Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
20/07/2017

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г..

  В заседанието взеха участие Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката, Мария Семерджиева и Емилия Лазарова – съветници на министъра на образованието и науката, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, Йоана Германова и Стефка Лиманска – началник – отдели в министерство но труда и социалната политика, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Асен Александров и Диан Стаматов – представители на работодателски организации в средното образование, представители на неправителствени организации, издателства и медии.
  Законопроектът бе представен от народния представител Анелия Клисарова, която подчерта, че предлаганите промени имат за цел да доведат до качествено образование и равен достъп до образование.
  Със законопроекта се предлага:
  • част от Държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание;
  • да отпадне финансирането от държавния бюджет на частните училища, с което ще се преодолеят диспропорциите между държавните, общинските и частните училища;
  • да се създадат различни видове училища, за постигане на по-голямо многообразие от училища, като математически, художествени и др.;
  • въвеждане на един учебник по предмет за всеки клас като начин за избягване на корупционни практики за сметка на качеството на обучението;
  • с цел да се намали риска от отпадане от образованието в пети клас, се предвижда ученикът да повтаря класовете и в начален етап;
  • да се регламентира в закона минимален праг от 4 % за финансиране на образованието.
  Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи становището на министерството по внесения законопроект. Той заяви, че министерството има бележки от различно естество, част от тях са концептуални – по отношение на помощните училища, на повтарянето на клас, други са по-скоро от юридически характер - като приемането на държавните образователни стандарти от Народното събрание. По отношение на предложението за отпадането на възможността за финансиране на частните училища министър Вълчев заяви, че тази концепция е разработвана от доста години, но в законопроекта тя не е предложена последователно. В Закона за предучилищното и училищното образование частните училища имат възможност за избор да се включат в държавното финансиране, но е необходимо да изпълнят определени условия, а именно да осигурят равен достъп. Предложението държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание противоречи на Закона за нормативните актове. Министерството на образованието и науката не приема предложението за връщане на помощните училища. Предложената промяна не кореспондира с философията на Закона за предучилищното и училищното образование за приобщаването на всяко дете и ученик. Тези училища вече са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа, които могат да осигурят специализирана помощ в съответствие с конкретните нужди на детето. Неповтарянето на клас в началния етап не е ново за образователната ни система, то е уредено и във вече отменения Закон в народната просвета, превърнато е в същностна концепция и в Закона за предучилищното и училищното образование. Предложението да бъде одобрен един учебник по предмет противоречи на добрата европейска практика и би нарушило принципа за прозрачност и обективност. Регламентирането в законопроекта на увеличаване на средствата за образование до 4 % от БВП влиза в противоречие със Закона за публичните финанси.
  Становището на министерството на труда и социалната политика бе представено от Стефка Лиманска, началник на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, която заяви, че Министерство на труда и социалната политика не подкрепя внесения законопроект, който е бил обсъден и от Националния съвет на хората с увреждания и също не е подкрепен.
  Отношение по внесения законопроект взеха представители на синдикални и неправителствени организации.
  Госпожа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, изрази мнение, че е рано да се внасят промени в Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като има внесена жалба в Конституционния съд. Законът работи по-малко от година, за която не могат да се видят неговите съществени прояви. Тя предложи да се сформира работна група от представители на всички парламентарно представени партии и когато минат поне две години, тя да анализира ефекта от приложението на Закона и да се прецени кои текстове следва да се преформулират и да се допълнят. Госпожа Такева смята, че е необходимо да се преосмислят учебните програми и планове, а с предложението за приемане на държавните образователни стандарти от Народното събрание би се блокирала системата. Тя изрази мнение, че социалната политика следва да преминава през образователната система.
  Дани Колева от Национална мрежа за децата подчерта, че в края на приемането на Закона за предучилищното и училищното образование се е постигнал консенсус, което не може да се каже за приемането на държавните образователни стандарти. Законът прави съществена крачка към дългоочакваната от всички нас образователна реформа. Ясна визия и пътна карта как да бъде прилаган за следващите 3 – 5 години ще спомогне за влизането на системата в динамично равновесие. Промени трябва да бъдат направени след оценка на въздействието на Закона и изрази категорично несъгласие с промените, отнасящи се до социално – педагогическите интернати.
  Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“ изказа мнение, че в голямата си част предложените изменения са в противоречие с философията на Закона. Децата трябва да бъдат приобщавани и училищата да имат по-голяма автономия. Предложението за въвеждането на оценка в начален етап от образованието би довело до тяхното разделение и сегрегиране. Налагането на един учебник по учебен предмет показва недоверие към учителите, а те са тези, които най-добре могат да преценят нуждите на конкретните деца.
  Мария Карабельова от Фондация „Просвета“ подчерта, че законопроектът показва лоша законодателна техника, влиза в противоречие със Закона за нормативните актове и съдържа твърде спорни идеи, които са по-скоро вредни за образованието.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Снежана Дукова, Станислав Станилов, Ирена Анастасова, Донка Стоянова, Милена Дамянова.
  Проф. Станилов изрази позицията на обединените патриоти за диференцирано използване на един учебник по хуманитарните дисциплини и на няколко учебника по природните науки. Постигнатият консенсус по отношение на финансирането на частните училища не предполага нов дебат по въпроса.
  Народният представител Ирена Анастасова каза, че апробирането се прави преди, а не след приемането на законите, а с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование системата се хвърля в експеримент. Тя изрази позиция, че държавните образователни стандарти регулират важни обществени отношения и могат да бъдат приети от Народното събрание. Не отрича, че Законът е трябвало да се случи, че в него има много добри неща, които е трябвало да станат, но има редица разпоредби, които следва да бъдат променени.
  Народният представител Донка Симеонова изрази подкрепа за приобщаващото образование като идея и философия, но и мнение за запазване на помощните училища.
  Милена Дамянова изказа задоволство от подкрепата на философията за приобщаващото образование, защото тя е ключова за Закона и стои в неговата основа. Тя изрази увереността си, че министерството на образованието и науката ще подпомогне и училищата, и детските градини в случването на приобщаващото образование, което не е лесен процес. По отношение на помощните училища са взети всички мнения и становища при изработването на Закона и е получен консенсус, на практика те не са закрити, те са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа с цел да се даде възможност за връзка с училищата.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 6 гласа, „Против“ - 10 и „Въздържали се“ – 5 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г..
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума