Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
20/04/2018

  Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18.04.2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха: д-р Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, Ангелина Ламбрева, директор на дирекция „Висше образование“, генерал Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната, Трайко Стойков, началник на отдел „Образование и квалификация“, Андонета Якимова, държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  От името на вносителите проектът бе представен от генерал Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната. Той отбеляза, че предлаганите изменения се налагат от настъпилите през последните 15 години промени в нормативната уредба, засягащи образованието във висшите военни училища. През 2009 г. е приет изцяло нов Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, през 2010 г. е приет нов Закон за развитието на академичния състав в Република България, а в Закона за висшето образование са направени редица изменения и допълнения. Предлаганите промени в проекта за решение са съобразени и с приетата Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 г. и с приетия План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г.
  По-конкретно промените са свързани с предмета на дейност с цел осигуряване на възможност, освен курсанти, да се провежда обучение и на военнослужещи за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специализирано обучение на служители от други министерства и ведомства. Предложенията, свързани с органите на управление, са съобразени не само със Закона за висшето образование, но и със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Уточнено е, че министърът на отбраната представя в Министерския съвет предложение за броя на приеманите слушатели във Военната академия и на курсанти и военнослужещи във висшите училища. Друга част от предлаганите промени диференцират функциите на органите за управление на Военната академия и висшите военни училища, свързани с предложенията до министъра на отбраната за разкриване и закриване на организационни структури, с предложенията за назначаване и освобождаване от длъжност на военнослужещи от академичния състав и други. На следващо място предлаганите промени синхронизират текстовете относно статута на началника, на заместник-началниците, директорите на департаменти, институти и филиали с разпоредбите на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Предлагат се допълнения, свързани с упражняване на правомощията и назначаването на началник на Военната академия и висшите военни училища, като се предвижда възможност ректорът да бъде хабилитирано лице в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България и Закона за висшето образование.
  Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова отбеляза, че проектът за решение е обсъждан на работна група от експерти на Народното събрание, Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната. Работната група е направила предложения за прецизиране на текстове съобразно Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като народните представители за запознати с текстовете, които се отнасят до:
  - привеждане в съответствие със съществуващата структура на изменяното решение, която е съобразена с изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование и чл. 93, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, относно съдържанието и структурата на актовете за създаване и преобразуване на висшите военни училища и съответно на Военната академия;
  - предмета на дейност на висшите училища и Военната академия, който следва да бъде прецизиран терминологично и правно-технически с изискванията на чл. 6, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 43 и чл. 63 от Закона за висшето образование;
  - привеждане в съответствие с изменението на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като е необходимо решенията да се изменят като Правилникът за устройството и дейността на Военната академия и висшите военни училища да се издава от министъра на отбраната, а не от Министерския съвет, какъвто е досегашният ред;
  - текста „ Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите, както и на таксата за кандидатстване на слушателите/курсантите“, в който да отпаднат думите „както и на таксата за кандидатстване на слушателите/курсантите“, предвид правомощията на министъра на образованието и науката по чл. 9, ал.3, т. 7 от Закона за висшето образование;
  - предложението началниците на Военната академия и висшите военни училища да могат да бъдат и хабилитирани лица в съответствие със Закона за развитието на академичния състав и Закона за висшето образование.
  Генерал Атанас Запрянов изрази подкрепа относно препоръките на работната група. Подкрепа за предлаганите редакции е изразена и от Министъра на отбраната в писмо с вх. № КН-803-09-1 от 16.04.2018 г.
  Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов също изрази подкрепа за предложените редакции на текстове от проекта на решение.
  Народният представител Анелия Клисарова зададе уточняващ въпрос относно възможността промените, отнасящи се за Военната академия „Георги Стойков Раковски“, Висшето Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Националният военен университет „Васил Левски“ да бъдат отразени в един акт, на който бе отговорено, че Военната академия и висшите военни училища са отделни структури, част от въоръжените сили, и всяко училище е създадено с отделен акт – решение, съгласно Закона за висшето образование.
  Народните представители от Комисията по образованието и науката не изразиха възражения относно предлаганите редакции на проекта на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 18 гласа - „за”, 0 гласа – „против” и 1 глас - „въздържал се” , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме по принцип внесения от Министерския съвет проект на решение, като в него бъдат отразени предложените изменения и допълнения.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума