Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
17/04/2019

  Проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 17.04.2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха: доцент Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, генерал Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната, проф. Петя Кабакчиева, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация и генерал-майор Цанко Стойков, командир на Военновъздушните сили на Република България.
  От името на вносителите проектът бе представен от генерал Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната. Новото висше училище се създава на базата на факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“. То е наследник на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, съществувало до 2002, когато е преобразувано поради организационно-структурни реформи в Българската армия. Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на Военновъздушните сили и авиацията. Проектът на решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ предвижда структурата му да включва две основни звена - факултет “Авиационен” и департамент „Природни и хуманитарни науки“, както и три центъра: Център за образователни и иновационни проекти, Център за международно сътрудничество и Център за следдипломна квалификация. Предвижда се в двете основни звена на висшето училище да преподават 45 хабилитирани и 35 нехабилитирани лица, с което се осигурява съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 и 26а от Закона за висшето образование. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет включва 770 места в ОКС „бакалавър” и 140 – в ОКС „магистър”. С решението на Народното събрание за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се уреждат условията и редът, при които курсантите, военнослужещите, студентите и докторантите на настоящия факултет „Авиационен“ на Национален военен университет „Васил Левски“ ще продължат и ще довършат обучението си в новото висше училище по същите учебни планове и специалности.
  Заместник-министърът на образованието и науката, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация и командирът на Военновъздушните сили на Република България изразиха становища в подкрепа на проекта за решение.
  В дискусията се включиха народните представители Милена Дамянова, Милен Михов, Сергей Кичиков, Станислав Станилов и Таня Петрова. Те отбелязаха, че с решението се възстановява една добра образователна традиция за успешната подготовка на високо квалифицирани кадри за военната и гражданската авиация и пожелаха постигане на най-високо качество на обучението.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 13 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме проекта на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума