Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
E-mail: kon@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 252
Телефон: 9393556; 9862728; Факс: 9393649
Габриела Пламенова
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Чл. 1. С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по образованието и науката на 44-то Народно събрание, наричана по нататък „Комисията”.

Чл. 2. (1) Комисията се състои от 22 народни представители, в това число председател и 4 заместник – председатели.
(2) Председателят на Комисията ръководи нейните заседания, осъществява взаимодействие с ръководството на Народното събрание и с другите постоянни комисии и представлява Комисията пред държавните органи, неправителствени организации и гражданите.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията.
(4) Административното, експертното, организационно-техническото и деловодното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от експертни сътрудници, назначени на работа в Комисията.

Чл. 3. (1) Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях.
(2) Комисията може да възлага при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.
(3) Комисията, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на фондовете и програмите на Европейския съюз.


Чл. 4. (1) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на Комисията изисква становище от Министерския съвет, министъра на образованието и науката или от съответния ресорен министър и от други институции, организации или юридически лица с нестопанска цел, което се предоставя в срок до две седмици от поискването му.
(2) В случаите, когато Комисията е определена като водеща, становищата по ал. 1 се публикуват в еднодневен срок на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се предоставят на електронните адреси на членовете на Комисията. При изрично желание на член на Комисията материалите му се предоставят и на хартиен носител.
(3) Законопроектите, към които не са приложени справките по чл. 76, ал. 5 от ПОДНС, не се разглеждат от Комисията до отстраняването на нередността, за което председателят на Комисията, когато тя е водеща, уведомява вносителя. В този случай срокът по чл. 78, ал. 3 от ПОДНС спира да тече.

Чл. 5. (1) Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на образованието и науката. С решение на Комисията могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение по отделни проблеми от специализирани институции.
(2) Комисията може да организира дискусии, кръгли маси и други форуми по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на образованието и науката с участието на учители, представители на научните и академичните среди, изявени специалисти и други заинтересовани страни.

Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката се явява всяка първа сряда на месеца пред Комисията на нейно редовно заседание и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията на самото заседание. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини Комисията, съгласувано с министъра, определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(2) Въпросите следва да се отнасят до конкретни политики на министерството и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Ресорният министър отговаря веднага след задаването на въпросите.
(3) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(4) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.

Чл. 7. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Комисията провежда редовни заседания веднъж седмично – в сряда от 15.00 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на Комисията извън посочения ден и час по ал. 2, както и извън периода на сесиите на Народното събрание.
(4) По изключение Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.

Чл. 8. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, заедно с проект на дневен ред.

Чл. 9. (1) Председателят на Комисията обявява писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на Комисията. Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(2) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(3) Материалите по дневния ред се предоставят по електронен път на членовете на Комисията предварително в срока по ал. 1, а по изключение - и в деня на заседанието на Комисията. При изрично желание на член на Комисията материалите му се предоставят и на хартиен носител.

Чл. 10. (1) Членовете на Комисията удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател.

Чл. 11. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на Комисията се взимат с мнозинство от присъстващите.
(4) При отсъствие по време на гласуване членовете на Комисията могат да декларират своя вот писмено или устно, за да се включи в стенографския протокол, по разглежданите законопроекти или други актове.

Чл. 12. (1) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(2) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 3 след като изслуша становището на вносителите в рамките на до 15 минути.
(3) Народен представител, който не е вносител на законопроект по ал. 2, може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо и на второ гласуване в рамките на 5 минути.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при обсъждане от комисията на проектите на решения по чл. 3.

Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията са открити. Комисията може да реши отделно нейно заседание или част от него да бъде закрито.
(2) В закритото заседание участват членовете на Комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от Комисията.

Чл. 14. (1) Комисията работи в сътрудничество с неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на Комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разискванията по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в Комисията.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и за гражданите, които предварително са представили писмени становища.

Чл. 15. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 16. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от Комисията докладчик.
(2) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание, където се публикуват в еднодневен срок след подписването им от председателя на Комисията.

Чл. 17 (1) За заседанията на Комисията се водят стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола и се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.
(3) Протоколите от закритите заседания на Комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 18. (1) Комисията може да създава от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Ръководителите и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) За дейности в Комисията по изготвяне на становища, доклади, законопроекти, анализи, за осъществяване на дейностите по чл. 5 могат да бъдат привличани външни експерти.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по образованието и науката, проведено на 31 май 2017 г.

§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:МИЛЕНА ДАМЯНОВА