ги задаваме. Ние нямаме основанието, на което да ги задаваме и да ги обсъждаме. Има Законопроект, който е внесен от Министерския съвет. Така ли е? Този законопроект е сложен за разглеждане в нашата комисия, изпратен ни е с разпореждане, с резолюция на председателката на Народното събрание, и ние трябва да се съсредоточим върху тези материално и процесуално-правни положения, които се отнасят до това.
  Аз разбирам, че се изказа мнението от страна на госпожата, както има гости тук от една или друга организация в качеството на титуляр или в гражданско качество, на определени организации, това е друг въпрос, но тя е служителка в Министерството на отбраната, на Правна дирекция, до колкото разбрах, нали така? Е, какво е? Кой? Министърът ли подкрепя тези положения? Тук има воля, която произтича от Министерския съвет, в който министърът на отбраната, тоест Вашият началник е изразил своето мнение, становище, където е могло – да се направят промени, в една или друга връзка.
  И за мен тук да говорим по същество, да разискваме това, което Вие говорите в момента – кой Ви натовари с това, с тази задача днес да дойдете и да защитавате, може би за мен, едно частно, едно (не знам на какъв форум, под каква форма) взето решение? И всичко се обръща в Комисията с главата надолу.
  Има формален ред и този формален ред следва от законовия ред за всички тези неща! Това са много опасни прецеденти! Идва някой, щото Вие сте „някой“ в момента… (Реплики.)
  Това не е обида. Аз говоря за това, че Ви липсва легитимност! (Реплики.) Е, как? Каква легитимност да има?...
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви! Моля Ви, господин Шопов! Това са представители на Министерството на отбраната, които имат право да представят проекта на Министерския съвет.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Но те внасят нови положения, които обръщат нещата с главата надолу! Те торпилират!...
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Те – не, Министерският съвет внася това. Министерският съвет, който се подкрепя от Вашата парламентарна група, не от нашата! Нали? Да уточня тези неща.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Вие самите спорите. Тук има нови положения по същество, така ли е? Които влизат в колизия с онова, което Министерския съвет, като институция е внесъл.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Шопов.
  Колегите представиха проекта на Министерския съвет такъв, какъвто е внесен в Народното събрание.
  Ще Ви моля да коментирате въпросите.
  ЕЛИЦА ПОПОВА: По отношение въпроса за въвеждането на възможност за до 24-часови дежурства, пак казвам, имаме и становище на Работна група 13. Именно в това становище, ако го няма – ще го предоставя на вниманието Ви. В смисъл, че и те подкрепят, че имаме възможност за това изключение.
  За размера на изключенията и за това докъде може да се стигне – опитали сме се наистина да въведем в ал. 3, че по изключение това се случва, а в ал. 4 длъжностите ще се определят и то в ежегодна, тоест не веднъж завинаги, заповед и тук са посочени ръководителите на отделните юридически лица: съвместно командване на силите, видовете въоръжени сили, Бригада „Специални сили“. Това са отделните юридически лица, големите юридически лица , тоест това не е отделното военно формирование, мъничкото – работодателят. Това са големите структури и именно те, за да понесат отговорността, че това се случва само по изключение, само когато това е свързано, и това е аргументът, за бойните дежурства, за най-голямата специфика, където цивилният трябва да бъде заедно и съвместно с военнослужещия в тези формирования. Това ни е била целта.
  По отношение на другия въпрос – за храненето и левовата равностойност, Министерство на отбраната прави всичко възможно, наистина, за реализацията на обществените поръчки, за да се реализира обезпечаването им, но наистина – ето, и в момента, има такава обективна невъзможност.
  Доколкото в действащата разпоредба на чл. 224, т. 3 от Закона се дава възможност да се изплаща левовата равностойност на тези военнослужещи, които са назначени на дежурства, то по същия принцип предлагаме да се плаща, за да нямаме неравнопоставеност и на тези, които са на учения.
  Какво се случва на практика? Тези хора наистина няма как да си носят от вкъщи храна и всеки да яде сандвич, така че се създава една организация, за да могат с тези средства да се закупят нужните продукти и да се осигури едно хранене, проверено, така че да се обезпечи учението. Ето… (Реплики.)
  Не, не събират парите! (Шум и реплики.)
  Значи, създава се нужната организация, но това, за съжаление, се налага, за да се обезпечи… Те остават неравнопоставени, по никакъв начин не обезпечени с такова хранене, в противен случай… Просто…
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги? Не виждам.
  Тогава ми позволете да подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет.
  Моля да гласувате.
  Гласували: за – 11, против – няма, въздържали се – 2.
  Проектът е приет.
  Благодаря Ви, колеги, за представянето. И помислете за тези варианти как да ги промените, защото това, което предлагате, меко казано, е спорно, не е безспорно – да събират пари тези, които са на занятие и някой да им купува храна и това да се отнася за славната Българска армия, за мен е много притеснително! Много притеснително! И това да го предлагате в законопроект?!
  Имало становище от еди-къде си. Какво значение имат становищата! Важното е фактът! (Шум и реплики.)
  Ама, моля Ви се! Не е сериозно това нещо, колеги!
  Затова в нашия Правилник пише… Колегите не са виновни. Тях са ги изпратили министрите и заместник-министрите. В Правилника пише, че проекта на Министерския съвет се представя от министри и заместник-министри. Не съм го измислил аз това! Ако трябва да спазвам Правилника едно към едно, трябва да ги върна и да кажа: докато не дойдат министър или заместник-министри, няма да стане тази работа, защото те не са длъжни да поемат отговорност. Благодаря Ви много все пак за това, което казахте.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г.
  Внесен е от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.
  Нашата комисия е една от важните комисии по отношение на Доклада и затова си позволихме първо ние да Ви поканим. Мисля, че не е за изненада на екипа Ви.
  Ще представите варианта, който е съкратен, защото пълния доклад го имаме всички.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това е разширеният вариант – 380 и няколко страници. Резюмето е 100 страници. Освен това сме раздали…
  Наистина Социалната комисия е един от основните ни партньори и доброто ни сътрудничество е в основата и на една голяма част от добрите резултати, които реализира институцията, но трябва да призная, че идвам тук от Комисията по вероизповеданията и правата на човека, която е водещата комисия на омбудсмана.
  Казвам го, защото колегата Шопов беше там. Има свидетел, че ние вече презентирахме нашия доклад и беше приет единодушно, което ни зарежда със самочувствие и с енергия.
  Числата говорят сами по себе си. Всяка следваща година жалбите до институцията стават повече, като в сравнение с 2015 г. те са нараснали повече от два пъти. Това е всъщност годината, в която встъпих в длъжност, встъпихме в длъжност с Диана.
  Това е и показател, че хората в България имат много проблеми. Както се пошегувахме в предната комисия – когато ни видите без работа, значи всичко в държавата е наред и тя няма нужда от правозащитни институции.
  Гражданите са подали 12 890 жалби и 12 700 са жалбите, на които сме дали отговор и сме финализирали през миналата година, 36 892 души са потърсили съдействие от институцията, през приемната са минали 24 634 човека, били сме в 139 населени места, като в 52 от тях сме организирали приемни за гражданите, 30 кръгли маси и обществени дискусии, кампании и всичко това е благодарение на ентусиазма, енергията и отдадеността на колегите от моя екип.
  Мотото за миналата година PR-центърът е определил с три думи: Няма „Не може“! Наистина показахме, че когато става дума за справедливи каузи и за справедливи искания и очаквания на хората, макар и трудно, макар и с много усилия, но в крайна сметка се постига успех.
  Сред тези кампании на първо място сме извели кампанията, която заедно финализирахме успешно. Това е кампанията за правата на хората с увреждания, която финализира с приемането на три закона, с които започна реформа в политиките за хората с увреждания.
  През тази година отново сме изправени заедно с Вас пред предизвикателства, а именно как тези три закона и тази реформа реално ще заработят и дали наистина в пълен обем ще оправдаят очакванията, които хората инвестираха в нас. Аз лично имам своите притеснения и затова с моя екип сме готови да работим отново и работим усилено, активно всички тези добри намерения и очаквания да бъдат реализирани.
  От 1 септември т. г. реално ще заработи и Законът за личната помощ, който също хората очакват с огромни надежди. Много се надявам да бъдем на висотата на техните очаквания.
  Не мога да не кажа няколко думи за европейската кампания на омбудсмана – кампанията срещу двойните стандарти при храните. Когато преди три години започнахме работата по тази кауза на българските граждани, много от другите институции бяха скептично настроени, твърдяха, че няма такъв проблем, че той се дължи на националния ни вкус и на ниския ни стандарт, че и да има такъв проблем, той няма как да бъде решен, защото става дума за противостояние между Източна и Западна Европа и че на европейско ниво няма как да бъдем чути и да постигнем резултат.
  Всъщност, още тогава твърдях, че това не е разделителна линия между Източна и Западна Европа. Това е разделителна линия между интересите на европейските граждани и икономическите интереси на големите мултинационални компании затова е толкова важно, че в навечерието на европейските избори тази кампания ще има своя щастлив завършек. През следващата седмица влизат законодателни промени. В Директивата за нечестните търговски практики производството на храни с различни съставки и различно качество под един бранд ще бъде забранено и ще бъде съпроводено със сериозни глоби.
  Отправих призив пред нашите европейски депутати, а вчера бях в Брюксел, където имаше форум на европейските омбудсмани, през тях и до евродепутатите от техните страни, да подкрепят това предложение. Всъщност то беше изработено и по наше настояване в тясна връзка с еврокомисаря Йурова, която също първоначално смяташе, че няма как да постигнем успех в тази кауза. Не вярваше и европейският омбудсман госпожа О`Райли, която вчера ни приветстваше като победители, но тук приносът на България и на Българското европредседателство трябва да бъдат отличени.
  Форумът, който екипът на омбудсмана организира в рамките на Европредседателството, беше посветен на двойните стандарти и там за първи път еврокомисарят за защита на потребителите обяви намерението за законодателни промени, които да защитят гражданите от тази нечестна практика. Вера Йурова от София! Надявам се, че през следващата седмица това ще бъде финализирано.
  Една голяма част от другите каузи на омбудсмана също е свързана с работата на Социалната комисия. Тук не мога да не отлича нашата кампания, която започнахме с адвокат Златина Хаджипанайотова за защита на децата сираци. В крайна сметка, благодарение на Социалната комисия и на депутатите, бяха приети промени с отпадане на подоходния критерий, така че към днешна дата всички деца без един или двама родители получават подкрепа от българската държава, което е изключително важен знак.
  Пенсионните права на миньорите успяхме да ги защитим от промените в пенсионното законодателство в резултат на пенсионната реформа, което също стана с активното участие на Социалната комисия на парламента.
  Сред другите по-важни кампании са тази за отпадане на таксите в детските градини, кампанията „Великден за всеки“, насочена към пенсионерите, кампанията, свързана с преодоляване последиците от нещастието и злополуката в Хитрино, социалната кухня, която омбудсмана реализира – наистина, едно много значимо социално събитие, бих казала, за уязвимите хора на София. Сега, преди да дойда в парламента, бях в социалната кухня. Ежедневно там успяваме да храним между 500 и 700 души, което наистина е колосално усилие, което се случва абсолютно безвъзмездно, абсолютно доброволно, без една стотинка, дадена от публични, държавни или общински пари в двора на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“. Ако някой от Вас иска да се присъедини и да подкрепи, сте добре дошли!
  Сега малко за числата, които се отнасят до социалната сфера. Всъщност жалбите по социални проблеми на гражданите са на второ място в общия пакет от жалбите на граждани. Първи продължават да бъдат жалбите срещу монополисти, срещу доставчиците на обществени услуги, жалбите на потребители. Те са над 3000 и през изминалата година, като има леко разместване в темите. За първи път „Топлофикация“ не е на първо място, а е изместена от жалбите на гражданите срещу ВиК операторите.
  Смятам, че ще Ви бъде интересно да го чуете. Всъщност проблемите, особено на хората в малките населени места, са свързани със законодателните промени, които въведоха единна цена на водата и направиха така, че селата в Шуменско, където съм била, плащат повече, по-висока цена от жълтите павета в София – 3,60 срещу 2,00 и стотинки. И това е заради законодателните промени, които казаха „единна цена в рамките на една ВиК асоциация“, без значение дали става дума за гравитачно водоподаване, дали се правят някакви разходи изобщо за снабдяването с вода, което е голяма несправедливост. Подава съм конституционна жалба. В случай, че тя не бъде уважена, отново ще настоявам този въпрос да бъде преразгледан в рамките на парламента.
  Просто го съобщавам на Вас, като народни представители. И тъй като тези проблеми най-вече удрят уязвимите – хората, които имат нужда от социална подкрепа, тук бих изредила жалбите срещу колекторски фирми, срещу бързи кредити, срещу финансови институции, частни съдебни изпълнители, банки, които са на дневен ред на вниманието на институцията и които поетапно внасяме в Правната комисия. В момента там се обсъждат предложените от мен промени в ГПК, които да се отнасят до свръхпривилегиите на банките в съдебното производство.
  На трето място са жалбите, свързани с право на собственост и екологични права.
  Тъй като обещах да бъда кратка, със сигурност Вие ще се запознаете с частта „Социални права“ от Доклада на Омбудсмана и пред Вас е и презентацията.
  Повече по нашите действия в защита на правата на хората с увреждания няма да говоря. Само искам да обърна внимание, е промените в медицинската експертиза, за които ние алармирахме, и по време на това въпросно заседание, когато Тристранката прие новите правила за медицинска експертиза, аз бях изгонена позорно от това заседание, но в крайна сметка нашите опасения, нашите притеснения се оказаха абсолютно основателни. Тези промени в медицинската експертиза реално не решиха въпроса с фалшивите ТЕЛК-ове, а наказаха един голям брой граждани, които имат нужда от подкрепа и ги лишиха от такава.
  Поставили сме въпроса пред социалния министър. В момента се правят предложения за промени, но наистина този път трябва да се подходи умно и с отношение към хората с увреждания и в крайна сметка да не стане вместо да изпишем вежди, да извадим очи! Тези, които фалшифицират трябва да бъдат наказани! Кранчетата за източване на системата трябва да бъдат затворени, но не хората, които имат нужда от подкрепа, да бъдат ощетявани!
  Друга тема, по която активно работихме и предупредихме през миналата година – в края на миналата година със специални препоръки се свързаха с промените в Кодекса за социално осигуряване, с промените, които ще настъпят в резултат на изменението на формулата и се оказахме отново абсолютно прави. В крайна сметка ще се предприемат действия, така че хората да могат да избират формулата, по която да се реализират техните пенсионни права. Всъщност по-лесно би било да се каже, че се взема по-благоприятният вариант, а не да оставяме хората от малките населени места или хора, които не могат сами да направят тази преценка, да влагат усилия за това какво да изберат, но тук в момента се опитвам да кажа, че когато има обществени обсъждания по важни за българските граждани теми, особено когато се отнася дума за уязвими групи, е добре да се чуят всички мнения и, разбира се, е добре да се слуша омбудсмана, защото ние винаги сме на страната на гражданите.
  Ще видите статистиката как са разпределени жалбите.
  Искам само да обърна внимание на резултатите по една друга кауза, по която работихме заедно. Това е кампанията срещу наглите работодатели, така наречената „Кампания срещу модерното робство“.
  Знаете, беше направена парламентарна комисия, която излезе с предложения. Омбудсманът също направи своите предложения. Те бяха поправени, после – допълнително, но от началото на миналата календарна година част от предложенията – от февруари, друга част – от 1 април, влязоха в действие и за щастие нито едно от мрачните предсказания на нашите противници не се сбъдна! Нито фалирахме Фонда за гарантиране на вземания на работници при фалит на предприятия, нито се оказа, че сме направили предложения, които нямат ефект за гражданите, нито по някакъв начин застрашихме търговския оборот и вписванията в Търговския регистър. Напротив! Ползите са налице.
  За първи път над 5000 души са получили неплатените си заплати от техни некоректни работодатели в размер на 8 млн. лв. За справка – средно годишно Фондът изплащаше в предните години по около 800 хил. лв. – десет пъти е увеличението. В същото време сме далеч от събраното в нещо – 157 млн. лв. имаше в началото на миналата година в този фонд. Предполагам, че с начините, по които се управлява и се получава доходност, тези 8 млн. лв. са плюсовете, които са влезли във Фонда от неговото добро управление, а в крайна сметка справедливост получиха над 5000 български граждани, което е по-важно.
  И по данни на Главна инспекция по труда, с която работим в много добро взаимодействие, тези промени, които заедно направихме, са изиграли своя превантивен ефект. Всъщност два пъти по-малко работодатели не са се издължили на своите работници или казано с други думи – два пъти повече работодатели са си платили дължимите възнаграждения пред заплахата, да бъдат подадени от Главна инспекция по труда за започване на процедура по несъстоятелност в съда, което е изключително важен ефект. Това е, което целяхме. Не – да плаща Солидарният фонд, а некоректните работодатели, включително и такива, които са заплашени от фалит или други финансови неблагополучия, първо да мислят за своите работници, а след това за всичко останало. И по данни от Инспекцията по труда през миналата година това се е случило – над 100 фирми са се издължили на своите работници само и само да не бъдат вкарани в процедура по несъстоятелност.
  Смятам да спра до тук. Имаме много активности, свързани със защита на уязвими групи, помощ за получаване на жилище, социално подпомагане, дърва за огрев, коледни надбавки, великденски надбавки, но съм готова да отговоря на въпроси, които евентуално Вие бихте задали.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
  Колеги, имате думата за въпроси, коментари, изказвания.
  Госпожа Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Омбудсман и Заместник-омбудсман! Искам първо да изкажа задоволството си от подробния доклад, който представихте, от Отчета, който сте направили. Безспорно Вие и Вашият екип активно сте работили през 2018 г., както в предходните 2017 и 2016. Това се вижда не само от обемистия доклад, както казахте Вие – близо 400 страници, но и наистина от реалната дейност, който се свършили през отчетния период.
  Искам само във връзка с този доклад да направя една малка забележка, че хубаво беше този доклад в резюме за социалната сфера да го бяхме имали предварително, защото разбрахме от експертите, че той беше предоставен днес, някъде към 10,30 ч., защото, повярвайте ни, 400 страници трудно можем да ги прочетем. Само можем да минем през самия доклад, а все пак е добре да се запознаем с цялостната Ваша дейност, защото тя не е само в социалната сфера, а е и в други сфери.
  Естествено, отчета, който представихте за дейността на институцията за 2018 г. е обективен в социалната сфера. Проблемите, за които и сега загатнахте, жалбите, които сте разгледали, срещите, които сте направили с гражданите, са познати и на нас, народните представители, защото това са проблеми, с които и ние се срещаме в нашите приемни.
  С посредничеството на омбудсмана и Вашите експерти, както казахте и Вие, са решени доста проблеми, помогнали сте в конкретни казуси. Това е видно, но искам да кажа, че в Доклада и в резюмето на Доклада, който представихте, въпреки че през миналата година ние работихме съвместно, Социалната комисия заедно с Вас, с Вашите експерти по редица закони, които Вие сама изброихте и които бяха приети в Народното събрание единодушно, не само с пакета социални закони, ами и промените в Закона за семейните помощи за деца, и в Кодекса на труда, в Кодекса за социално осигуряване, за пенсионирането на миньорите, това стана с активната подкрепа на народни представители от Социалната комисия, но това никъде ние не го намерихме в Доклада и в резюмето на Доклада. Да, Вие го казахте устно, но все пак е хубаво да се отбележи, че ние съвместно сме работили по редица проблеми и благодарение на диалога, който сме имали през тази една година, както и предишните, но тази и миналата година бяха изключително активни за нас – членовете на Социалната комисия, с Вас. Все пак беше хубаво това да се отбележи във Вашия доклад, защото в диалога се раждат добрите решения.
  Аз смятам и в потвърждение на това, което казахте, тези законопроекти, които бяха приети, които засягат голям брой лица и се подкрепиха, получиха положителна оценка от цялата общественост, все пак е редно да се каже, че имаме и ние принос – народните представители от Социалната комисия за това.
  Това беше моята забележка.
  Пожелаваме успех на целия екип! (Реплики.)
  Все пак… Страшна забележка, но мисля, че не се изказахте много добре…, но все пак нали това е важно да се каже, защото доста работихме и в работните групи преди окончателните текстове в пакета социални закони, както и промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, които приехме?!
  Хубаво е предварително да имаме повече срещи, когато има такива казуси, наболели проблеми в социалната сфера, да ги обсъждаме предварително, за да реагираме и ние навреме. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
  Реплики? Не виждам.
  Други изказвания?
  Господин Поповски.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Първо да кажа, че съм съгласна и с трите забележки. Наистина ще се коригираме. Трябваше по-рано да изпратим резюмето, това е просто въпрос на наша недобра организация.
  Да, факт е, че сигурно освен критики, в следващия доклад трябва да отбележим и партньорите и добрите взаимодействия. Аз винаги го казвам и според мен е очевидно, но Вие сте прави, че това трябва да бъде отбелязано. То е ясно, че омбудсманът няма как да приеме закон без парламента и без водещата комисия, но освен че е ясно, трябва да се напише, така че приемам забележките. Те са съвсем, съвсем основателни.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не става въпрос само за приемането по отношение на самото съдействие по отношение на съвместното законодателство, което сме имали.
  Ние сме работили преди това съвместно – преди да изработим тези текстове, сме били в много работни групи и сме имали взаимодействие, което също е от значение и трябва да се има предвид. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
  Доктор Поповски.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Омбудсман! Докладът показва едни добри резултати и една възходяща тенденция на активност на Вашия екип и общо взето мога да кажа – един повишен рейтинг, и Ваш, и на институцията, на едно ново ниво.
  Виждаме, че хората все повече вярват на Вашата институция. Виждаме го и от бройката жалби, която има към Вас, която в последните четири-пет години е нараснала повече от двойно. Това показва, че обществото има и проблеми, естествено, защото ако нямате работа ще мислим, че сме Швейцария. Омбудсманът там си почива сигурно и не прави нищо.
  По линия на социалната сфера, наистина – пакет закони, активност Ваша – сериозна, миналата година и в подкрепа на майките и изобщо.
  По линия на здравеопазването има доста неща, които може да се направят. Почти две трети от колегите тук сме лекари и сме дубъл и в двете комисии – Здравна и Социална. Скоро видях и Вашата активност там по линия на подкрепата на медицинските сестри, където ни остава един тежък проблем, сериозен, недофинансиран, където трябва да се направи нещо, защото ще изгубим тези кадри и след години ние ще се окажем без среден медицински персонал, което е нещо много сериозно.
  Продължават да емигрират в съседните държави и така нататък, и в тази връзка има какво да си говорим и с Вас, и в чисто лекарски план, и организационен. Наистина личи, че Вашата дейност расте сериозно, обективно. Пожелавам Ви успех и за напред! Благодаря.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, доктор Поповски.
  Други колеги?
  Аз искам да кажа няколко думи.
  Благодаря за доброто сътрудничество с Комисията по труда, социалната и демографска политика. Няма да изброявам темите и казусите, по които сме работили заедно, но не мога да не се спра за рубриката, наречена „Модерно робство“.
  Бяхме изправени пред предизвикателството да променим шест закона, които въобще не са от предметния обхват на нашата комисия. Изключително предизвикателство беше да променим Търговския закон. Знаете авторите на Търговския закон колко са ревниви по отношение на това някой да пипа в конструкцията на търговското право, но, така или иначе, с 300 консултации, срещи и така нататък, успяхме да стигнем до добрите решения.
  Другото, което искам да кажа е по отношение на законодателството за хората с увреждания. В тази сфера законодателството е трудно, защото е свързано и с финансиране, и със справедливост, а когато говорим за рамка на финансиране и справедливост, трудно мога ги съчетая тези неща, поне аз, но, така или иначе, се опитахме да направим нещо, което поне да е малко по-несправедливо. Надявам се, че така се възприема и от Вашия екип, и от обществото, което е по-важно.
  По отношение на пенсионните права на миньорите – там, независимо от различните мнения, независимо от оценки, които не са в посока на съгласие с приетите мерки, те са в полза на тези миньори, малко създават проблем и противоречие с други групи миньори, но така или иначе успяхме да излезем от тази ситуация.
  Това, което остава, и Вие бяхте съвършено права, е по отношение на медицинската експертиза. Там нищо не е приключило. Там дискусиите продължават и ако не създадем някаква атмосфера на диалог, защото аз виждам, че в Министерството на здравеопазването са добронамерени, търсят диалога, но не знам дали освен диалога, защото той не е достатъчен, трябва да има и експертиза, дали е достатъчна експертизата, защото без сериозна експертиза трудно можем да променим медицинската експертиза, а тя е базова категория, ако мога така да я оценя. Оттам произтичат материално-правни норми, ми казва господин Шопов. Произтичат права, произтичат и задължения, затова медицинската експертиза трябва да бъде перфектно изпипана, за да няма хора, които да се чувстват ощетени или, ако са ощетени, трябва да им се обясни защо това е така.
  На следващо място – на децата, останали без един или без двама родители, подкрепата, която я реализирахме, също срещна доста различни мнения, отпор и така нататък, но, така или иначе, след като нямат право на наследствена пенсия, мисля, че се справихме със законодателството, въпреки че тя, специално аз съм чувал, дори от представители на синдикати, на едната от синдикалните организации доста критични бележки по отношение на това, което приехме, но практиката по приложението им показва, че тези 7 млн. лв. не могат да бъдат в тежест на милиардния бюджет на Агенцията за социално подпомагане, така че мисля, че и тук успяхме да се справим.
  Аз имам едно предложение, не знам дали колегите ще го одобрят или Вашият екип ще го одобри – когато възникнат такива каузални въпроси, каузи в сферата на социалната политика, кръглите маси са един от сериозните инструменти, когато се събират различни експерти, които да дефинират проблема и да предложат решение, но аз мисля, че когато постигнем законодателни решения, преди изводите или предложенията на тези кръгли маси, дайте тук да направим едно неформално заседание и да видим как могат да тръгнат нещата, когато става въпрос за социалната сфера. Мисля, че ще бъдем достатъчно концентрирани и достатъчно мотивирани да подкрепим, а не да го внесете при председателя на парламента и да се чудите кой ще го припознае. Мисля, че това е непосредствен начин за връзка между деловодството, ако мога условно така да се изразя, и кръглата маса. Мисля, че точно се изразявам. Това е нещо, което ми идва наум.
  И преди да завърша ми се иска, нищо че не е прайм-тайм сега, нали? Рекламите не са скъпи и ако са скъпи, омбудсманът ще се постарае – подкрепете кампанията на 1255, актуалната кауза. (Мълчание.)
  Виждам, че всички се учудвате какво означава това „1255“. Това е кампания на телефон. Молбата ми е ние като Социална комисия още сега да подкрепим тази кампания. (Реплики на изключени микрофони.)
  Благодаря, всички ще го направим в името на каузата, в името на доброто сътрудничество между Комисията и екипа на омбудсмана. Благодаря.
  Заповядайте, ето и от неправителствения сектор се включват в дискусията – господин Недев, от пенсионерските организации.
  КОСТАДИН НЕДЕВ: Благодаря.
  Господин Председател, госпожо Омбудсман! Ние сме добронамерени към Вас и Ви чакаме да започнете същинската работа по пенсионерските въпроси. Казвал съм Ви и друг път – който реши пенсионния въпрос, решава въпроса с изборите.
  Ние Ви чакаме! Мисля, че наблюдаваме работата на тази комисия много години. Мисля, че в тази зала са хората, които могат да решат пенсионния въпрос, имат възможността и знанията да го решат. Очакваме Вашето активно участие по решаването на този въпрос.
  Същевременно искам да отправя една малка забележка, например да се реши този въпрос в стоматологията – най-възрастните хора нямат право на, да го наречем, допълнителни, Вие ги наричате „протези“. Как е да възможно да съществува този проблем? Всеки ден ми задават хората този въпрос. Как може до определена възраст да имат право, а после по-възрастните – да нямат право? Решете го. Така е! Има възрастова граница.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Доктор Папашимов ще каже сега за какво иде реч точно, но нека да приключи господин Недев, и тогава.
  КОСТАДИН НЕДЕВ: Добре. Благодаря Ви.
  Извинявайте, но има още един въпрос – изплащане на тези закъснели възнаграждения. Вие бяхте много активна, създадохте закон, но има хора, които имат да получават пари от предприятия, които са в несъстоятелност. На тях не са им изплатени никакви средства. Никакви средства! Пращат ги към съда. Те са работили в държавно предприятие, държавата е собственик на предприятието, държавата създава фонд и как така този фонд няма да изпълни предназначението си и да им изплати заплатите? Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Недев. (Шум и реплики.)
  Господин Папашимов, консултациите – после, сега – по конкретния казус.
  ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Госпожо Омбудсман, колеги, гости! Не е вникнал колегата в проблема. От миналата година има направа на протеза на възрастни хора. Вярно е, че има възрастова граница. За първи път се отпуска в денталната медицина заплащане от Здравноосигурителната каса да се правят протези на възрастни хора, тотални протези. Отпуснати са 10 млн. лв. Няма как с тези 10 млн. лв. да бъдат обхванати всички възрастови групи. Всяка следваща година този диапазон във възрастта ще бъде увеличаван, така че с годините ще се стигне и до най-възрастните хора. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
  Доколкото аз съм запознат – нещо като реплика – вярно е това за тази сума, но се плащат само дейностите по зъболечение и протезиране, а не зъботехническите услуги. Имаше там някакъв такъв…
  ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Здравноосигурителната каса плаща само стойността на лекаря по дентална медицина, самият пациент заплаща зъботехническите услуги.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания, колеги? Мнения?
  Госпожо Манолова, госпожо Ковачева, някакви мнения, оценки?
  Заповядайте за коментар.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз искам да благодаря за доброто отношение и за доверието. Факт е, че когато институциите работят заедно, постигат резултати. Омбудсманът и Социалната комисия са пример затова.
  Смятам, че и като цяло активността на институцията не би следвало да дразни властта. Напротив, хората имат към кого да се обърнат, имат някаква надежда в безнадеждни ситуации и цялата работа на институцията в крайна сметка е насочена към това – да се връща доверието у хората, че те могат да бъдат чути и проблемите им могат да бъдат решени, така че мисля, че ние сме си във взаимен интерес и се надявам, че през следващата година, вече работейки в условията на доказано партньорство и предварително, ще можем да направим още повече за най-уязвимите хора в България, пък и за всички български граждани.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
  Колеги, ако няма други мнения и изказвания, подлагам на гласуване Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г.
  Който е съгласен да бъде подкрепен и приет Доклада за 2018 ., моля да гласува.
  Гласували: за – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се с консенсус. Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,40 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ХАСАН АДЕМОВ


  Стенограф:

  Вася ЙОРДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума